Shfaq grafikun sipas:

Aplikacion per publeaks.al- Version 1.1.1
Kerkimi
-
-
                    
NR Institucioni Kategori Objekti Data e dergimit Data e pergjigjes Vonesa Statusi Dokument Koment
1521 Keshilli i Larte Gjyqesor Drejtesi • A ka gjykata të rretheve gjyqësore në Shqipëri që nuk kanë një seksion të posaçëm për të miturit? Nëse po, në cilat gjykata? 25.07.2019 - 25 -Dite PRITJE - -
1520 Banka e Shqipërisë Informacion • Sa është numri i mbledhjeve të Këshillit Mbikqyrës të Bankës për periudhën 2017-2019? • Sa është kohëzgjatja e secilës nga mbledhjet? 23.07.2019 - 27 -Dite PRITJE - -
1519 Agjencia Kombetare e Burimeve Natyrore Mjedisi • Sa është numri i kontratave të lidhura për ndërtimin e hidrocentraleve mbi lumin Drino në rrethin e Gjirokastrës? • Cilat janë subjektet kontraktuese? 23.07.2019 - 27 -Dite PRITJE - -
1518 Teatri Kombetar Informacion • Cili është akti (urdhër, udhëzim etj) në bazë të së cilit po bëhet lëvizja e bazës materiale nga godina e Teatrit Kombëtar? • Kopje të aktit (urdhër, udhëzim etj) të mësipërm. 23.07.2019 - 27 -Dite PRITJE - -
1517 BashkiaTiranë Ndertimet • Cilat janë masat e ndërrmarra për zbatimin e VKM me nr 352 dtë 04.04.2019 “Për ngritjen dhe funskionimin e Komisionit për vlerësimin dhe negocimin e kontratës, me objekt realizimin e projektit të zhvillimit të zonës së Teatrit Kombëtar, përcaktimin e kr 17.07.2019 - 33 -Dite PRITJE - -
1516 Fondi Shqiptar i Zhvillimit Informacion • Sa është numri i projekteve të përfituara nga Bashkitë në kuadër të programit “Rilindja Urbane”? • Kopje të listës së projekteve të përfituara ku të përfshihen të dhëna lidhur me autoritetin përfitues (bashkinë), vlerën e projektit, vitin e përfitimit d 16.07.2019 - 34 -Dite PRITJE - -
1515 Autoriteti Kombëtar i Ushqimit Konsumator • Sa është numri i inspektimeve të kryera nga AKU në zonat turistike gjatë periudhës maj-korrik 2019? • Sa është numri i subjekteve në të cilat është konstatuar shkelje për këtë periudhë? • Cilat janë masat e marra nga AKU për sigurinë e konsumatorit për 16.07.2019 19.07.2019 3 -Dite PERFUNDUAR Download Pergjigjur me email
1514 Bashkia Tepelenë Arsim • Sa është numri i nxënësve të gjimnazeve të cilët përfitojnë bursa/përjashtim tarife nga Bashkia Tepelenë për në Universitet për vitin 2018-2020? • Cilat janë gjimnazet respektive të secilit prej këtyre nxënësve? • Cilat janë kriteret që ndiqen nga Bash 16.07.2019 - 34 -Dite PRITJE - -
1513 Bashkia Tepelenë Prokurime • A janë kryer investime nga Bashkia Tepelenë në fshatrat Dragot, Arrëz e madhe dhe Arrëz e vogël, për periudhën 2015-2019? Nëse po cilat janë investimet e realizuara në këto fshatra? • Sa është vlera e investimeve të kryera? • A janë kryer investime nga 15.07.2019 - 35 -Dite PRITJE - -
1512 Inspektoriati i Punës Pune • A ka patur ankesa lidhur me kushtet e punës dhe të drejtave të punëmarrësve sipas Kodit të Punës për subjektin Rozimpeks shpk? Nëse po, çfarë është vendosur në lidhje me këto ankesa? • A janë kryer inspektime nga institucioni juaj lidhur me këtë subjekt 15.07.2019 - 35 -Dite PRITJE - -
1511 BashkiaTiranë Ndertimet 1. Kopje të planit të detajuar vendor (PDV), së bashku me informacionin përkatës, për njësinë TR/91, e kufizuar nga Rrugët: “Elbasanit”, “Qamil Guranjaku”, “Pjetër Budi”; 2. Kopje të planit të detajuar vendor (PDV), së bashku me informacionin përkatës, pë 15.07.2019 - 35 -Dite PRITJE - -
1510 Agjencia Kombëtare e Mjedisit Mjedisi Kopje të vendimeve të komisioneve të lejeve mjedisore të refuzuara për ndërtimin e HEC-ve për subjektet me të dhënat e mëposhtme : 1. S.P.E - Qerret Pukë/2013/ Leje tipi B 2. Rafaelo – Gjadër Skodër/ 2013/ Leje tipi B etj 11.07.2019 - 39 -Dite PRITJE - -
1509 Universiteti i Tiranës Arsim • Sa është fondi i përdorur për “Portalin e studentit” i cili u mundëson studentëve të shohin/ rishikojnë notat, të regjistrohen në provime etj? • Cili është shkaku i mosfunkionimit të këtij portali? • Kur parashikohet një zgjidhje efektive nga UT për fu 05.07.2019 19.07.2019 14 -Dite PERFUNDUAR Download Pergjigjur me email
1508 Ministria e Infrastruktures dhe Energjise Mjedisi • Kopje elektronike të kontratës së koncesionit lidhur ndërmjet “Nikolli Energy” shpk dhe Ministrisë së Infrastukturës dhe Energjisë për ndërtimin e HEC Rrëshen, në përroin e Rrëshenit, Bashkia Mirditë. 05.07.2019 19.07.2019 14 -Dite PERFUNDUAR Download Pergjigjur me email
1507 BashkiaTiranë Informacion • Cilat janë shërbimet që përfitojnë studentët me pajisjen e kartës së studentit? • A ka filluar aplikimi i lehtësirave/shërbimeve për përfitimet e studentëve menjëherë pas marrjes së kartës për të gjitha shërbimet? Nëse jo, kur është planifikuar aplikimi 03.07.2019 25.07.2019 22 -Dite PERFUNDUAR Download Pergjigjur me email
1506 Autoriteti Rrugor Shqiptar Informacion • Kopje të kontratave të ndërtimit apo kontratave të mirëmbajtjes së segmentit rrugor “Qendër Divjakë” - “Plazhi e Divjakës” përgjatë periudhës janar 2015 – maj 2019 01.07.2019 - 49 -Dite PRITJE - -
1505 Institucioni i Ekzekutimit te Veprave Penale Ali Demi Drejtesi 1. Sa të mitura (femra) janë akomoduar në IEVP Ali Dem gjatë periudhës 2015-2019? 2. Sa ka qënë kohëzgjatja e paraburgimit/burgimit për secilën prej tyre? 3. Sa të mitura (femra) ka aktualisht në IEVP Ali Dem? 29.06.2019 - 51 -Dite PRITJE - -
1504 Drejtoria e Përgjithshme e Burgjeve Drejtesi 1. Sa të mitura (femra) janë akomoduar në IEVP Ali Dem gjatë periudhës 2015-2019? 2. Sa ka qënë kohëzgjatja e paraburgimit/burgimit për secilën prej tyre? 3. Sa të mitura (femra) ka aktualisht në IEVP Ali Dem? 27.06.2019 27.06.2019 0 -Dite PERFUNDUAR Download Pergjigjur me email
1503 Enti Rregullator i Energjise Mjedisi • Sa është numri i HEC-ve të ndërtuara në territorin e Republikës së Shqipërisë? • Kopje të listës së HEC-ve të ndërtuara ku të përfshihen të dhëna në lidhje me: vitin e ndërtimin, vendi i ndërtimit, investitori etj. 27.06.2019 04.07.2019 7 -Dite PERFUNDUAR Download Pergjigjur me email
1502 Ministria e Infrastruktures dhe Energjise Prokurime • Kopje elektronike të kontratës/kontratave të koncesionit për ndërtimin e HEC-ve në Gostimë dhe Qarishtë. 27.06.2019 10.07.2019 13 -Dite PERFUNDUAR Download Pergjigjur me email
1501 Agjencia Shqiptare e Zhvillimeve Strategjike Informacion • Kopje të Vendimit Nr. 15/3, datë 4.3.2019, të Komitetit të Investimeve Strategjike. 25.06.2019 - 55 -Dite PRITJE - -
1500 Drejtoria e Përgjithshme e Burgjeve Drejtesi 1. Sa të mitur janë mbajtur në ambientet e paraburgimit në Shqipëri nga viti 2015-2019? 2. Sa të mitur janë mbajtur në ambientet e burgimit në Shqipëri nga viti 2015-2019? 3. Sa ka zgjatur periudha e burgimit dhe e paraburgimit për secilin të mitur nga vi 21.06.2019 25.06.2019 4 -Dite PERFUNDUAR Download Pergjigjur me email
1498 Autoriteti i Mediave Audiovizive Informacion • Sa është numri i vendimeve të Këshillit të Ankesave në lidhje me shkeljen e parimit të prezumimit të pafajsisë nga mediat për periudhën 2015-2019? 18.06.2019 25.06.2019 7 -Dite PERFUNDUAR Download Pergjigjur me email
1497 Bashkia Durrës Informacion • Cila është procedura e pastrimit të zonës së plazhit? • Kur fillon pastrimi? • Sa shpesh bëhet mbledhja e plehrave në zonën e plazhit? • A aplikohet dizinfektimi nga mushkonjat në zonën e Kallmit dhe Currilave? 18.06.2019 20.06.2019 2 -Dite PERFUNDUAR Download Pergjigjur me email
1496 Ministria e Drejtësisë Drejtesi • Gjatë periudhës 2015-2019, sa nga të miturit e dënuar me burgim, kanë marrë masa alternative të dënimit me burgim? • Sa të mitur në Shqipëri e vuajne aktualisht dënimin në burg dhe në cilin institucion ndodhen ? • Sa të mitur në Shqipëri janë aktualisht 18.06.2019 19.06.2019 1 -Dite PERFUNDUAR Download Pergjigjur me email
1495 Drejtoria e Përgjithshme e Policisë Drejtesi • Sa psikologë ka në secilën prej drejtorive vendore të policisë, sipas komisariateve perkatëse? • Sa komisariate janë të pajisura me ambiente miqësore për pyetjen/intervistimin e të miturve në konflikt me ligjin/viktima? 18.06.2019 25.06.2019 7 -Dite PERFUNDUAR Download Pergjigjur me email
1494 Ministria e Infrastruktures dhe Energjise Prokurime • Kopje elektronike të kontratës/kontratave të lidhura me kompaninë turke “Tete Albania Tunnel & Mining” sh.p.k, për dhënien me koncesion dhe/ose në përdorim të minierës së bakrit në Spac. 03.06.2019 19.06.2019 16 -Dite PERFUNDUAR Download Pergjigjur me email
1493 Inspektoriati Shteteror i Mjedisit, Pyjeve, Ujerave dhe Turizmit Fier Mjedisi • A ka patur ankim nga subjektet Albpetrol dhe Bankers Petroleum në lidhje me masat administrative dënim me gjobë të marra ndaj tyre? • A janë arkëtuar të gjitha gjobat e marra ndaj subjekteve të mësipërme? 03.06.2019 16.07.2019 43 -Dite PERFUNDUAR Download Pergjigjur me email pas ankimit
1492 * BashkiaTiranë Kerkesa: 1730
1 x - BashkiaTiranë (perfunduar)
1 x - Agjencia Rajonale Mjedisore, Qarku Vlore (perfunduar)
Ndertimet • A është parashikuar në Programin Buxhetor Afatmesëm të Bashkisë së Tiranës për periudhën 2019-2021, ndërhyrje në infrastrukturën e rrugës 03.06.2019 12.06.2019 9 -Dite PERFUNDUAR Download -
1491 Ministria e Infrastruktures dhe Energjise Prokurime 1. Sa është numri i kontratave që janë lidhur nga ana e Ministrisë për ndërtimin e hidrocentraleve mbi lumin Vjosa dhe Drin? 2. Kopje elektronike të kontratës së lidhur ndërmjet Ministrisë së Infrastrukturës dhe Energjisë dhe operatorëve ekonomik “Ayen E 30.05.2019 17.07.2019 48 -Dite PERFUNDUAR Download Pergjigjur me email pas ankimit
1490 Autoriteti Rrugor Shqiptar Informacion • Cilat janë investimet infrastrukturore përgjatë periudhës janar 2015 - maj 2019 në aksin rrugor që lidh “Qendrën e Divjakës” me “Plazhin e Divjakës” ? Ju lutem, specifikoni çdo ndërhyrje, rikonstruktim apo ndryshim në infrastrukturën rrugore duke speci 29.05.2019 11.07.2019 43 -Dite PERFUNDUAR Download Perfunduar pas ankimit
1489 Ministria e Infrastruktures dhe Energjise Prokurime • Kopje të kontratës së koncesionit lidhur ndërmjet Bashkimit të përkohshëm të operatorëve ekonomik “Gr Albania” shpk, “Trema Enginiering 2” shpk dhe “Alb Star” shpk (“Shushica Hydropower” sh.p.k) dhe Ministrisë së Infrastukturës dhe Energjisë e formës B 28.05.2019 20.06.2019 23 -Dite PERFUNDUAR Download Perfunduar me email pas ankimit
1488 Bashkia Durrës Ndertimet • Sa është numri i lejeve të ndërtimit të dhëna nga Bashkia Durrës për periudhën 2013-2019? • Kopje të listës të subjekteve përfituese të lejeve të dhëna për këtë periudhë. 24.05.2019 06.06.2019 13 -Dite PERFUNDUAR Download Pergjigjur me email
1487 Bashkia Kamez Informacion • Kopje të kontratës së qirasë të lidhur më datë 24.01.2019 ndërmjet Bashkisë Kamëz dhe Shoqërisë “Bioproducts” shpk, për dhënien me qira të zonës “Plepat e Brukës”; • Kopje të Vendimit të Këshillit Bashkiak për miratimin e dhënies me qira të zonës “Plepa 21.05.2019 27.05.2019 6 -Dite PERFUNDUAR Download Pergjigjur me email
1486 Avokatura e Shtetit Drejtesi • Kopje të vendimit të arbitrazhit të dhënë nga Qendra Ndërkombëtare për Zgjidhjen e Mosmarrëveshjeve në Investime, datë 29.04.2019 me palë Hydro S.r.l. etj kundër Shqipërisë. 21.05.2019 - 90 -Dite VENDIM KOMISIONERI - -
1485 B.Divjake Informacion • Cilat janë investimet infrastrukturore përgjatë periudhës janar 2015 - maj 2019 në aksin rrugor që lidh “Qendrën e Divjakës” me “Plazhin e Divjakës” ? Ju lutem, specifikoni çdo ndërhyrje, rikonstruktim apo ndryshim në infrastrukturën rrugore duke speci 17.05.2019 05.07.2019 49 -Dite PERFUNDUAR Download Perfunduar pas ankimit
1484 BashkiaTiranë Informacion • A ka përfituar Bashkia juaj projekte në programin “Rilindja Urbane”? • Nëse po, kopje të listës të projekteve të përfituara; • Kopje të dokumentave që lidhen me zbatimin e këtyre projekteve. 15.05.2019 05.06.2019 21 -Dite PERFUNDUAR Download -
1483 Bashkia Elbasan Informacion • A ka përfituar Bashkia juaj projekte në programin “Rilindja Urbane”? • Nëse po, kopje të listës të projekteve të përfituara; • Kopje të dokumentave që lidhen me zbatimin e këtyre projekteve. 15.05.2019 08.07.2019 54 -Dite PERFUNDUAR Download Pergjigjur me email
Materiali shume voluminoz
1482 Bashkia Fier Informacion • A ka përfituar Bashkia juaj projekte në programin “Rilindja Urbane”? • Nëse po, kopje të listës të projekteve të përfituara; • Kopje të dokumentave që lidhen me zbatimin e këtyre projekteve. 16.05.2019 - 95 -Dite ANKIM - KDI: afat autoritetit publik per te vene ne dispozicion dokumentacionin
1481 Autoriteti i Mediave Audiovizive Informacion • Sa është numri i ankesave drejtuar Autoritetit të Mediave Audiovizive ndaj emisionit 14.05.2019 16.05.2019 2 -Dite PERFUNDUAR Download Pergjigjur pas emailit sqarues
1480 Bashkia Klos Informacion • A ka përfituar Bashkia juaj projekte në programin “Rilindja Urbane”? • Nëse po, kopje të listës të projekteve të përfituara; • Kopje të dokumentave që lidhen me zbatimin e këtyre projekteve. 15.05.2019 26.06.2019 42 -Dite PERFUNDUAR Download Pergjigjur me email pas ankimit
1479 Bashkia Durrës Informacion • A ka përfituar Bashkia juaj projekte në programin “Rilindja Urbane”? • Nëse po, kopje të listës të projekteve të përfituara; • Kopje të dokumentave që lidhen me zbatimin e këtyre projekteve. 14.05.2019 06.06.2019 23 -Dite PERFUNDUAR Download Pergjigjur me email
1478 Bashkia Korçë Informacion • A ka përfituar Bashkia juaj projekte në programin “Rilindja Urbane”? • Nëse po, kopje të listës të projekteve të përfituara; • Kopje të dokumentave që lidhen me zbatimin e këtyre projekteve. 14.05.2019 06.06.2019 23 -Dite PERFUNDUAR Download -
1477 Bashkia Vlorë Informacion • A ka përfituar Bashkia juaj projekte në programin “Rilindja Urbane”? • Nëse po, kopje të listës të projekteve të përfituara; • Kopje të dokumentave që lidhen me zbatimin e këtyre projekteve. 14.05.2019 27.05.2019 13 -Dite PERFUNDUAR Download -
1476 Bashkia Puke Informacion • A ka përfituar Bashkia juaj projekte në programin “Rilindja Urbane”? • Nëse po, kopje të listës të projekteve të përfituara; • Kopje të dokumentave që lidhen me zbatimin e këtyre projekteve. 09.05.2019 10.05.2019 1 -Dite PERFUNDUAR Download Pergjigjur me email
1475 Bashkia Shkodër Informacion • A ka përfituar Bashkia juaj projekte në programin “Rilindja Urbane”? • Nëse po, kopje të listës të projekteve të përfituara; • Kopje të dokumentave që lidhen me zbatimin e këtyre projekteve. 09.05.2019 16.05.2019 7 -Dite PERFUNDUAR Download -
1474 Bashkia Fushe-Arrez Informacion • A ka përfituar Bashkia juaj projekte në programin “Rilindja Urbane”? • Nëse po, kopje të listës të projekteve të përfituara; • Kopje të dokumentave që lidhen me zbatimin e këtyre projekteve. 09.05.2019 28.06.2019 50 -Dite PERFUNDUAR Download Pergjigjur me email pas ankimit
1473 Bashkia Kukës Informacion • A ka përfituar Bashkia juaj projekte në programin “Rilindja Urbane”? • Nëse po, kopje të listës të projekteve të përfituara; • Kopje të dokumentave që lidhen me zbatimin e këtyre projekteve. 09.05.2019 06.06.2019 28 -Dite PERFUNDUAR Download Perfunduar pas shkreses sqaruese
1472 Bashkia Tropojë Informacion • A ka përfituar Bashkia juaj projekte në programin “Rilindja Urbane”? • Nëse po, kopje të listës të projekteve të përfituara; • Kopje të dokumentave që lidhen me zbatimin e këtyre projekteve. 09.05.2019 03.07.2019 55 -Dite PERFUNDUAR Download Pergjigjur me email pas ankimit
1471 B. Malesi e Madhe Informacion • A ka përfituar Bashkia juaj projekte në programin “Rilindja Urbane”? • Nëse po, kopje të listës të projekteve të përfituara; • Kopje të dokumentave që lidhen me zbatimin e këtyre projekteve. 09.05.2019 27.05.2019 18 -Dite PERFUNDUAR Download Pergjigjur me email
1470 Bashkia Vau i Dejes Informacion • A ka përfituar Bashkia juaj projekte në programin “Rilindja Urbane”? • Nëse po, kopje të listës të projekteve të përfituara; • Kopje të dokumentave që lidhen me zbatimin e këtyre projekteve. 07.05.2019 06.06.2019 30 -Dite PERFUNDUAR Download -
1469 Bashkia Lezhë Informacion • A ka përfituar Bashkia juaj projekte në programin “Rilindja Urbane”? • Nëse po, kopje të listës të projekteve të përfituara; • Kopje të dokumentave që lidhen me zbatimin e këtyre projekteve. 07.05.2019 21.05.2019 14 -Dite PERFUNDUAR Download Pergjigjur me email
1468 Bashkia Has Informacion • A ka përfituar Bashkia juaj projekte në programin “Rilindja Urbane”? • Nëse po, kopje të listës të projekteve të përfituara; • Kopje të dokumentave që lidhen me zbatimin e këtyre projekteve. 07.05.2019 28.06.2019 52 -Dite PERFUNDUAR Download Pergjigjur me email pas ankimit
1467 B.Miredite Informacion • A ka përfituar Bashkia juaj projekte në programin “Rilindja Urbane”? • Nëse po, kopje të listës të projekteve të përfituara; • Kopje të dokumentave që lidhen me zbatimin e këtyre projekteve. 07.05.2019 23.05.2019 16 -Dite PERFUNDUAR Download -
1466 Bashkia Dibër Informacion • A ka përfituar Bashkia juaj projekte në programin “Rilindja Urbane”? • Nëse po, kopje të listës të projekteve të përfituara; • Kopje të dokumentave që lidhen me zbatimin e këtyre projekteve. 06.05.2019 25.06.2019 50 -Dite PERFUNDUAR Download Perfunduar pas ankimit
1465 B.Mat Informacion • A ka përfituar Bashkia juaj projekte në programin “Rilindja Urbane”? • Nëse po, kopje të listës të projekteve të përfituara; • Kopje të dokumentave që lidhen me zbatimin e këtyre projekteve. 06.05.2019 08.05.2019 2 -Dite PERFUNDUAR Download Pergjigjur me email
1464 B.Kurbin Informacion • A ka përfituar Bashkia juaj projekte në programin “Rilindja Urbane”? • Nëse po, kopje të listës të projekteve të përfituara; • Kopje të dokumentave që lidhen me zbatimin e këtyre projekteve. 06.05.2019 20.05.2019 14 -Dite PERFUNDUAR Download Pergjigjur me email
1463 Bashkia Krujë Informacion • A ka përfituar Bashkia juaj projekte në programin “Rilindja Urbane”? • Nëse po, kopje të listës të projekteve të përfituara; • Kopje të dokumentave që lidhen me zbatimin e këtyre projekteve. 06.05.2019 - 105 -Dite PRITJE - Pergjigje e pjesshme, email sqarues
1462 Bashkia Shijak Informacion • A ka përfituar Bashkia juaj projekte në programin “Rilindja Urbane”? • Nëse po, kopje të listës të projekteve të përfituara; • Kopje të dokumentave që lidhen me zbatimin e këtyre projekteve. 06.05.2019 22.05.2019 16 -Dite PERFUNDUAR Download Pergjigjur pas emailit sqarues
1461 Bashkia Vore Informacion • A ka përfituar Bashkia juaj projekte në programin “Rilindja Urbane”? • Nëse po, kopje të listës të projekteve të përfituara; • Kopje të dokumentave që lidhen me zbatimin e këtyre projekteve. 06.05.2019 26.06.2019 51 -Dite PERFUNDUAR Download Pergjigjur me email pas ankimit
1460 Bashkia Kamez Informacion • A ka përfituar Bashkia juaj projekte në programin “Rilindja Urbane”? • Nëse po, kopje të listës të projekteve të përfituara; • Kopje të dokumentave që lidhen me zbatimin e këtyre projekteve. 06.05.2019 13.05.2019 7 -Dite PERFUNDUAR Download -
1459 Bashkia Bulqize Informacion • A ka përfituar Bashkia juaj projekte në programin “Rilindja Urbane”? • Nëse po, kopje të listës të projekteve të përfituara; • Kopje të dokumentave që lidhen me zbatimin e këtyre projekteve. 06.05.2019 - 105 -Dite PRITJE - Pergjigje e pjesshme, email sqarues
1458 Bashkia Librazhd Informacion • A ka përfituar Bashkia juaj projekte në programin “Rilindja Urbane”? • Nëse po, kopje të listës të projekteve të përfituara; • Kopje të dokumentave që lidhen me zbatimin e këtyre projekteve. 06.05.2019 05.07.2019 60 -Dite PERFUNDUAR - Pergjigjur me email pas ankimit
Materiali shume voluminoz
1457 Bashkia Kavajë Informacion • A ka përfituar Bashkia juaj projekte në programin “Rilindja Urbane”? • Nëse po, kopje të listës të projekteve të përfituara; • Kopje të dokumentave që lidhen me zbatimin e këtyre projekteve. 06.05.2019 23.05.2019 17 -Dite PERFUNDUAR Download -
1456 Bashkia Rrogozhine Informacion • A ka përfituar Bashkia juaj projekte në programin “Rilindja Urbane”? • Nëse po, kopje të listës të projekteve të përfituara; • Kopje të dokumentave që lidhen me zbatimin e këtyre projekteve. 06.05.2019 21.05.2019 15 -Dite PERFUNDUAR Download Perfunduar pas emailit sqarues
1455 B.Peqin Informacion • A ka përfituar Bashkia juaj projekte në programin “Rilindja Urbane”? • Nëse po, kopje të listës të projekteve të përfituara; • Kopje të dokumentave që lidhen me zbatimin e këtyre projekteve. 06.05.2019 21.06.2019 46 -Dite PERFUNDUAR Download Perfunduar pas ankimit
1454 Bashkia Prrenjas Informacion • A ka përfituar Bashkia juaj projekte në programin “Rilindja Urbane”? • Nëse po, kopje të listës të projekteve të përfituara; • Kopje të dokumentave që lidhen me zbatimin e këtyre projekteve. 06.05.2019 03.07.2019 58 -Dite PERFUNDUAR Download Perfunduar pas ankimit
1453 Bashkia Cërrik Informacion • A ka përfituar Bashkia juaj projekte në programin “Rilindja Urbane”? • Nëse po, kopje të listës të projekteve të përfituara; • Kopje të dokumentave që lidhen me zbatimin e këtyre projekteve. 06.05.2019 20.06.2019 45 -Dite PERFUNDUAR Download Pergjigjur pas emailit sqarues
1452 Bashkia Lushnje Informacion • A ka përfituar Bashkia juaj projekte në programin “Rilindja Urbane”? • Nëse po, kopje të listës të projekteve të përfituara; • Kopje të dokumentave që lidhen me zbatimin e këtyre projekteve. 06.05.2019 24.06.2019 49 -Dite PERFUNDUAR Download Perfunduar pas ankimit
1451 Bashkia Roskovec Informacion • A ka përfituar Bashkia juaj projekte në programin “Rilindja Urbane”? • Nëse po, kopje të listës të projekteve të përfituara; • Kopje të dokumentave që lidhen me zbatimin e këtyre projekteve. 06.05.2019 14.05.2019 8 -Dite PERFUNDUAR Download -
1450 B.Kucove Informacion • A ka përfituar Bashkia juaj projekte në programin “Rilindja Urbane”? • Nëse po, kopje të listës të projekteve të përfituara; • Kopje të dokumentave që lidhen me zbatimin e këtyre projekteve. 06.05.2019 15.05.2019 9 -Dite PERFUNDUAR Download Pergjigjur me email
1449 Bashkia Gramsh Informacion • A ka përfituar Bashkia juaj projekte në programin “Rilindja Urbane”? • Nëse po, kopje të listës të projekteve të përfituara; • Kopje të dokumentave që lidhen me zbatimin e këtyre projekteve. 06.05.2019 27.05.2019 21 -Dite PERFUNDUAR Download Pergjigjur me email
1448 Bashkia Elbasan Buxhet • Referuar paketës fiskale të miratuar për vitin 2019 nga Këshilli Bashkiak Elbasan për tarifën e vendosjes së tavolinave nga bizneset në hapësira publike, sa është shuma e mbledhur nga Bashkia Elbasan për vitin 2019 nga tarifa për vendosjen e tavolinave 06.05.2019 17.05.2019 11 -Dite PERFUNDUAR Download Pergjigjur me email
1447 Bashkia Belsh Informacion • A ka përfituar Bashkia juaj projekte në programin “Rilindja Urbane”? • Nëse po, kopje të listës të projekteve të përfituara; • Kopje të dokumentave që lidhen me zbatimin e këtyre projekteve. 03.05.2019 16.05.2019 13 -Dite PERFUNDUAR Download Pergjigjur me email
1446 B.Divjake Informacion • A ka përfituar Bashkia juaj projekte në programin “Rilindja Urbane”? • Nëse po, kopje të listës të projekteve të përfituara; • Kopje të dokumentave që lidhen me zbatimin e këtyre projekteve. 03.05.2019 16.05.2019 13 -Dite PERFUNDUAR Download -
1445 B.Pustec Informacion • A ka përfituar Bashkia juaj projekte në programin “Rilindja Urbane”? • Nëse po, kopje të listës të projekteve të përfituara; • Kopje të dokumentave që lidhen me zbatimin e këtyre projekteve. 03.05.2019 27.05.2019 24 -Dite PERFUNDUAR Download -
1444 Bashkia Ura Vajgurore Informacion • A ka përfituar Bashkia juaj projekte në programin “Rilindja Urbane”? • Nëse po, kopje të listës të projekteve të përfituara; • Kopje të dokumentave që lidhen me zbatimin e këtyre projekteve. 03.05.2019 19.06.2019 47 -Dite PERFUNDUAR Download Perfunduar pas ankimit
1443 Bashkia Maliq Informacion • A ka përfituar Bashkia juaj projekte në programin “Rilindja Urbane”? • Nëse po, kopje të listës të projekteve të përfituara; • Kopje të dokumentave që lidhen me zbatimin e këtyre projekteve. 02.05.2019 14.05.2019 12 -Dite PERFUNDUAR Download -
1442 B.Devoll Informacion • A ka përfituar Bashkia juaj projekte në programin “Rilindja Urbane”? • Nëse po, kopje të listës të projekteve të përfituara; • Kopje të dokumentave që lidhen me zbatimin e këtyre projekteve. 02.05.2019 15.05.2019 13 -Dite PERFUNDUAR Download Pergjigjur me email
1441 B.Skrapar Informacion • A ka përfituar Bashkia juaj projekte në programin “Rilindja Urbane”? • Nëse po, kopje të listës të projekteve të përfituara; • Kopje të dokumentave që lidhen me zbatimin e këtyre projekteve. 02.05.2019 26.06.2019 55 -Dite PERFUNDUAR Download Pergjigjur me email pas ankimit
1440 Bashkia Himarë Informacion • A ka përfituar Bashkia juaj projekte në programin “Rilindja Urbane”? • Nëse po, kopje të listës të projekteve të përfituara; • Kopje të dokumentave që lidhen me zbatimin e këtyre projekteve. 02.05.2019 - 109 -Dite ANKIM Download Pergjigjur me email pas ankimit
Materiali shume voluminoz
1439 Keshilli i Larte Gjyqesor Drejtesi • Sa gjyqtarë dhe prokurorë ka brenda sistemit gjyqësor që janë brenda 5 viteve nga dalja në pension? 03.05.2019 13.05.2019 10 -Dite PERFUNDUAR Download -
1438 Administrata e Zonave te Mrojtura Elbasan Mjedisi Cilave shoqeri koncensionare u eshte kerkuar nderprerja e punimeve etj 24.04.2019 16.05.2019 22 -Dite PERFUNDUAR Download -
1437 Inspektoriati Shteteror i Mjedisit, Pyjeve, Ujerave dhe Turizmit Fier Mjedisi Sa monitorime/inspektime te ndikimit te veprimtarive mbi mjedis (sipas nenit 63, te ligjit nr 1043/2011 24.04.2019 30.05.2019 36 -Dite PERFUNDUAR Download Perfunduar pas ankimit
1436 Inspektoriati Shteteror i Mjedisit, Pyjeve, Ujerave dhe Turizmit Diber Mjedisi • Sa monitorime/inspektime të ndikimit të veprimtarive mbi mjedis (sipas nenit 63, të ligjit numër 1043/2011 “Për mbrojtjen e Mjedisit”) si pasojë e veprimtarisë së minierave, janë bërë në zonën e Bulqizës? • Kopje të aktit/akteve të monitorimeve/inspekti 18.04.2019 13.05.2019 25 -Dite PERFUNDUAR Download -
1435 Bashkia Patos Informacion • A ka përfituar Bashkia juaj projekte në programin “Rilindja Urbane”? • Nëse po, kopje të listës të projekteve të përfituara; • Kopje të dokumentave që lidhen me zbatimin e këtyre projekteve. 18.04.2019 03.05.2019 15 -Dite PERFUNDUAR Download Pergjigjur me email
1434 Bashkia Poliçan Informacion • A ka përfituar Bashkia juaj projekte në programin “Rilindja Urbane”? • Nëse po, kopje të listës të projekteve të përfituara; • Kopje të dokumentave që lidhen me zbatimin e këtyre projekteve. 18.04.2019 08.05.2019 20 -Dite PERFUNDUAR Download -
1433 B.Mallakaster Informacion • A ka përfituar Bashkia juaj projekte në programin “Rilindja Urbane”? • Nëse po, kopje të listës të projekteve të përfituara; • Kopje të dokumentave që lidhen me zbatimin e këtyre projekteve. 18.04.2019 26.04.2019 8 -Dite PERFUNDUAR Download Pergjigjur me email
1432 Inspektoriati Shteteror i Mjedisit, Pyjeve, Ujerave dhe Turizmit Mjedisi • Sa monitorime/inspektime të ndikimit të veprimtarive mbi mjedis (sipas nenit 63, të ligjit numër 1043/2011 “Për mbrojtjen e Mjedisit”) si pasojë e veprimtarisë së Albpetrol dhe Bankers Petroleum, janë bërë në Patos-Marinzë dhe në Bulqizë si pasojë e v 09.04.2019 02.05.2019 23 -Dite PERFUNDUAR Download -
1431 Drejtoria Rajonale e Mjedisit Diber Mjedisi • Sa monitorime/inspektime të ndikimit të veprimtarive mbi mjedis (sipas nenit 63, të ligjit numër 1043/2011 “Për mbrojtjen e Mjedisit”) si pasojë e veprimtarisë së minierave, janë bërë në zonën e Bulqizës? • Kopje të aktit/akteve të monitorimeve/inspekti 09.04.2019 25.04.2019 16 -Dite PERFUNDUAR Download Derguar per kompetence ISHMPUT Diber
1430 Drejtoria Rajonale e Mjedisit Fier Mjedisi • Sa monitorime/inspektime të ndikimit të veprimtarive mbi mjedis (sipas nenit 63, të ligjit numër 1043/2011 “Për mbrojtjen e Mjedisit”) si pasojë e veprimtarisë së Albpetrol dhe Bankers Petroleum, janë bërë në Patos-Marinzë ? • Kopje të aktit/akteve të m 09.04.2019 19.04.2019 10 -Dite PERFUNDUAR - Derguar ISHPMUT
Nuk ka informacione
1429 Bashkia Kelcyre Informacion • A ka përfituar Bashkia juaj projekte në programin “Rilindja Urbane”? • Nëse po, kopje të listës të projekteve të përfituara; • Kopje të dokumentave që lidhen me zbatimin e këtyre projekteve. 29.03.2019 - 142 -Dite PRITJE - Pergjigje e pjesshme, shkrese sqaruese
1428 Bashkia Kolonje Informacion • A ka përfituar Bashkia juaj projekte në programin “Rilindja Urbane”? • Nëse po, kopje të listës të projekteve të përfituara; • Kopje të dokumentave që lidhen me zbatimin e këtyre projekteve. 29.03.2019 17.05.2019 48 -Dite PERFUNDUAR Download Perfunduar me email pas ankimit
1427 Bashkia Selenice Informacion • A ka përfituar Bashkia juaj projekte në programin “Rilindja Urbane”? • Nëse po, kopje të listës të projekteve të përfituara; • Kopje të dokumentave që lidhen me zbatimin e këtyre projekteve. 29.03.2019 15.05.2019 46 -Dite PERFUNDUAR Download Perfunduar pas ankimit
1426 Bashkia Memaliaj Informacion • A ka përfituar Bashkia juaj projekte në programin “Rilindja Urbane”? • Nëse po, kopje të listës të projekteve të përfituara; • Kopje të dokumentave që lidhen me zbatimin e këtyre projekteve. 29.03.2019 12.04.2019 13 -Dite PERFUNDUAR Download Pergjigjur me email
1425 Bashkia Konispol Informacion • A ka përfituar Bashkia juaj projekte në programin “Rilindja Urbane”? • Nëse po, kopje të listës të projekteve të përfituara; • Kopje të dokumentave që lidhen me zbatimin e këtyre projekteve. 28.03.2019 18.04.2019 20 -Dite PERFUNDUAR Download Pergjigjur me email
1424 B.Finiq Informacion • A ka përfituar Bashkia juaj projekte në programin “Rilindja Urbane”? • Nëse po, kopje të listës të projekteve të përfituara; • Kopje të dokumentave që lidhen me zbatimin e këtyre projekteve. 28.03.2019 - 143 -Dite PRITJE - Riderguar kerkesa
1423 Bashkia Sarandë Informacion • A ka përfituar Bashkia juaj projekte në programin “Rilindja Urbane”? • Nëse po, kopje të listës të projekteve të përfituara; • Kopje të dokumentave që lidhen me zbatimin e këtyre projekteve. 28.03.2019 20.05.2019 52 -Dite PERFUNDUAR Download Pergjigjur me email pas ankimit
1422 B.Dropull Informacion • A ka përfituar Bashkia juaj projekte në programin “Rilindja Urbane”? • Nëse po, kopje të listës të projekteve të përfituara; • Kopje të dokumentave që lidhen me zbatimin e këtyre projekteve. 28.03.2019 10.04.2019 12 -Dite PERFUNDUAR Download -
1421 Bashkia Permet Informacion • A ka përfituar Bashkia juaj projekte në programin “Rilindja Urbane”? • Nëse po, kopje të listës të projekteve të përfituara; • Kopje të dokumentave që lidhen me zbatimin e këtyre projekteve. 28.03.2019 15.05.2019 47 -Dite PERFUNDUAR Download Pergjigjur me email pas ankimit
1420 Bashkia Gjirokastër Informacion • A ka përfituar Bashkia juaj projekte në programin “Rilindja Urbane”? • Nëse po, kopje të listës të projekteve të përfituara; • Kopje të dokumentave që lidhen me zbatimin e këtyre projekteve. 28.03.2019 22.05.2019 54 -Dite PERFUNDUAR Download Pergjigjur me email pas ankimit
1419 Bashkia Libohove Informacion • A ka përfituar Bashkia juaj projekte në programin “Rilindja Urbane”? • Nëse po, kopje të listës të projekteve të përfituara; • Kopje të dokumentave që lidhen me zbatimin e këtyre projekteve. 28.03.2019 23.04.2019 25 -Dite PERFUNDUAR Download Perfunduar pas shkreses sqaruese
1418 Bashkia Delvine Informacion • A ka përfituar Bashkia juaj projekte në programin “Rilindja Urbane”? • Nëse po, kopje të listës të projekteve të përfituara; • Kopje të dokumentave që lidhen me zbatimin e këtyre projekteve. 28.03.2019 12.04.2019 14 -Dite PERFUNDUAR Download -
1417 Bashkia Tepelenë Informacion • A ka përfituar Bashkia juaj projekte në programin “Rilindja Urbane”? • Nëse po, kopje të listës të projekteve të përfituara; • Kopje të dokumentave që lidhen me zbatimin e këtyre projekteve. 28.03.2019 19.04.2019 21 -Dite PERFUNDUAR Download Pergjigjur me email
1416 Ministria e Infrastruktures dhe Energjise Mjedisi 1. Kopje të njoftimit të bërë në faqen e web-it të Ministrisë lidhur me njoftimin e aplikimit dhe të dhënat e njoftimit për ndërtimin e HEC-eve në lumin Shushicë; 2. A keni marrë objeksione sipas vkm nr 822, datë 7.10.2015, lidhur me njoftimin e më sipë 13.03.2019 22.05.2019 69 -Dite PERFUNDUAR Download Pergjigjur me email pas ankimit
1415 Bashkia Fier Konsumator • A ka realizuar Bashkia Fier projekt për furnizimim me ujë të pijshëm dhe kanalizimin e ujrave të zeza për zonën e Mbrostarit ? • Nëse po, na vendosni në dispozocion një kopje të projektit; • A është përcaktuar buxhet për finanncimin e këtij projekti ng 13.03.2019 09.05.2019 56 -Dite PERFUNDUAR Download Perfunduar pas ankimit
1414 Bashkia Elbasan Informacion 1. A ka pasur një studim të hartuar nga ish komuna, Drejtoria Arsimore etj mbi numrin e nxënësve para se të ndërtohej “Shkolla e Fshatit Katund i Ri” ndodhur në Bradashesh? 2. Nëse po, ju lutemi na vini në dispozicion një kopje të këtij studimi; 3. Cila ë 09.03.2019 08.05.2019 59 -Dite PERFUNDUAR Download Perfunduar pas ankimit
1413 Ministria e Infrastruktures dhe Energjise Mjedisi Kopje te listes se Hec-eve qe jane ndertuar ne Parkun Kombetar Shebenik Jabllanice etj 09.03.2019 10.04.2019 31 -Dite PERFUNDUAR Download Derguar per kompetence Ministrise se Mjedisit dhe Turizmit
Pergjigjur me email
1412 Agjencia e Trajtimit te Koncesioneve Mjedisi Kopje te listes se Hec-eve qe jane ndertuar ne Parkun Kombetar Shebenik Jabllanice etj 09.03.2019 20.03.2019 11 -Dite PERFUNDUAR Download Pergjigjur me email
1411 Agjencia e Zhvillimit te Territoritr Mjedisi Kopje te listes se Hec-eve qe jane ndertuar ne Parkun Kombetar Shebenik Jabllanice etj 09.03.2019 23.04.2019 44 -Dite PERFUNDUAR Download Perfunduar pas ankimit
1410 Agjencia Rajonale e Zonave te Mbrojtura Librazhd Mjedisi Kopje te listes se Hec-eve qe jane ndertuar ne Parkun Kombetar Shebenik Jabllanice etj 09.03.2019 20.03.2019 11 -Dite PERFUNDUAR Download -
1409 Drejtoria Arsimore Rajonale Elbasan Arsim 1. Sa është numri i mësuesve të punësuar përmes portalit 07.03.2019 13.03.2019 6 -Dite PERFUNDUAR Download -
1408 Drejtoria e Përgjithshme e Policisë Informacion • Kopje të Urdhërit të Drejtorit të Policisë së Shtetit nr 763, datë 27. 09. 2011 21.02.2019 16.04.2019 53 -Dite PERFUNDUAR Download Pergjigjur me email pas ankimit
1407 Kryeministria Informacion 1. Si financohen aktivitetet e ERTV? 2. Sa ka qenë buxheti i ERTV për vitet 2016, 2017, 2018 dhe sa është buxheti i planifikuar për vitin 2019? 3. Sa persona janë punësuar për aktivitetet e ERTV? 4. Kopje të organigramës së ERTV. 21.02.2019 22.05.2019 89 -Dite PERFUNDUAR Download Pergjigjur me email pas ankimit
1406 BashkiaTiranë Informacion 1. Sa është numri i lejeve të ndërtimit të miratuara nga Bashkia Tiranë për periudhën 2015-2019? 2. Sa ka qënë sipërfaqja e ndërtimit dhe numri i kateve për secilën prej lejeve të dhëna nga Bashkia për këtë periudhë? 3. Sa është numri i fidaneve të rinj t 21.02.2019 - 178 -Dite ANKIM - Pergjigje e pjesshme
KDI: afat autoritetit publik per te vene ne dispozicion dokumentacionin
1405 Gjykata e Rrethit Gjyqësor Tiranë Informacion 1. Sa është numri i sindikatave të regjistruara në Gjykatë për periudhën 1994-2019? 2. Ju lutemi na vini në dispozicion listën e sindikatave të regjistruara në periudhën 1994-2019, ku të përfshihen të dhënat lidhur me emrin e tyre, vitin e krijimit dhe f 19.02.2019 04.03.2019 13 -Dite PERFUNDUAR Download Pergjigjur me email
1404 Agjencia e Legalizimit, Urbanizimit dhe Integrimit të Zonave / Ndërtimeve Informale Ndertimet 1. Sa është numri përgjithshëm i vetdeklarimeve për legalizimin e ndërtesave informale në të gjithë territorin e Republikës së Shqipërisë? 2. Sa është numri i përgjithshëm i lejeve të legalizimit të miratuara nga institucioni juaj? 3. Sa është numri i lej 19.02.2019 04.03.2019 13 -Dite PERFUNDUAR Download -
1403 Bashkia Fier Informacion Kopje të proces-verbaleve të mbledhjeve të Këshillit Bashkiak Fier për periudhën Shtator 2015-Janar 2019 11.02.2019 - 188 -Dite ANKIM - KDI: afat autoritetit publik per te vene ne dispozicion dokumentacionin e kerkuar
1402 INSTAT Pune 1. Sa është numri i përgjithshëm i të punësuarve në fasoneri në Republikën e Shqipërisë? 2. Sa është numri i sipërmarrjeve që kanë mbi 50 punonjës, në fushën e fasonerisë, sipas qyteteve? 3. Kopje të listës së sipërmarrjeve të fasonerisë që operojnë në Re 11.02.2019 27.03.2019 44 -Dite PERFUNDUAR Download Pergjigjur pas ankimit
1401 Instituti i Shëndetit Publik Shendetesia 1. Sa është numri i individëve të diagnostikuar me kancer për periudhën 2010-2019 ? 2. Sa është numri i individëve të diagnostikuar me kancer për periudhën 2010-2019 sipas qyteteve? 07.02.2019 15.03.2019 36 -Dite PERFUNDUAR Download Perfunduar pas shkreses sqaruese
1400 BashkiaTiranë Informacion 1. Kopje të listës së pronave në territorin e Bashkisë Tiranë, në pronësi shtet dhe/ose të Bashkisë, të cilat u jepen në përdorim/qera subjekteve private; 2. A disponon Bashkia një listë të pronave në territorin e Bashkisë Tiranë, në pronësi shtet dhe/ose 06.02.2019 11.04.2019 63 -Dite PERFUNDUAR Download Perfunduar pas seances degjimore
1399 Agjencia e Inventarizimit dhe Transferimit të Pronave Informacion 1. Kopje të listës së pronave në territorin e Bashkisë Tiranë, në pronësi shtet dhe/ose të Bashkisë, të cilat u jepen në përdorim/qera subjekteve private; 2. A disponon institucioni juaj një listë të pronave në territorin e Bashkisë Tiranë, në pronësi sht 06.02.2019 21.02.2019 15 -Dite PERFUNDUAR Download -
1398 Bashkia Elbasan Informacion 1. Kopje të rregullores së Këshillit Bashkiak Elbasan; 2. Kopje të proces-verbaleve të mbledhjeve të Këshillit Bashkiak Elbasan për periudhën Shtator 2015-Janar 2019. 06.02.2019 20.02.2019 14 -Dite PERFUNDUAR - Materiali shume voluminoz
1397 Gjykata e Lartë Drejtesi • Kopje të listës së kandidatëve të kualifikuar dhe të pakualifikuar për Këshillin e Emërimeve në Drejtësi për vitin 2019; • Kopje të CV-ve për të gjithë kandidatët e zgjedhur në KED-në për vitin 2019. 06.02.2019 15.02.2019 9 -Dite PERFUNDUAR Download Pergjigjur me email
1396 Gjykata Kushtetuese Drejtesi • Kopje të listës së kandidatëve të kualifikuar dhe të pakualifikuar për Këshillin e Emërimeve në Drejtësi për vitin 2019; • Kopje të CV-ve për të gjithë kandidatët e zgjedhur në KED-në për vitin 2019. 06.02.2019 01.03.2019 23 -Dite PERFUNDUAR Download Pergjigjur me email
1395 Prokuroria e Përgjithshme Drejtesi • Kopje të listës së kandidatëve të kualifikuar dhe të pakualifikuar për Këshillin e Emërimeve në Drejtësi për vitin 2019; • Kopje të CV-ve për të gjithë kandidatët e zgjedhur në KED-në për vitin 2019. 06.02.2019 21.03.2019 43 -Dite PERFUNDUAR Download Pergjigjur me email pas ankimit
1394 Bashkia Elbasan Buxhet 1. Sa është shuma e arkëtuar për vitin 2018 nëpërmjet taksës së parkimit në ambjentet e Qendrës Spitalore 01.02.2019 25.03.2019 52 -Dite PERFUNDUAR Download Pergjigjur me email pas ankimit
1393 Qendra Spitalore "Xhaferr Kongoli", Elbasan Buxhet 1. Sa është shuma e arkëtuar për vitin 2018 nëpërmjet taksës së parkimit në ambjentet e Qendrës Spitalore 01.02.2019 13.02.2019 12 -Dite PERFUNDUAR Download -
1392 Bashkia Elbasan Informacion 1. A pati një thirrje publike ku ftoheshin studio apo arkitektë të sillnin projekt-propozime për rikonstruksionin e teatrit Skampa ? 2. Cila ishte procedura e përzgjedhjes së projektit fitues për rikonstruksionin e teatrit Skampa ? 3. Cilët ishin anëtarë 01.02.2019 18.02.2019 17 -Dite PERFUNDUAR Download -
1391 Ministria e Kulturës Informacion 1. A pati një thirrje publike ku ftoheshin studio apo arkitektë të sillnin projekt-propozime për rikonstruksionin e teatrit Skampa ? 2. Cila ishte procedura e përzgjedhjes së projektit fitues për rikonstruksionin e teatrit Skampa ? 3. Cilët ishin anëtarë 01.02.2019 11.02.2019 10 -Dite PERFUNDUAR Download -
1390 Ministria e Shendetesise dhe Mbrojtjes Sociale Shendetesia 1. A ka Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale, marrëveshje me kompaninë Vitals Global Healthcare? Nëse po, sa marrëveshje dhe cili është objekti i tyre? 2. A ka Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale, marrëveshje me kompaninë Vitals Globa 31.01.2019 15.02.2019 15 -Dite PERFUNDUAR Download Pergjigjur me email
1389 Autoriteti Kombëtar i Ushqimit Konsumator 1. Sa kompani prodhimi e tregtimi bulmetrash dhe nënprodukteve të qumështit janë ndëshkuar nga Autoriteti Kombëtar i Ushqimit për periudhën 2017-2018? 2. Sa nga këto kompani janë ndëshkuar për shkak të sasisë së lartë të vajit të palmës të gjetur në prod 31.01.2019 18.03.2019 46 -Dite PERFUNDUAR Download Perfunduar pas ankimit
1388 Ministria e Drejtësisë Informacion 1. A disponon Minstria e Drejtësisë një listë të sindikatave të krijuara në periudhën 1991-2019 në Shqipëri,? 2. Nëse po, ju lutemi na vini në dispozicion listën e sindikatave ku të përfshihen të dhënat lidhur me emrin e tyre, vitin e krijimit dhe fushën 31.01.2019 12.02.2019 12 -Dite PERFUNDUAR Download Pergjigjur me email
1387 Ministria e Turizmit dhe Mjedisit Konsultim publik 1. A janë identifikuar dhe a dispononi një listë të OJF-ve, grupeve të interesit, kërkuesve shkencor, aktivistëve të cilët mund të kontribuojnë dhe të ftohen në konsultimet e projektakteve që miratohen nga institucioni juaj? Na vendosni në dispozicion një 09.01.2019 08.03.2019 58 -Dite PERFUNDUAR Download Pergjigjur me email pas ankimit
1386 Ministria e Brendshme Konsultim publik 1. A janë identifikuar dhe a dispononi një listë të OJF-ve, grupeve të interesit, kërkuesve shkencor, aktivistëve të cilët mund të kontribuojnë dhe të ftohen në konsultimet e projektakteve që miratohen nga institucioni juaj? Na vendosni në dispozicion një 09.01.2019 25.01.2019 16 -Dite PERFUNDUAR Download -
1385 Ministria e Drejtësisë Konsultim publik 1. A janë identifikuar dhe a dispononi një listë të OJF-ve, grupeve të interesit, kërkuesve shkencor, aktivistëve të cilët mund të kontribuojnë dhe të ftohen në konsultimet e projektakteve që miratohen nga institucioni juaj? Na vendosni në dispozicion një 09.01.2019 24.01.2019 15 -Dite PERFUNDUAR Download -
1384 Ministria e Mbrojtjes Konsultim publik 1. A janë identifikuar dhe a dispononi një listë të OJF-ve, grupeve të interesit, kërkuesve shkencor, aktivistëve të cilët mund të kontribuojnë dhe të ftohen në konsultimet e projektakteve që miratohen nga institucioni juaj? Na vendosni në dispozicion një 09.01.2019 23.01.2019 14 -Dite PERFUNDUAR Download -
1383 Ministria e Financave dhe Ekonomise Konsultim publik 1. A janë identifikuar dhe a dispononi një listë të OJF-ve, grupeve të interesit, kërkuesve shkencor, aktivistëve të cilët mund të kontribuojnë dhe të ftohen në konsultimet e projektakteve që miratohen nga institucioni juaj? Na vendosni në dispozicion një 09.01.2019 21.01.2019 12 -Dite PERFUNDUAR Download Pergjigjur me email
1382 Ministria e Infrastruktures dhe Energjise Konsultim publik 1. A janë identifikuar dhe a dispononi një listë të OJF-ve, grupeve të interesit, kërkuesve shkencor, aktivistëve të cilët mund të kontribuojnë dhe të ftohen në konsultimet e projektakteve që miratohen nga institucioni juaj? Na vendosni në dispozicion një 09.01.2019 31.01.2019 22 -Dite PERFUNDUAR Download Pergjigjur me email
1381 Ministria e Kulturës Konsultim publik 1. A janë identifikuar dhe a dispononi një listë të OJF-ve, grupeve të interesit, kërkuesve shkencor, aktivistëve të cilët mund të kontribuojnë dhe të ftohen në konsultimet e projektakteve që miratohen nga institucioni juaj? Na vendosni në dispozicion një 09.01.2019 24.01.2019 15 -Dite PERFUNDUAR Download -
1380 Ministria e Bujqesise dhe Zhvillimit Rural Konsultim publik 1. A janë identifikuar dhe a dispononi një listë të OJF-ve, grupeve të interesit, kërkuesve shkencor, aktivistëve të cilët mund të kontribuojnë dhe të ftohen në konsultimet e projektakteve që miratohen nga institucioni juaj? Na vendosni në dispozicion një 09.01.2019 16.01.2019 7 -Dite PERFUNDUAR Download Pergjigjur me email
1379 Ministria e Arsimit, Sportit dhe Rinise Konsultim publik 1. A janë identifikuar dhe a dispononi një listë të OJF-ve, grupeve të interesit, kërkuesve shkencor, aktivistëve të cilët mund të kontribuojnë dhe të ftohen në konsultimet e projektakteve që miratohen nga institucioni juaj? Na vendosni në dispozicion një 09.01.2019 21.01.2019 12 -Dite PERFUNDUAR Download -
1378 Ministria e Shendetesise dhe Mbrojtjes Sociale Konsultim publik 1. A janë identifikuar dhe a dispononi një listë të OJF-ve, grupeve të interesit, kërkuesve shkencor, aktivistëve të cilët mund të kontribuojnë dhe të ftohen në konsultimet e projektakteve që miratohen nga institucioni juaj? Na vendosni në dispozicion një 09.01.2019 29.01.2019 20 -Dite PERFUNDUAR Download Pergjigjur me email
1377 Ministria per Evropen dhe Punet e Jashtme Konsultim publik 1. A janë identifikuar dhe a dispononi një listë të OJF-ve, grupeve të interesit, kërkuesve shkencor, aktivistëve të cilët mund të kontribuojnë dhe të ftohen në konsultimet e projektakteve që miratohen nga institucioni juaj? Na vendosni në dispozicion një 09.01.2019 12.03.2019 62 -Dite PERFUNDUAR Download Perfunduar pas ankimit
1376 Ministria e Shtetit per Diasporen Konsultim publik 1. A janë identifikuar dhe a dispononi një listë të OJF-ve, grupeve të interesit, kërkuesve shkencor, aktivistëve të cilët mund të kontribuojnë dhe të ftohen në konsultimet e projektakteve që miratohen nga institucioni juaj? Na vendosni në dispozicion një 09.01.2019 18.03.2019 68 -Dite PERFUNDUAR Download Perfunduar pas ankimit
1375 Ministria e Shtetit per Mbrojtjen e Sipermarrjes Konsultim publik 1. A janë identifikuar dhe a dispononi një listë të OJF-ve, grupeve të interesit, kërkuesve shkencor, aktivistëve të cilët mund të kontribuojnë dhe të ftohen në konsultimet e projektakteve që miratohen nga institucioni juaj? Na vendosni në dispozicion një 09.01.2019 15.02.2019 37 -Dite PERFUNDUAR Download -
1374 BashkiaTiranë Ndertimet • Kopje të projektit të zhvillimit dhe planin urbanistik në zonën e Ish “Uzinës së Autotraktorëve”, Tiranë. 09.01.2019 11.02.2019 33 -Dite PERFUNDUAR Download -
1373 President i Republikës së Shqipërisë Drejtesi • Kopje të listës së kandidatëve të kualifikuar dhe të pakualifikuar për Këshillin e Emërimeve në Drejtësi për vitin 2019; • Kopje të CV-ve për të gjithë kandidatët e zgjedhur në KED-në për vitin 2019. 09.01.2019 18.01.2019 9 -Dite PERFUNDUAR Download Pergjigjur me email
1372 BashkiaTiranë Ndertimet • Kopje të projektit të zhvillimit të zonës në Shkollën e Baletit , Rruga “Petronini Luarasi 26.12.2018 15.02.2019 51 -Dite PERFUNDUAR Download Pergjigjur me email pas ankimit
1371 Ministria e Turizmit dhe Mjedisit Konsultim publik 1. A janë zhvilluar nga institucioni juaj procedura për mbledhjen e informacioneve ose opinioneve përpara hartimit të një akti, sipas parashikimeve të nenit 12 të ligjit nr.146/2014 “Për njoftimin dhe konsultimin publik”? Nëse po, si janë njoftuar grupe 21.12.2018 08.03.2019 77 -Dite PERFUNDUAR Download Pergjigjur me email pas ankimit
1370 Ministria e Drejtësisë Konsultim publik 1. A janë zhvilluar nga institucioni juaj procedura për mbledhjen e informacioneve ose opinioneve përpara hartimit të një akti, sipas parashikimeve të nenit 12 të ligjit nr.146/2014 “Për njoftimin dhe konsultimin publik”? Nëse po, si janë njoftuar grupe 21.12.2018 24.01.2019 34 -Dite PERFUNDUAR Download -
1369 Ministria e Mbrojtjes Konsultim publik 1. A janë zhvilluar nga institucioni juaj procedura për mbledhjen e informacioneve ose opinioneve përpara hartimit të një akti, sipas parashikimeve të nenit 12 të ligjit nr.146/2014 “Për njoftimin dhe konsultimin publik”? Nëse po, si janë njoftuar grupe 21.12.2018 09.01.2019 19 -Dite PERFUNDUAR Download -
1368 Ministria e Brendshme Konsultim publik 1. A janë zhvilluar nga institucioni juaj procedura për mbledhjen e informacioneve ose opinioneve përpara hartimit të një akti, sipas parashikimeve të nenit 12 të ligjit nr.146/2014 “Për njoftimin dhe konsultimin publik”? Nëse po, si janë njoftuar grupe 21.12.2018 25.01.2019 35 -Dite PERFUNDUAR Download -
1367 Ministria e Financave dhe Ekonomise Konsultim publik 1. A janë zhvilluar nga institucioni juaj procedura për mbledhjen e informacioneve ose opinioneve përpara hartimit të një akti, sipas parashikimeve të nenit 12 të ligjit nr.146/2014 “Për njoftimin dhe konsultimin publik”? Nëse po, si janë njoftuar grupe 21.12.2018 21.01.2019 31 -Dite PERFUNDUAR Download Pergjigjur me email
1366 Ministria e Infrastruktures dhe Energjise Konsultim publik 1. A janë zhvilluar nga institucioni juaj procedura për mbledhjen e informacioneve ose opinioneve përpara hartimit të një akti, sipas parashikimeve të nenit 12 të ligjit nr.146/2014 “Për njoftimin dhe konsultimin publik”? Nëse po, si janë njoftuar grupe 21.12.2018 09.01.2019 19 -Dite PERFUNDUAR Download Pergjigjur me email
1365 Ministria e Kulturës Konsultim publik 1. A janë zhvilluar nga institucioni juaj procedura për mbledhjen e informacioneve ose opinioneve përpara hartimit të një akti, sipas parashikimeve të nenit 12 të ligjit nr.146/2014 “Për njoftimin dhe konsultimin publik”? Nëse po, si janë njoftuar grupe 21.12.2018 18.01.2019 28 -Dite PERFUNDUAR Download Materiali shume voluminoz
1364 Ministria e Bujqesise dhe Zhvillimit Rural Konsultim publik 1. A janë zhvilluar nga institucioni juaj procedura për mbledhjen e informacioneve ose opinioneve përpara hartimit të një akti, sipas parashikimeve të nenit 12 të ligjit nr.146/2014 “Për njoftimin dhe konsultimin publik”? Nëse po, si janë njoftuar grupe 21.12.2018 16.01.2019 26 -Dite PERFUNDUAR Download Pergjigjur me email
1363 Ministria e Arsimit, Sportit dhe Rinise Konsultim publik 1. A janë zhvilluar nga institucioni juaj procedura për mbledhjen e informacioneve ose opinioneve përpara hartimit të një akti, sipas parashikimeve të nenit 12 të ligjit nr.146/2014 “Për njoftimin dhe konsultimin publik”? Nëse po, si janë njoftuar grupe 21.12.2018 14.01.2019 24 -Dite PERFUNDUAR Download -
1362 Ministria e Shendetesise dhe Mbrojtjes Sociale Konsultim publik 1. A janë zhvilluar nga institucioni juaj procedura për mbledhjen e informacioneve ose opinioneve përpara hartimit të një akti, sipas parashikimeve të nenit 12 të ligjit nr.146/2014 “Për njoftimin dhe konsultimin publik”? Nëse po, si janë njoftuar grupe 21.12.2018 25.01.2019 35 -Dite PERFUNDUAR Download -
1361 Ministria per Evropen dhe Punet e Jashtme Konsultim publik 1. A janë zhvilluar nga institucioni juaj procedura për mbledhjen e informacioneve ose opinioneve përpara hartimit të një akti, sipas parashikimeve të nenit 12 të ligjit nr.146/2014 “Për njoftimin dhe konsultimin publik”? Nëse po, si janë njoftuar grupe 21.12.2018 15.02.2019 56 -Dite PERFUNDUAR Download Perfunduar pas ankimit
1360 Ministria e Shtetit per Diasporen Konsultim publik 1. A janë zhvilluar nga institucioni juaj procedura për mbledhjen e informacioneve ose opinioneve përpara hartimit të një akti, sipas parashikimeve të nenit 12 të ligjit nr.146/2014 “Për njoftimin dhe konsultimin publik”? Nëse po, si janë njoftuar grupe 21.12.2018 15.02.2019 56 -Dite PERFUNDUAR Download Pergjigjur me email pas ankimit
1359 Ministria e Shtetit per Mbrojtjen e Sipermarrjes Konsultim publik 1. A janë zhvilluar nga institucioni juaj procedura për mbledhjen e informacioneve ose opinioneve përpara hartimit të një akti, sipas parashikimeve të nenit 12 të ligjit nr.146/2014 “Për njoftimin dhe konsultimin publik”? Nëse po, si janë njoftuar grupe 21.12.2018 15.02.2019 56 -Dite PERFUNDUAR Download Perfunduar pas ankimit
1358 Komisioneri për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale Konsultim publik • Sa është numri i ankesave që i janë drejtuar Komisionerit për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale për shkelje të dispozitave të ligjit nr.146/2014 “Për njoftimin dhe konsultimin publik”? • Ju lutemi, na vendosni në dispozicion 21.12.2018 29.12.2018 8 -Dite PERFUNDUAR Download -
1357 Radio Televizioni Shqiptar Konsultim publik 1. A është bërë ndonjë kërkesë nga institucionet publike për transmetim në media të një procesi për konsultimin publik të zhvilluar për diskutimin e një projektakti? Nëse po, nga cili institucion dhe për cilat takime? 21.12.2018 29.12.2018 8 -Dite PERFUNDUAR Download -
1356 Kuvendi i Republikës së Shqipërisë Konsultim publik 1. Sa është numri i projektligjeve të shqyrtuara dhe të miratuara nga Kuvendi i Shqipërisë për peiudhën 01.01.2018 -31.11.2018? 2. Sa seanca dëgjimore me publikun janë zhvilluar nga Kuvendi/ Komisionet e posaçme? 3. Sa është numri i rekomandimeve/ komen 21.12.2018 11.01.2019 21 -Dite PERFUNDUAR Download -
1355 Agjencia Kombetare e Shoqerise se Informacionit Konsultim publik • A ka bërë një backup institucioni juaj për mbajtjen dhe ruajtjen e të dhënave të publikuara në Regjistrin Elektronik për Njoftimin dhe Konsultimin Publik. 21.12.2018 28.12.2018 7 -Dite PERFUNDUAR Download -
1354 Drejtoria e Politikave dhe Sistemit te Qeverisjes Konsultim publik • A ka pasur raste që është bërë monitorimi i efektivitetit të zhvillimit të procedurës së konsultimit publik të insitucioneve, nëpërmjet pyetësorëve apo anketave drejtuar publikut? Nëse po në cilin rast dhe na vendosni në dispozicion një kopje të raporti 21.12.2018 11.02.2019 52 -Dite PERFUNDUAR Download Perfunduar pas ankimit
1353 Bashkia Roskovec Mjedisi • A ka kryer Bashkia Roskovec studime në lidhje me ndotjen e ajrit në këtë Bashki? • Nëse po, ju lutemi na vini në dispozicion një kopje të studimeve të kryera. 17.12.2018 27.12.2018 10 -Dite PERFUNDUAR Download -
1352 Gjykata e Rrethit Gjyqesor Diber Drejtesi 1. Sa është numri i çështjeve penale të trajtuara nga Gjykata për periudhën 01.08.2017- 30.09.2018? 2. Sa nga këto çështje janë përfunduar me miratimin e marrëveshjes me të pandehurin? 3. Sa nga këto çështje janë përfunduar me refuzimin e marrëveshjes me 17.12.2018 24.12.2018 7 -Dite PERFUNDUAR Download -
1351 Gjykata e Rrethit Gjyqësor Fier Drejtesi 1. Sa është numri i çështjeve penale të trajtuara nga Gjykata për periudhën 01.08.2017- 30.09.2018? 2. Sa nga këto çështje janë përfunduar me miratimin e marrëveshjes me të pandehurin? 3. Sa nga këto çështje janë përfunduar me refuzimin e marrëveshjes me 17.12.2018 28.12.2018 11 -Dite PERFUNDUAR Download -
1350 Gjykata e Rrethit Gjyqësor Vlorë Drejtesi 1. Sa është numri i çështjeve penale të trajtuara nga Gjykata për periudhën 01.08.2017- 30.09.2018? 2. Sa nga këto çështje janë përfunduar me miratimin e marrëveshjes me të pandehurin? 3. Sa nga këto çështje janë përfunduar me refuzimin e marrëveshjes me 17.12.2018 03.01.2019 17 -Dite PERFUNDUAR Download -
1349 Gjykata e Rrethit Gjyqësor Tiranë Drejtesi 1. Sa është numri i çështjeve penale të trajtuara nga Gjykata për periudhën 01.08.2017- 30.09.2018? 2. Sa nga këto çështje janë përfunduar me miratimin e marrëveshjes me të pandehurin? 3. Sa nga këto çështje janë përfunduar me refuzimin e marrëveshjes me 17.12.2018 03.01.2019 17 -Dite PERFUNDUAR Download -
1348 Gjykata e Rrethit Gjyqesor Berat Drejtesi 1. Sa është numri i çështjeve penale të trajtuara nga Gjykata për periudhën 01.08.2017- 30.09.2018? 2. Sa nga këto çështje janë përfunduar me miratimin e marrëveshjes me të pandehurin? 3. Sa nga këto çështje janë përfunduar me refuzimin e marrëveshjes me 17.12.2018 28.12.2018 11 -Dite PERFUNDUAR Download Pergjigjur me email
1347 Gjykata e Rrethit Gjyqësor Shkodër Drejtesi 1. Sa është numri i çështjeve penale të trajtuara nga Gjykata për periudhën 01.08.2017- 30.09.2018? 2. Sa nga këto çështje janë përfunduar me miratimin e marrëveshjes me të pandehurin? 3. Sa nga këto çështje janë përfunduar me refuzimin e marrëveshjes me 12.12.2018 18.12.2018 6 -Dite PERFUNDUAR Download Pergjigjur me email
1346 Gjykata e Rrethit Gjyqesor Sarande Drejtesi 1. Sa është numri i çështjeve penale të trajtuara nga Gjykata për periudhën 01.08.2017- 30.09.2018? 2. Sa nga këto çështje janë përfunduar me miratimin e marrëveshjes me të pandehurin? 3. Sa nga këto çështje janë përfunduar me refuzimin e marrëveshjes me 12.12.2018 11.02.2019 61 -Dite PERFUNDUAR Download Perfunduar pas ankimit
1345 Gjykata e Rrethit Gjyqesor Permet Drejtesi 1. Sa është numri i çështjeve penale të trajtuara nga Gjykata për periudhën 01.08.2017- 30.09.2018? 2. Sa nga këto çështje janë përfunduar me miratimin e marrëveshjes me të pandehurin? 3. Sa nga këto çështje janë përfunduar me refuzimin e marrëveshjes me 12.12.2018 28.12.2018 16 -Dite PERFUNDUAR Download -
1344 Gjykata e Rrethit Gjyqesor Mat Drejtesi 1. Sa është numri i çështjeve penale të trajtuara nga Gjykata për periudhën 01.08.2017- 30.09.2018? 2. Sa nga këto çështje janë përfunduar me miratimin e marrëveshjes me të pandehurin? 3. Sa nga këto çështje janë përfunduar me refuzimin e marrëveshjes me 12.12.2018 24.12.2018 12 -Dite PERFUNDUAR Download -
1343 Gjykata e Rrethit Gjyqesor Pogradec Drejtesi 1. Sa është numri i çështjeve penale të trajtuara nga Gjykata për periudhën 01.08.2017- 30.09.2018? 2. Sa nga këto çështje janë përfunduar me miratimin e marrëveshjes me të pandehurin? 3. Sa nga këto çështje janë përfunduar me refuzimin e marrëveshjes me 12.12.2018 26.12.2018 14 -Dite PERFUNDUAR Download -
1342 Bashkia Lushnje Drejtesi 1. Sa është numri i çështjeve penale të trajtuara nga Gjykata për periudhën 01.08.2017- 30.09.2018? 2. Sa nga këto çështje janë përfunduar me miratimin e marrëveshjes me të pandehurin? 3. Sa nga këto çështje janë përfunduar me refuzimin e marrëveshjes me 12.12.2018 15.12.2018 3 -Dite PERFUNDUAR Download pergjigjur me email
1341 Gjykata e Rrethit Gjyqesor Puke Drejtesi 1. Sa është numri i çështjeve penale të trajtuara nga Gjykata për periudhën 01.08.2017- 30.09.2018? 2. Sa nga këto çështje janë përfunduar me miratimin e marrëveshjes me të pandehurin? 3. Sa nga këto çështje janë përfunduar me refuzimin e marrëveshjes me 12.12.2018 20.12.2018 8 -Dite PERFUNDUAR Download pergjigjur me email
1340 Gjykata e Rrethit Gjyqesor Lezhe Drejtesi 1. Sa është numri i çështjeve penale të trajtuara nga Gjykata për periudhën 01.08.2017- 30.09.2018? 2. Sa nga këto çështje janë përfunduar me miratimin e marrëveshjes me të pandehurin? 3. Sa nga këto çështje janë përfunduar me refuzimin e marrëveshjes me 12.12.2018 20.12.2018 8 -Dite PERFUNDUAR Download -
1339 Gjykata e Rrethit Gjyqesor Kukes Drejtesi 1. Sa është numri i çështjeve penale të trajtuara nga Gjykata për periudhën 01.08.2017- 30.09.2018? 2. Sa nga këto çështje janë përfunduar me miratimin e marrëveshjes me të pandehurin? 3. Sa nga këto çështje janë përfunduar me refuzimin e marrëveshjes me 12.12.2018 08.02.2019 58 -Dite PERFUNDUAR Download Perfunduar pas ankimit
1338 Gjykata e Rrethit Gjyqesor Kurbin Drejtesi 1. Sa është numri i çështjeve penale të trajtuara nga Gjykata për periudhën 01.08.2017- 30.09.2018? 2. Sa nga këto çështje janë përfunduar me miratimin e marrëveshjes me të pandehurin? 3. Sa nga këto çështje janë përfunduar me refuzimin e marrëveshjes me 12.12.2018 20.12.2018 8 -Dite PERFUNDUAR Download -
1337 Gjykata e Rrethit Gjyqesor Kruje Drejtesi 1. Sa është numri i çështjeve penale të trajtuara nga Gjykata për periudhën 01.08.2017- 30.09.2018? 2. Sa nga këto çështje janë përfunduar me miratimin e marrëveshjes me të pandehurin? 3. Sa nga këto çështje janë përfunduar me refuzimin e marrëveshjes me 12.12.2018 21.12.2018 9 -Dite PERFUNDUAR Download -
1336 Gjykata e Rrethit Gjyqësor Korçë Drejtesi 1. Sa është numri i çështjeve penale të trajtuara nga Gjykata për periudhën 01.08.2017- 30.09.2018? 2. Sa nga këto çështje janë përfunduar me miratimin e marrëveshjes me të pandehurin? 3. Sa nga këto çështje janë përfunduar me refuzimin e marrëveshjes me 12.12.2018 11.02.2019 61 -Dite PERFUNDUAR Download Pefunduar pas ankimit
1335 Gjykata e Rrethit Gjyqesor Kavaje Drejtesi 1. Sa është numri i çështjeve penale të trajtuara nga Gjykata për periudhën 01.08.2017- 30.09.2018? 2. Sa nga këto çështje janë përfunduar me miratimin e marrëveshjes me të pandehurin? 3. Sa nga këto çështje janë përfunduar me refuzimin e marrëveshjes me 12.12.2018 28.12.2018 16 -Dite PERFUNDUAR Download Pergjigjur me email
1334 Gjykata e Rrethit Gjyqesor Gjirokaster Drejtesi 1. Sa është numri i çështjeve penale të trajtuara nga Gjykata për periudhën 01.08.2017- 30.09.2018? 2. Sa nga këto çështje janë përfunduar me miratimin e marrëveshjes me të pandehurin? 3. Sa nga këto çështje janë përfunduar me refuzimin e marrëveshjes me 12.12.2018 28.12.2018 16 -Dite PERFUNDUAR Download -
1333 Gjykata e Rrethit Gjyqësor Elbasan Drejtesi 1. Sa është numri i çështjeve penale të trajtuara nga Gjykata për periudhën 01.08.2017- 30.09.2018? 2. Sa nga këto çështje janë përfunduar me miratimin e marrëveshjes me të pandehurin? 3. Sa nga këto çështje janë përfunduar me refuzimin e marrëveshjes me 12.12.2018 26.12.2018 14 -Dite PERFUNDUAR Download -
1332 Prokuroria e Rrethit Gjyqesor Puke Drejtesi 1. Sa është numri i çështjeve të trajtuara nga Prokuroria e Rrethit Gjyqësor Pukë për periudhën 01.08.2017- 30.09.2018? 2. Sa nga këto çështje janë përfunduar me marrëveshje me të pandehurin? 3. Kopje të kërkesave për miratimin e marrëveshjeve me të pande 12.12.2018 20.12.2018 8 -Dite PERFUNDUAR Download -
1331 Prokuroria e Rrethit Gjyqesor Mat Drejtesi 1. Sa është numri i çështjeve të trajtuara nga Prokuroria e Rrethit Gjyqësor Mat për periudhën 01.08.2017- 30.09.2018? 2. Sa nga këto çështje janë përfunduar me marrëveshje me të pandehurin? Kopje të kërkesave për miratimin e marrëveshjeve me të pandehuri 12.12.2018 21.12.2018 9 -Dite PERFUNDUAR Download -
1330 Prokuroria e Rrethit Gjyqesor Permet Drejtesi 1. Sa është numri i çështjeve të trajtuara nga Prokuroria e Rrethit Gjyqësor Përmet për periudhën 01.08.2017- 30.09.2018? 2. Sa nga këto çështje janë përfunduar me marrëveshje me të pandehurin? 3. Kopje të kërkesave për miratimin e marrëveshjeve me të pan 07.12.2018 17.12.2018 10 -Dite PERFUNDUAR Download -
1329 Prokuroria e Rrethit Gjyqesor Vlore Drejtesi 1. Sa është numri i çështjeve të trajtuara nga Prokuroria e Rrethit Gjyqësor Vlorë për periudhën 01.08.2017- 30.09.2018? 2. Sa nga këto çështje janë përfunduar me marrëveshje me të pandehurin? 3. Kopje të kërkesave për miratimin e marrëveshjeve me të pand 07.12.2018 24.12.2018 17 -Dite PERFUNDUAR Download -
1328 Prokuroria e Rrethit Gjyqesor Tropoje Drejtesi 1. Sa është numri i çështjeve të trajtuara nga Prokuroria e Rrethit Gjyqësor Tropojë për periudhën 01.08.2017- 30.09.2018? 2. Sa nga këto çështje janë përfunduar me marrëveshje me të pandehurin? 3. Kopje të kërkesave për miratimin e marrëveshjeve me të pa 07.12.2018 07.02.2019 62 -Dite PERFUNDUAR Download Perfunduar pas ankimit
1327 Prokuroria e Rrethit Gjyqesor Shkoder Drejtesi 1. Sa është numri i çështjeve të trajtuara nga Prokuroria e Rrethit Gjyqësor Shkodër për periudhën 01.08.2017- 30.09.2018? 2. Sa nga këto çështje janë përfunduar me marrëveshje me të pandehurin? 3. Kopje të kërkesave për miratimin e marrëveshjeve me të pa 07.12.2018 04.01.2019 28 -Dite PERFUNDUAR Download -
1326 Prokuroria prane Gjykates se Shkalles se Pare Sarande Drejtesi 1. Sa është numri i çështjeve të trajtuara nga Prokuroria e Rrethit Gjyqësor Sarandë për periudhën 01.08.2017- 30.09.2018? 2. Sa nga këto çështje janë përfunduar me marrëveshje me të pandehurin? 3. Kopje të kërkesave për miratimin e marrëveshjeve me të pa 07.12.2018 07.02.2019 62 -Dite PERFUNDUAR Download Perfunduar pas ankimit
1325 Prokuroria e Rrethit Gjyqesor Pogradec Drejtesi 1. Sa është numri i çështjeve të trajtuara nga Prokuroria e Rrethit Gjyqësor Pogradec për periudhën 01.08.2017- 30.09.2018? 2. Sa nga këto çështje janë përfunduar me marrëveshje me të pandehurin? 3. Kopje të kërkesave për miratimin e marrëveshjeve me të p 07.12.2018 28.12.2018 21 -Dite PERFUNDUAR Download -
1324 Prokuroria e Rrethit Gjyqesor Kukes Drejtesi 1. Sa është numri i çështjeve të trajtuara nga Prokuroria e Rrethit Gjyqësor Kukës për periudhën 01.08.2017- 30.09.2018? 2. Sa nga këto çështje janë përfunduar me marrëveshje me të pandehurin? 3. Kopje të kërkesave për miratimin e marrëveshjeve me të pand 06.12.2018 08.02.2019 64 -Dite PERFUNDUAR Download Perfunduar pas ankimit
1323 Prokuroria e Rrethit Gjyqesor Kurbin Drejtesi 1. Sa është numri i çështjeve të trajtuara nga Prokuroria e Rrethit Gjyqësor Kurbin për periudhën 01.08.2017- 30.09.2018? 2. Sa nga këto çështje janë përfunduar me marrëveshje me të pandehurin? 3. Kopje të kërkesave për miratimin e marrëveshjeve me të pan 06.12.2018 11.01.2019 36 -Dite PERFUNDUAR Download -
1322 Prokuroria e Rrethit Gjyqesor Lezhe Drejtesi 1. Sa është numri i çështjeve të trajtuara nga Prokuroria e Rrethit Gjyqësor Lezhë për periudhën 01.08.2017- 30.09.2018? 2. Sa nga këto çështje janë përfunduar me marrëveshje me të pandehurin? 3. Kopje të kërkesave për miratimin e marrëveshjeve me të pand 06.12.2018 04.01.2019 29 -Dite PERFUNDUAR Download -
1321 Prokuroria e Rrethit Gjyqesor Lushnje Drejtesi 1. Sa është numri i çështjeve të trajtuara nga Prokuroria e Rrethit Gjyqësor Lushnje për periudhën 01.08.2017- 30.09.2018? 2. Sa nga këto çështje janë përfunduar me marrëveshje me të pandehurin? 3. Kopje të kërkesave për miratimin e marrëveshjeve me të pa 06.12.2018 24.12.2018 18 -Dite PERFUNDUAR Download -
1320 Prokuroria e Rrethit Gjyqesor Berat Drejtesi 1. Sa është numri i çështjeve të trajtuara nga Prokuroria e Rrethit Gjyqësor Berat për periudhën 01.08.2017- 30.09.2018? 2. Sa nga këto çështje janë përfunduar me marrëveshje me të pandehurin? 3. Kopje të kërkesave për miratimin e marrëveshjeve me të pand 06.12.2018 10.12.2018 4 -Dite PERFUNDUAR Download -
1319 Prokuroria e Rrethit Gjyqesor Diber Drejtesi 1. Sa është numri i çështjeve të trajtuara nga Prokuroria e Rrethit Gjyqësor Dibër për periudhën 01.08.2017- 30.09.2018? 2. Sa nga këto çështje janë përfunduar me marrëveshje me të pandehurin? Kopje të kërkesave për miratimin e marrëveshjeve me të pande 06.12.2018 21.12.2018 15 -Dite PERFUNDUAR Download -
1318 Prokuroria prane Gjykates se Rrethit Gjyqesor Durres Drejtesi 1. Sa është numri i çështjeve të trajtuara nga Prokuroria e Rrethit Gjyqësor Durrës për periudhën 01.08.2017- 30.09.2018? 2. Sa nga këto çështje janë përfunduar me marrëveshje me të pandehurin? 3. Kopje të kërkesave për miratimin e marrëveshjeve me të pan 06.12.2018 18.12.2018 12 -Dite PERFUNDUAR Download pergjigjur me email
1317 Prokuroria prane Gjykates se Shkalles se Pare Elbasan Drejtesi 1. Sa është numri i çështjeve të trajtuara nga Prokuroria e Rrethit Gjyqësor Elbasan për periudhën 01.08.2017- 30.09.2018? 2. Sa nga këto çështje janë përfunduar me marrëveshje me të pandehurin? 3. Kopje të kërkesave për miratimin e marrëveshjeve me të pa 06.12.2018 12.12.2018 6 -Dite PERFUNDUAR Download -
1316 Prokuroria e Rrethit Gjyqesor Fier Drejtesi 1. Sa është numri i çështjeve të trajtuara nga Prokuroria e Rrethit Gjyqësor Fier për periudhën 01.08.2017- 30.09.2018? 2. Sa nga këto çështje janë përfunduar me marrëveshje me të pandehurin? 3. Kopje të kërkesave për miratimin e marrëveshjeve me të pande 06.12.2018 17.12.2018 11 -Dite PERFUNDUAR Download -
1315 Gjykata e Rrethit Gjyqesor Gjirokaster Drejtesi 1. Sa është numri i çështjeve të trajtuara nga Prokuroria e Rrethit Gjyqësor Gjirokastër për periudhën 01.08.2017- 30.09.2018? 2. Sa nga këto çështje janë përfunduar me marrëveshje me të pandehurin? 3. Kopje të kërkesave për miratimin e marrëveshjeve me t 06.12.2018 12.02.2019 68 -Dite PERFUNDUAR Download Perfunduar pas ankimit
1314 Prokuroria e Rrethit Gjyqesor Kavaje Drejtesi 1. Sa është numri i çështjeve të trajtuara nga Prokuroria e Rrethit Gjyqësor Kavajë për periudhën 01.08.2017- 30.09.2018? 2. Sa nga këto çështje janë përfunduar me marrëveshje me të pandehurin? Kopje të kërkesave për miratimin e marrëveshjeve me të pandeh 06.12.2018 20.12.2018 14 -Dite PERFUNDUAR Download -
1313 Prokuroria e Rrethit Gjyqesor Korce Drejtesi 1. Sa është numri i çështjeve të trajtuara nga Prokuroria e Rrethit Gjyqësor Korçë për periudhën 01.08.2017- 30.09.2018? 2. Sa nga këto çështje janë përfunduar me marrëveshje me të pandehurin? Kopje të kërkesave për miratimin e marrëveshjeve me të pandehu 06.12.2018 20.12.2018 14 -Dite PERFUNDUAR Download -
1312 Prokuroria e Rrethit Gjyqesor Kruje Drejtesi 1. Sa është numri i çështjeve të trajtuara nga Prokuroria e Rrethit Gjyqësor Krujë për periudhën 01.08.2017- 30.09.2018? 2. Sa nga këto çështje janë përfunduar me marrëveshje me të pandehurin? 3. Kopje të kërkesave për miratimin e marrëveshjeve me të pand 06.12.2018 17.12.2018 11 -Dite PERFUNDUAR Download -
1311 Drejtoria e Përgjithshme e Policisë Informacion • Kopje të: Procedura standarde: “Rregullat teknike të shoqërimit në polici”, miratuar me urdhrin nr. 306, datë 31.03.2016, të drejtorit të Policisë së Shtetit 06.12.2018 14.12.2018 8 -Dite PERFUNDUAR Download Pergjigjur me email
1310 Agjencia e Trajtimit te Koncesioneve Mjedisi 1. Kopje të dokumentacionit lidhur me procedurën e ndjekur për zhvillimin e garës konçesionare për ndërtimin e HEC-ve mbi lumin Shushicë? 2. Kopje të kontratës konçesionare të lidhur me subjektin “Shushica Hydropower” për ndërtimin e HEC-ve mbi lumin Shus 05.12.2018 13.12.2018 8 -Dite PERFUNDUAR Download -
1309 Agjencia e Basenit Ujor Mjedisi 1. Kopje të dokumentacionit lidhur me procedurën e ndjekur për zhvillimin e garës konçesionare për ndërtimin e HEC-ve mbi lumin Shushicë? 2. Kopje të kontratës konçesionare të lidhur me subjektin “Shushica Hydropower” për ndërtimin e HEC-ve mbi lumin Shus 05.12.2018 16.01.2019 42 -Dite PERFUNDUAR Download -
1308 Agjencia Kombëtare e Mjedisit Mjedisi 1. Kopje të dokumentacionit lidhur me procedurën e ndjekur për zhvillimin e garës konçesionare për ndërtimin e HEC-ve mbi lumin Shushicë? 2. Kopje të kontratës konçesionare të lidhur me subjektin “Shushica Hydropower” për ndërtimin e HEC-ve mbi lumin Shus 05.12.2018 17.12.2018 12 -Dite PERFUNDUAR Download -
1307 Agjencia Kombetare e Burimeve Natyrore Mjedisi 1. Kopje të dokumentacionit lidhur me procedurën e ndjekur për zhvillimin e garës konçesionare për ndërtimin e HEC-ve mbi lumin Shushicë? 2. Kopje të kontratës konçesionare të lidhur me subjektin “Shushica Hydropower” për ndërtimin e HEC-ve mbi lumin Shus 05.12.2018 29.12.2018 24 -Dite PERFUNDUAR Download -
1306 Ministria e Infrastruktures dhe Energjise Mjedisi 1. Kopje të dokumentacionit lidhur me procedurën e ndjekur për zhvillimin e garës konçesionare për ndërtimin e HEC-ve mbi lumin Shushicë? 2. Kopje të kontratës konçesionare të lidhur me subjektin “Shushica Hydropower” për ndërtimin e HEC-ve mbi lumin Shus 05.12.2018 - 256 -Dite ANKIM - Pergjigje e pjesshme
1305 Ministria e Turizmit dhe Mjedisit Mjedisi 1. Kopje të dokumentacionit lidhur me procedurën e ndjekur për zhvillimin e garës konçesionare për ndërtimin e HEC-ve mbi lumin Shushicë? 2. Kopje të kontratës konçesionare të lidhur me subjektin “Shushica Hydropower” për ndërtimin e HEC-ve mbi lumin Shus 05.12.2018 12.01.2019 38 -Dite PERFUNDUAR Download -
1304 Agjencia e Menaxhimit te Burimeve Ujore Mjedisi 1. Kopje të dokumentacionit lidhur me procedurën e ndjekur për zhvillimin e garës konçesionare për ndërtimin e HEC-ve mbi lumin Shushicë? 2. Kopje të kontratës konçesionare të lidhur me subjektin “Shushica Hydropower” për ndërtimin e HEC-ve mbi lumin Shus 05.12.2018 21.12.2018 16 -Dite PERFUNDUAR Download -
1303 Agjencia e Zhvillimit te Territoritr Mjedisi 1. Kopje të dokumentacionit lidhur me procedurën e ndjekur për zhvillimin e garës konçesionare për ndërtimin e HEC-ve mbi lumin Shushicë? 2. Kopje të kontratës konçesionare të lidhur me subjektin “Shushica Hydropower” për ndërtimin e HEC-ve mbi lumin Shus 05.12.2018 03.01.2019 29 -Dite PERFUNDUAR Download -
1302 Avokati i Popullit Informacion • Sa është numri i ankesave për shkeljen e të drejtës për informim të trajtuara nga Avokati i Popullit për vitin 2018? • Cilat janë procedurat dhe masat që ka marrë Avokati i Popullit ndaj institucioneve, për të cilat ka konstatuar shkelje të dispozitave 26.11.2018 11.12.2018 15 -Dite PERFUNDUAR Download -
1301 Komisioneri për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale Informacion • Sa është numri i ankesave që ka marrë Komisioneri për të Drejtën e Informimit për vitin 2018 dhe çfarë vendimesh ka marrë në rastet konkrete? • Sa është numri i ankesave që ka marrë Komisioneri nga gazetarët për vitin 2018 dhe çfarë vendimesh ka marrë n 26.11.2018 11.12.2018 15 -Dite PERFUNDUAR Download -
1300 Agjensia Kombetare e Planifikimit te Territorit Mjedisi Kopje të dokumenteve mbi projektet e financuara nga qeveria shqiptare të quajtura “ RILINDJA URBNANE” konkretisht për: 1. Sistemim “Asfaltim rruga Korçë-Bilisht fshati Kuc-Orman”. Përfitues Bashkia Maliq dhe Bashkia Korçë; 2. Projekti “Stimulimi me in 17.11.2018 26.11.2018 9 -Dite PERFUNDUAR Download -
1299 Fondi Shqiptar i Zhvillimit Mjedisi Kopje të dokumenteve mbi projektet e financuara nga qeveria shqiptare të quajtura “ RILINDJA URBNANE” konkretisht për: 1. Sistemim “Asfaltim rruga Korçë-Bilisht fshati Kuc-Orman”. Përfitues Bashkia Maliq dhe Bashkia Korçë; 2. Projekti “Stimulimi me in 17.11.2018 - 274 -Dite PRITJE - -
1298 Kryeministria Mjedisi Kopje të dokumenteve mbi projektet e financuara nga qeveria shqiptare të quajtura “ RILINDJA URBNANE” konkretisht për: 1. Sistemim “Asfaltim rruga Korçë-Bilisht fshati Kuc-Orman”. Përfitues Bashkia Maliq dhe Bashkia Korçë; 2. Projekti “Stimulimi me in 17.11.2018 - 274 -Dite PRITJE - Derguar per kompetence MIE
1297 Agjencia e Zhvillimit te Territoritr Mjedisi Kopje të dokumenteve mbi projektet e financuara nga qeveria shqiptare të quajtura “ RILINDJA URBNANE” konkretisht për: 1. Sistemim “Asfaltim rruga Korçë-Bilisht fshati Kuc-Orman”. Përfitues Bashkia Maliq dhe Bashkia Korçë; 2. Projekti “Stimulimi me in 17.11.2018 - 274 -Dite PRITJE - -
1296 Autoriteti Rrugor Shqiptar Strehimi • Cilat janë masat e marra nga Autoriteti Rrugor Shqiptar për strehimin e familjeve të cilat preken nga ndërtimi i Unazës së Madhe të Tiranës në zonën Pallati me Shigjeta-Sheshi Shqiponja? • A janë kryer konsultime publike/ dëgjesa publike etj me banorët 17.11.2018 27.11.2018 10 -Dite PERFUNDUAR Download -
1295 Agjencia Kombetare e Ujesjelles Kanalizime Auditime • Kopje të raporteve vjetore, analizë vjetore dhe kopje të raporte të monitorimit të hartuar për Ujësjellës Kanalizime Tiranë, për periudhën 2016-2017. 08.11.2018 - 283 -Dite PRITJE - Derguar per kompetenc UKT
1294 Avokati i Popullit Arsim • Në cfarë faze ndodhet hetimi administrativ në lidhje me ankesën e paraqitur pranë institucionit të Avokatit të Popullit, nga prindërit e nxënësve të klasës së 3 B, të Shkollës 9 vjeçare “E Kuqe” për zhvillimin si gjuhë të huaj të parë gjuhën italiane? • 08.11.2018 15.11.2018 7 -Dite PERFUNDUAR Download -
1293 Drejtoria Arsimore Rajonale Tiranë Arsim • Cila është gjuha e huaj e parë në Shkollën 9 vjeçare “E Kuqe”? • Cila është gjuha e huaj e parë e përcaktuar për klasën e 3 B? 08.11.2018 19.11.2018 11 -Dite PERFUNDUAR Download -
1292 Instituti i Monumenteve te Kultures Informacion • Kopje të plotë të vendimit nr 58 datë 10.01.2018 të Këshillit Kombëtar të Restaurimeve për rishikimin e rregullores “Mbi kriteret dhe proçedurat administrative për marrjen e liçensave të ushtrimit të profesionit të restautorit 30.10.2018 - 292 -Dite PRITJE - Pergjigje e pjesshme, shkrese sqaruese
1291 Prokuroria e Rrethit Gjyqësor Tiranë Drejtesi 1. Sa është numri i çështjeve të trajtuara nga Prokuroria e Rrethit Gjyqësor Tiranë për periudhën 01.08.2017- 30.09.2018? 2. Sa nga këto çështje janë përfunduar me marrëveshje me të pandehurin? 3. Kopje të kërkesave për miratimin e marrëveshjeve me të pan 24.10.2018 20.11.2018 27 -Dite PERFUNDUAR Download Perfunduar pas shkreses sqaruese
1290 Agjencia Kombetare e Ujesjelles Kanalizime Informacion 1. Cilat janë projektet me financim të huaj të Ujësjellës Kanalizime Tiranë? 2. Si bëhet monitorimi i tyre dhe cilat janë rezultatet e këtij monitorimi sipas kreut III, pika 2, të VKM Nr. 504, datë 6.7.2016 13.10.2018 19.10.2018 6 -Dite PERFUNDUAR Download -
1289 Ministria e Arsimit, Sportit dhe Rinise Arsim • Kopje të Urdhërit të Ministrit të Arsimit Nr.560 datë 19.11.2012 13.10.2018 18.10.2018 5 -Dite PERFUNDUAR Download Pergjigjur me email
1288 Komisioni i Pavarur i Kualifikimit Drejtesi • Në sa raste Komisioni i Pavarur i Kualifikimit ka vendosur shkarkimin e subjekteve të rivlerësimit gjyqtar/ prokuror për shkak të deklarimeve të pasakta/të pavërteta në deklaratën e pasurisë? • Sa prej këtyre raste KPK-ja i ka referuar çështjen prokuro 10.10.2018 26.10.2018 16 -Dite PERFUNDUAR Download -
1287 Autoriteti i Konkurencës Informacion • A është shprehur Autoriteti i Konkurencës në lidhje me krijimin e “Shkollës së Drejtorëve” të arsimit parauniveristar? • Nëse po, a është konstatuar nga ana e AK-ës nëse bashkëpunimi eksluziv i qeverisë me një OJQ dhe ofrimi i këtij shërbimi eksluzivish 05.10.2018 18.10.2018 13 -Dite PERFUNDUAR Download Pergjigjur me email
1286 Kontrolli i Lartë i Shtetit Auditime • Kopje të Raportit Përfundimtar të Auditimit të kryer ndaj Bashkisë Tiranë gjatë vitit 2018; • Kopje të Raportit Përfundimtar të Auditimit të kryer ndaj Bankës së Shqipërisë gjatë vitit 2018; • Kopje të Raportit Përfundimtar të Auditimit të kryer ndaj M 05.10.2018 22.10.2018 17 -Dite PERFUNDUAR Download -
1285 Komisioneri Publik Drejtesi • Kopje të rekomandimeve / vlerësimeve të Operacionit Ndërkombëtar të Monitorimit në lidhje me subjektin e vlerësimit Xhezair Zaganjori 05.10.2018 18.10.2018 13 -Dite PERFUNDUAR Download -
1284 Drejtoria Arsimore Rajonale Tiranë Arsim • Kopje të urdhërit/udhëzimit etj të Drejtorisë Arsimore Rajonale Tiranë që urdhëron/udhëzon etj krijimin e një klase që ka gjuhë të parë, gjuhën italiane; • Kopje të urdhërit/udhëzimit etj të DAR Tiranë që urdhëron/udhëzon etj procedurën e përzgjedhjes s 14.09.2018 29.10.2018 45 -Dite PERFUNDUAR Download Perfunduar pas ankimit
1283 Shkolla 9-vjecare "E Kuqe" Arsim • Ku bazohet (urdhër/udhëzim etj) përzgjedhja e nxënësve të klasës së tretë të cilët kanë si gjuhë të parë, gjuhën italiane? • Çfarë procedure është ndjekur për përzgjedhjen e kësaj klase dhe ku bazohet kjo procedurë? • Si është përzgjedhur kjo klasë nga 14.09.2018 27.11.2018 74 -Dite PERFUNDUAR Download Perfunduar pas ankimit
1282 Agjensia Kombetare e Planifikimit te Territorit Informacion • Cilat janë kriteret për përzgjedhjen e fshatrave për projektin “Akademia 100+ fshatrat”? • Ju lutemi na vini në dispozicion një kopje të listës së fshatrave të përzgjedhur. 07.09.2018 18.09.2018 11 -Dite PERFUNDUAR Download -
1281 Ministria e Arsimit, Sportit dhe Rinise Arsim • Sa është numri i institucioneve të arsimit të lartë në Shqipëri sipas nomeklaturës së parashikuar në ligjin e arsimit të lartë (universitete, kolegje universitare etj.)? • Cilat janë institucionet e arsimit të lartë privat dhe/ose publik që kanë marrë s 07.09.2018 14.09.2018 7 -Dite PERFUNDUAR Download Pergjigjur me email
1280 Kryeministria Informacion • Në sa mbledhje qeverie ka marrë pjesë Kryeministri dhe sa është numri i VKM-ve të nënshkruara prej tij, në raport me totalin për periudhën Shtator 2017 - Gusht 2018 ? • Sa është numri i VKM-ve të nënshkruara nga zv.Kryeministri për këtë periudhë? 07.09.2018 11.09.2018 4 -Dite PERFUNDUAR Download Pergjigjur me email
1279 Ministria e Brendshme Drejtesi A eshte miratuar Strategjia Kombetare e Luftes kunder Trafikimit te Personave dhe Plani i Veprimit per vitin 2018 e ne vijim ? etj 03.08.2018 30.08.2018 27 -Dite PERFUNDUAR Download -
1278 Ministria e Brendshme Drejtesi Cilat jane masat qe jane ndermarre nga Qeveria Shqiptare ne kuader te 03.08.2018 30.08.2018 27 -Dite PERFUNDUAR Download -
1277 Gjykata e Rrethit Gjyqësor Vlorë Buxhet • Sa është numri i avokatëve të caktuar kryesisht nga Gjykata për vitin 2016, 2017? • Sa është numri i çështjeve të gjykuara nga Gjykata dhe sa nga këto çështje janë përfaqësuar nga avokatë kryesisht për vitin 2016, 2017? • Sa është buxheti për pagimin e 30.07.2018 10.09.2018 42 -Dite PERFUNDUAR Download -
1276 Prokuroria e Krimeve të Rënda Buxhet Sa eshte numri i avokateve te caktuar kryesisht nga Prokuroria ne vitet 2014-2017? etj 30.07.2018 23.11.2018 116 -Dite PERFUNDUAR Download Perfunduar pas shkreses sqaruese
1275 ILDKP Drejtesi • Kopje të formularëve të deklarimit të pasurive të anëtarëve të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit. 30.07.2018 - 385 -Dite ANKIM - KDI: Trajtimi i ankeses do te vijoje ne kohen kur informacioni i kerkuar te jete objektivisht i mundur
Shkrese sqaruese KDI
1274 Ministria e Infrastruktures dhe Energjise Mjedisi • A kanë paraqitur Cengiz Construction & Kalyon & Kolin Construction, pranë istitucionit tuaj studimin e fizibilitetit për Projektin e Aeroportit të Vlorës? • Nëse po, ju lutemi na vini në dispozicion një kopje të dokumentacionit të dërguar nga këto kompa 24.07.2018 - 391 -Dite VENDIM KOMISIONERI - KDI: pranimin e ankeses se Res Publica, detyrimin e autoritetit per te vene ne dispoziocion dokumentacionin
1273 Agjencia Kombetare e Burimeve Natyrore Mjedisi • A kanë paraqitur Cengiz Construction & Kalyon & Kolin Construction, pranë istitucionit tuaj studimin e fizibilitetit për Projektin e Aeroportit të Vlorës? • Nëse po, ju lutemi na vini në dispozicion një kopje të dokumentacionit të dërguar nga këto kompa 24.07.2018 01.08.2018 8 -Dite PERFUNDUAR Download -
1272 Agjencia Kombëtare e Mjedisit Mjedisi • A kanë paraqitur Cengiz Construction & Kalyon & Kolin Construction, pranë istitucionit tuaj kërkesë për procedurën e Vlerësimit të Ndikimit në Mjedis (VNM), për Projektin e Aeroportit të Vlorës? • Nëse po, na vini në dispozicion një kopje të VNM-së. • 24.07.2018 06.08.2018 13 -Dite PERFUNDUAR Download -
1271 Ministria e Turizmit dhe Mjedisit Mjedisi • A kanë paraqitur Cengiz Construction & Kalyon & Kolin Construction, pranë istitucionit tuaj kërkesë për procedurën e Vlerësimit të Ndikimit në Mjedis (VNM), për Projektin e Aeroportit të Vlorës? • Nëse po, na vini në dispozicion një kopje të VNM-së. • 24.07.2018 - 391 -Dite PRITJE - Autoriteti ka kerkuar kohe per pergjigjen
1270 Kuvendi i Republikës së Shqipërisë Drejtesi • Kopje të dokumentacionit shoqërues të projektligjit “ Për përcaktimin e procedurës së veçantë për negocimin dhe lidhjen e kontratës ndërmjet shtetit Shqiptar dhe shoqërive“CENGIZ CONSTRUCTION & KALYON & KOLIN CONSTRUCTION”, me objekt projektimin, ndërti 24.07.2018 31.07.2018 7 -Dite PERFUNDUAR Download -
1269 Drejtoria e Përgjithshme e Arkivave Informacion • A ka Universiteti i Tiranës një sistem arkivor? • A i është nënshtruar ndonjëherë ky sistem kontrollit nga ana juaj? Nëse po, a keni marrë masa për rastet kur UT nuk i ka mundësuar akses studiuesve vendas dhe të huaj në arkiv? 24.07.2018 02.08.2018 9 -Dite PERFUNDUAR Download -
1268 Biblioteka Kombetare Informacion • Mbi bazën e cilit ligj / rregullore etj bazohen praktikat aktuale të ndjekura nga Biblioteka Kombëtare për: 1. Ndalimin e huazimit të materialeve të bibliotekës jashtë mjediseve të Bibliotekës Kombëtare; 2. Mos aksesimin në disertacionet e dorëzuara n 24.07.2018 06.08.2018 13 -Dite PERFUNDUAR Download -
1267 BashkiaTiranë Buxhet • Sa është kostoja e Bashkisë Tiranë për aplikime për cmime të ndryshme kombëtare dhe ndërkombëtare, për angazhime të ngjashme marketingu apo në kuadrin e diplomacisë publike jashtë vendit? • Cilat janë dobitë publike që përfiton Bashkia Tiranë si dhe qyt 24.07.2018 14.08.2018 21 -Dite PERFUNDUAR Download Pergjigjur me email
1266 President i Republikës së Shqipërisë Informacion • Cilat janë veprimet e kryera nga Presidenti i Republikës lidhur me plotësimin e vendeve vakante dhe dokumentacionin lidhur me to, (kandidaturat që kanë shprehur interesin etj) për konkurimin për anëtar të Gjykatës Kushtetuese, të shpalluara me dekretin 24.07.2018 24.08.2018 31 -Dite PERFUNDUAR Download -
1265 Ujesjelles Kanalizime Tirane Informacion • Sa është pagesa e bërë nga Ujësjellës Kanalizime Tiranë për dëmshpërblime dhe shpenzime gjyqësore për shkak të humbjes së cështjeve gjyqësore nga UKT për vitet 2015, 2016 dhe 2017, e ndarë sipas viteve? 24.07.2018 - 391 -Dite GJYKIM SHK 1 - KDI: pranimin e ankeses se Res Publica, detyrimin e autoritetit per te vene ne dispoziocion dokumentacionin
1264 Agjencia Publike e Akreditimit te Arsimit te Larte Arsim • A ka evidentuar Agjencia Publike e Akreditimit të Arsimit të Lartë gjatë procesit të vlerësimit të jashtëm të Universitetit të Tiranës ekzistencën e procedurave për ruajtjen e dokumentacionit dhe të një arkivi në perputhje me kuadrin ligjor përkatës në 29.06.2018 05.07.2018 6 -Dite PERFUNDUAR Download -
1263 Ministria e Financave dhe Ekonomise Konsumator • Sa është numri i shoqatave për mbrojtjen e konsumatorëve të regjistruara sipas ligjit “Për mbrojtjen e konsumatorit” pranë ministrisë? • Cilat janë kriteret dhe dokumentacioni për regjistrimin e një shoqate të tillë? • Ju lutemi na vini në dispozicion n 29.06.2018 25.07.2018 26 -Dite PERFUNDUAR Download Pergjigjur me email
1262 Autoriteti i Mediave Audiovizive Konsumator • A ka evidentuar Autoriteti i Mediave Audiovizive 29.06.2018 10.07.2018 11 -Dite PERFUNDUAR Download -
1261 Drejtoria e Përgjithshme e Policisë Drejtesi • Cilat janë masat që janë ndërmarrë nga Qeveria Shqiptare në kuadër të “Vëzhgimin Përfundimtar të Kombeve të Bashkuara nr.24, viti 2012 12.06.2018 30.07.2018 48 -Dite PERFUNDUAR Download Perfunduar pas ankimit
1260 Gjykata e Shkallës së Parë e Krimeve të Rënda Buxhet • Sa është numri i avokatëve të caktuar kryesisht nga Gjykata për vitin 2016, 2017? • Sa është numri i çështjeve të gjykuara nga Gjykata dhe sa nga këto çështje janë përfaqësuar nga avokatë kryesisht për vitin 2016, 2017? • Sa është buxheti për pagimin e 12.06.2018 25.07.2018 43 -Dite PERFUNDUAR Download Perfunduar pas ankimit
1259 Gjykata e Rrethit Gjyqësor Fier Buxhet • Sa është numri i avokatëve të caktuar kryesisht nga Gjykata për vitin 2016, 2017? • Sa është numri i çështjeve të gjykuara nga Gjykata dhe sa nga këto çështje janë përfaqësuar nga avokatë kryesisht për vitin 2016, 2017? • Sa është buxheti për pagimin e 12.06.2018 05.07.2018 23 -Dite PERFUNDUAR Download Pergjigjur pas emailit sqarues
1258 Gjykata e Rrethit Gjyqësor Tiranë Buxhet • Sa është numri i avokatëve të caktuar kryesisht nga Gjykata për vitin 2016, 2017? • Sa është numri i çështjeve të gjykuara nga Gjykata dhe sa nga këto çështje janë përfaqësuar nga avokatë kryesisht për vitin 2016, 2017? • Sa është buxheti për pagimin e 07.06.2018 21.06.2018 14 -Dite PERFUNDUAR Download -
1257 Gjykata e Rrethit Gjyqesor Berat Buxhet • Sa është numri i avokatëve të caktuar kryesisht nga Gjykata për vitin 2016, 2017? • Sa është numri i çështjeve të gjykuara nga Gjykata dhe sa nga këto çështje janë përfaqësuar nga avokatë kryesisht për vitin 2016, 2017? • Sa është buxheti për pagimin e 07.06.2018 25.06.2018 18 -Dite PERFUNDUAR Download -
1256 Gjykata e Rrethit Gjyqesor Diber Buxhet • Sa është numri i avokatëve të caktuar kryesisht nga Gjykata për vitin 2016, 2017? • Sa është numri i çështjeve të gjykuara nga Gjykata dhe sa nga këto çështje janë përfaqësuar nga avokatë kryesisht për vitin 2016, 2017? • Sa është buxheti për pagimin e 07.06.2018 18.06.2018 11 -Dite PERFUNDUAR Download -
1255 Gjykata e Rrethit Gjyqësor Durrës Buxhet • Sa është numri i avokatëve të caktuar kryesisht nga Gjykata për vitin 2016, 2017? • Sa është numri i çështjeve të gjykuara nga Gjykata dhe sa nga këto çështje janë përfaqësuar nga avokatë kryesisht për vitin 2016, 2017? • Sa është buxheti për pagimin e 07.06.2018 14.06.2018 7 -Dite PERFUNDUAR Download Pergjigjur me email
1254 Gjykata e Rrethit Gjyqësor Elbasan Buxhet • Sa është numri i avokatëve të caktuar kryesisht nga Gjykata për vitin 2016, 2017? • Sa është numri i çështjeve të gjykuara nga Gjykata dhe sa nga këto çështje janë përfaqësuar nga avokatë kryesisht për vitin 2016, 2017? • Sa është buxheti për pagimin e 07.06.2018 05.07.2018 28 -Dite PERFUNDUAR Download Perfunduar pas ankimit
1253 Gjykata e Rrethit Gjyqesor Gjirokaster Buxhet • Sa është numri i avokatëve të caktuar kryesisht nga Gjykata për vitin 2016, 2017? • Sa është numri i çështjeve të gjykuara nga Gjykata dhe sa nga këto çështje janë përfaqësuar nga avokatë kryesisht për vitin 2016, 2017? • Sa është buxheti për pagimin e 07.06.2018 14.06.2018 7 -Dite PERFUNDUAR Download -
1252 Gjykata e Rrethit Gjyqesor Kavaje Buxhet • Sa është numri i avokatëve të caktuar kryesisht nga Gjykata për vitin 2016, 2017? • Sa është numri i çështjeve të gjykuara nga Gjykata dhe sa nga këto çështje janë përfaqësuar nga avokatë kryesisht për vitin 2016, 2017? • Sa është buxheti për pagimin e 07.06.2018 23.07.2018 46 -Dite PERFUNDUAR Download Perfunduar pas ankimit
1251 Gjykata e Rrethit Gjyqësor Korçë Buxhet • Sa është numri i avokatëve të caktuar kryesisht nga Gjykata për vitin 2016, 2017? • Sa është numri i çështjeve të gjykuara nga Gjykata dhe sa nga këto çështje janë përfaqësuar nga avokatë kryesisht për vitin 2016, 2017? • Sa është buxheti për pagimin e 07.06.2018 28.06.2018 21 -Dite PERFUNDUAR Download Pergjigjur me email
1250 Gjykata e Rrethit Gjyqesor Kruje Buxhet • Sa është numri i avokatëve të caktuar kryesisht nga Gjykata për vitin 2016, 2017? • Sa është numri i çështjeve të gjykuara nga Gjykata dhe sa nga këto çështje janë përfaqësuar nga avokatë kryesisht për vitin 2016, 2017? • Sa është buxheti për pagimin e 07.06.2018 25.07.2018 48 -Dite PERFUNDUAR Download Perfunduar pas ankimit
1249 Gjykata e Rrethit Gjyqesor Kukes Buxhet • Sa është numri i avokatëve të caktuar kryesisht nga Gjykata për vitin 2016, 2017? • Sa është numri i çështjeve të gjykuara nga Gjykata dhe sa nga këto çështje janë përfaqësuar nga avokatë kryesisht për vitin 2016, 2017? • Sa është buxheti për pagimin e 07.06.2018 23.07.2018 46 -Dite PERFUNDUAR Download Perfunduar pas ankimit
1248 Gjykata e Rrethit Gjyqesor Kurbin Buxhet • Sa është numri i avokatëve të caktuar kryesisht nga Gjykata për vitin 2016, 2017? • Sa është numri i çështjeve të gjykuara nga Gjykata dhe sa nga këto çështje janë përfaqësuar nga avokatë kryesisht për vitin 2016, 2017? • Sa është buxheti për pagimin e 07.06.2018 22.06.2018 15 -Dite PERFUNDUAR Download -
1247 Gjykata e Rrethit Gjyqesor Lezhe Buxhet • Sa është numri i avokatëve të caktuar kryesisht nga Gjykata për vitin 2016, 2017? • Sa është numri i çështjeve të gjykuara nga Gjykata dhe sa nga këto çështje janë përfaqësuar nga avokatë kryesisht për vitin 2016, 2017? • Sa është buxheti për pagimin e 07.06.2018 18.06.2018 11 -Dite PERFUNDUAR Download Pergjigjur me email
1246 Gjykata e Rrethit Gjyqesor Lushnje Buxhet • Sa është numri i avokatëve të caktuar kryesisht nga Gjykata për vitin 2016, 2017? • Sa është numri i çështjeve të gjykuara nga Gjykata dhe sa nga këto çështje janë përfaqësuar nga avokatë kryesisht për vitin 2016, 2017? • Sa është buxheti për pagimin e 07.06.2018 14.06.2018 7 -Dite PERFUNDUAR Download -
1245 Gjykata e Rrethit Gjyqesor Mat Buxhet • Sa është numri i avokatëve të caktuar kryesisht nga Gjykata për vitin 2016, 2017? • Sa është numri i çështjeve të gjykuara nga Gjykata dhe sa nga këto çështje janë përfaqësuar nga avokatë kryesisht për vitin 2016, 2017? • Sa është buxheti për pagimin e 07.06.2018 14.06.2018 7 -Dite PERFUNDUAR Download -
1244 Gjykata e Rrethit Gjyqesor Pogradec Buxhet • Sa është numri i avokatëve të caktuar kryesisht nga Gjykata për vitin 2016, 2017? • Sa është numri i çështjeve të gjykuara nga Gjykata dhe sa nga këto çështje janë përfaqësuar nga avokatë kryesisht për vitin 2016, 2017? • Sa është buxheti për pagimin e 07.06.2018 14.06.2018 7 -Dite PERFUNDUAR Download Pergjigjur me email
1243 Gjykata e Rrethit Gjyqesor Puke Buxhet • Sa është numri i avokatëve të caktuar kryesisht nga Gjykata për vitin 2016, 2017? • Sa është numri i çështjeve të gjykuara nga Gjykata dhe sa nga këto çështje janë përfaqësuar nga avokatë kryesisht për vitin 2016, 2017? • Sa është buxheti për pagimin e 07.06.2018 14.06.2018 7 -Dite PERFUNDUAR Download -
1242 Gjykata e Rrethit Gjyqesor Permet Buxhet • Sa është numri i avokatëve të caktuar kryesisht nga Gjykata për vitin 2016, 2017? • Sa është numri i çështjeve të gjykuara nga Gjykata dhe sa nga këto çështje janë përfaqësuar nga avokatë kryesisht për vitin 2016, 2017? • Sa është buxheti për pagimin e 07.06.2018 20.06.2018 13 -Dite PERFUNDUAR Download -
1241 Gjykata e Rrethit Gjyqesor Sarande Buxhet • Sa është numri i avokatëve të caktuar kryesisht nga Gjykata për vitin 2016, 2017? • Sa është numri i çështjeve të gjykuara nga Gjykata dhe sa nga këto çështje janë përfaqësuar nga avokatë kryesisht për vitin 2016, 2017? • Sa është buxheti për pagimin e 07.06.2018 19.07.2018 42 -Dite PERFUNDUAR Download Pergjigjur me email pas ankimit
1240 Gjykata e Rrethit Gjyqësor Shkodër Buxhet • Sa është numri i avokatëve të caktuar kryesisht nga Gjykata për vitin 2016, 2017? • Sa është numri i çështjeve të gjykuara nga Gjykata dhe sa nga këto çështje janë përfaqësuar nga avokatë kryesisht për vitin 2016, 2017? • Sa është buxheti për pagimin e 07.06.2018 25.06.2018 18 -Dite PERFUNDUAR Download -
1239 Agjencia Kombëtare e Mjedisit Mjedisi • Sa Vendime të Ndikimit në Mjedis (VNM) janë marrë gjatë viteve 2016, 2017 dhe 2018? • Cilat janë Link-et përkatëse ku janë publikuar procedurat paraprake, të thelluara dhe monitorimit sipas Vendimit të Këshillit të Ministrave nr 247 datë.30.04.2014, li 29.05.2018 07.09.2018 101 -Dite PERFUNDUAR Download Perfunduar pas ankimit
1238 Agjencia Kombetare per Mbrojtjen e Konsumatorit Konsumator • Cilat janë funksionet dhe kompetencat e Agjencisë Kombëtare për Mbrojtjen e Konsumatorit? • Sa është numri i punonjësve në këtë Agjenci? • Kopje të organikës së Agjencisë. 29.05.2018 08.06.2018 10 -Dite PERFUNDUAR Download -
1237 Ministria e Arsimit, Sportit dhe Rinise Arsim • Sa është numri i përfituesve të titullit Doktor për periudhën 2004-2017? • Kopje të listës të personave që kanë përfituar titullin Doktor gjatë kësaj periudhe ku të përfshihen të dhënat në lidhje me: emrin, titullin, muajin dhe vitin e përfitimit të tit 29.05.2018 06.08.2018 69 -Dite PERFUNDUAR - Perfunduar pas ankimit
Materiali shume voluminoz
1236 Komisioni Qendror i Zgjedhjeve Drejtesi • Kopje të formularit të vetëdeklarimit të ministrit Fatmir Xhafaj. 29.05.2018 07.06.2018 9 -Dite PERFUNDUAR Download -
1235 Agjencia Publike e Akreditimit te Arsimit te Larte Prokurime • Sa kompani/shoqëri kanë marrë pjesë në tenderin për dixhitalizimin e procedurës së akreditimit të universiteteve? • Cila kompani/shoqëri është fituese e tenderit? • Cilat janë kriteret për përzgjedhjen e kompanisë/shoqërisë fituese? • A është kryer kola 29.05.2018 06.06.2018 8 -Dite PERFUNDUAR Download -
1234 BashkiaTiranë Prokurime • Cili subjekt është fitues për rinovimin e Piramidës së Tiranës? • Kopje të dokumentave që lidhen me përzgjedhjen e subjektit fitues për rinovimin e Piramidës ( për përzgjedhjen e arkitektit, subjektit ndërtues etj). 29.05.2018 31.07.2018 63 -Dite PERFUNDUAR Download Perfunduar pas ankimit
1233 Drejtoria e Pergjithshme e Akreditimit Konsumator • A janë të akredituara laboratorët e Institutit të Shëndetit Publik, Institutit të Higjenës dhe Ujësjellës Kanalizimeve Tiranë? • Cilat janë laboratorët e akredituar ne Republikën e Shqipërisë? 29.05.2018 08.06.2018 10 -Dite PERFUNDUAR Download -
1232 Universiteti i Tiranës Prokurime • Sa kompani/shoqëri kanë marrë pjesë në tenderin për dixhitalizimin e procedurës së akreditimit të Universitetit të Tiranës? • Cila kompani/shoqëri është fituese e tenderit? • Cilat janë kriteret për përzgjedhjen e kompanisë/shoqërisë fituese? • A është 29.05.2018 20.06.2018 22 -Dite PERFUNDUAR Download -
1231 Bashkia Belsh Konsultim publik 1. Sa është numri i projektakteve që janë hartuar nga institucioni juaj për periudhën 01.01.2017 - 30.03.2018? 2. A i janë nënshtruar projekt aktet e mësipërme procedurës së njoftimit dhe konsultimit publik? 3. Sa është numri i seancave dëgjimore të zhv 25.05.2018 14.06.2018 20 -Dite PERFUNDUAR Download -
1230 B.Berat Konsultim publik 1. Sa është numri i projektakteve që janë hartuar nga institucioni juaj për periudhën 01.01.2017 - 30.03.2018? 2. A i janë nënshtruar projekt aktet e mësipërme procedurës së njoftimit dhe konsultimit publik? 3. Sa është numri i seancave dëgjimore të zhv 25.05.2018 19.06.2018 25 -Dite PERFUNDUAR Download -
1229 Bashkia Bulqize Konsultim publik 1. Sa është numri i projektakteve që janë hartuar nga institucioni juaj për periudhën 01.01.2017 - 30.03.2018? 2. A i janë nënshtruar projekt aktet e mësipërme procedurës së njoftimit dhe konsultimit publik? 3. Sa është numri i seancave dëgjimore të zhv 25.05.2018 09.07.2018 45 -Dite PERFUNDUAR Download Pergjigjur me email pas ankimit
1228 Bashkia Cërrik Konsultim publik 1. Sa është numri i projektakteve që janë hartuar nga institucioni juaj për periudhën 01.01.2017 - 30.03.2018? 2. A i janë nënshtruar projekt aktet e mësipërme procedurës së njoftimit dhe konsultimit publik? 3. Sa është numri i seancave dëgjimore të zhv 25.05.2018 06.06.2018 12 -Dite PERFUNDUAR Download -
1227 Bashkia Delvine Konsultim publik 1. Sa është numri i projektakteve që janë hartuar nga institucioni juaj për periudhën 01.01.2017 - 30.03.2018? 2. A i janë nënshtruar projekt aktet e mësipërme procedurës së njoftimit dhe konsultimit publik? 3. Sa është numri i seancave dëgjimore të zhv 25.05.2018 06.07.2018 42 -Dite PERFUNDUAR Download Perfunduar pas ankimit
1226 B.Devoll Konsultim publik 1. Sa është numri i projektakteve që janë hartuar nga institucioni juaj për periudhën 01.01.2017 - 30.03.2018? 2. A i janë nënshtruar projekt aktet e mësipërme procedurës së njoftimit dhe konsultimit publik? 3. Sa është numri i seancave dëgjimore të zhv 25.05.2018 09.07.2018 45 -Dite PERFUNDUAR Download Pergjigjur me email pas ankimit
1225 Bashkia Dibër Konsultim publik 1. Sa është numri i projektakteve që janë hartuar nga institucioni juaj për periudhën 01.01.2017 - 30.03.2018? 2. A i janë nënshtruar projekt aktet e mësipërme procedurës së njoftimit dhe konsultimit publik? 3. Sa është numri i seancave dëgjimore të zhv 25.05.2018 08.06.2018 14 -Dite PERFUNDUAR Download Perfunduar pas emailit sqarues
1224 B.Divjake Konsultim publik 1. Sa është numri i projektakteve që janë hartuar nga institucioni juaj për periudhën 01.01.2017 - 30.03.2018? 2. A i janë nënshtruar projekt aktet e mësipërme procedurës së njoftimit dhe konsultimit publik? 3. Sa është numri i seancave dëgjimore të zhv 25.05.2018 06.07.2018 42 -Dite PERFUNDUAR Download Pergjigjur me email pas ankimit
1223 B.Dropull Konsultim publik 1. Sa është numri i projektakteve që janë hartuar nga institucioni juaj për periudhën 01.01.2017 - 30.03.2018? 2. A i janë nënshtruar projekt aktet e mësipërme procedurës së njoftimit dhe konsultimit publik? 3. Sa është numri i seancave dëgjimore të zhv 25.05.2018 12.07.2018 48 -Dite PERFUNDUAR Download Pergjigjur me email pas ankimit
1222 Bashkia Durrës Konsultim publik 1. Sa është numri i projektakteve që janë hartuar nga institucioni juaj për periudhën 01.01.2017 - 30.03.2018? 2. A i janë nënshtruar projekt aktet e mësipërme procedurës së njoftimit dhe konsultimit publik? 3. Sa është numri i seancave dëgjimore të zhv 25.05.2018 06.06.2018 12 -Dite PERFUNDUAR Download Pergjigjur me email
1221 Bashkia Elbasan Konsultim publik 1. Sa është numri i projektakteve që janë hartuar nga institucioni juaj për periudhën 01.01.2017 - 30.03.2018? 2. A i janë nënshtruar projekt aktet e mësipërme procedurës së njoftimit dhe konsultimit publik? 3. Sa është numri i seancave dëgjimore të zhv 25.05.2018 12.07.2018 48 -Dite PERFUNDUAR Download Perfunduar pas ankimit
1220 Bashkia Fier Konsultim publik 1. Sa është numri i projektakteve që janë hartuar nga institucioni juaj për periudhën 01.01.2017 - 30.03.2018? 2. A i janë nënshtruar projekt aktet e mësipërme procedurës së njoftimit dhe konsultimit publik? 3. Sa është numri i seancave dëgjimore të zhv 25.05.2018 18.06.2018 24 -Dite PERFUNDUAR Download -
1219 Bashkia Fushe-Arrez Konsultim publik 1. Sa është numri i projektakteve që janë hartuar nga institucioni juaj për periudhën 01.01.2017 - 30.03.2018? 2. A i janë nënshtruar projekt aktet e mësipërme procedurës së njoftimit dhe konsultimit publik? 3. Sa është numri i seancave dëgjimore të zhv 25.05.2018 10.07.2018 46 -Dite PERFUNDUAR Download Pergjigjur me email pas ankimit
1218 Bashkia Gjirokastër Konsultim publik 1. Sa është numri i projektakteve që janë hartuar nga institucioni juaj për periudhën 01.01.2017 - 30.03.2018? 2. A i janë nënshtruar projekt aktet e mësipërme procedurës së njoftimit dhe konsultimit publik? 3. Sa është numri i seancave dëgjimore të zhv 25.05.2018 16.07.2018 52 -Dite PERFUNDUAR Download Perfunduar pas ankimit
1217 Bashkia Gramsh Konsultim publik 1. Sa është numri i projektakteve që janë hartuar nga institucioni juaj për periudhën 01.01.2017 - 30.03.2018? 2. A i janë nënshtruar projekt aktet e mësipërme procedurës së njoftimit dhe konsultimit publik? 3. Sa është numri i seancave dëgjimore të zhv 25.05.2018 19.06.2018 25 -Dite PERFUNDUAR Download -
1216 Bashkia Has Konsultim publik 1. Sa është numri i projektakteve që janë hartuar nga institucioni juaj për periudhën 01.01.2017 - 30.03.2018? 2. A i janë nënshtruar projekt aktet e mësipërme procedurës së njoftimit dhe konsultimit publik? 3. Sa është numri i seancave dëgjimore të zhv 25.05.2018 16.07.2018 52 -Dite PERFUNDUAR Download Perfunduar pas ankimit
1215 Bashkia Himarë Konsultim publik 1. Sa është numri i projektakteve që janë hartuar nga institucioni juaj për periudhën 01.01.2017 - 30.03.2018? 2. A i janë nënshtruar projekt aktet e mësipërme procedurës së njoftimit dhe konsultimit publik? 3. Sa është numri i seancave dëgjimore të zhv 25.05.2018 09.07.2018 45 -Dite PERFUNDUAR Download Pergjigjur pas ankimit
1214 Bashkia Kamez Konsultim publik 1. Sa është numri i projektakteve që janë hartuar nga institucioni juaj për periudhën 01.01.2017 - 30.03.2018? 2. A i janë nënshtruar projekt aktet e mësipërme procedurës së njoftimit dhe konsultimit publik? 3. Sa është numri i seancave dëgjimore të zhv 25.05.2018 16.07.2018 52 -Dite PERFUNDUAR Download Perfunduar pas ankimit
1213 Bashkia Kavajë Konsultim publik 1. Sa është numri i projektakteve që janë hartuar nga institucioni juaj për periudhën 01.01.2017 - 30.03.2018? 2. A i janë nënshtruar projekt aktet e mësipërme procedurës së njoftimit dhe konsultimit publik? 3. Sa është numri i seancave dëgjimore të zhv 25.05.2018 17.07.2018 53 -Dite PERFUNDUAR Download Pergjigjur me email pas ankimit
1212 Bashkia Klos Konsultim publik 1. Sa është numri i projektakteve që janë hartuar nga institucioni juaj për periudhën 01.01.2017 - 30.03.2018? 2. A i janë nënshtruar projekt aktet e mësipërme procedurës së njoftimit dhe konsultimit publik? 3. Sa është numri i seancave dëgjimore të zhv 25.05.2018 06.06.2018 12 -Dite PERFUNDUAR Download Pergjigjur me email pas emailit sqarues
1211 Bashkia Kelcyre Konsultim publik 1. Sa është numri i projektakteve që janë hartuar nga institucioni juaj për periudhën 01.01.2017 - 30.03.2018? 2. A i janë nënshtruar projekt aktet e mësipërme procedurës së njoftimit dhe konsultimit publik? 3. Sa është numri i seancave dëgjimore të zhv 25.05.2018 07.06.2018 13 -Dite PERFUNDUAR Download -
1210 Bashkia Kolonje Konsultim publik 1. Sa është numri i projektakteve që janë hartuar nga institucioni juaj për periudhën 01.01.2017 - 30.03.2018? 2. A i janë nënshtruar projekt aktet e mësipërme procedurës së njoftimit dhe konsultimit publik? 3. Sa është numri i seancave dëgjimore të zhv 25.05.2018 12.07.2018 48 -Dite PERFUNDUAR Download Perfunduar pas ankimit
1209 Bashkia Konispol Konsultim publik 1. Sa është numri i projektakteve që janë hartuar nga institucioni juaj për periudhën 01.01.2017 - 30.03.2018? 2. A i janë nënshtruar projekt aktet e mësipërme procedurës së njoftimit dhe konsultimit publik? 3. Sa është numri i seancave dëgjimore të zhv 25.05.2018 19.06.2018 25 -Dite PERFUNDUAR Download Pergjigjur me email
1208 Bashkia Korçë Konsultim publik 1. Sa është numri i projektakteve që janë hartuar nga institucioni juaj për periudhën 01.01.2017 - 30.03.2018? 2. A i janë nënshtruar projekt aktet e mësipërme procedurës së njoftimit dhe konsultimit publik? 3. Sa është numri i seancave dëgjimore të zhv 22.05.2018 25.07.2018 64 -Dite PERFUNDUAR Download Perfunduar pas ankimit
1207 Bashkia Krujë Konsultim publik 1. Sa është numri i projektakteve që janë hartuar nga institucioni juaj për periudhën 01.01.2017 - 30.03.2018? 2. A i janë nënshtruar projekt aktet e mësipërme procedurës së njoftimit dhe konsultimit publik? 3. Sa është numri i seancave dëgjimore të zhv 22.05.2018 24.07.2018 63 -Dite PERFUNDUAR Download Pergjigjur me email pas ankimit
1206 B.Kucove Konsultim publik 1. Sa është numri i projektakteve që janë hartuar nga institucioni juaj për periudhën 01.01.2017 - 30.03.2018? 2. A i janë nënshtruar projekt aktet e mësipërme procedurës së njoftimit dhe konsultimit publik? 3. Sa është numri i seancave dëgjimore të zhv 22.05.2018 11.06.2018 20 -Dite PERFUNDUAR Download -
1205 Bashkia Kukës Konsultim publik 1. Sa është numri i projektakteve që janë hartuar nga institucioni juaj për periudhën 01.01.2017 - 30.03.2018? 2. A i janë nënshtruar projekt aktet e mësipërme procedurës së njoftimit dhe konsultimit publik? 3. Sa është numri i seancave dëgjimore të zhv 22.05.2018 30.05.2018 8 -Dite PERFUNDUAR Download -
1204 B.Kurbin Konsultim publik 1. Sa është numri i projektakteve që janë hartuar nga institucioni juaj për periudhën 01.01.2017 - 30.03.2018? 2. A i janë nënshtruar projekt aktet e mësipërme procedurës së njoftimit dhe konsultimit publik? 3. Sa është numri i seancave dëgjimore të zhv 22.05.2018 02.07.2018 41 -Dite PERFUNDUAR Download Perfunduar pas ankimit
1203 Bashkia Lezhë Konsultim publik 1. Sa është numri i projektakteve që janë hartuar nga institucioni juaj për periudhën 01.01.2017 - 30.03.2018? 2. A i janë nënshtruar projekt aktet e mësipërme procedurës së njoftimit dhe konsultimit publik? 3. Sa është numri i seancave dëgjimore të zhv 22.05.2018 06.06.2018 15 -Dite PERFUNDUAR Download -
1201 Bashkia Libohove Konsultim publik 1. Sa është numri i projektakteve që janë hartuar nga institucioni juaj për periudhën 01.01.2017 - 30.03.2018? 2. A i janë nënshtruar projekt aktet e mësipërme procedurës së njoftimit dhe konsultimit publik? 3. Sa është numri i seancave dëgjimore të zhv 22.05.2018 09.07.2018 48 -Dite PERFUNDUAR Download Pergjigjur pas ankimit
1200 Bashkia Librazhd Konsultim publik 1. Sa është numri i projektakteve që janë hartuar nga institucioni juaj për periudhën 01.01.2017 - 30.03.2018? 2. A i janë nënshtruar projekt aktet e mësipërme procedurës së njoftimit dhe konsultimit publik? 3. Sa është numri i seancave dëgjimore të zhv 22.05.2018 06.06.2018 15 -Dite PERFUNDUAR Download -
1199 Bashkia Lushnje Konsultim publik 1. Sa është numri i projektakteve që janë hartuar nga institucioni juaj për periudhën 01.01.2017 - 30.03.2018? 2. A i janë nënshtruar projekt aktet e mësipërme procedurës së njoftimit dhe konsultimit publik? 3. Sa është numri i seancave dëgjimore të zhv 22.05.2018 06.06.2018 15 -Dite PERFUNDUAR Download -
1198 B.Peqin Konsultim publik 1. Sa është numri i projektakteve që janë hartuar nga institucioni juaj për periudhën 01.01.2017 - 30.03.2018? 2. A i janë nënshtruar projekt aktet e mësipërme procedurës së njoftimit dhe konsultimit publik? 3. Sa është numri i seancave dëgjimore të zhv 21.05.2018 14.06.2018 24 -Dite PERFUNDUAR Download Perfunduar pas emailit sqarues
1197 B.Mallakaster Konsultim publik 1. Sa është numri i projektakteve që janë hartuar nga institucioni juaj për periudhën 01.01.2017 - 30.03.2018? 2. A i janë nënshtruar projekt aktet e mësipërme procedurës së njoftimit dhe konsultimit publik? 3. Sa është numri i seancave dëgjimore të zhv 21.05.2018 29.05.2018 8 -Dite PERFUNDUAR Download -
1196 Bashkia Pogradec Konsultim publik 1. Sa është numri i projektakteve që janë hartuar nga institucioni juaj për periudhën 01.01.2017 - 30.03.2018? 2. A i janë nënshtruar projekt aktet e mësipërme procedurës së njoftimit dhe konsultimit publik? 3. Sa është numri i seancave dëgjimore të zhv 21.05.2018 02.07.2018 42 -Dite PERFUNDUAR Download Perfunduar pas ankimit
1195 Bashkia Roskovec Konsultim publik 1. Sa është numri i projektakteve që janë hartuar nga institucioni juaj për periudhën 01.01.2017 - 30.03.2018? 2. A i janë nënshtruar projekt aktet e mësipërme procedurës së njoftimit dhe konsultimit publik? 3. Sa është numri i seancave dëgjimore të zhv 21.05.2018 01.06.2018 11 -Dite PERFUNDUAR Download -
1194 Bashkia Shkodër Konsultim publik 1. Sa është numri i projektakteve që janë hartuar nga institucioni juaj për periudhën 01.01.2017 - 30.03.2018? 2. A i janë nënshtruar projekt aktet e mësipërme procedurës së njoftimit dhe konsultimit publik? 3. Sa është numri i seancave dëgjimore të zhv 21.05.2018 07.06.2018 17 -Dite PERFUNDUAR Download -
1193 B. Malesi e Madhe Konsultim publik 1. Sa është numri i projektakteve që janë hartuar nga institucioni juaj për periudhën 01.01.2017 - 30.03.2018? 2. A i janë nënshtruar projekt aktet e mësipërme procedurës së njoftimit dhe konsultimit publik? 3. Sa është numri i seancave dëgjimore të zhv 21.05.2018 03.07.2018 43 -Dite PERFUNDUAR Download Pergjigjur me email pas ankimit
1192 Bashkia Permet Konsultim publik 1. Sa është numri i projektakteve që janë hartuar nga institucioni juaj për periudhën 01.01.2017 - 30.03.2018? 2. A i janë nënshtruar projekt aktet e mësipërme procedurës së njoftimit dhe konsultimit publik? 3. Sa është numri i seancave dëgjimore të zhv 21.05.2018 29.06.2018 39 -Dite PERFUNDUAR Download Pergjigjur pas ankimit
1191 Bashkia Rrogozhine Konsultim publik 1. Sa është numri i projektakteve që janë hartuar nga institucioni juaj për periudhën 01.01.2017 - 30.03.2018? 2. A i janë nënshtruar projekt aktet e mësipërme procedurës së njoftimit dhe konsultimit publik? 3. Sa është numri i seancave dëgjimore të zhv 21.05.2018 06.06.2018 16 -Dite PERFUNDUAR Download Perfunduar pas emailit sqarues
1190 Bashkia Maliq Konsultim publik 1. Sa është numri i projektakteve që janë hartuar nga institucioni juaj për periudhën 01.01.2017 - 30.03.2018? 2. A i janë nënshtruar projekt aktet e mësipërme procedurës së njoftimit dhe konsultimit publik? 3. Sa është numri i seancave dëgjimore të zhv 21.05.2018 25.05.2018 4 -Dite PERFUNDUAR Download Perfunduar pas emailit sqarues
1189 Bashkia Prrenjas Konsultim publik 1. Sa është numri i projektakteve që janë hartuar nga institucioni juaj për periudhën 01.01.2017 - 30.03.2018? 2. A i janë nënshtruar projekt aktet e mësipërme procedurës së njoftimit dhe konsultimit publik? 3. Sa është numri i seancave dëgjimore të zhv 21.05.2018 29.05.2018 8 -Dite PERFUNDUAR Download -
1188 Bashkia Selenice Konsultim publik 1. Sa është numri i projektakteve që janë hartuar nga institucioni juaj për periudhën 01.01.2017 - 30.03.2018? 2. A i janë nënshtruar projekt aktet e mësipërme procedurës së njoftimit dhe konsultimit publik? 3. Sa është numri i seancave dëgjimore të zhv 21.05.2018 04.07.2018 44 -Dite PERFUNDUAR Download Perfunduar pas ankimit
1187 Bashkia Patos Konsultim publik 1. Sa është numri i projektakteve që janë hartuar nga institucioni juaj për periudhën 01.01.2017 - 30.03.2018? 2. A i janë nënshtruar projekt aktet e mësipërme procedurës së njoftimit dhe konsultimit publik? 3. Sa është numri i seancave dëgjimore të zhv 21.05.2018 08.06.2018 18 -Dite PERFUNDUAR Download -
1186 Bashkia Tepelenë Konsultim publik 1. Sa është numri i projektakteve që janë hartuar nga institucioni juaj për periudhën 01.01.2017 - 30.03.2018? 2. A i janë nënshtruar projekt aktet e mësipërme procedurës së njoftimit dhe konsultimit publik? 3. Sa është numri i seancave dëgjimore të zhv 19.05.2018 04.06.2018 16 -Dite PERFUNDUAR Download -
1185 Bashkia Vore Konsultim publik 1. Sa është numri i projektakteve që janë hartuar nga institucioni juaj për periudhën 01.01.2017 - 30.03.2018? 2. A i janë nënshtruar projekt aktet e mësipërme procedurës së njoftimit dhe konsultimit publik? 3. Sa është numri i seancave dëgjimore të zhv 19.05.2018 29.05.2018 10 -Dite PERFUNDUAR Download -
1184 Bashkia Ura Vajgurore Konsultim publik 1. Sa është numri i projektakteve që janë hartuar nga institucioni juaj për periudhën 01.01.2017 - 30.03.2018? 2. A i janë nënshtruar projekt aktet e mësipërme procedurës së njoftimit dhe konsultimit publik? 3. Sa është numri i seancave dëgjimore të zhv 19.05.2018 12.07.2018 54 -Dite PERFUNDUAR Download Perfunduar pas ankimit
1183 B.Skrapar Konsultim publik 1. Sa është numri i projektakteve që janë hartuar nga institucioni juaj për periudhën 01.01.2017 - 30.03.2018? 2. A i janë nënshtruar projekt aktet e mësipërme procedurës së njoftimit dhe konsultimit publik? 3. Sa është numri i seancave dëgjimore të zhv 19.05.2018 08.06.2018 20 -Dite PERFUNDUAR Download -
1182 B.Pustec Konsultim publik 1. Sa është numri i projektakteve që janë hartuar nga institucioni juaj për periudhën 01.01.2017 - 30.03.2018? 2. A i janë nënshtruar projekt aktet e mësipërme procedurës së njoftimit dhe konsultimit publik? 3. Sa është numri i seancave dëgjimore të zhv 19.05.2018 02.07.2018 44 -Dite PERFUNDUAR Download Perfunduar pas ankimit
1181 Bashkia Poliçan Konsultim publik 1. Sa është numri i projektakteve që janë hartuar nga institucioni juaj për periudhën 01.01.2017 - 30.03.2018? 2. A i janë nënshtruar projekt aktet e mësipërme procedurës së njoftimit dhe konsultimit publik? 3. Sa është numri i seancave dëgjimore të zhv 19.05.2018 04.06.2018 16 -Dite PERFUNDUAR Download Perfunduar pas emailit sqarues
1180 Bashkia Memaliaj Konsultim publik 1. Sa është numri i projektakteve që janë hartuar nga institucioni juaj për periudhën 01.01.2017 - 30.03.2018? 2. A i janë nënshtruar projekt aktet e mësipërme procedurës së njoftimit dhe konsultimit publik? 3. Sa është numri i seancave dëgjimore të zhv 19.05.2018 22.06.2018 34 -Dite PERFUNDUAR Download Pergjigjur pas emailit sqarues
1179 Bashkia Vlorë Konsultim publik 1. Sa është numri i projektakteve që janë hartuar nga institucioni juaj për periudhën 01.01.2017 - 30.03.2018? 2. A i janë nënshtruar projekt aktet e mësipërme procedurës së njoftimit dhe konsultimit publik? 3. Sa është numri i seancave dëgjimore të zhv 19.05.2018 02.07.2018 44 -Dite PERFUNDUAR Download Perfunduar pas ankimit
1178 Bashkia Tropojë Konsultim publik 1. Sa është numri i projektakteve që janë hartuar nga institucioni juaj për periudhën 01.01.2017 - 30.03.2018? 2. A i janë nënshtruar projekt aktet e mësipërme procedurës së njoftimit dhe konsultimit publik? 3. Sa është numri i seancave dëgjimore të zhv 19.05.2018 11.07.2018 53 -Dite PERFUNDUAR Download Pergjigjur pas ankimit
1177 Bashkia Sarandë Konsultim publik 1. Sa është numri i projektakteve që janë hartuar nga institucioni juaj për periudhën 01.01.2017 - 30.03.2018? 2. A i janë nënshtruar projekt aktet e mësipërme procedurës së njoftimit dhe konsultimit publik? 3. Sa është numri i seancave dëgjimore të zhv 19.05.2018 05.06.2018 17 -Dite PERFUNDUAR Download Pergjigjur pas emailit sqarues
1176 Bashkia Puke Konsultim publik 1. Sa është numri i projektakteve që janë hartuar nga institucioni juaj për periudhën 01.01.2017 - 30.03.2018? 2. A i janë nënshtruar projekt aktet e mësipërme procedurës së njoftimit dhe konsultimit publik? 3. Sa është numri i seancave dëgjimore të zhv 19.05.2018 05.07.2018 47 -Dite PERFUNDUAR Download Perfunduar pas ankimit
1175 B.Miredite Konsultim publik 1. Sa është numri i projektakteve që janë hartuar nga institucioni juaj për periudhën 01.01.2017 - 30.03.2018? 2. A i janë nënshtruar projekt aktet e mësipërme procedurës së njoftimit dhe konsultimit publik? 3. Sa është numri i seancave dëgjimore të zhv 19.05.2018 07.06.2018 19 -Dite PERFUNDUAR Download Perfunduar pas emailit sqarues
1174 Bashkia Shijak Konsultim publik 1. Sa është numri i projektakteve që janë hartuar nga institucioni juaj për periudhën 01.01.2017 - 30.03.2018? 2. A i janë nënshtruar projekt aktet e mësipërme procedurës së njoftimit dhe konsultimit publik? 3. Sa është numri i seancave dëgjimore të zhv 19.05.2018 22.06.2018 34 -Dite PERFUNDUAR Download Perfunduar pas emailit sqarues
1173 B.Mat Konsultim publik 1. Sa është numri i projektakteve që janë hartuar nga institucioni juaj për periudhën 01.01.2017 - 30.03.2018? 2. A i janë nënshtruar projekt aktet e mësipërme procedurës së njoftimit dhe konsultimit publik? 3. Sa është numri i seancave dëgjimore të zhv 19.05.2018 08.06.2018 20 -Dite PERFUNDUAR Download Perfunduar pas emailit sqarues
1172 BashkiaTiranë Konsultim publik 1. Sa është numri i projektakteve që janë hartuar nga institucioni juaj për periudhën 01.01.2017 - 30.03.2018? 2. A i janë nënshtruar projekt aktet e mësipërme procedurës së njoftimit dhe konsultimit publik? 3. Sa është numri i seancave dëgjimore të zhv 19.05.2018 28.06.2018 40 -Dite PERFUNDUAR Download -
1171 Bashkia Vau i Dejes Konsultim publik 1. Sa është numri i projektakteve që janë hartuar nga institucioni juaj për periudhën 01.01.2017 - 30.03.2018? 2. A i janë nënshtruar projekt aktet e mësipërme procedurës së njoftimit dhe konsultimit publik? 3. Sa është numri i seancave dëgjimore të zhv 19.05.2018 16.07.2018 58 -Dite PERFUNDUAR Download Perfunduar pas ankimit
1170 Universiteti i Tiranës Arsim • A ka llogari të veten bankare Universiteti i Tiranës për derdhjet e tarifave të shërbimit apo të studimit të studentëve, të cilat nuk shkojnë nëpërmjet thesarit të shtetit? • A ka UT marrëveshje me ndonjë bankë për trajtim preferencial për derdhjet që 10.05.2018 29.06.2018 50 -Dite PERFUNDUAR Download -
1170 Universiteti i Tiranës Arsim • A ka llogari të veten bankare Universiteti i Tiranës për derdhjet e tarifave të shërbimit apo të studimit të studentëve, të cilat nuk shkojnë nëpërmjet thesarit të shtetit? • A ka UT marrëveshje me ndonjë bankë për trajtim preferencial për derdhjet që 10.05.2018 29.05.2018 19 -Dite PERFUNDUAR Download -
1169 Autoriteti i Mediave Audiovizive Informacion • A funksionon ER TV në bazë të ligjit nr. 97/2003 10.05.2018 22.05.2018 12 -Dite PERFUNDUAR Download -
1168 Ministria e Kulturës Prokurime • Kopje të dokumentave që lidhen me ndërtimin e Teatrit Kombëtar (Masterplanin, projektin, dokumentat që lidhen me prokurimin publik / partneritet publik privat etj) 28.04.2018 23.05.2018 25 -Dite PERFUNDUAR Download -
1167 Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve Informacion • A ka detyrime të papaguara nga ana e kompanisë Ionian Refining and Trading Company – IRTC? • Çfarë masash/vendime janë marrë nga Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve për detyrimet e papaguara nga kompania Ionian Refining and Trading Company – IRTC? • Ju 28.04.2018 - 478 -Dite VENDIM KOMISIONERI - KDI: pranimin e ankeses se Res Publica, detyrimin e autoritetit per te dhene informacionin
1166 Inspektoriati i Punës Pune • A ka kryer Inspektoriati i Punës, inspektim/inspektime në lidhje me kushtet e parashikuara në Kodin e Punës, për kioskat e vendosura nga Bashkia në Tiranë ( neni 49 për temperaturën e ajrit; neni 72 për instalimet sanitare; neni 75 për pajisjet e ndihm 28.04.2018 08.05.2018 10 -Dite PERFUNDUAR Download Pergjigjur me email
1165 Autoriteti i Konkurencës Informacion • Kopje të vendimit nr 492, datë 28.12.2017 18.04.2018 24.04.2018 6 -Dite PERFUNDUAR Download Pergjigjur me email
1164 BashkiaTiranë Pune • Sa është numri i të punësuarve në Policinë Bashkiake, Tiranë për periudhën 2009-2018? • Sa % të të punësuarve në Bashkinë Tiranë, zënë të punësuarit në Policinë Bashkiake për këtë periudhë? 18.04.2018 07.05.2018 19 -Dite PERFUNDUAR Download -
1163 Keshilli Bashkiak Tirane Informacion • Kopje të njoftimit të rendit të ditës të mbledhjes së Këshillit Bashkiak me nr. 27936 Prot të datës 21.07.2017; • Kopje të Procesverbalit të mbledhjes së Këshillit Bashkiak Tiranë, datë 26.07.2017 (listëprezenca e anëtarëve të Këshillit Bashkiak të Tir 18.04.2018 20.06.2018 63 -Dite PERFUNDUAR Download Perfunduar pas ankimit
1162 Prokuroria e Rrethit Gjyqesor Kavaje Drejtesi • A është regjistruar procedim penal në Prokurinë e Kavajës për Znj.D. P, kryeprokurore në Prokurorinë e Rrethit Gjyqësor Durrës? • Nëse po, në çfarë faze ndodhet procedimi penal ndaj kësaj shtetase? 18.04.2018 23.04.2018 5 -Dite PERFUNDUAR Download -
1161 Agjencia Kombetare e Burimeve Natyrore Mjedisi • Kopje të oponencës teknike lidhur me ndërtimin e hidrocentaleve, që janë duke u ndërtuar në Ceremi, Dragobi, mbi lumin Valbonë. 03.04.2018 21.05.2018 48 -Dite PERFUNDUAR Download Perfunduar pas ankimit
1160 Spitali Rajonal "Omer Nishani" Gjirokaster Pune • Cila është procedura dhe kriteret për punësimin e punonjësve sanitare në Spitalin Rajonal Gjirokastër? • Sa është numri i punonjësve sanitarë për vitet 2016 dhe 2017 në këtë spital? 03.04.2018 20.04.2018 17 -Dite PERFUNDUAR Download -
1159 Agjencia Kombetare e Zonave te Mbrojtura Mjedisi • Kopje të formatit digital ( SHAPE FILE) për zonat e mbrojtura në Republikën e Shqipërisë. 30.03.2018 10.04.2018 11 -Dite PERFUNDUAR Download -
1158 Autoriteti Shteteror per Informacionin Gjeohapesinor Mjedisi • Kopje të formatit digital ( SHAPE FILE) për zonat e mbrojtura në Republikën e Shqipërisë. 30.03.2018 10.04.2018 11 -Dite PERFUNDUAR Download -
1156 Agjencia Kombëtare e Mjedisit Mjedisi • Kopje të Vendimit të Ndikimit në Mjedis (VNM) dhe kopje të deklaratës mjedisore lidhur me hidrocentralet që janë duke u ndertuar, në Ceremi Dragobi, mbi lumin Valbonë 30.03.2018 06.04.2018 7 -Dite PERFUNDUAR Download -
1155 Kuvendi i Republikës së Shqipërisë Drejtesi • Kopje të shkresës drejtuar Komisionit për Çështjet Ligjore, Administratën Publike dhe të Drejtave të Njeriut nga EURALIUS më datë 13.11.2017, protokolluar në Kuvendin e Shqipërisë me nr. 2836 datë 13.11.2017. 23.03.2018 07.05.2018 44 -Dite PERFUNDUAR Download Perfunduar pas shkreses sqaruese
1154 Ministria e Shtetit per Mbrojtjen e Sipermarrjes Konsultim publik • Kopje të raporteve vjetore për transparencën në procesin e vendimmarrjes për vitet 2016 dhe 2017 06.03.2018 29.03.2018 22 -Dite PERFUNDUAR Download -
1153 Ministria e Shtetit per Diasporen Konsultim publik • Kopje të raporteve vjetore për transparencën në procesin e vendimmarrjes për vitet 2016 dhe 2017 06.03.2018 19.03.2018 13 -Dite PERFUNDUAR Download -
1152 Ministria per Evropen dhe Punet e Jashtme Konsultim publik • Kopje të raporteve vjetore për transparencën në procesin e vendimmarrjes për vitet 2016 dhe 2017 06.03.2018 15.05.2018 69 -Dite PERFUNDUAR Download Pergjigjur me email pas ankimit
1151 Ministria e Turizmit dhe Mjedisit Konsultim publik • Kopje të raporteve vjetore për transparencën në procesin e vendimmarrjes për vitet 2016 dhe 2017 06.03.2018 29.03.2018 22 -Dite PERFUNDUAR Download -
1150 Ministria e Shendetesise dhe Mbrojtjes Sociale Konsultim publik • Kopje të raporteve vjetore për transparencën në procesin e vendimmarrjes për vitet 2016 dhe 2017 06.03.2018 17.05.2018 71 -Dite PERFUNDUAR Download Perfunduar pas ankimit
1149 Ministria e Arsimit, Sportit dhe Rinise Konsultim publik • Kopje të raporteve vjetore për transparencën në procesin e vendimmarrjes për vitet 2016 dhe 2017 06.03.2018 24.04.2018 48 -Dite PERFUNDUAR Download Perfunduar pas ankimit
1148 Ministria e Bujqesise dhe Zhvillimit Rural Konsultim publik • Kopje të raporteve vjetore për transparencën në procesin e vendimmarrjes për vitet 2016 dhe 2017 06.03.2018 18.04.2018 42 -Dite PERFUNDUAR Download Pergjigjur me email pas shkreses sqaruese
1147 Ministria e Kulturës Konsultim publik • Kopje të raporteve vjetore për transparencën në procesin e vendimmarrjes për vitet 2016 dhe 2017 02.03.2018 12.04.2018 40 -Dite PERFUNDUAR Download Perfunduar pas shkreses sqaruese
1146 Ministria e Infrastruktures dhe Energjise Konsultim publik • Kopje të raporteve vjetore për transparencën në procesin e vendimmarrjes për vitet 2016 dhe 2017 02.03.2018 15.03.2018 13 -Dite PERFUNDUAR Download Pergjigjur me email pas shkreses sqaruese
1145 Ministria e Financave dhe Ekonomise Konsultim publik • Kopje të raporteve vjetore për transparencën në procesin e vendimmarrjes për vitet 2016 dhe 2017 02.03.2018 16.03.2018 14 -Dite PERFUNDUAR Download -
1144 Ministria e Brendshme Konsultim publik • Kopje të raporteve vjetore për transparencën në procesin e vendimmarrjes për vitet 2016 dhe 2017 02.03.2018 27.03.2018 24 -Dite PERFUNDUAR Download -
1143 Ministria e Mbrojtjes Konsultim publik • Kopje të raporteve vjetore për transparencën në procesin e vendimmarrjes për vitet 2016 dhe 2017 02.03.2018 19.03.2018 17 -Dite PERFUNDUAR Download -
1142 Ministria e Drejtësisë Konsultim publik • Kopje të raporteve vjetore për transparencën në procesin e vendimmarrjes për vitet 2016 dhe 2017 02.03.2018 23.04.2018 51 -Dite PERFUNDUAR Download Perfunduar pas ankimit
1141 Ministria e Turizmit dhe Mjedisit Mjedisi • Sa është numri i ekspertëve të licensuar që kualifikohen pranë Ministrisë së Turizmit dhe Mjedisit dhe/ose Agjencisë Kombëtare së Mjedisit për hartimin e raporteve të Vendimit të Ndikimit në mjedis (VNM), vendimit strategjik mjedisor (VSM) dhe Deklarata 02.03.2018 18.04.2018 46 -Dite PERFUNDUAR - Materiali shume voluminoz
1140 Ministria e Arsimit, Sportit dhe Rinise Arsim • Kopje të listës të anëtarëve të Këshillit të Arsimit të Lartë dhe Kërkimit Shkencor; • Kopje të urdhërit të Ministrisë së Arsimit, Sportit dhe Rinisë për ngritjen e këtij Këshilli; • Kopje të VKM-së për caktimin e tavaneve të tarifave të studimit në ars 02.03.2018 26.03.2018 23 -Dite PERFUNDUAR Download -
1139 Operator i Shpërndarjes së Energjisë Elektrike sh.a. Konsumator • Si e përllogarit Operatori i Shpërndarjes së Energjisë Elektrike sasinë e KWh për ambjentet e përbashkëta në një familje? 28.02.2018 06.04.2018 36 -Dite PERFUNDUAR Download Perfunduar pas ankimit
1138 ILDKP Drejtesi • A ka ndërrmarrë Inspektorati i Lartë i Deklarimit dhe Kontrollit të Pasurive dhe Konfliktit të Interesave hetime në lidhje me deklaratën e pasurisë së P.N për periudhën 2013-2017? • Nëso po, ju lutemi na vini në dispozicion një kopje të dokumentacionev 28.02.2018 12.03.2018 12 -Dite PERFUNDUAR Download -
1137 Ministria e Arsimit, Sportit dhe Rinise Arsim • Kopje të listës të institucioneve të Arsimit të lartë publik dhe privat të cilët kanë paraqitur raportet vjetore për vitet 2015, 2016 dhe 2017 në Ministrinë e Arsimit, Sportit dhe Rinisë bazuar në nenin 32 të Ligjit 80/2015; • Kopje të raporteve të mësi 28.02.2018 29.03.2018 28 -Dite PERFUNDUAR Download Materiali shume voluminoz
1136 Avokati i Popullit Mjedisi 1. Sa është numri i ankesave që i janë drejtuar Avokatit të Popullit në fushën e mbrojtjes së mjedisit për vitet 2016-2017? 2. Çfarë ka vendosur Avokati i Popullit në lidhje me këto ankesa ? 3. Kopje të vendimeve të marra nga Avokati i Popullit në çdo ras 15.02.2018 12.03.2018 25 -Dite PERFUNDUAR Download Pergjigjur me email
1135 Qendra Kombetare e Biznesit Mjedisi 1. Sa është numri i ankesave që i janë drejtuar Qendrës Kombëtare të Biznesit bazuar në nenin 25 të ligjit 10431 datë 09.06.2011 “Për Mbrojtjen e Mjedisit” të ndryshuar, për vitin 2017? 2. Çfarë ka vendosur QKB në lidhje me këto ankesa ? 3. Kopje të vendi 15.02.2018 02.03.2018 15 -Dite PERFUNDUAR Download -
1134 Instituti i Monumenteve te Kultures Kulture • Kopje të procesvebalit të mbajtur gjatë mbledhjes të Këshillit Kombëtar të Restaurimeve, të mbajtur në datë 13.12.2016, në audio dhe/ose hardcopy. 07.02.2018 21.02.2018 14 -Dite PERFUNDUAR Download Perfunduar pas shkrese sqaruese
1133 Ministria e Shendetesise dhe Mbrojtjes Sociale Konsumator • Kopje të raporteve të monitorimit të cilësisë së ujit të pijshëm të hartuar nga Autoriteti Shëndetësor Rajonal Tiranë për vitet 2015-2017. 07.02.2018 09.03.2018 30 -Dite PERFUNDUAR Download Shkresa derguar per kompetence Autoritetit Shendetesor Rajonal
1132 Instituti i Shëndetit Publik Konsumator • Kopje të raporteve të monitorimit të cilësisë së ujit të pijshëm të hartuar nga Autoriteti Shëndetësor Rajonal Tiranë për vitet 2015-2017. 07.02.2018 20.02.2018 13 -Dite PERFUNDUAR Download -
1131 INSTAT Pune • Sa është numri i call center-ave që operojnë në Tiranë? • Prej sa vitesh operojnë këto call center-a në Tiranë? • Sa është numri i të punësuarëve në secilën prej këtyre call center-ave? • Cilët jane 10 Call center-at më të mëdhenj që operojnë në Tiranë 07.02.2018 12.07.2018 154 -Dite PERFUNDUAR Download Perfunduar pas Vendimit te Komisionerit
1130 BashkiaTiranë Konsumator • Cila është përllogaritja, forma e rimbursimit për çmimin e ujit të pijshëm, për pensionistët dhe familjet në nevojë që përfitojnë nga skema e ndihmës ekonomike e bërë nga ana e Bashkisë Tiranë lidhur me përgjegjësinë e saj sipas pikës 2 të Vendimit të 07.02.2018 23.03.2018 44 -Dite PERFUNDUAR Download Perfunduar pas Vendimit te Komisionerit
1129 Instituti i Shëndetit Publik Konsumator • Sa është numri i ankesave nga subjektet private në lidhje me cilësinë e ujit të pijshëm? 07.02.2018 12.03.2018 33 -Dite PERFUNDUAR Download -
1128 Ujesjelles Kanalizime Tirane Konsumator • Sa është numri i ankesave nga subjektet private në lidhje me cilësinë e ujit të pijshëm? 07.02.2018 21.02.2018 14 -Dite PERFUNDUAR Download -
1127 Ministria e Arsimit, Sportit dhe Rinise Arsim • Kopje të listës të personave që kanë përfituar titullin Profesor dhe Prof.asoc. gjatë periudhës 2004-2016 ku të përfshihen të dhënat në lidhje me: emrin, titullin, muajin dhe vitin e përfitimit të titullit si dhe institucionin ku është tërhequr titulli. 07.02.2018 02.03.2018 23 -Dite PERFUNDUAR Download -
1126 Prokuroria e Rrethit Gjyqesor Vlore Drejtesi Sa eshte numri i avokateve te caktuar kryesisht nga Prokuroria ne vitet 2014-2017? etj 02.02.2018 14.02.2018 12 -Dite PERFUNDUAR Download -
1125 Prokuroria e Rrethit Gjyqesor Tropoje Drejtesi Sa eshte numri i avokateve te caktuar kryesisht nga Prokuroria ne vitet 2014-2017? etj 02.02.2018 26.03.2018 51 -Dite PERFUNDUAR Download Perfunduar pas ankimit
1124 Prokuroria e Rrethit Gjyqesor Shkoder Drejtesi Sa eshte numri i avokateve te caktuar kryesisht nga Prokuroria ne vitet 2014-2017? etj 02.02.2018 03.04.2018 59 -Dite PERFUNDUAR Download Perfunduar pas ankimit
Pergjigjur me email
1123 Prokuroria prane Gjykates se Shkalles se Pare Sarande Drejtesi Sa eshte numri i avokateve te caktuar kryesisht nga Prokuroria ne vitet 2014-2017? etj 02.02.2018 28.02.2018 26 -Dite PERFUNDUAR Download -
1122 Prokuroria e Rrethit Gjyqesor Puke Drejtesi Sa eshte numri i avokateve te caktuar kryesisht nga Prokuroria ne vitet 2014-2017? etj 02.02.2018 20.03.2018 46 -Dite PERFUNDUAR Download Perfunduar pas ankimit
Pergjigjur me email
1121 Prokuroria e Rrethit Gjyqesor Pogradec Drejtesi Sa eshte numri i avokateve te caktuar kryesisht nga Prokuroria ne vitet 2014-2017? etj 02.02.2018 26.03.2018 51 -Dite PERFUNDUAR Download Perfunduar pas ankimit
1120 Prokuroria e Rrethit Gjyqesor Permet Drejtesi Sa eshte numri i avokateve te caktuar kryesisht nga Prokuroria ne vitet 2014-2017? etj 02.02.2018 12.02.2018 10 -Dite PERFUNDUAR Download -
1119 Prokuroria e Rrethit Gjyqesor Mat Drejtesi Sa eshte numri i avokateve te caktuar kryesisht nga Prokuroria ne vitet 2014-2017? etj 02.02.2018 23.03.2018 49 -Dite PERFUNDUAR Download Perfunduar pas ankimit
1118 Prokuroria e Rrethit Gjyqesor Lushnje Drejtesi Sa eshte numri i avokateve te caktuar kryesisht nga Prokuroria ne vitet 2014-2017? etj 02.02.2018 12.03.2018 38 -Dite PERFUNDUAR Download Perfunduar pas ankimit
1117 Prokuroria e Rrethit Gjyqesor Lezhe Drejtesi Sa eshte numri i avokateve te caktuar kryesisht nga Prokuroria ne vitet 2014-2017? etj 02.02.2018 30.03.2018 55 -Dite PERFUNDUAR Download Perfunduar pas ankimit
1116 Prokuroria e Rrethit Gjyqesor Kurbin Drejtesi Sa eshte numri i avokateve te caktuar kryesisht nga Prokuroria ne vitet 2014-2017? etj 02.02.2018 16.02.2018 14 -Dite PERFUNDUAR Download -
1115 Prokuroria e Rrethit Gjyqesor Kukes Drejtesi Sa eshte numri i avokateve te caktuar kryesisht nga Prokuroria ne vitet 2014-2017? etj 02.02.2018 26.03.2018 51 -Dite PERFUNDUAR Download Perfunduar pas ankimit
1114 Prokuroria e Rrethit Gjyqesor Kruje Drejtesi Sa eshte numri i avokateve te caktuar kryesisht nga Prokuroria ne vitet 2014-2017? etj 02.02.2018 26.03.2018 51 -Dite PERFUNDUAR Download Perfunduar pas ankimit
1113 Prokuroria e Rrethit Gjyqesor Korce Drejtesi Sa eshte numri i avokateve te caktuar kryesisht nga Prokuroria ne vitet 2014-2017? etj 02.02.2018 26.03.2018 51 -Dite PERFUNDUAR Download Perfunduar pas ankimit
1112 Prokuroria e Rrethit Gjyqesor Kavaje Drejtesi Sa eshte numri i avokateve te caktuar kryesisht nga Prokuroria ne vitet 2014-2017? etj 02.02.2018 15.02.2018 13 -Dite PERFUNDUAR Download -
1111 Prokuroria e Rrethit Gjyqesor Gjirokaster Drejtesi Sa eshte numri i avokateve te caktuar kryesisht nga Prokuroria ne vitet 2014-2017? etj 02.02.2018 23.03.2018 49 -Dite PERFUNDUAR Download Perfunduar pas ankimit
1110 Prokuroria e Rrethit Gjyqesor Fier Drejtesi Sa eshte numri i avokateve te caktuar kryesisht nga Prokuroria ne vitet 2014-2017? etj 02.02.2018 26.03.2018 51 -Dite PERFUNDUAR Download Perfunduar pas ankimit
1109 Prokuroria prane Gjykates se Shkalles se Pare Elbasan Drejtesi Sa eshte numri i avokateve te caktuar kryesisht nga Prokuroria ne vitet 2014-2017? etj 02.02.2018 27.03.2018 52 -Dite PERFUNDUAR Download Perfunduar pas ankimit
1108 Prokuroria prane Gjykates se Rrethit Gjyqesor Durres Drejtesi Sa eshte numri i avokateve te caktuar kryesisht nga Prokuroria ne vitet 2014-2017? etj 02.02.2018 16.03.2018 42 -Dite PERFUNDUAR Download Perfunduar pas ankimit
1107 Prokuroria e Rrethit Gjyqesor Diber Drejtesi Sa eshte numri i avokateve te caktuar kryesisht nga Prokuroria ne vitet 2014-2017? etj 02.02.2018 26.02.2018 24 -Dite PERFUNDUAR Download -
1106 Prokuroria e Rrethit Gjyqesor Berat Drejtesi Sa eshte numri i avokateve te caktuar kryesisht nga Prokuroria ne vitet 2014-2017? etj 02.02.2018 07.02.2018 5 -Dite PERFUNDUAR Download Pergjigjur me email

1105 Prokuroria e Rrethit Gjyqësor Tiranë Drejtesi Sa eshte numri i avokateve te caktuar kryesisht nga Prokuroria ne vitet 2014-2017? etj 02.02.2018 16.02.2018 14 -Dite PERFUNDUAR Download -
1104 BashkiaTiranë Konsumator • Kopje të propozimit drejtuar Këshillit Bashkiak Tiranë, për rritjen e tarifave për shërbimin me furnizimin me ujë të pijshëm në vitin 2017. 29.01.2018 - 566 -Dite PRITJE - Derguar per kompetence UKT-se
1103 Ujesjelles Kanalizime Tirane Konsumator • Kur janë bërë për herë të fundit analiza pranë Institutit të Higjenës ose pranë ndonjë laboratori tjetër, për përmbajtjen ose cilësinë e ujit të pijshëm që ofrohet nga Ujësjellësi i Tiranës? • Kopje të përgjigjeve të analizave përkatëse 29.01.2018 - 566 -Dite PRITJE - -
1102 Instituti i Higjenes Konsumator • Kur janë bërë për herë të fundit analiza pranë Institutit të Higjenës, për përmbajtjen ose cilësinë e ujit të pijshëm që ofrohet nga Ujësjellësi i Tiranës? • Kopje të përgjigjeve të analizave përkatëse 29.01.2018 02.02.2018 4 -Dite PERFUNDUAR Download -
1101 BashkiaTiranë Konsumator • Kur janë bërë për herë të fundit analiza pranë Institutit të Higjenës ose pranë ndonjë laboratori tjetër, për përmbajtjen ose cilësinë e ujit të pijshëm që ofrohet nga Ujësjellësi i Tiranës? • Kopje të përgjigjeve të analizave përkatëse 29.01.2018 18.02.2018 20 -Dite PERFUNDUAR Download -
1100 Enti Rregullator i Ujit Konsumator Kopje te propozimit drejtuar Keshillit Bashkiak Tirane, per rritjen e tarifave per sherbimin me furnizimin me uje te pijshem ne vitin 2017. 29.01.2018 27.03.2018 56 -Dite PERFUNDUAR Download Derguar per kompetence UKT-se pas ankimit
Perfunduar pas ankimit
1099 Kryeministria Drejtesi • Kopje të opinioneve/mendimeve dhe komunikimeve zyrtare të shkëmbyera ndërmjet Kryeministrisë dhe EURALIUS IV gjatë periudhës 2014–2017 18.01.2018 16.03.2018 57 -Dite PERFUNDUAR Download Pergjigjur me email pas ankimit
1098 Ministria e Drejtësisë Drejtesi • Kopje të opinioneve/mendimeve dhe komunikimeve zyrtare të shkëmbyera ndërmjet Ministrisë së Drejtësisë dhe EURALIUS IV gjatë periudhës 2014–2017. 18.01.2018 21.03.2018 62 -Dite PERFUNDUAR - Perfunduar pas ankimit
1097 Kuvendi i Republikës së Shqipërisë Drejtesi • Kopje të opinioneve/mendimeve dhe komunikimeve zyrtare të shkëmbyera ndërmjet Kuvendit të Shqipërisë dhe EURALIUS IV gjatë periudhës 2014–2017. 18.01.2018 13.02.2018 26 -Dite PERFUNDUAR Download -
1096 BashkiaTiranë Konsumator • Kopje të relacionit dhe dokumenteve shoqëruese të vendimit të Këshillit Bashkiak Tiranë, nr 79, datë. 26.07.2017 “Për dhënie mendimi mbi ndryshimin e nivelit të tarifave për shërbimin e furnizimit me ujë të pijshëm”. 18.01.2018 05.02.2018 18 -Dite PERFUNDUAR Download -
1095 Ministria e Arsimit, Sportit dhe Rinise Arsim • A janë kryer studime/ raporte etj mbi të cilat është bazuar Udhëzuesi “Për Nismën Tri Lëndë në Gjashtë Orë”? • Nëse po, kopje të studimeve/raporteve etj mbi të cilën është bazuar hartimi i këtij Udhëzuesi. 12.01.2018 27.02.2018 46 -Dite PERFUNDUAR Download Perfunduar pas ankimit
1094 Bashkia Elbasan Buxhet • Cilat janë subjektet që kontribuan në eventin e organizuar nga Znj. Aida Saraçi, Drejtoresha e Tatimeve dhe Mbledhjes së të Ardhurave të Bashkisë Elbasan, me fëmijët e qytetit të Elbasanit në kuadër të festave të fundvitit ? • Cila ka qënë mënyra e ftes 11.01.2018 09.02.2018 29 -Dite PERFUNDUAR Download Perfunduar pas ankimit
1093 BashkiaTiranë Konsumator Kopje të vendimeve të Kryetarit të Bashkisë në fushën e mbrojtjes të së drejtës së konsumatorit, për të cilat Agjencia për Mbrojtjen e Konsumatorit ka filluar procedimin administrativ, për vitet 2016-2017. 11.01.2018 23.02.2018 43 -Dite PERFUNDUAR Download Perfunduar pas ankimit
1092 Drejtoria e Përgjithshme e Policisë Informacion Kopje te Urdherit nr.306 date 31.03.2016 29.12.2017 17.01.2018 19 -Dite PERFUNDUAR Download Kerkuesi ka terhequr kerkesen
1091 Ministria e Kulturës Kulture Kopje te buxhetit total per projektet ne Art, Kulture dhe Trashegimi Kulturore per vitin 2018. 28.12.2017 16.01.2018 19 -Dite PERFUNDUAR Download -
1090 Departamenti i Administrates Publike Auditime Kopje te te gjitha informacioneve qe DAP, ka raportuar ne KLSH per permbushjen e detyrave qe i jane lene sipas Raportit Perfundimtar te Auditimit, per auditimin e bere ne kete institucion gjate vitit 2017. 15.12.2017 28.12.2017 13 -Dite PERFUNDUAR Download -
1089 Kontrolli i Lartë i Shtetit Auditime Kopje te raportit perfundimtar te Auditimit te kryer ndaj Agjencise se Prokurimit Publik gjate vitit 2017. 14.12.2017 07.02.2018 55 -Dite PERFUNDUAR Download Pergjigjur me email
1088 Komisioneri për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale Informacion Sa eshte numri i ankesave qe ka marre KDI per vitin 2017 dhe cfare vendimi eshte marre ne rastet konkrete? 05.12.2017 07.12.2017 2 -Dite PERFUNDUAR Download Pergjigjur me email
1087 Avokati i Popullit Informacion Sa eshte numri i ankesave per shkeljen e te drejtes per informim te trajtuara nga AP per vitin 2017? Cilat jane procedurat dhe masat qe ka marre AP ndaj institucioneve, per te cilat ka konstatuar shkelje te dispozitave te ligjit per te drejten e informim 05.12.2017 15.12.2017 10 -Dite PERFUNDUAR Download Pergjigjur me email
1086 Prokuroria e Rrethit Gjyqësor Tiranë Drejtesi Kopje te letrës/deklaratës të të drejtave që duhet të nënshkruhet nga i pandehuri dhe/ose personi i ndaluar/arrestuar 02.12.2017 06.12.2017 4 -Dite PERFUNDUAR Download -
1085 Ministria e Punëve të Brendshme Informacion Kopje te dokumentacionit te krijimit dhe organizimit te struktures se 23.11.2017 22.12.2017 29 -Dite PERFUNDUAR Download -
1084 BashkiaTiranë Informacion A eshte parashikuar ne buxhetin e vitit 2018, nderhyrje infrastrukturore ne rrugen 23.11.2017 19.12.2017 26 -Dite PERFUNDUAR Download -
1083 Ministria e Infrastruktures dhe Energjise Prokurime Kopje te te gjithe dokumentacionit qe lidhen me prokurimin publik te projektit 09.11.2017 11.01.2018 63 -Dite PERFUNDUAR Download Perfunduar pas seances degjimore
1082 Enti Rregullator i Ujit Konsumator A jane zhvilluar seanca degjimore me publikun per miratimin e tarifave te reja te UKT, nese po, ju lutemi na vini ne dispozicion nje kopje te procesverbaleve te seancave degjimore te zhvilluara? 09.11.2017 30.11.2017 21 -Dite PERFUNDUAR Download -
1082 Agjensia Kombetare e Planifikimit te Territorit Informacion • Cilat janë kriteret për përzgjedhjen e fshatrave për projektin “Akademia 100+ fshatrat”? • Ju lutemi na vini në dispozicion një kopje të listës së fshatrave të përzgjedhur. 07.09.2018 - 346 -Dite PRITJE - -
1081 Komisioni per Mbrojtjen e Konsumatorit Konsumator Sa eshte nr i rasteve qe KMK ka konstatuar shkaktimin e demit si pasoje e kundravajtjeve administrative? etj 06.11.2017 17.11.2017 11 -Dite PERFUNDUAR Download -
1081 Ministria e Arsimit, Sportit dhe Rinise Arsim • Sa është numri i institucioneve të arsimit të lartë në Shqipëri sipas nomeklaturës së parashikuar në ligjin e arsimit të lartë (universitete, kolegje universitare etj.)? • Cilat janë institucionet e arsimit të lartë privat dhe/ose publik që kanë marrë s 07.09.2018 - 346 -Dite PRITJE - -
1080 Prokuroria e Përgjithshme Informacion Sa eshte buxheti per pagimin e avokateve kryesisht ne proceset penale, gjate hetimeve paraprake, per periudhen 2014-2017 ne te gjitha Prokurorite e rretheve? etj 31.10.2017 - 656 -Dite ANKIM - Autoriteti ka kerkuar kohe per pergjigjen
1079 Ministria e Financave dhe Ekonomise Informacion Kopje te urdherave te Kryeministrit 31.10.2017 07.11.2017 7 -Dite PERFUNDUAR Download -
1078 Keshilli i Ministrave Informacion Kopje te organigrames te Zyres se re te Bashkeqeverisjes me Njerezit ne Kryeministri etj 21.10.2017 20.12.2017 60 -Dite PERFUNDUAR Download Perfunduar pas ankimit
1077 Ministria e Drejtësisë Informacion A eshte nisur nje procedure per perzgjedhjen e kandidateve per gjyqtare ne GJEDNJ, nese po, kur pritet te perfundohet kjo procedure dhe te publikohen emrat e kandidateve te perzgjedhur? 21.10.2017 18.12.2017 58 -Dite PERFUNDUAR Download Perfunduar pas ankimit plotesues
1076 Kontrolli i Lartë i Shtetit Auditime Kopje te raportit perfundimtar te Auditimit te kryer ndaj Departamentit te Administrates Publike gjate vitit 2017. 17.10.2017 08.11.2017 22 -Dite PERFUNDUAR Download -
1075 BashkiaTiranë Informacion A jane parashikuar nderhyrje infrastrukturore ne rrugen 16.10.2017 09.11.2017 24 -Dite PERFUNDUAR Download -
1074 ILDKP Informacion Sa eshte nr i gjyqtareve/prokuroreve qe kane hequr dore nga procesi i rivleresimit? Cilet jane gjyqtaret/prokuroret qe kane hequr dore nga procesi i rivleresimit? 16.10.2017 30.10.2017 14 -Dite PERFUNDUAR Download -
1073 Ministria e Financave dhe Ekonomise Informacion Numri i stafit qe sherben ne zyren e Autoritetit te Auditimit qe merret me fondet IPA ne 1/2012 etj 16.10.2017 - 672 -Dite ANKIM - Autoriteti ka kerkuar kohe
1072 Universiteti Luigj Gurakuqi, Shkoder Informacion Kopje te raportit/draft raportit qe eshte pergatitur ne lidhje me akreditimin e Universitetit L.Gurakuqi, nga QAA 11.10.2017 09.11.2017 29 -Dite PERFUNDUAR Download -
1071 Universiteti Fan Noli, Korce Informacion Kopje te raportit/draft raportit qe eshte pergatitur ne lidhje me akreditimin e Universitetit F.Noli, nga QAA 11.10.2017 18.10.2017 7 -Dite PERFUNDUAR Download -
1070 Universiteti Aleksander Xhuvani, Elbasan Informacion Kopje te raportit/draft raportit qe eshte pergatitur ne lidhje me akreditimin e Universitetit A.Xhuvani, nga QAA 11.10.2017 23.10.2017 12 -Dite PERFUNDUAR Download -
1069 Universiteti i Arteve Informacion Kopje te raportit/draft raportit qe eshte pergatitur ne lidhje me akreditimin e Universitetit te Arteve, nga QAA 11.10.2017 17.10.2017 6 -Dite PERFUNDUAR Download Pergjigjur me email
1068 Universiteti i Sporteve Informacion Kopje te raportit/draft raportit qe eshte pergatitur ne lidhje me akreditimin e Universitetit te Sporteve, nga QAA 11.10.2017 23.10.2017 12 -Dite PERFUNDUAR Download -
1067 Universiteti Politeknik i Tiranes Informacion Kopje te raportit/draft raportit qe eshte pergatitur ne lidhje me akreditimin e Universitetit Politeknik, nga QAA 11.10.2017 20.10.2017 9 -Dite PERFUNDUAR Download Pergjigjur me email
1066 Universiteti i Mjekesise, Tirane Informacion Kopje te raportit/draft raportit qe eshte pergatitur ne lidhje me akreditimin e Universitetit te Mjekesise, nga QAA 11.10.2017 01.11.2017 21 -Dite PERFUNDUAR Download -
1065 Universiteti Ismail Qemali, Vlore Informacion Kopje te raportit/draft raportit qe eshte pergatitur ne lidhje me akreditimin e Universitetit I.Qemali, nga QAA 11.10.2017 26.10.2017 15 -Dite PERFUNDUAR Download -
1064 Universiteti Eqrem Cabej, Gjirokaster Informacion Kopje te raportit/draft raportit qe eshte pergatitur ne lidhje me akreditimin e Universitetit E.Cabej, nga QAA 11.10.2017 25.10.2017 14 -Dite PERFUNDUAR Download -
1063 Universiteti Bujqesor i Tiranes Informacion Kopje te raportit/draft raportit qe eshte pergatitur ne lidhje me akreditimin e Universitetit Bujqesor, nga QAA 11.10.2017 17.10.2017 6 -Dite PERFUNDUAR Download Pergjigjur me email
1062 Universiteti Aleksander Moisiu, Durres Informacion Kopje te raportit/draft raportit qe eshte pergatitur ne lidhje me akreditimin e Universitetit A.Moisiu, nga QAA 11.10.2017 30.10.2017 19 -Dite PERFUNDUAR Download -
1061 Universiteti i Tiranës Informacion Kopje te raportit/draft raportit qe eshte pergatitur ne lidhje me akreditimin e Universitetit te Tiranes, nga QAA 11.10.2017 24.10.2017 13 -Dite PERFUNDUAR Download -
1060 Ministria per Evropen dhe Punet e Jashtme Informacion Kush do te emerohet Koordinator Kombetar i ri IPA-s? Kur pritet qe ai/ajo te emerohet? etj 11.10.2017 17.01.2018 98 -Dite PERFUNDUAR Download Perfunduar pas ankimit
1059 Komisioni per Mbrojtjen e Konsumatorit Konsumator Sa eshte nr i ankesave qe i jane drejtuar KMK ne fushen e mbrojtjes te se drejtes te konsumatorit per vitet 2016-2017? Cfare ka vendosur KMK ne lidhje me keto ankesa? etj 10.10.2017 17.10.2017 7 -Dite PERFUNDUAR Download Pergjigjur me email
1058 Autoriteti Kombëtar i Ushqimit Konsumator Sa eshte nr i ankesave qe i jane drejtuar AKU ne fushen e mbrojtjes te se drejtes te konsumatorit per vitet 2016-2017? Cfare ka vendosur AKU ne lidhje me keto ankesa? etj 10.10.2017 27.12.2017 78 -Dite PERFUNDUAR Download Perfunduar pas ankimit
1057 Agjencia per Mbrojtjen e Konsumatorit Konsumator Sa eshte nr i ankesave qe i jane drejtuar AMK ne fushen e mbrojtjes te se drejtes te konsumatorit per vitet 2016-2017? Cfare ka vendosur AMK ne lidhje me keto ankesa? etj 10.10.2017 22.12.2017 73 -Dite PERFUNDUAR Download Perfunduar pas ankimit
1056 Avokati i Popullit Konsumator Sa eshte nr i ankesave qe i jane drejtuar AP ne fushen e mbrojtjes te se drejtes te konsumatorit per vitet 2016-2017? Cfare ka vendosur AP ne lidhje me keto ankesa? etj 10.10.2017 09.11.2017 30 -Dite PERFUNDUAR Download -
1055 Instituti i Monumenteve te Kultures Informacion Sa leje ndertimi jane miratuar nga KKR ne periudhen 01.01.2016-01.10.2017?Kopje te lejeve te ndertimit te miratuara nga KKR gjate kesaj periudhe. 11.10.2017 17.10.2017 6 -Dite PERFUNDUAR Download -
1054 Banka e Shqiperise Informacion Kopje te listes te kompanive dhe investimeve te tyre te cilat jane marre si baze per raportin 11.10.2017 - 677 -Dite VENDIM KOMISIONERI - KDI: pranimin e ankeses nga Res Publica, urdherimin e autoritetit per te vene ne dispoziocion informacionin
1053 Ministria e Financave dhe Ekonomise Informacion Kush do te emerohet si Zyrtar i ri Kombetar Autorizues? Kur pritet qe ai/ajo te emerohet? etj 11.10.2017 17.11.2017 37 -Dite PERFUNDUAR Download Perfunduar pas shkreses sqaruese
1052 BashkiaTiranë Nndertimet Sa eshte numri i aplikimive per leje ndertimi ne vitin 2017? Sa nga keto aplikime jane miratuar? 29.09.2017 02.11.2017 34 -Dite PERFUNDUAR Download Kerkese shtese AZHT
1051 Inspektoriati i Punës Pune A ka kryer IP, inspektim/inspektime gjate viteve te fundit ne kompanine Teleperformance(call center)?Nese po, nje kopje te inspektimit/inspektimeve te kryera. 29.09.2017 07.11.2017 39 -Dite PERFUNDUAR Download Perfunduar pas ankimit
1050 Operator i Shpërndarjes së Energjisë Elektrike sh.a. Konsumator Sa eshte nr i ankesave te bera nga qytetaret per mbifaturim te faturave te energjise elektrike? Cfare masash jane marre ne rastet konkrete? etj 13.09.2017 04.10.2017 21 -Dite PERFUNDUAR Download -
1049 Ministria e Mirëqenies Sociale dhe Rinisë Informacion Ne cfare faze ndodhet realizimi i masave te parashikuara ne Planin Kombetar te Veprimit per Romet dhe Egjiptianet etj 01.08.2017 13.09.2017 43 -Dite PERFUNDUAR Download Perfunduar pas ankimit
1048 BashkiaTiranë Informacion Cilat jane pasurite e paluajtshme qe ndodhen ne juridiksionin e njesise adm. nr 5 dhe nr 6, te cilat jane transferuar ne pronesi te Bashkise Tirane dhe qe jane potenciale per zhvillimin e nje tregu publik per shitjen e rrobave te perdorura 01.08.2017 22.08.2017 21 -Dite PERFUNDUAR Download -
1047 Bashkia Kavajë Informacion Kopje te dokumentave qe lidhen me projektin e financuar nga BE per rinovimin e kanalizimeve ne qytetin e Kavajes; Kopje te raporteve per progresin e punimeve; Kopje te raporteti perfundimtar per dorezimin e punimeve 01.08.2017 18.09.2017 48 -Dite PERFUNDUAR Download Perfunduar pas ankimit
1046 Bashkia Sarandë Informacion Kopje te dokumentave qe lidhen me projektin e financuar nga BE per rinovimin e kanalizimeve ne qytetin e Ksamilit; Kopje te raporteve per progresin e punimeve; Kopje te raporteti perfundimtar per dorezimin e punimeve 01.08.2017 06.11.2017 97 -Dite PERFUNDUAR Download Perfunduar pas ankimit
1045 Bashkia Lezhë Informacion Kopje te dokumentave qe lidhen me projektin e financuar nga BE per rinovimin e kanalizimeve ne qytetin e Shengjinit; Kopje te raporteve per progresin e punimeve; Kopje te raporteti perfundimtar per dorezimin e punimeve 01.08.2017 17.10.2017 77 -Dite PERFUNDUAR Download Perfunduar pas ankimit
1044 Bashkia Vlorë Informacion Kopje te dokumentave qe lidhen me projektin e financuar nga BE per rinovimin e kanalizimeve ne qytetin e Vlores; Kopje te raporteve per progresin e punimeve; Kopje te raporteti perfundimtar per dorezimin e punimeve 01.08.2017 02.11.2017 93 -Dite PERFUNDUAR Download Perfunduar pas ankimit
1043 Keshilli i Ministrave Informacion Kopje te dokumentave duke perfshire projekt-propozimet, procesverbale te takimeve kombetare/nderkombetare, raporte etj qe lidhen me projektin e ngritjes se nje linjeje ajrore ne bashkepunim me Turkish Airlines etj 28.07.2017 29.12.2017 154 -Dite PERFUNDUAR Download Perfunduar pas afatit te vendosur nga KDI
1042 INSTAT Informacion Sa eshte numri i fabrikave/kompanive qe prodhojne veshje ne Shqiperi? Sa eshte numri i fabrikave/kompanive qe prodhojne kepuce ne Shqiperi? etj 28.07.2017 07.08.2017 10 -Dite PERFUNDUAR Download -
1041 ILDKP Informacion Nje kopje te listes se autoriteteve publike qe kane te punesuar me shume se 80 punonjes ne kuptim te ligjit 60/2016 28.07.2017 04.09.2017 38 -Dite PERFUNDUAR Download -
1040 Ministria e Mjedisit Mjedisi Sa eshte niveli i shpyllezimit vjetor ne territorin e RSH per periudhen 2010-2016? Cfare masash jane marre per ripyllezimin e vendit? 28.07.2017 11.09.2017 45 -Dite PERFUNDUAR Download Shkrese sqaruese
1039 Ministria e Punëve të Brendshme Informacion Cfare masash jane ndermarre nga qeveria per sulmet kibernetike ndaj faqeve zyrtare web te institucioneve shteterore? Sa eshte kostoja totale e shpenzuar per masat/programet e marra per mbrojtjen nga sulmet kibernetike? 28.07.2017 16.11.2017 111 -Dite PERFUNDUAR Download Perfunduar pas ankimit
1038 Keshilli i Ministrave Informacion Kopje te struktures se AMQHD; Kopje te buxhetit dhe bilancit vjetor etj 24.07.2017 20.12.2017 149 -Dite PERFUNDUAR Download Perfunduar pas afatit te vendosur nga KDI
1037 Komisioneri për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale Informacion Sa eshte numri i ankesave qe ka marre KDI nga gazetaret dhe cfare eshte vendosur per secilin ankim? 20.07.2017 27.07.2017 7 -Dite PERFUNDUAR Download Pergjigjur me email
1036 Ministri i Shtetit për Marrëdhëniet me Parlamentin Konsultim publik Sa eshte nr i projektligjeve/projektakteve/strategjive qe jane hartuar nga institucioni juaj per periudhen 2016-2017? etj 18.07.2017 27.07.2017 9 -Dite PERFUNDUAR Download -
1035 Prokuroria prane Gjykates se Shkalles se Pare Elbasan Informacion A ka patur kallezime penale per shtetasin A.F per periudhen 1990-2017?etj 17.07.2017 26.07.2017 9 -Dite PERFUNDUAR - Dokumentacioni i eshte derguar kerkuesit me email pasi per shkak te te dhenave personale qe permban nuk mund te publikohet
1034 BashkiaTiranë Informacion A jane parashikuar nderhyrje infrastrukturore ne rrugen 17.07.2017 09.08.2017 23 -Dite PERFUNDUAR Download -
1033 Bashkia Elbasan Informacion A ka aplikuar Bashkia Elbasan tek fondi i Zhvillimit Rajonal 2017 per rikonstruksionin e shkolles 17.07.2017 28.07.2017 11 -Dite PERFUNDUAR Download -
1032 Komisioneri për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale Informacion A jane marre masa nga KDIMDHP lidhur me publikimin e listes se emrave personale nga Kryeministri me date 12.07.2017 ne faqen e tij ne Facebook, duke i denoncuar publikisht keto persona? Nese po, cfare masash jane marre ne rastin konkret? 17.07.2017 27.07.2017 10 -Dite PERFUNDUAR Download -
1031 Ministria e Mirëqenies Sociale dhe Rinisë Konsultim publik Sa eshte nr i projektligjeve/projektakteve/strategjive qe jane hartuar nga institucioni juaj per periudhen 2016-2017? etj 07.07.2017 08.08.2017 32 -Dite PERFUNDUAR Download Perfunduar pas ankimit
1030 Ministria e Zhvillimit Ekonomik, Turizmit, Tregtisë dhe Sipërmarrjes Konsultim publik Sa eshte nr i projektligjeve/projektakteve/strategjive qe jane hartuar nga institucioni juaj per periudhen 2016-2017? etj 07.07.2017 25.07.2017 18 -Dite PERFUNDUAR Download -
1029 Ministria e Kulturës Konsultim publik Sa eshte nr i projektligjeve/projektakteve/strategjive qe jane hartuar nga institucioni juaj per periudhen 2016-2017? etj 07.07.2017 21.07.2017 14 -Dite PERFUNDUAR Download -
1028 Ministria e Integrimit Evropian Konsultim publik Sa eshte nr i projektligjeve/projektakteve/strategjive qe jane hartuar nga institucioni juaj per periudhen 2016-2017? etj 07.07.2017 26.07.2017 19 -Dite PERFUNDUAR Download -
1027 Ministri për Inovacionin dhe Administratën Publike Konsultim publik Sa eshte nr i projektligjeve/projektakteve/strategjive qe jane hartuar nga institucioni juaj per periudhen 2016-2017? etj 07.07.2017 18.07.2017 11 -Dite PERFUNDUAR Download -
1026 Ministria e Arsimit dhe Sportit Konsultim publik Sa eshte nr i projektligjeve/projektakteve/strategjive qe jane hartuar nga institucioni juaj per periudhen 2016-2017? etj 07.07.2017 26.07.2017 19 -Dite PERFUNDUAR Download -
1025 Ministria e Transportit dhe Infrastrukturës Konsultim publik Sa eshte nr i projektligjeve/projektakteve/strategjive qe jane hartuar nga institucioni juaj per periudhen 2016-2017? etj 07.07.2017 28.07.2017 21 -Dite PERFUNDUAR Download Perfunduar pas shkreses sqaruese
1024 Ministria e Zhvillimit Urban Konsultim publik Sa eshte nr i projektligjeve/projektakteve/strategjive qe jane hartuar nga institucioni juaj per periudhen 2016-2017? etj 07.07.2017 24.07.2017 17 -Dite PERFUNDUAR Download -
1023 Ministria e Financave Konsultim publik Sa eshte nr i projektligjeve/projektakteve/strategjive qe jane hartuar nga institucioni juaj per periudhen 2016-2017? etj 07.07.2017 02.08.2017 26 -Dite PERFUNDUAR Download Perfunduar pas ankimit
1022 Ministria e Punëve të Jashtme Konsultim publik Sa eshte nr i projektligjeve/projektakteve/strategjive qe jane hartuar nga institucioni juaj per periudhen 2016-2017? etj 07.07.2017 24.08.2017 48 -Dite PERFUNDUAR Download -