Shfaq grafikun sipas:

Aplikacion per publeaks.al- Version 1.1.1
Kerkimi
-
-
                    
NR Institucioni Kategori Objekti Data e dergimit Data e pergjigjes Vonesa Statusi Dokument Koment
1657 Ministria e Kulturës Informacion • Kopje të relacionit dhe propozimin e Ministres së Kulturës lidhur me vendimin nr. 325, 12.04.2017 “Për shpalljen e qendrës historike të qytetit të Tiranës dhe miratimin e rregullores për administrimin e saj dhe zonës përreth” ;etj 22.05.2020 - 11 -Dite PRITJE - -
1655 Policia Bashkiake Informacion • Cila është procedura e ndjekur për prishjen e godinës së Teatrit Kombëtar me datë 17.05.2020?etj 22.05.2020 - 11 -Dite PRITJE - -
1654 Kryeministria Informacion • Kopje të VKM-së nr. 377, dt. 08.05.2020 “Për kalimin në pronësi të Bashkisë Tiranë, të pasurisë Nr. 1/241, me emërtimin “Teatri Kombëtar”, në zonën kadastrale 8150, Tiranë”etj 22.05.2020 - 11 -Dite PRITJE - -
1653 BashkiaTiranë Informacion 1. Cila është procedura e ndjekur nga Bashkia Tiranë pas VKM-së nr. 377, dt.08.05.2020 deri në miratimin e VKB-së nr. 50, dt.14.05.2020 (përfshirë njoftime të mbledhjeve të komisioneve përkatëse, procesverbale të mbledhjeve të tyre, relacione/vlerësime të 22.05.2020 - 11 -Dite PRITJE - -
1652 Drejtoria e Përgjithshme e Policisë Informacion • Pse në datën 17 maj, në zonën e Teatrit Kombëtar është shfaqur një numër shumë i madh policësh pa numër dentifikimi dhe pa uniformë të rregullt?etj 22.05.2020 - 11 -Dite PRITJE - -
1651 Instituti i Monumenteve te Kultures Informacion • Kopje të relacionit të vendimit të Këshillit të Ministrave me nr. 325, date 12.04.2017 për “Shpalljen e qendrës historike të qytetit të Tiranës dhe miratimin e rregullores për administrimin e saj e të zonës së mbrojtur përreth” si dhe një kopje të propo 22.05.2020 - 11 -Dite PRITJE - Derguar per kompetence Ministrise se Kultures
1650 Agjencia e Menaxhimit te Burimeve Ujore Mjedisi • Cilat janë zhvillimet në lidhje me aplikimin e Ministrisë së Infrastrukturës dhe Energjisë, konkretisht shkresa Nr. Prot 783/2, datë 17.01.2019 “Aplikim për miratim në parim të përdorimit të burimeve ujore”, nga periudha 01.11.2019 deri më sot? • Kopje 13.05.2020 21.05.2020 8 -Dite PERFUNDUAR Download Pergjigjur me email
1649 Komisioni i Pavarur i Kualifikimit Drejtesi • Kopje të vendimit të ndërmjetëm nr. 33, datë 27.5.2019, lidhur me subjektin e rivlerësimit Znj. Hajrie Muçmataj; • Kopje të vendimit datë 29.10.2019, për rrëzimin e kërkesës së subjektit të rivlerësimit Znj. Hajrie Muçmataj, për përjashtimin e trupit gj 08.05.2020 - 25 -Dite PRITJE - Email sqarues
1648 Drejtoria Arsimore Rajonale Tiranë Ndertimet • Kopje të vendimit të bordit të prindërve të shkollës së mesme “Sami Frashëri” lidhur me vendimin e shembjes së ndërtesës së shkollës. 06.05.2020 14.05.2020 8 -Dite PERFUNDUAR Download -
1647 Instituti i Ndertimit Ndertimet • Kopje të ekspertizës së thelluar teknike dhe kopje të oponencës mbi gjëndjen e ndërtesës së shkollës së mesme “Sami Frashëri” mbi të cilat është vendosur shembja e ndërtesës; • Kopje të vendimit të bordit të prindërve të shkollës së mesme “Sami Frashëri 06.05.2020 - 27 -Dite PRITJE - Derguar per kompetence Bashkise Tirane
1646 Ministria e Drejtësisë Drejtesi • A është miratuar akti (udhëzim, vendim, urdhër etj) që përcakton nivelin e pagesave për avokatët që ofrojnë ndihmë juridike falas? • Nëse po, ju lutemi na vini në dispozicion një kopje të këtij vendimi. 04.05.2020 11.05.2020 7 -Dite PERFUNDUAR Download -
1645 Kolegji i Posacem i Apelimit Drejtesi • Sa pozicione për këshilltarët juridikë dhe financiarë ishin parashikuar dhe sa ishin caktuar në fillim të procesit të vetingut? • Sa këshilltarë ligjorë / financiar kanë dhënë dorëheqjen / shkarkimin dhe sa këshilltarë të rinj juridikë / financiarë janë 24.04.2020 - 39 -Dite PRITJE - -
1644 Komisioni i Pavarur i Kualifikimit Drejtesi • Sa pozicione për këshilltarët juridikë dhe financiarë ishin parashikuar dhe sa ishin caktuar në fillim të procesit të vetingut? • Sa këshilltarë ligjorë / financiar kanë dhënë dorëheqjen / shkarkimin dhe sa këshilltarë të rinj juridikë / financiarë janë 24.04.2020 - 39 -Dite PRITJE - -
1643 Ministria e Drejtësisë Drejtesi • Kopje të sugjerimeve/rekomandimeve, opinioneve ligjore etj të dhëna nga EURALIUS për periudhën 2018-2020. 24.04.2020 - 39 -Dite ANKIM - -
1642 Ministria e Drejtësisë Drejtesi • Lista e sugjerimeve/rekomandimeve, opinioneve ligjore etj të dhëna nga EURALIUS për periudhën 2018-2020. 24.03.2020 08.04.2020 14 -Dite PERFUNDUAR Download Pergjigjur me email
1641 Kuvendi i Republikës së Shqipërisë Drejtesi • Lista e sugjerimeve/rekomandimeve, opinioneve ligjore etj të dhëna nga EURALIUS për periudhën 2018-2020. 24.03.2020 - 70 -Dite PRITJE - Pergjigje e pjesshme, email sqarues
1640 Inspektorati Shteteror Shendetesor Informacion 1. Sa inspektime janë kryer subjekteve në qarkun e Elbasanit në muajt Janar-Shkurt, ku si objekt të inspektimit kanë qenë: • Ligji Nr. 8528, datë 23.09.1999 18.03.2020 24.03.2020 6 -Dite PERFUNDUAR Download Pergjigjur me email
1639 Komisioni i Pavarur i Kualifikimit Informacion • Kopje të vendimit datë 4.10.2019, për rrëzimin e kërkesës së subjektit të rivlerësimit Znj. Elona Kana, për përjashtimin e relatores. 18.03.2020 27.04.2020 39 -Dite PERFUNDUAR Download Perfunduar pas ankimit
1638 Drejtoria e Ndihmes Juridike Falas Drejtesi • A është miratuar akti (vendim, urdhër etj) që përcakton nivelin e pagesave për avokatët që ofrojnë ndihmë juridike falas? • Nëse po, ju lutemi na vini në dispozicion një kopje të këtij vendimi. 11.03.2020 13.03.2020 2 -Dite PERFUNDUAR Download -
1637 Gjykata e Rrethit Gjyqësor Tiranë Drejtesi • Sa është numri i çështjeve të gjykuara për periudhën 01.01.2019-31.12.2019? • Sa nga çështjet e gjykuara është kërkuar gjykim i shkurtuar nga i pandehuri ? • Në sa raste është pranuar dhe në sa raste është refuzuar kërkesa e të pandehurit për gjykim të 21.02.2020 28.02.2020 7 -Dite PERFUNDUAR Download Pergjigjur me email
1636 Prokuroria e Rrethit Gjyqësor Tiranë Drejtesi • Sa është shuma e rikuperuar nga Prokuroria për shpenzimet e bëra paraprakisht prej saj për çështjet kur është vendosur fajësia e të pandehurit dhe ngarkimit të tyre për shpenzimet procedurale? • Sa nga çështjet e dërguara për gjykim është kërkuar gjykim 21.02.2020 24.04.2020 62 -Dite PERFUNDUAR Download Perfunduar pas ankimit
1635 Inspektorati Shteteror Shendetesor Informacion • Sa masa administrative janë vendosur ndaj subjektit UKT sha për periudhën 2016-2020, sipas viteve? • Cilat janë masat administrative të vendosura ndaj subjektit UKT sha për këtë periudhë? • Cilat janë ankesat dhe /ose shkeljet për të cilat janë marrë kë 20.02.2020 05.03.2020 14 -Dite PERFUNDUAR - Materiali shume voluminoz
1634 Ministria e Infrastruktures dhe Energjise Mjedisi 1. Kopje të listës së dokumentave të depozituara në lidhje me aplikimin e subjektit “TARONINA HYDROPOWER” shpk për ndërtimin e Hec Taronina në lumin e Zhulalit dhe Zhulit; 2. Kopje të dokumentave të mësipërme. 14.02.2020 - 109 -Dite PRITJE - -
1633 Agjencia Kombëtare e Mjedisit Mjedisi 1. Kopje të dosjes dhe akteve shoqëruese të aplikimit për ndërtimin e Hec Taronina në lumin e Zhulalit dhe Zhulit nga ndërtimin “TARONINA HYDROPOWER” shpk të përcjellë nga Ministria e Turizmit dhe Mjedisit; 2. Kopje të mendimeve dhe konsultimeve të insti 14.02.2020 - 109 -Dite PRITJE - -
1632 Ministria e Turizmit dhe Mjedisit Mjedisi 1. Kopje të aplikimit të subjektit “TARONINA HYDROPOWER” shpk për ndërtimin e Hec Taronina në lumin e Zhulalit dhe Zhulit; 2. Kopje të shkresës përcjellëse të aplikimit për ndërtimin e “Hec Taronina” pranë AgjenciSë Kombëtare të Mjedisit, së bashku me su 14.02.2020 - 109 -Dite PRITJE - -
1631 INSTAT Informacion • Cila është përbërja fetare (myslimane, bektashie, ortodokse, katolike, besimtarë të pacilësuar, ateistë, të padeklaruar etj) në numra absolutë sipas kategorive profesionale bazuar në standardin isco-08 dhe sipas industrive të punësimit bazuar në standar 13.02.2020 28.02.2020 15 -Dite PERFUNDUAR Download -
1630 Kryeministria Informacion • Cila është baza ligjore/ akti ligjor/ vkm etj sipas të cilës është klasifikuar si “sekret shtetëror” VKM-ja me nr. 115, datë 23.02.2018 “Për autorizimin e Ministrisë së Punëve të Jashtme për lidhjen e kontratës ndërmjet shtetit shqiptar dhe kompanisë “ 12.02.2020 - 111 -Dite ANKIM - Pergjigje e pjesshme
1629 Inspektoriati i Punës Pune • A janë konstatuar fikëse zjarri dhe kuti të ndihmës së shpejtë në çdo subjekt të inspektuar? • Nëse jo, sa nga subjektet e inspektuara kanë rezultuar pa fikëse zjarri dhe kuti të ndihmës së shpejtë? • Sa nga subjektet e inspektuara kanë rezultuar në shk 12.02.2020 18.02.2020 6 -Dite PERFUNDUAR Download Pergjigjur me email
1628 Autoriteti i Komunikimeve Elektronike dhe Postare Konsumator • A është parashikuar nga Autoriteti i Komunikimeve Elektronike dhe Postare plane/strategji etj për uljen e çmimit të paketave të telefonisë fikse dhe të lëvizshme me qëllim rritjen e konkurencës dhe përmirësimin e cilësisë së shërbimit nga operatorët akt 10.02.2020 21.04.2020 70 -Dite PERFUNDUAR Download Perfunduar pas ankimit
1627 Ministria e Drejtësisë Drejtesi • Sa është numri i çështjeve penale të regjistruara për gjykim për periudhën 01.01.2018 -01.01.2020? • Sa është numri i çështjeve të zhvilluara me gjykim të shkurtuar për periudhën 01.01.2018 -01.01.2020? • Sa është numri i çështjeve të përfunduara me mir 07.02.2020 - 116 -Dite PRITJE - -
1626 Sherbimi Kombetar i Punesimit Pune • Sa është numri i personave të punësuar me ndërmjetësiminn e Shërbimit Kombëtar të Punësimit për periudhën 2015-2020? • Sa nga të punësuarit gjatë kësaj periudhe i përkasin grupeve vulnerabël? • Sa nga të punësuarit gjatë kësaj periudhe janë me aftësi të 03.02.2020 17.02.2020 14 -Dite PERFUNDUAR Download -
1625 Agjencia Kombetare e Ujesjelles Kanalizime Mjedisi • A është parashikuar ndalimi i djegies së mbeturinave në zonën e Porto Romanos? • Nëse po, kur është parashikuar ? • Mbi çfarë baze ligjore vijon djegia e mbeturinave në zonën e Porto Romanos? • Kopje të projektit “Eco Park –Durrës” për rehabilitimin e z 31.01.2020 10.02.2020 10 -Dite PERFUNDUAR - Pergjigjur me email
Materiali voluminoz
1624 Drejtoria e Përgjithshme e Arkivave Informacion • Kopje të rezultateve të referendumit për monarkinë datë 29 qershor 1997 në nivel rrethi, bashkie dhe komune. 30.01.2020 - 124 -Dite PRITJE - -
1623 INSTAT Informacion • A ka mbaruar Censusi pilot i 2020 i planifikuar për tu realizuar në shtator 2019? • Nëse po, ju lutemi na vini në dipsozicion një kopje të rezultateve të përfituara; • Nëse jo, kur është parashikuar përfundimi dhe publikimi i rezultateve? 24.01.2020 30.01.2020 6 -Dite PERFUNDUAR Download -
1622 BashkiaTiranë Ndertimet • Cilat janë arsyet/pengesat që kanë çuar në vonesën e nisjes së punimeve për transformimin e godinës së Piramidës ? • Kur është parashikuar nisja e punimeve dhe afati i përfundimit të tyre? • Kopje të projektit fitues për rikonstruksionin e Piramidës. 21.01.2020 24.02.2020 34 -Dite PERFUNDUAR Download Perfunduar pas ankimit
1621 Bashkia Sarandë Informacion • Kopje të Planit të Detajuar Vendor (PDV) për parcelën Nr. KS.UB.2.498 në Ksamil; • Kopje të materialit të plotë Grafik dhe Relacionet teknike për PDV-në specifike; • Parametrat urbanistike; • Kush ka aplikuar për PDV-në, Datën e Aplikimit dhe Statusi i 21.01.2020 05.03.2020 44 -Dite PERFUNDUAR Download Perfunduar pas ankimit
1620 Fakulteti i Historise dhe Filologjise Arsim • A ka në kurrikulën e detyrueshme (bachelor dhe master) të Fakultetit të Gazetarisë dhe Komunikimit lëndë që mbulojnë këto fusha: o 1.Të drejtat e njeriut ; o 2. Etikën në gazetari? • Nëse po, cili është programi mësimor i këtyre lëndëve (lista e temav 20.01.2020 04.02.2020 15 -Dite PERFUNDUAR Download -
1619 Bashkia Durrës Buxhet • A është parashikuar nga ana e Bashkisë Durrës “Ndёrtimi i njё Qendre Rinore” nё qytetin e Durrёsit? • Nëse po, ju lutemi na informoni për buxhetin e parashikuar pёr kёtё projekt, numrin e personave qё do tё pёrfshihen, cilat grupe do tё jenё tё pёrfshir 20.01.2020 31.01.2020 11 -Dite PERFUNDUAR Download Pergjigjur me email
1618 Komisioneri për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale Informacion • Sa është numri i ankesave jashtë objektit të ligjit? • Sa është numri i ankesave të paplota? • Sa është numri i ankesave jashtë afatit? 15.01.2020 17.01.2020 2 -Dite PERFUNDUAR Download Pergjigjur me email
1617 BashkiaTiranë Informacion • Cila është procedura administrative që duhet ndjekur për vendosjen/afishimin e posterave apo elementëve zbukurues/manifestues të natyrës jokomerciale (zbukurimeve për raste festash, ditëlindjesh etj) në rrugë, fasada, pemë apo hapësira të tjera publike 15.01.2020 03.02.2020 19 -Dite PERFUNDUAR Download -
1616 Komisioneri për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale Informacion • Kopje të vendimeve të Komisionerit për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale 14.01.2020 17.01.2020 3 -Dite PERFUNDUAR Download Pergjigjur me email
1615 Instituti i Monumenteve te Kultures Kulture • Kopje të procesverbaleve të mbledhjeve të Këshillit Shkencor, për periudhën 01.01.2016 - 13.12.2016, në audio dhe/ose hardcopy. 10.01.2020 13.03.2020 63 -Dite PERFUNDUAR - Perfunduar pas ankimit
Materiali shume voluminoz
1614 Agjencia Shqiptare e Zhvillimeve Strategjike Mjedisi • A ka patur shprehje interesi nga shoqëri private për ndërtimin e një parku fotovoltaik në zonën e Divjakës (referuar lajmit të publikuar në linkun https://ata.gov.al/2019/12/23/projektet-strategjike-ne-energji-e-infrastrukture-se-shpejti-procedura-per-t 10.01.2020 14.01.2020 4 -Dite PERFUNDUAR Download Pergjigjur me email
1613 Agjencia Kombëtare e Mjedisit Mjedisi 1. Kopje të dosjes dhe akteve duke përfshirë aplikimin e investitorit, dokumentacionin dhe të gjitha aktet në dosje të këtij aplikimi deri në miratimin e Vendimit të Këshillit të Ministrave Nr. 535, datë 25.07.2019 10.01.2020 15.01.2020 5 -Dite PERFUNDUAR - Pergjigjur me email
Materiali voluminoz
1612 Ministria e Turizmit dhe Mjedisit Mjedisi 1. Kopje të dosjes dhe akteve duke përfshirë aplikimin e investitorit, dokumentacionin dhe të gjitha aktet në dosje të këtij aplikimi deri në miratimin e Vendimit të Këshillit të Ministrave Nr. 535, datë 25.07.2019 10.01.2020 10.01.2020 0 -Dite PERFUNDUAR - Derguar per kompetence MIE
1611 Ministria e Infrastruktures dhe Energjise Mjedisi 1. Kopje të dosjes dhe akteve duke përfshirë aplikimin e investitorit, dokumentacionin dhe të gjitha aktet në dosje të këtij aplikimi deri në miratimin e Vendimit të Këshillit të Ministrave Nr. 535, datë 25.07.2019 10.01.2020 - 144 -Dite ANKIM - -
1610 Bashkia Fier Mjedisi A jeni njoftuar për ndërtimin dhe a keni korespondencë me organe të pushtetit qendror apo shoqëri private lidhur me projektin për ndërtimin e centralit eolik sipas VKM nr 535, dt. 25.07.2019 08.01.2020 23.01.2020 15 -Dite PERFUNDUAR Download Pergjigje me email
1609 B.Divjake Mjedisi • Kopje të projektit/studimit të fisibilitetit, (pjesën e ndikimit në mjedis), për projektin/investimin, më specifikisht lidhur me Vendimin e KIS, Nr. 6/4, datë 19.04.2018 08.01.2020 14.02.2020 37 -Dite PERFUNDUAR Download Pergjigjur me email pas ankimit
1608 Prokuroria e Rrethit Gjyqesor Diber Drejtesi • Sa është numri i procedimeve penale të regjistruara në Prokurori për periudhën 2009-2019, për rastet e aksidenteve në punë me pasojë vdekjen në minierat e Bulqizës? • Sa është numri i vendimeve për mosfillimin e procedimit, të çështjeve të pushuara dhe 07.01.2020 06.03.2020 59 -Dite PERFUNDUAR Download Perfunduar pas ankimit
1607 Komisioni Qendror i Zgjedhjeve Informacion • Kopje të rezultateve të referendumit për monarkinë datë 29 qershor 1997 në nivel rrethi, bashkie dhe komune. 07.01.2020 27.01.2020 20 -Dite PERFUNDUAR Download -
1606 Ministria e Shendetesise dhe Mbrojtjes Sociale Informacion • Cilat janë masat e marra në zbatim të nenit 95 dhe të ligjit 43/2015 07.01.2020 18.02.2020 42 -Dite PERFUNDUAR Download Pergjigjur me email pas ankimit
1605 Kryeministria Informacion • Cilat janë masat e marra në lidhje me detyrimin e nenit 108 të ligjit 43/2015 07.01.2020 09.01.2020 2 -Dite PERFUNDUAR Download Pergjigjur me email
1604 Bashkia Durrës Buxhet • Sa është e shpenzuar për programin/zëri: argëtim, kultura dhe cështjet fetare gjatë vitit 2018 nga shuma e parashikuar në planbuxhetin e Bashkisë Durrës 263155 ? • Cilët kanë qenë aktivitetet që janë realizuar për vitin 2018 për këtë zë-buxhet ? 07.01.2020 13.01.2020 6 -Dite PERFUNDUAR Download Pergjigjur me email
1603 Prokuroria e Rrethit Gjyqësor Tiranë Drejtesi • Sa është shuma totale e paguar për shpenzimet procedurale nga Prokuroria, për avokatët kryesisht, psikologë, përkthyes, ekspertë etj për periudhën 01.01.2019 -31.12.2019 (referuar udhëzimeve Nr. 3 datë 13.11.2006 dhe Nr. 265 datë 4. 12. 2002)? • Kopje t 06.01.2020 07.02.2020 32 -Dite PERFUNDUAR Download Perfunduar pas ankimit
1602 Inspektoriati i Punës Pune • Sa është numri i aksidenteve në punë në minierën e Bulqizës për periudhën 2009-2019? • Sa prej aksidenteve kanë rezultuar me vdekjen e minatorëve? • Punëmarrësit e cilëve subjekte kanë qenë viktimat? 30.12.2019 06.01.2020 7 -Dite PERFUNDUAR Download Pergjigjur me email
1601 INSTAT Informacion • Cilët janë 200 mbiemrat më të përhapur në Shqipëri sipas Censit të 2011? • Sa është shpeshtësia e tyre në numër? • Kopje të listës me 200 mbiemrat më të përhapur në Shqipëri sipas Censit të 2011. 30.12.2019 30.01.2020 31 -Dite PERFUNDUAR Download -
1600 Komisioneri për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale Informacion • Sa është numri i ankesave që ka marrë Komisioneri për të Drejtën e Informimit për vitin 2019 dhe çfarë vendimesh ka marrë në rastet konkrete? • Sa është numri i ankesave që ka marrë Komisioneri për të Drejtën e Informimit nga gazetarët për vitin 2019 dh 23.12.2019 24.12.2019 1 -Dite PERFUNDUAR Download Pergjigjur me email
1599 Inspektoriati i Punës Pune • A janë kryer inspektime nga institucioni juaj në Minierën e Bulqizës për periudhën 2010-2019? • Nëse po, çfarë është konstatuar pas kryerjes së inspektimit/inspektimeve? Kopje të akteve të inspektimeve. • Sa është numri i minatorëve pranë kësaj miniere 20.12.2019 27.12.2019 7 -Dite PERFUNDUAR Download Pergjigjur me email
1598 Ministria e Arsimit, Sportit dhe Rinise Arsim • A është pjesë e kurikulës shkollore lënda 20.12.2019 24.01.2020 35 -Dite PERFUNDUAR Download Pergjigjur me email
1597 BashkiaTiranë Informacion • Kopje të hartës së detajuar për shtrirjen gjeografike të njësive administrative 12, 13 dhe 14 në qytetin e Tiranës. 20.12.2019 21.01.2020 32 -Dite PERFUNDUAR Download Pergjigjur me email
1596 Ministria e Infrastruktures dhe Energjise Mjedisi • Sa hidrocentrale janë miratuar për t'u ndërtuar në qarkun e Dibrës? • Sa prej tyre janë aktive dhe sa prej tyre nuk kanë filluar ende punimet? • A janë përfshirë sipas legjislacionit konsultimet me publikun? • Kopje të dokumentacionit (foto, firmat e ba 16.12.2019 - 169 -Dite ANKIM - -
1595 BashkiaTiranë Informacion • Kopje të hartës së detajuar me dendësinë e banorëve sipas zonave në territorin e Bashkisë Tiranë; • Kopje të hartës me dendësinë e banorëve të parashikuar të zonave sipas planit urbanistik TR030. 16.12.2019 - 169 -Dite PRITJE - -
1594 Sherbimi i Proves Drejtesi • Sa është numri i vlerësimeve individuale të kryera për të miturit në konflikt me ligjin gjatë periudhës 2017-2019? • Sa prej tyre janë kryer nga Shërbimi i Provës dhe sa janë kryer nga ekspertë të tjerë? • Sa është numri i masave alternative të shmangie 12.12.2019 17.01.2020 36 -Dite PERFUNDUAR Download Pergjigjur me email
1593 Prokuroria e Përgjithshme Drejtesi • Sa është numri i vlerësimeve individuale të kryera për të miturit në konflikt me ligjin gjatë periudhës 2017-2019? • Sa prej tyre janë kryer nga Shërbimi i Provës dhe sa janë kryer nga ekspertë të tjerë? • Sa është numri i masave alternative të shmangie 12.12.2019 04.02.2020 54 -Dite PERFUNDUAR Download -
1592 BashkiaTiranë Informacion • A ka një akt ligjor (urdhër, vendim etj) nga Bashkia Tiranë i cili përcakton mbajtjen e një shume të caktuar nga paga mujore për punonjësit e policisë bashkiake si dhe mos marrjen e shpërblimit vjetor, në mbështetje të të dëmtuarve nga tërmeti i datës 2 05.12.2019 19.12.2019 14 -Dite PERFUNDUAR Download -
1591 Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve Pune • Sa është numri total i punonjësve të shoqërisë “Albchrome” shpk me nr. Nipt K11613001M? • Sa është numri i punonjësve të shoqërisë “Albchrome” shpk të punësuar në minierën e Bulqizës? 03.12.2019 19.12.2019 16 -Dite PERFUNDUAR Download Pergjigjur me email pas ankimit
1590 Bashkia Durrës Pune • Cilat janë masat e ndërmarra nga Bashkia Durrës për nxitjen e punësimit për grupet më pak të avantazhuara në tregun e punës:  Gratë kryefamiljare;  Pjesëtarë madhorë të familjeve me ndihmë ekonomike;  Të rinjtë. 25.11.2019 14.01.2020 50 -Dite PERFUNDUAR Download Pergjigjur me email pas ankimit
1589 INSTAT Informacion • Të dhënat për të gjitha grupet fetare dhe jofetare (mysliman, ortodoks, katolik, bektashinj, ungjillorë, ateistë dhe besimtarë të pacilësuar etj) të Censit të 2011 në numra absolutë dhe përqindje për të 11 minibashkitë/njësitë administrative të Tiranës. 25.11.2019 - 190 -Dite PRITJE - -
1588 BashkiaTiranë Informacion • Cilët janë anëtarët e komisionit vlerësues të projekteve të propozuara për ndërtimin e Teatrit Kombëtar? • A është shpallur e fituesi për ndërtimin e këtij projekti? Nëse po, cila është shoqëria fituese? • Kopje të informacioneve/korespodencës së Bashki 25.11.2019 - 190 -Dite ANKIM - KDI: Afat per te vene ne dispozicion dokumentacionin
1587 INSTAT Informacion • Të dhënat për etnitë, gjuhën amtare dhe të dhënat për të gjitha grupet fetare dhe jofetare (mysliman, ortodoks, katolik, bektashinj, ungjillorë, ateistë dhe besimtarë të pacilësuar etj) të Censit të 2011 në numra absolutë dhe përqindje sipas bashkive, k 21.11.2019 - 194 -Dite PRITJE - Autoriteti ka kerkuar kohe per pergjigjen
1586 Ministria e Shendetesise dhe Mbrojtjes Sociale Shendetesia • A ka Memorandum tjetër Bashkëpunimi midis Ministrisë së Shëndetësisë së Malit të Zi dhe Ministrisë së Shëndetësisë të Republikës së Shqipërisë për periudhën 03.04.2017 (data e nënshkrimit të memorandumit) e deri më sot? • Nëse po, ju lutemi na vini në d 20.11.2019 21.11.2019 1 -Dite PERFUNDUAR Download Pergjigjur me email
1585 Ministria e Turizmit dhe Mjedisit Mjedisi • Kopje të plotë të studimit mbi mbylljen dhe rehabilitimin e mbetjeve urbane nga venddepozitimet ilegale (ku të përfshihen dhe hartat e venddepozitimeve ilegale, fotografi etj), për vitin 2019, të realizuar BO “D&C PARTNERS” shpk, “AVE CONSULTING” shpk d 18.11.2019 19.11.2019 1 -Dite ANKIM Download Pergjigjur me email
1584 Ministria e Turizmit dhe Mjedisit Mjedisi • Cila është shoqëria fituese përmes procedurës së prokurimit 15.11.2019 - 200 -Dite ANKIM - KDI: afat autoritetit publik per te vene ne dispozicion dokumentacionin
1583 Bashkia Kavajë Informacion • A vazhdon KYAC-ja të ketë një zyrë në ambjentet e Bashkisë Kavajë për mobilizimin dhe trajnimin e të rinjve për t'i adresuar prioritetet dhe nevojat e komunitetit Bashkisë së Kavajës, nëpërmjet proceseve vendimarrëse dhe për të ndërrmarrë iniciativa dhe 14.11.2019 30.12.2019 46 -Dite PERFUNDUAR Download Perfunduar pas ankimit
1582 Bashkia Durrës Mjedisi • A është parashikuar ndalimi i djegies së mbeturinave në zonën e Porto Romanos? • Nëse po, kur është parashikuar ? • Kur është parashikuar të bëhet rehabilitimi i zonës së Porto Romanos? 13.11.2019 21.11.2019 8 -Dite PERFUNDUAR Download Pergjigjur me email
1581 Bashkia Durrës Informacion • A është ngritur Këshilli Vendor i Sigurisë Publike në Bashkinë Durrës (KVSP)? • Nëse po, ju lutemi na vini në dispozicion një kopje të dokumentit të themelimit të KVSP (psh: vendim KB, urdhër etj). 12.11.2019 19.11.2019 7 -Dite PERFUNDUAR Download Pergjigjur me email
1580 ILDKP Drejtesi • Kopje të deklaratave të pasurive të gjyqtarëve të Kolegjit të Posaçëm të Apelimit; • Kopje të deklaratave të pasurive të familjarëve dhe/ose personave të lidhur të gjyqtarëve të KPA. 08.11.2019 20.11.2019 12 -Dite PERFUNDUAR - Materiali shume voluminoz
1579 BashkiaTiranë Informacion • Sa është numri i kartave të studentit të shpërndara që prej fillimit të vitit shkollor 2019-2020? • Sa është numri i aboneve të transportit publik në dispozicion të studentëve? 06.11.2019 13.11.2019 7 -Dite PERFUNDUAR Download Pergjigjur me email
1578 Kolegji i Posacem i Apelimit Drejtesi 1. Sa është numri i vendimeve të dhëna nga K.P.A për subjektet e rivlerësuara deri më tani? 2. Sa është numri total i seancave dëgjimore të zhvilluara nga K.P.A? 3. Sa është numri i seancave dëgjimore të zhvilluara për secilin subjekt rivlerësimi? 4. A 06.11.2019 - 209 -Dite ANKIM - -
1577 BashkiaTiranë Nndertimet 1. Sa është sipërfaqja e rrugëve të reja të ndërtuara, në zonat në të cilat është dhënë leje ndërtimi? 2. Sa është raporti i sipërfaqeve të rrugëve të reja të ndërtuara në krahasim me lejet e ndërtimit të dhëna? 3. Sa është sipërfaqja e rrugëve të reja të 06.11.2019 30.12.2019 54 -Dite PERFUNDUAR Download -
1576 Komisioni i Pavarur i Kualifikimit Drejtesi 1. Sa është numri i vendimeve të dhëna nga Komisioni i Pavarur i Kualifikimit për subjektet e rivlerësuara deri më tani? 2. Sa është numri total i seancave dëgjimore të zhvilluara nga Komisioni? 3. Sa është numri i seancave dëgjimore të zhvilluara për se 05.11.2019 05.11.2019 0 -Dite PERFUNDUAR Download Pergjigjur me email
1575 Bashkia Selenice Mjedisi • A është kërkuar mendimi(opinioni) i Bashkisë Selenicë gjatë hartimit të Vlerësimit të Ndikimit në Mjedis (VNM) lidhur me ndërtimin e HEC-ve mbi lumin Shushicë nga subjekti “Shushica Hydropower” shpk? Nëse po, kopje të kërkesës për marrje mendimi(opinio 04.11.2019 14.11.2019 10 -Dite PERFUNDUAR Download -
1574 Ministria e Arsimit, Sportit dhe Rinise Arsim • A mund të bëhet ankim ndaj mësuesve të cilët kundërshtojnë mësimdhënien sipas kurrikulava të miratuara nga Ministria? • Nëse po, cila është procedura e parashikuar në këto raste? • A ka patur raste kur mësues kanë kundërshtuar mësimdhenien sipas kurriku 01.11.2019 06.11.2019 5 -Dite PERFUNDUAR Download Pergjigjur me email
1573 Ministria per Evropen dhe Punet e Jashtme Informacion • Kopje të listës së nënpunësve civil pranë Ministrisë për Evropën dhe Punët e Jashtme nën statusin konsulent i jashtëm. 30.10.2019 25.11.2019 26 -Dite PERFUNDUAR Download Pergjigjur me email
1572 Ministria e Drejtësisë Drejtesi • Kopje të raportit të EURALIUS për të drejtën e pronës në Shqipëri, datë 16.10.2018. 30.10.2019 12.11.2019 13 -Dite PERFUNDUAR Download Pergjigjur me email
1571 Ministria e Shendetesise dhe Mbrojtjes Sociale Informacion • Kopje të Memorandumit të Bashkëpunimit midis Ministrisë së Shëndetësisë së Malit të Zi dhe Ministrisë së Shëndetësisë të Republikës së Shqipërisë nënshkruar më datë 03.04.2017. 28.10.2019 28.10.2019 0 -Dite PERFUNDUAR Download Pergjigjur me email
1570 Ministria e Brendshme Informacion • Sa është numri i punonjësve të rendit publik të cilët kryejnë shërbimin në ruajtjen e objekteve të Ambasadave në vendin tonë? • A është parashikuar në projektbuxhet rritja e pagave për punonjësit e Policisë së Shtetit? 28.10.2019 10.12.2019 43 -Dite PERFUNDUAR Download Pergjigjur me email
1569 Autoriteti Shendetesor Rajonal Tirane Konsumator • Kopje të analizave të ujit të pijshëm të Ujësjellës Kanalizimeve Tiranë për periudhën 01.01.2018 e në vazhdim. 28.10.2019 - 218 -Dite ANKIM - -
1568 INSTAT Informacion • Në kuadër të zhvillimit të Censit 2020, çfarë masash mund të ndërmerren nga INSTAT në rastet kur konstatohen se anketuesit nuk marrin në konsideratë përgjigjet e të anketuarëve apo në rast se konstatohet plotësimi i anketimeve nga vetë anketuesit? etj 24.10.2019 06.11.2019 13 -Dite PERFUNDUAR Download Pergjigjur me email
1567 Instituti i Shëndetit Publik Konsumator • Kopje të analizave të ujit të pijshëm të Ujësjellës Kanalizimeve Tiranë për periudhën 01.01.2018 e në vazhdim. 24.10.2019 - 222 -Dite ANKIM - -
1566 Agjencia e Menaxhimit te Burimeve Ujore Mjedisi • A ka aplikim/ vendim etj për pajisjen me leje për përdorimin e burimeve ujore për subjektin “Shushica Hydropower” shpk? • Nëse po, ju lutemi na vini në dispozicion dokumentacionin (psh: aplikim për leje, kopje vendimi refuzimi dhe/ose miratimi etj). 24.10.2019 06.11.2019 13 -Dite PERFUNDUAR Download -
1565 Agjencia Kombëtare e Mjedisit Mjedisi • A janë njoftuar shoqata mjedisore apo subjekte të tjera gjatë hartimit të projektit të studim fizibilitetit, Vlerësimit të Ndikimit në Mjedis (VNM), Deklaratës Mjedisore lidhur me projektin e ndërtimit të HEC-ve mbi lumin Shushicë? • Nëse po, ju lutemi 24.10.2019 24.10.2019 0 -Dite PERFUNDUAR Download Pergjigjur me email
1564 Drejtoria Rajonale Mjedisore Vlore Mjedisi • A janë kryer dëgjesa publike në kuadër të konsultimit publik lidhur me projektin për ndërtimin e HEC-ve mbi lumin Shushicë nga subjekti “Shushica Hydropower” shpk? • Nëse po, ju lutemi na vini në dispozicion një kopje të raportit për dëgjesat publike në 24.10.2019 29.10.2019 5 -Dite PERFUNDUAR Download Pergjigjur me email
1563 Agjencia Kombëtare e Mjedisit Mjedisi • A është realizuar njoftim për Deklaratën Mjedisore, për projektin e ndërtimit të HEC-ve mbi lumin Shushicë nga subjekti “Shushica Hydropoëer”? • Nëse po, ku dhe kur është realizuar njoftimi? • Ju lutemi na vini në dispozicion një kopje të njoftimit të r 23.10.2019 24.10.2019 1 -Dite PERFUNDUAR Download Pergjigjur me email
1562 Agjencia Kombetare e Burimeve Natyrore Mjedisi • Kopje të oponencës teknike të paraqitur nga subjekti “Shushica Hydropower” shpk, për projektin e ndërtimeve të Hec-ve mbi lumin Shushicë. 23.10.2019 - 223 -Dite ANKIM - KDI: afat autoritetit publik per te vene ne dispozicion dokumentacionin
1561 Ministria e Infrastruktures dhe Energjise Mjedisi • Kopje të kërkeses për krijimin e Subjektit për Qëllime të Vecanta (SPV) Shoqëria 23.10.2019 05.11.2019 13 -Dite PERFUNDUAR Download Pergjigjur me email
1560 Drejtoria Arsimore Rajonale Elbasan Arsim • Kopje të vlerësimeve të detajuara të dosjeve për lëvizjen paralele për degën anglisht në ZVA Elbasan sipas Shtojcës 2.1 të Udhëzimit Nr 13, datë 22.05.2019 (me iniciale); • Sa është numri i mësuesve të transferuar në një shkollë tjetër? • Në cilat shkol 18.10.2019 24.10.2019 6 -Dite PERFUNDUAR Download -
1559 BashkiaTiranë Prokurime • Kopje të dokumenteve të dorëzuara nga kompanitë që kanë aplikuar për projektin për ndërtimin e Teatrit Kombëtar dhe zonës urbane përreth sipas njoftimit të shpallur në Buletinin nr. 29, datë 22 korrik 2019 të APP (http://www.app.gov.al/GetData/Downloa 18.10.2019 - 228 -Dite ANKIM - -
1558 BashkiaTiranë Informacion • Kopje të aktit (urdhër, vendim etj) për lëvizjen me orar të kufizuar të automjeteve me tonazh të rëndë. 17.10.2019 24.10.2019 7 -Dite PERFUNDUAR Download Pergjigjur me email
1557 INSTAT Informacion • Sa është përkatësia fetare sipas rezultateve të Censit 2011 për ateistët dhe besimtarët e pacilësuar në nivel komune dhe bashkie? 17.10.2019 - 229 -Dite ANKIM - KDI: afat autoritetit publik per te vene ne dispozicion dokumentacionin
1556 Komisioni i Pavarur i Kualifikimit Drejtesi • Cila është procedura e ndjekur për përzgjedhjen e secilit nga këshilltarët ligjorë dhe ekonomikë ? • Cilët janë anëtarët e komisioneve ad hoc për përzgjedhjen e secilit këshilltar ligjor dhe ekonomikë? • Kopje të dokumentacionit për përzgjedhjen e secil 16.10.2019 13.11.2019 28 -Dite PERFUNDUAR - Perfunduar pas ankimit
Materiali shume voluminoz
1556 Agjencia e Zhvillimit te Territoritr Informacion 1. A ka patur aplikim/kërkesë për leje ndërtimi lidhur me zbatimin e kontratës koncensionare të formës BoT për ndërtimin e kaskadës hidrocentrale mbi lumin Shushicë? 22.05.2020 - 11 -Dite PRITJE - -
1555 Kolegji i Posacem i Apelimit Drejtesi • Cila është procedura e ndjekur për përzgjedhjen e secilit nga këshilltarët ligjorë dhe ekonomikë ? • Cilët janë anëtarët e komisioneve ad hoc për përzgjedhjen e secilit këshilltar ligjor dhe ekonomikë? • Kopje të dokumentacionit për përzgjedhjen e secil 16.10.2019 29.10.2019 13 -Dite PERFUNDUAR Download Pergjigju me email
1554 BashkiaTiranë Informacion • A ka Bashkia Tiranë hapësira apo vende specifike, të cilat janë krijuar veçanërisht për vendosjen dhe afishimin e posterave jokomerciale, banderolave apo grafitit të natyrës: për aktivizmin politik, aktivizmin kulturor, artin politik, thirrje ndërgjegjë 08.10.2019 17.10.2019 9 -Dite PERFUNDUAR Download Pergjigjur me email
1553 Ministria e Shendetesise dhe Mbrojtjes Sociale Shendetesi • Sa është numri total i personave të prekur me HIV/AIDS në Shqipëri në 5 vitet e fundit? (ndarja sipas nr. të personave të prekur çdo vit + diagnostifikimet e reja). • Sa është numri i personave të vdekur nga HIV/AIDS për 5 vitet e fundit? • A disponon i 08.10.2019 11.10.2019 3 -Dite PERFUNDUAR Download Pergjigjur me email
1552 Ministria e Shendetesise dhe Mbrojtjes Sociale Informacion • Sa rrethprerje bëhen në vit në spitalet publike apo private në Shqipëri sipas qyteteve? • Cila është mosha mesatare e djemve që rrethpriten? • A kryhet rrethprerja në spitalet publike edhe në raste ku nga ana mjekesore është e panevojshme por është thje 07.10.2019 09.10.2019 2 -Dite PERFUNDUAR Download Pergjigjur me email
1551 BashkiaTiranë Informacion 1. Kopje të planit të detajuar vendor (PDV), së bashku me informacionin përkatës, për njësinë TR/528 Faza 1. 02.10.2019 25.10.2019 23 -Dite PERFUNDUAR Download Pergjigjur me email
1550 Komisioni i Pavarur i Kualifikimit Drejtesi • A ka patur kërkesa/ankesa për fillimin e një hetimi disiplinor për anëtaren e Komisionit Znj. Brunilda Bekteshi? • Nëse po, nga cili subjekt është paraqitur kërkesa/ankesa dhe çfarë është vendosur në lidhje me të? • A ka patur kërkesa/ankesa për shkarki 25.09.2019 26.09.2019 1 -Dite PERFUNDUAR Download Pergjigjur me email
1549 Bashkia Tropojë Informacion • Sa është numri i objekteve akomoduese (hotel, hostel, guesthouse, apartment, villa, camping, resort etj) brenda territorit administrativ të Bashkisë Tropojë, për periudhën 2015-2019, sipas viteve? • Kopje të listës së objekteve akomoduese (hotel, hoste 19.09.2019 22.10.2019 33 -Dite PERFUNDUAR Download Pergjigjur me email pas ankimit
1548 B. Malesi e Madhe Informacion • Sa është numri i objekteve akomoduese (hotel, hostel, guesthouse, apartment, villa, camping, resort etj) brenda territorit administrativ të Bashkisë Malësi e Madhe, për periudhën 2015-2019, sipas viteve? • Kopje të listës së objekteve akomoduese (hotel 19.09.2019 27.09.2019 8 -Dite PERFUNDUAR Download Pergjigjur me email
1547 Bashkia Vau i Dejes Informacion • Sa është numri i objekteve akomoduese (hotel, hostel, guesthouse, apartment, villa, camping, resort etj) brenda territorit administrativ të Bashkisë Vau Dejës, për periudhën 2015-2019, sipas viteve? • Kopje të listës së objekteve akomoduese (hotel, hos 19.09.2019 02.10.2019 13 -Dite PERFUNDUAR Download -
1546 Bashkia Shkodër Informacion • Sa është numri i objekteve akomoduese (hotel, hostel, guesthouse, apartment, villa, camping, resort etj) brenda territorit administrativ të Bashkisë Shkodër, për periudhën 2015-2019, sipas viteve? • Kopje të listës së objekteve akomoduese (hotel, hoste 19.09.2019 04.10.2019 15 -Dite PERFUNDUAR Download Pergjigjur me email
1545 Gjykata e Rrethit Gjyqësor Tiranë Informacion • Sa është numri i organizatave jofitimprurëse që operojnë në territorin e qarkut Shkodër për periudhën 2008-2019? • Kopje të listës së OJF-ve që operojnë në territorin e qarkut Shkodër për periudhën 2008-2019, ku të përfshihen të dhëna lidhur me: vitin e 18.09.2019 26.09.2019 8 -Dite PERFUNDUAR Download Pergjigjur me email
1544 Bashkia Shkodër Mjedisi • Kopje të lejeve të shfrytëzimit të hapësirave publike të dhëna nga Bashkia Shkodër për periudhën 2015-2019; • Kopje të hartave të vendndodhjeve të tyre. 18.09.2019 01.10.2019 13 -Dite PERFUNDUAR - Pergjigjur me email
Materiali shume voluminoz
1543 Kolegji i Posacem i Apelimit Drejtesi • A ka patur kërkesa/ankesa lidhur me fillimin e një procedimi dispilinor dhe mbarimin e mandatit për anëtarët e Kolegjit të Posaçëm të Apelimit Luan Daci dhe Ardian Hajdari? • Nëse po, çfarë është vendosur në lidhje me kërkesat/ankesat ? 18.09.2019 18.10.2019 30 -Dite PERFUNDUAR Download Pergjigjur me email pas emailit sqarues
1542 Keshilli i Larte Gjyqesor Drejtesi • Kopje të listës së gjyqtarëve që gjykojnë çështjet me të mitur në konflikt me ligjin ose të mitur nga vepra penale në çdo Gjykatë rrethi gjyqësor? • Kopje të listës së gjyqtarëve që gjykojnë çështjet me të mitur në konflikt me ligjin ose të mitur nga ve 16.09.2019 23.09.2019 7 -Dite PERFUNDUAR Download Pergjigjur me email
1541 Qendra Kombetare e Biznesit Informacion • Sa është numri i farmacive të liçensuara që ushtrojnë aktivitet në territorin e Bashkisë Shkodër? • Kopje të listës së farmacive të liçensuara që ushtrojnë aktivitet në territorin e Bashkisë Shkodër ku të përfshihen të dhëna në lidhje me: emrin e subjek 09.09.2019 13.09.2019 4 -Dite PERFUNDUAR Download Pergjigjur me email
1540 Kuvendi i Republikës së Shqipërisë Drejtesi • Kopje të CV-ve të gjyqtarëve të Kolegjit të Posaçëm i Apelimit; • Kopje të listës së dokumentave të dosjeve të aplikimit për gjyqtarë në KPA. 09.09.2019 16.10.2019 37 -Dite PERFUNDUAR Download Perfunduar pas emailit sqarues
1539 Ministria e Brendshme Drejtesi • Në cilën fazë ndodhet procesi i Vettingut në Policinë e Shtetit? • Cilët janë anëtarët e Komisionit të Jashtëm të Vlerësimit? • Cili është kualifikimi i tyre? • Sa është parashikuar kohëzgjatja e të gjithë procesit të Vettingut në Policinë e Shtetit? 06.09.2019 10.09.2019 4 -Dite PERFUNDUAR Download Pergjigjur me email
1538 Ministria e Financave dhe Ekonomise Mjedisi • Kopje të dosjes dhe akteve të procedurës (dosje aplikimi, procesverbale, raporte, vendime etj) për projektin/investimin, më specifikisht lidhur me Vendimin e KIS, Nr. 6/4, date 19.04.2018 06.09.2019 30.10.2019 54 -Dite PERFUNDUAR Download Pergjigjur me email
1537 Agjencia Shqiptare e Zhvillimeve Strategjike Mjedisi • Kopje të dosjes dhe akteve që kanë shoqëruar projekt propozimin e Vendimit të Këshillit të Ministrave Nr. 535, datë 25.07.2019 06.09.2019 17.09.2019 11 -Dite PERFUNDUAR Download Pergjigjur me email
1536 Ministria e Infrastruktures dhe Energjise Energji • Kopje të dosjes dhe akteve që kanë shoqëruar projekt propozimin e Vendimit të Këshillit të Ministrave Nr. 535, datë 25.07.2019 06.09.2019 30.10.2019 54 -Dite PERFUNDUAR Download Pergjigjur me email pas ankimit
1535 INSTAT Informacion • Sa është numri i fasonerive që operojnë në Republikën e Shpipërisë gjatë 5 viteve të fundit respektivisht për çdo vit? • Sa është numri i personave të punësuar në fasoneri gjatë 5 viteve të fundit respektivisht për çdo vit? 04.09.2019 11.09.2019 7 -Dite PERFUNDUAR Download -
1534 Universiteti i Tiranës Arsim • Kur është parashikuar shpërndarja e kartonave të diplomave, për të diplomuarit në vitin 2018 (masteri shkencor), Fakulteti i Drejtësisë? • Cili është shkaku që ka sjellë në vonesat e gjata për shpërndarjen e kartonave të diplomave? 04.09.2019 19.09.2019 15 -Dite PERFUNDUAR Download Pergjigjur me email
1533 Komisioni i Pavarur i Kualifikimit Drejtesi • Kopje të opinioneve të paraqitura nga anëtarët e ONM lidhur me vendimet e dhëna për të gjithë subjektet e rivlerësuara nga Komisioni i Pavarur i Kualifikimit. 01.08.2019 01.08.2019 0 -Dite PERFUNDUAR Download Pergjigjur me email
1532 Ministria e Drejtësisë Drejtesi • A është krijuar Qendra për Parandalimin e Krimeve të të Miturve dhe të Rinjve pranë Ministrisë së Drejtësisë? • A janë ngritur programe/qendra të edukimit dhe ri-integrimit për fëmijët në konflikt me ligjin? • A është ngritur Drejtoria e Ndihmes Juridi 01.08.2019 02.08.2019 1 -Dite PERFUNDUAR Download Pergjigjur me email
1531 Kryeministria Buxhet • Sa është shuma e arkëtuar pranë OSHEE për konsumimin e energjisë elektrike nga institucioni i Kryeministrisë për muajt janar, shkurt të viteve 2017, 2018, 2019? 01.08.2019 24.09.2019 54 -Dite PERFUNDUAR Download Pergjigjur me email pas ankimit
1530 Qendra Kombetare e Biznesit Mjedisi Kopje të vendimeve të komisioneve të lejeve mjedisore të refuzuara për ndërtimin e HEC-ve për subjektet me të dhënat e mëposhtme : 1. S.P.E - Qerret Pukë/2013/ Leje tipi B 2. Rafaelo – Gjadër Skodër/ 2013/ Leje tipi B 3. Rafaelo - Kalivac Lezhë/ 2013/ 31.07.2019 12.09.2019 43 -Dite PERFUNDUAR - Pergjigjur me email pas ankimit
Materiali shume voluminoz
1529 Kolegji i Posacem i Apelimit Drejtesi • Kopje të CV-ve të gjyqtarëve të Kolegjit të Posaçëm i Apelimit; • Kopje të listës së dokumentave të dosjeve të aplikimit për gjyqtarë në KPA. 31.07.2019 07.08.2019 7 -Dite PERFUNDUAR Download Pergjigjur me email
1528 Ministria e Shendetesise dhe Mbrojtjes Sociale Shendetesia • Sa është numri i qendra shëndetësore në qytetin e Shkodrës? • Kopje të listës së qendrave shëndetësore në qytetin e Shkodrës, ku të përfshihen të dhëna në lidhje me: emërtimin e qendrave shëndetësore, shërbimi që ofron secila qendër, adresat e vendndodh 30.07.2019 13.08.2019 14 -Dite PERFUNDUAR Download Pergjigjur me email
1527 Spitali Rajonal Shkoder Shendetesia 1. Një kopje të menysë ditore të ushqimit, për 6 muajit e fundit, për pacientet e shtruar në 30.07.2019 16.09.2019 48 -Dite PERFUNDUAR Download Perfunduar pas ankimit
1526 Bashkia Shkodër Informacion • Cilat janë kompanitë/shoqëritë e transportit publik që ushtrojnë aktivitet në territorin e Bashkisë Shkodër? • Cilat janë linjat që ushtrojnë shërbimin këto kompani/shoqëri, ku ndodhen stacionet dhe cilat janë oraret? • Kopje të listës së linjave të tra 30.07.2019 13.09.2019 45 -Dite PERFUNDUAR Download Pergjigjur me email
1525 Urdheri i Farmacisteve te Shqiperise Informacion • Sa është numri i farmacive të liçensuara që ushtrojnë aktivitet në territorin e Bashkisë Shkodër? • Kopje të listës së farmacive të liçensuara që ushtrojnë aktivitet në territorin e Bashkisë Shkodër ku të përfshihen të dhëna në lidhje me: emrin e subjek 30.07.2019 13.08.2019 14 -Dite PERFUNDUAR Download Pergjigjur me email
1524 Autoriteti Kombetar i Ushqimit, Dega Shkoder Konsumator • A është kryer inspektim nga AKU Shkodër, në lidhje me cilësinë e ushqimit në Spitalin Rajonal Shkodër, për periudhën 01.01.2017-30.07.2019? • Nëse po, ju lutemi na vini në dispozicion kopje të dokumentacionit në lidhje me inspektimet e kryera (procesver 30.07.2019 17.09.2019 49 -Dite PERFUNDUAR Download Pergjigjur me email pas ankimit
1521 Keshilli i Larte Gjyqesor Drejtesi • A ka gjykata të rretheve gjyqësore në Shqipëri që nuk kanë një seksion të posaçëm për të miturit? Nëse po, në cilat gjykata? 25.07.2019 31.07.2019 6 -Dite PERFUNDUAR Download -
1520 Banka e Shqipërisë Informacion • Sa është numri i mbledhjeve të Këshillit Mbikqyrës të Bankës për periudhën 2017-2019? • Sa është kohëzgjatja e secilës nga mbledhjet? 23.07.2019 31.07.2019 8 -Dite PERFUNDUAR Download Pergjigjur me email
1519 Agjencia Kombetare e Burimeve Natyrore Mjedisi • Sa është numri i kontratave të lidhura për ndërtimin e hidrocentraleve mbi lumin Drino në rrethin e Gjirokastrës? • Cilat janë subjektet kontraktuese? 23.07.2019 31.07.2019 8 -Dite PERFUNDUAR Download Pergjigjur me email
1518 Teatri Kombetar Informacion • Cili është akti (urdhër, udhëzim etj) në bazë të së cilit po bëhet lëvizja e bazës materiale nga godina e Teatrit Kombëtar? • Kopje të aktit (urdhër, udhëzim etj) të mësipërm. 23.07.2019 02.08.2019 10 -Dite PERFUNDUAR Download Pergjigjur me email
1517 BashkiaTiranë Ndertimet • Cilat janë masat e ndërrmarra për zbatimin e VKM me nr 352 dtë 04.04.2019 “Për ngritjen dhe funskionimin e Komisionit për vlerësimin dhe negocimin e kontratës, me objekt realizimin e projektit të zhvillimit të zonës së Teatrit Kombëtar, përcaktimin e kr 17.07.2019 30.07.2019 13 -Dite PERFUNDUAR Download -
1516 Fondi Shqiptar i Zhvillimit Informacion • Sa është numri i projekteve të përfituara nga Bashkitë në kuadër të programit “Rilindja Urbane”? • Kopje të listës së projekteve të përfituara ku të përfshihen të dhëna lidhur me autoritetin përfitues (bashkinë), vlerën e projektit, vitin e përfitimit d 16.07.2019 01.10.2019 77 -Dite PERFUNDUAR Download Perfunduar pas ankimit
1515 Autoriteti Kombëtar i Ushqimit Konsumator • Sa është numri i inspektimeve të kryera nga AKU në zonat turistike gjatë periudhës maj-korrik 2019? • Sa është numri i subjekteve në të cilat është konstatuar shkelje për këtë periudhë? • Cilat janë masat e marra nga AKU për sigurinë e konsumatorit për 16.07.2019 19.07.2019 3 -Dite PERFUNDUAR Download Pergjigjur me email
1514 Bashkia Tepelenë Arsim • Sa është numri i nxënësve të gjimnazeve të cilët përfitojnë bursa/përjashtim tarife nga Bashkia Tepelenë për në Universitet për vitin 2018-2020? • Cilat janë gjimnazet respektive të secilit prej këtyre nxënësve? • Cilat janë kriteret që ndiqen nga Bash 16.07.2019 06.09.2019 52 -Dite PERFUNDUAR Download Perfunduar pas ankimit
1513 Bashkia Tepelenë Prokurime • A janë kryer investime nga Bashkia Tepelenë në fshatrat Dragot, Arrëz e madhe dhe Arrëz e vogël, për periudhën 2015-2019? Nëse po cilat janë investimet e realizuara në këto fshatra? • Sa është vlera e investimeve të kryera? • A janë kryer investime nga 15.07.2019 06.09.2019 53 -Dite PERFUNDUAR Download Perfunduar pas ankimit
1512 Inspektoriati i Punës Pune • A ka patur ankesa lidhur me kushtet e punës dhe të drejtave të punëmarrësve sipas Kodit të Punës për subjektin Rozimpeks shpk? Nëse po, çfarë është vendosur në lidhje me këto ankesa? • A janë kryer inspektime nga institucioni juaj lidhur me këtë subjekt 15.07.2019 06.09.2019 53 -Dite PERFUNDUAR Download Perfunduar pas ankimit
1511 BashkiaTiranë Ndertimet 1. Kopje të planit të detajuar vendor (PDV), së bashku me informacionin përkatës, për njësinë TR/91, e kufizuar nga Rrugët: “Elbasanit”, “Qamil Guranjaku”, “Pjetër Budi”; 2. Kopje të planit të detajuar vendor (PDV), së bashku me informacionin përkatës, pë 15.07.2019 29.07.2019 14 -Dite PERFUNDUAR Download -
1510 Agjencia Kombëtare e Mjedisit Mjedisi Kopje të vendimeve të komisioneve të lejeve mjedisore të refuzuara për ndërtimin e HEC-ve për subjektet me të dhënat e mëposhtme : 1. S.P.E - Qerret Pukë/2013/ Leje tipi B 2. Rafaelo – Gjadër Skodër/ 2013/ Leje tipi B etj 11.07.2019 25.07.2019 14 -Dite PERFUNDUAR Download Pergjigjur me email
1509 Universiteti i Tiranës Arsim • Sa është fondi i përdorur për “Portalin e studentit” i cili u mundëson studentëve të shohin/ rishikojnë notat, të regjistrohen në provime etj? • Cili është shkaku i mosfunkionimit të këtij portali? • Kur parashikohet një zgjidhje efektive nga UT për fu 05.07.2019 19.07.2019 14 -Dite PERFUNDUAR Download Pergjigjur me email
1508 Ministria e Infrastruktures dhe Energjise Mjedisi • Kopje elektronike të kontratës së koncesionit lidhur ndërmjet “Nikolli Energy” shpk dhe Ministrisë së Infrastukturës dhe Energjisë për ndërtimin e HEC Rrëshen, në përroin e Rrëshenit, Bashkia Mirditë. 05.07.2019 19.07.2019 14 -Dite PERFUNDUAR Download Pergjigjur me email
1507 BashkiaTiranë Informacion • Cilat janë shërbimet që përfitojnë studentët me pajisjen e kartës së studentit? • A ka filluar aplikimi i lehtësirave/shërbimeve për përfitimet e studentëve menjëherë pas marrjes së kartës për të gjitha shërbimet? Nëse jo, kur është planifikuar aplikimi 03.07.2019 25.07.2019 22 -Dite PERFUNDUAR Download Pergjigjur me email
1506 Autoriteti Rrugor Shqiptar Informacion • Kopje të kontratave të ndërtimit apo kontratave të mirëmbajtjes së segmentit rrugor “Qendër Divjakë” - “Plazhi e Divjakës” përgjatë periudhës janar 2015 – maj 2019 01.07.2019 08.08.2019 38 -Dite PERFUNDUAR - Pergjigjur me email pas ankimit
Materiali shume voluminoz
1505 Institucioni i Ekzekutimit te Veprave Penale Ali Demi Drejtesi 1. Sa të mitura (femra) janë akomoduar në IEVP Ali Dem gjatë periudhës 2015-2019? 2. Sa ka qënë kohëzgjatja e paraburgimit/burgimit për secilën prej tyre? 3. Sa të mitura (femra) ka aktualisht në IEVP Ali Dem? 29.06.2019 26.08.2019 58 -Dite PERFUNDUAR Download Perfunduar pas ankimit
1504 Drejtoria e Përgjithshme e Burgjeve Drejtesi 1. Sa të mitura (femra) janë akomoduar në IEVP Ali Dem gjatë periudhës 2015-2019? 2. Sa ka qënë kohëzgjatja e paraburgimit/burgimit për secilën prej tyre? 3. Sa të mitura (femra) ka aktualisht në IEVP Ali Dem? 27.06.2019 27.06.2019 0 -Dite PERFUNDUAR Download Pergjigjur me email
1503 Enti Rregullator i Energjise Mjedisi • Sa është numri i HEC-ve të ndërtuara në territorin e Republikës së Shqipërisë? • Kopje të listës së HEC-ve të ndërtuara ku të përfshihen të dhëna në lidhje me: vitin e ndërtimin, vendi i ndërtimit, investitori etj. 27.06.2019 04.07.2019 7 -Dite PERFUNDUAR Download Pergjigjur me email
1502 Ministria e Infrastruktures dhe Energjise Prokurime • Kopje elektronike të kontratës/kontratave të koncesionit për ndërtimin e HEC-ve në Gostimë dhe Qarishtë. 27.06.2019 10.07.2019 13 -Dite PERFUNDUAR Download Pergjigjur me email
1501 Agjencia Shqiptare e Zhvillimeve Strategjike Informacion • Kopje të Vendimit Nr. 15/3, datë 4.3.2019, të Komitetit të Investimeve Strategjike. 25.06.2019 06.08.2019 42 -Dite PERFUNDUAR Download Pergjigjur me email pas ankimit
1500 Drejtoria e Përgjithshme e Burgjeve Drejtesi 1. Sa të mitur janë mbajtur në ambientet e paraburgimit në Shqipëri nga viti 2015-2019? 2. Sa të mitur janë mbajtur në ambientet e burgimit në Shqipëri nga viti 2015-2019? 3. Sa ka zgjatur periudha e burgimit dhe e paraburgimit për secilin të mitur nga vi 21.06.2019 25.06.2019 4 -Dite PERFUNDUAR Download Pergjigjur me email
1498 Autoriteti i Mediave Audiovizive Informacion • Sa është numri i vendimeve të Këshillit të Ankesave në lidhje me shkeljen e parimit të prezumimit të pafajsisë nga mediat për periudhën 2015-2019? 18.06.2019 25.06.2019 7 -Dite PERFUNDUAR Download Pergjigjur me email
1497 Bashkia Durrës Informacion • Cila është procedura e pastrimit të zonës së plazhit? • Kur fillon pastrimi? • Sa shpesh bëhet mbledhja e plehrave në zonën e plazhit? • A aplikohet dizinfektimi nga mushkonjat në zonën e Kallmit dhe Currilave? 18.06.2019 20.06.2019 2 -Dite PERFUNDUAR Download Pergjigjur me email
1496 Ministria e Drejtësisë Drejtesi • Gjatë periudhës 2015-2019, sa nga të miturit e dënuar me burgim, kanë marrë masa alternative të dënimit me burgim? • Sa të mitur në Shqipëri e vuajne aktualisht dënimin në burg dhe në cilin institucion ndodhen ? • Sa të mitur në Shqipëri janë aktualisht 18.06.2019 19.06.2019 1 -Dite PERFUNDUAR Download Pergjigjur me email
1495 Drejtoria e Përgjithshme e Policisë Drejtesi • Sa psikologë ka në secilën prej drejtorive vendore të policisë, sipas komisariateve perkatëse? • Sa komisariate janë të pajisura me ambiente miqësore për pyetjen/intervistimin e të miturve në konflikt me ligjin/viktima? 18.06.2019 25.06.2019 7 -Dite PERFUNDUAR Download Pergjigjur me email
1494 Ministria e Infrastruktures dhe Energjise Prokurime • Kopje elektronike të kontratës/kontratave të lidhura me kompaninë turke “Tete Albania Tunnel & Mining” sh.p.k, për dhënien me koncesion dhe/ose në përdorim të minierës së bakrit në Spac. 03.06.2019 19.06.2019 16 -Dite PERFUNDUAR Download Pergjigjur me email
1493 Inspektoriati Shteteror i Mjedisit, Pyjeve, Ujerave dhe Turizmit Fier Mjedisi • A ka patur ankim nga subjektet Albpetrol dhe Bankers Petroleum në lidhje me masat administrative dënim me gjobë të marra ndaj tyre? • A janë arkëtuar të gjitha gjobat e marra ndaj subjekteve të mësipërme? 03.06.2019 16.07.2019 43 -Dite PERFUNDUAR Download Pergjigjur me email pas ankimit
1492 * BashkiaTiranë Kerkesa: 1730
1 x - BashkiaTiranë (perfunduar)
1 x - Agjencia Rajonale Mjedisore, Qarku Vlore (perfunduar)
Ndertimet • A është parashikuar në Programin Buxhetor Afatmesëm të Bashkisë së Tiranës për periudhën 2019-2021, ndërhyrje në infrastrukturën e rrugës 03.06.2019 12.06.2019 9 -Dite PERFUNDUAR Download -
1491 Ministria e Infrastruktures dhe Energjise Prokurime 1. Sa është numri i kontratave që janë lidhur nga ana e Ministrisë për ndërtimin e hidrocentraleve mbi lumin Vjosa dhe Drin? 2. Kopje elektronike të kontratës së lidhur ndërmjet Ministrisë së Infrastrukturës dhe Energjisë dhe operatorëve ekonomik “Ayen E 30.05.2019 17.07.2019 48 -Dite PERFUNDUAR Download Pergjigjur me email pas ankimit
1490 Autoriteti Rrugor Shqiptar Informacion • Cilat janë investimet infrastrukturore përgjatë periudhës janar 2015 - maj 2019 në aksin rrugor që lidh “Qendrën e Divjakës” me “Plazhin e Divjakës” ? Ju lutem, specifikoni çdo ndërhyrje, rikonstruktim apo ndryshim në infrastrukturën rrugore duke speci 29.05.2019 11.07.2019 43 -Dite PERFUNDUAR Download Perfunduar pas ankimit
1489 Ministria e Infrastruktures dhe Energjise Prokurime • Kopje të kontratës së koncesionit lidhur ndërmjet Bashkimit të përkohshëm të operatorëve ekonomik “Gr Albania” shpk, “Trema Enginiering 2” shpk dhe “Alb Star” shpk (“Shushica Hydropower” sh.p.k) dhe Ministrisë së Infrastukturës dhe Energjisë e formës B 28.05.2019 20.06.2019 23 -Dite PERFUNDUAR Download Perfunduar me email pas ankimit
1488 Bashkia Durrës Ndertimet • Sa është numri i lejeve të ndërtimit të dhëna nga Bashkia Durrës për periudhën 2013-2019? • Kopje të listës të subjekteve përfituese të lejeve të dhëna për këtë periudhë. 24.05.2019 06.06.2019 13 -Dite PERFUNDUAR Download Pergjigjur me email
1487 Bashkia Kamez Informacion • Kopje të kontratës së qirasë të lidhur më datë 24.01.2019 ndërmjet Bashkisë Kamëz dhe Shoqërisë “Bioproducts” shpk, për dhënien me qira të zonës “Plepat e Brukës”; • Kopje të Vendimit të Këshillit Bashkiak për miratimin e dhënies me qira të zonës “Plepa 21.05.2019 27.05.2019 6 -Dite PERFUNDUAR Download Pergjigjur me email
1486 Avokatura e Shtetit Drejtesi • Kopje të vendimit të arbitrazhit të dhënë nga Qendra Ndërkombëtare për Zgjidhjen e Mosmarrëveshjeve në Investime, datë 29.04.2019 me palë Hydro S.r.l. etj kundër Shqipërisë. 21.05.2019 - 378 -Dite GJYKIM SHK 1 - -
1485 B.Divjake Informacion • Cilat janë investimet infrastrukturore përgjatë periudhës janar 2015 - maj 2019 në aksin rrugor që lidh “Qendrën e Divjakës” me “Plazhin e Divjakës” ? Ju lutem, specifikoni çdo ndërhyrje, rikonstruktim apo ndryshim në infrastrukturën rrugore duke speci 17.05.2019 05.07.2019 49 -Dite PERFUNDUAR Download Perfunduar pas ankimit
1484 BashkiaTiranë Informacion • A ka përfituar Bashkia juaj projekte në programin “Rilindja Urbane”? • Nëse po, kopje të listës të projekteve të përfituara; • Kopje të dokumentave që lidhen me zbatimin e këtyre projekteve. 15.05.2019 05.06.2019 21 -Dite PERFUNDUAR Download -
1483 Bashkia Elbasan Informacion • A ka përfituar Bashkia juaj projekte në programin “Rilindja Urbane”? • Nëse po, kopje të listës të projekteve të përfituara; • Kopje të dokumentave që lidhen me zbatimin e këtyre projekteve. 15.05.2019 08.07.2019 54 -Dite PERFUNDUAR Download Pergjigjur me email
Materiali shume voluminoz
1482 Bashkia Fier Informacion • A ka përfituar Bashkia juaj projekte në programin “Rilindja Urbane”? • Nëse po, kopje të listës të projekteve të përfituara; • Kopje të dokumentave që lidhen me zbatimin e këtyre projekteve. 16.05.2019 - 383 -Dite ANKIM - KDI: afat autoritetit publik per te vene ne dispozicion dokumentacionin
1481 Autoriteti i Mediave Audiovizive Informacion • Sa është numri i ankesave drejtuar Autoritetit të Mediave Audiovizive ndaj emisionit 14.05.2019 16.05.2019 2 -Dite PERFUNDUAR Download Pergjigjur pas emailit sqarues
1480 Bashkia Klos Informacion • A ka përfituar Bashkia juaj projekte në programin “Rilindja Urbane”? • Nëse po, kopje të listës të projekteve të përfituara; • Kopje të dokumentave që lidhen me zbatimin e këtyre projekteve. 15.05.2019 26.06.2019 42 -Dite PERFUNDUAR Download Pergjigjur me email pas ankimit
1479 Bashkia Durrës Informacion • A ka përfituar Bashkia juaj projekte në programin “Rilindja Urbane”? • Nëse po, kopje të listës të projekteve të përfituara; • Kopje të dokumentave që lidhen me zbatimin e këtyre projekteve. 14.05.2019 06.06.2019 23 -Dite PERFUNDUAR Download Pergjigjur me email
1478 Bashkia Korçë Informacion • A ka përfituar Bashkia juaj projekte në programin “Rilindja Urbane”? • Nëse po, kopje të listës të projekteve të përfituara; • Kopje të dokumentave që lidhen me zbatimin e këtyre projekteve. 14.05.2019 06.06.2019 23 -Dite PERFUNDUAR Download -
1477 Bashkia Vlorë Informacion • A ka përfituar Bashkia juaj projekte në programin “Rilindja Urbane”? • Nëse po, kopje të listës të projekteve të përfituara; • Kopje të dokumentave që lidhen me zbatimin e këtyre projekteve. 14.05.2019 27.05.2019 13 -Dite PERFUNDUAR Download -
1476 Bashkia Puke Informacion • A ka përfituar Bashkia juaj projekte në programin “Rilindja Urbane”? • Nëse po, kopje të listës të projekteve të përfituara; • Kopje të dokumentave që lidhen me zbatimin e këtyre projekteve. 09.05.2019 10.05.2019 1 -Dite PERFUNDUAR Download Pergjigjur me email
1475 Bashkia Shkodër Informacion • A ka përfituar Bashkia juaj projekte në programin “Rilindja Urbane”? • Nëse po, kopje të listës të projekteve të përfituara; • Kopje të dokumentave që lidhen me zbatimin e këtyre projekteve. 09.05.2019 16.05.2019 7 -Dite PERFUNDUAR Download -
1474 Bashkia Fushe-Arrez Informacion • A ka përfituar Bashkia juaj projekte në programin “Rilindja Urbane”? • Nëse po, kopje të listës të projekteve të përfituara; • Kopje të dokumentave që lidhen me zbatimin e këtyre projekteve. 09.05.2019 28.06.2019 50 -Dite PERFUNDUAR Download Pergjigjur me email pas ankimit
1473 Bashkia Kukës Informacion • A ka përfituar Bashkia juaj projekte në programin “Rilindja Urbane”? • Nëse po, kopje të listës të projekteve të përfituara; • Kopje të dokumentave që lidhen me zbatimin e këtyre projekteve. 09.05.2019 06.06.2019 28 -Dite PERFUNDUAR Download Perfunduar pas shkreses sqaruese
1472 Bashkia Tropojë Informacion • A ka përfituar Bashkia juaj projekte në programin “Rilindja Urbane”? • Nëse po, kopje të listës të projekteve të përfituara; • Kopje të dokumentave që lidhen me zbatimin e këtyre projekteve. 09.05.2019 03.07.2019 55 -Dite PERFUNDUAR Download Pergjigjur me email pas ankimit
1471 B. Malesi e Madhe Informacion • A ka përfituar Bashkia juaj projekte në programin “Rilindja Urbane”? • Nëse po, kopje të listës të projekteve të përfituara; • Kopje të dokumentave që lidhen me zbatimin e këtyre projekteve. 09.05.2019 27.05.2019 18 -Dite PERFUNDUAR Download Pergjigjur me email
1470 Bashkia Vau i Dejes Informacion • A ka përfituar Bashkia juaj projekte në programin “Rilindja Urbane”? • Nëse po, kopje të listës të projekteve të përfituara; • Kopje të dokumentave që lidhen me zbatimin e këtyre projekteve. 07.05.2019 06.06.2019 30 -Dite PERFUNDUAR Download -
1469 Bashkia Lezhë Informacion • A ka përfituar Bashkia juaj projekte në programin “Rilindja Urbane”? • Nëse po, kopje të listës të projekteve të përfituara; • Kopje të dokumentave që lidhen me zbatimin e këtyre projekteve. 07.05.2019 21.05.2019 14 -Dite PERFUNDUAR Download Pergjigjur me email
1468 Bashkia Has Informacion • A ka përfituar Bashkia juaj projekte në programin “Rilindja Urbane”? • Nëse po, kopje të listës të projekteve të përfituara; • Kopje të dokumentave që lidhen me zbatimin e këtyre projekteve. 07.05.2019 28.06.2019 52 -Dite PERFUNDUAR Download Pergjigjur me email pas ankimit
1467 B.Miredite Informacion • A ka përfituar Bashkia juaj projekte në programin “Rilindja Urbane”? • Nëse po, kopje të listës të projekteve të përfituara; • Kopje të dokumentave që lidhen me zbatimin e këtyre projekteve. 07.05.2019 23.05.2019 16 -Dite PERFUNDUAR Download -
1466 Bashkia Dibër Informacion • A ka përfituar Bashkia juaj projekte në programin “Rilindja Urbane”? • Nëse po, kopje të listës të projekteve të përfituara; • Kopje të dokumentave që lidhen me zbatimin e këtyre projekteve. 06.05.2019 25.06.2019 50 -Dite PERFUNDUAR Download Perfunduar pas ankimit
1465 B.Mat Informacion • A ka përfituar Bashkia juaj projekte në programin “Rilindja Urbane”? • Nëse po, kopje të listës të projekteve të përfituara; • Kopje të dokumentave që lidhen me zbatimin e këtyre projekteve. 06.05.2019 08.05.2019 2 -Dite PERFUNDUAR Download Pergjigjur me email
1464 B.Kurbin Informacion • A ka përfituar Bashkia juaj projekte në programin “Rilindja Urbane”? • Nëse po, kopje të listës të projekteve të përfituara; • Kopje të dokumentave që lidhen me zbatimin e këtyre projekteve. 06.05.2019 20.05.2019 14 -Dite PERFUNDUAR Download Pergjigjur me email
1463 Bashkia Krujë Informacion • A ka përfituar Bashkia juaj projekte në programin “Rilindja Urbane”? • Nëse po, kopje të listës të projekteve të përfituara; • Kopje të dokumentave që lidhen me zbatimin e këtyre projekteve. 06.05.2019 06.05.2019 0 -Dite PERFUNDUAR - Pergjigje e pjesshme, email sqarues
1462 Bashkia Shijak Informacion • A ka përfituar Bashkia juaj projekte në programin “Rilindja Urbane”? • Nëse po, kopje të listës të projekteve të përfituara; • Kopje të dokumentave që lidhen me zbatimin e këtyre projekteve. 06.05.2019 22.05.2019 16 -Dite PERFUNDUAR Download Pergjigjur pas emailit sqarues
1461 Bashkia Vore Informacion • A ka përfituar Bashkia juaj projekte në programin “Rilindja Urbane”? • Nëse po, kopje të listës të projekteve të përfituara; • Kopje të dokumentave që lidhen me zbatimin e këtyre projekteve. 06.05.2019 26.06.2019 51 -Dite PERFUNDUAR Download Pergjigjur me email pas ankimit
1460 Bashkia Kamez Informacion • A ka përfituar Bashkia juaj projekte në programin “Rilindja Urbane”? • Nëse po, kopje të listës të projekteve të përfituara; • Kopje të dokumentave që lidhen me zbatimin e këtyre projekteve. 06.05.2019 13.05.2019 7 -Dite PERFUNDUAR Download -
1459 Bashkia Bulqize Informacion • A ka përfituar Bashkia juaj projekte në programin “Rilindja Urbane”? • Nëse po, kopje të listës të projekteve të përfituara; • Kopje të dokumentave që lidhen me zbatimin e këtyre projekteve. 06.05.2019 27.05.2019 21 -Dite PERFUNDUAR - Pergjigje e pjesshme, email sqarues
1458 Bashkia Librazhd Informacion • A ka përfituar Bashkia juaj projekte në programin “Rilindja Urbane”? • Nëse po, kopje të listës të projekteve të përfituara; • Kopje të dokumentave që lidhen me zbatimin e këtyre projekteve. 06.05.2019 05.07.2019 60 -Dite PERFUNDUAR - Pergjigjur me email pas ankimit
Materiali shume voluminoz
1457 Bashkia Kavajë Informacion • A ka përfituar Bashkia juaj projekte në programin “Rilindja Urbane”? • Nëse po, kopje të listës të projekteve të përfituara; • Kopje të dokumentave që lidhen me zbatimin e këtyre projekteve. 06.05.2019 23.05.2019 17 -Dite PERFUNDUAR Download -
1456 Bashkia Rrogozhine Informacion • A ka përfituar Bashkia juaj projekte në programin “Rilindja Urbane”? • Nëse po, kopje të listës të projekteve të përfituara; • Kopje të dokumentave që lidhen me zbatimin e këtyre projekteve. 06.05.2019 21.05.2019 15 -Dite PERFUNDUAR Download Perfunduar pas emailit sqarues
1455 B.Peqin Informacion • A ka përfituar Bashkia juaj projekte në programin “Rilindja Urbane”? • Nëse po, kopje të listës të projekteve të përfituara; • Kopje të dokumentave që lidhen me zbatimin e këtyre projekteve. 06.05.2019 21.06.2019 46 -Dite PERFUNDUAR Download Perfunduar pas ankimit
1454 Bashkia Prrenjas Informacion • A ka përfituar Bashkia juaj projekte në programin “Rilindja Urbane”? • Nëse po, kopje të listës të projekteve të përfituara; • Kopje të dokumentave që lidhen me zbatimin e këtyre projekteve. 06.05.2019 03.07.2019 58 -Dite PERFUNDUAR Download Perfunduar pas ankimit
1453 Bashkia Cërrik Informacion • A ka përfituar Bashkia juaj projekte në programin “Rilindja Urbane”? • Nëse po, kopje të listës të projekteve të përfituara; • Kopje të dokumentave që lidhen me zbatimin e këtyre projekteve. 06.05.2019 20.06.2019 45 -Dite PERFUNDUAR Download Pergjigjur pas emailit sqarues
1452 Bashkia Lushnje Informacion • A ka përfituar Bashkia juaj projekte në programin “Rilindja Urbane”? • Nëse po, kopje të listës të projekteve të përfituara; • Kopje të dokumentave që lidhen me zbatimin e këtyre projekteve. 06.05.2019 24.06.2019 49 -Dite PERFUNDUAR Download Perfunduar pas ankimit
1451 Bashkia Roskovec Informacion • A ka përfituar Bashkia juaj projekte në programin “Rilindja Urbane”? • Nëse po, kopje të listës të projekteve të përfituara; • Kopje të dokumentave që lidhen me zbatimin e këtyre projekteve. 06.05.2019 14.05.2019 8 -Dite PERFUNDUAR Download -
1450 B.Kucove Informacion • A ka përfituar Bashkia juaj projekte në programin “Rilindja Urbane”? • Nëse po, kopje të listës të projekteve të përfituara; • Kopje të dokumentave që lidhen me zbatimin e këtyre projekteve. 06.05.2019 15.05.2019 9 -Dite PERFUNDUAR Download Pergjigjur me email
1449 Bashkia Gramsh Informacion • A ka përfituar Bashkia juaj projekte në programin “Rilindja Urbane”? • Nëse po, kopje të listës të projekteve të përfituara; • Kopje të dokumentave që lidhen me zbatimin e këtyre projekteve. 06.05.2019 27.05.2019 21 -Dite PERFUNDUAR Download Pergjigjur me email
1448 Bashkia Elbasan Buxhet • Referuar paketës fiskale të miratuar për vitin 2019 nga Këshilli Bashkiak Elbasan për tarifën e vendosjes së tavolinave nga bizneset në hapësira publike, sa është shuma e mbledhur nga Bashkia Elbasan për vitin 2019 nga tarifa për vendosjen e tavolinave 06.05.2019 17.05.2019 11 -Dite PERFUNDUAR Download Pergjigjur me email
1447 Bashkia Belsh Informacion • A ka përfituar Bashkia juaj projekte në programin “Rilindja Urbane”? • Nëse po, kopje të listës të projekteve të përfituara; • Kopje të dokumentave që lidhen me zbatimin e këtyre projekteve. 03.05.2019 16.05.2019 13 -Dite PERFUNDUAR Download Pergjigjur me email
1446 B.Divjake Informacion • A ka përfituar Bashkia juaj projekte në programin “Rilindja Urbane”? • Nëse po, kopje të listës të projekteve të përfituara; • Kopje të dokumentave që lidhen me zbatimin e këtyre projekteve. 03.05.2019 16.05.2019 13 -Dite PERFUNDUAR Download -
1445 B.Pustec Informacion • A ka përfituar Bashkia juaj projekte në programin “Rilindja Urbane”? • Nëse po, kopje të listës të projekteve të përfituara; • Kopje të dokumentave që lidhen me zbatimin e këtyre projekteve. 03.05.2019 27.05.2019 24 -Dite PERFUNDUAR Download -
1444 Bashkia Ura Vajgurore Informacion • A ka përfituar Bashkia juaj projekte në programin “Rilindja Urbane”? • Nëse po, kopje të listës të projekteve të përfituara; • Kopje të dokumentave që lidhen me zbatimin e këtyre projekteve. 03.05.2019 19.06.2019 47 -Dite PERFUNDUAR Download Perfunduar pas ankimit
1443 Bashkia Maliq Informacion • A ka përfituar Bashkia juaj projekte në programin “Rilindja Urbane”? • Nëse po, kopje të listës të projekteve të përfituara; • Kopje të dokumentave që lidhen me zbatimin e këtyre projekteve. 02.05.2019 14.05.2019 12 -Dite PERFUNDUAR Download -
1442 B.Devoll Informacion • A ka përfituar Bashkia juaj projekte në programin “Rilindja Urbane”? • Nëse po, kopje të listës të projekteve të përfituara; • Kopje të dokumentave që lidhen me zbatimin e këtyre projekteve. 02.05.2019 15.05.2019 13 -Dite PERFUNDUAR Download Pergjigjur me email
1441 B.Skrapar Informacion • A ka përfituar Bashkia juaj projekte në programin “Rilindja Urbane”? • Nëse po, kopje të listës të projekteve të përfituara; • Kopje të dokumentave që lidhen me zbatimin e këtyre projekteve. 02.05.2019 26.06.2019 55 -Dite PERFUNDUAR Download Pergjigjur me email pas ankimit
1440 Bashkia Himarë Informacion • A ka përfituar Bashkia juaj projekte në programin “Rilindja Urbane”? • Nëse po, kopje të listës të projekteve të përfituara; • Kopje të dokumentave që lidhen me zbatimin e këtyre projekteve. 02.05.2019 01.07.2019 60 -Dite PERFUNDUAR Download Pergjigjur me email pas ankimit
Materiali shume voluminoz
1439 Keshilli i Larte Gjyqesor Drejtesi • Sa gjyqtarë dhe prokurorë ka brenda sistemit gjyqësor që janë brenda 5 viteve nga dalja në pension? 03.05.2019 13.05.2019 10 -Dite PERFUNDUAR Download -
1438 Administrata e Zonave te Mrojtura Elbasan Mjedisi Cilave shoqeri koncensionare u eshte kerkuar nderprerja e punimeve etj 24.04.2019 16.05.2019 22 -Dite PERFUNDUAR Download -
1437 Inspektoriati Shteteror i Mjedisit, Pyjeve, Ujerave dhe Turizmit Fier Mjedisi Sa monitorime/inspektime te ndikimit te veprimtarive mbi mjedis (sipas nenit 63, te ligjit nr 1043/2011 24.04.2019 30.05.2019 36 -Dite PERFUNDUAR Download Perfunduar pas ankimit
1436 Inspektoriati Shteteror i Mjedisit, Pyjeve, Ujerave dhe Turizmit Diber Mjedisi • Sa monitorime/inspektime të ndikimit të veprimtarive mbi mjedis (sipas nenit 63, të ligjit numër 1043/2011 “Për mbrojtjen e Mjedisit”) si pasojë e veprimtarisë së minierave, janë bërë në zonën e Bulqizës? • Kopje të aktit/akteve të monitorimeve/inspekti 18.04.2019 13.05.2019 25 -Dite PERFUNDUAR Download -
1435 Bashkia Patos Informacion • A ka përfituar Bashkia juaj projekte në programin “Rilindja Urbane”? • Nëse po, kopje të listës të projekteve të përfituara; • Kopje të dokumentave që lidhen me zbatimin e këtyre projekteve. 18.04.2019 03.05.2019 15 -Dite PERFUNDUAR Download Pergjigjur me email
1434 Bashkia Poliçan Informacion • A ka përfituar Bashkia juaj projekte në programin “Rilindja Urbane”? • Nëse po, kopje të listës të projekteve të përfituara; • Kopje të dokumentave që lidhen me zbatimin e këtyre projekteve. 18.04.2019 08.05.2019 20 -Dite PERFUNDUAR Download -
1433 B.Mallakaster Informacion • A ka përfituar Bashkia juaj projekte në programin “Rilindja Urbane”? • Nëse po, kopje të listës të projekteve të përfituara; • Kopje të dokumentave që lidhen me zbatimin e këtyre projekteve. 18.04.2019 26.04.2019 8 -Dite PERFUNDUAR Download Pergjigjur me email
1432 Inspektoriati Shteteror i Mjedisit, Pyjeve, Ujerave dhe Turizmit Mjedisi • Sa monitorime/inspektime të ndikimit të veprimtarive mbi mjedis (sipas nenit 63, të ligjit numër 1043/2011 “Për mbrojtjen e Mjedisit”) si pasojë e veprimtarisë së Albpetrol dhe Bankers Petroleum, janë bërë në Patos-Marinzë dhe në Bulqizë si pasojë e v 09.04.2019 02.05.2019 23 -Dite PERFUNDUAR Download -
1431 Drejtoria Rajonale e Mjedisit Diber Mjedisi • Sa monitorime/inspektime të ndikimit të veprimtarive mbi mjedis (sipas nenit 63, të ligjit numër 1043/2011 “Për mbrojtjen e Mjedisit”) si pasojë e veprimtarisë së minierave, janë bërë në zonën e Bulqizës? • Kopje të aktit/akteve të monitorimeve/inspekti 09.04.2019 25.04.2019 16 -Dite PERFUNDUAR Download Derguar per kompetence ISHMPUT Diber
1430 Drejtoria Rajonale e Mjedisit Fier Mjedisi • Sa monitorime/inspektime të ndikimit të veprimtarive mbi mjedis (sipas nenit 63, të ligjit numër 1043/2011 “Për mbrojtjen e Mjedisit”) si pasojë e veprimtarisë së Albpetrol dhe Bankers Petroleum, janë bërë në Patos-Marinzë ? • Kopje të aktit/akteve të m 09.04.2019 19.04.2019 10 -Dite PERFUNDUAR - Derguar ISHPMUT
Nuk ka informacione
1429 Bashkia Kelcyre Informacion • A ka përfituar Bashkia juaj projekte në programin “Rilindja Urbane”? • Nëse po, kopje të listës të projekteve të përfituara; • Kopje të dokumentave që lidhen me zbatimin e këtyre projekteve. 29.03.2019 23.04.2019 24 -Dite PERFUNDUAR - Pergjigje e pjesshme, shkrese sqaruese
1428 Bashkia Kolonje Informacion • A ka përfituar Bashkia juaj projekte në programin “Rilindja Urbane”? • Nëse po, kopje të listës të projekteve të përfituara; • Kopje të dokumentave që lidhen me zbatimin e këtyre projekteve. 29.03.2019 17.05.2019 48 -Dite PERFUNDUAR Download Perfunduar me email pas ankimit
1427 Bashkia Selenice Informacion • A ka përfituar Bashkia juaj projekte në programin “Rilindja Urbane”? • Nëse po, kopje të listës të projekteve të përfituara; • Kopje të dokumentave që lidhen me zbatimin e këtyre projekteve. 29.03.2019 15.05.2019 46 -Dite PERFUNDUAR Download Perfunduar pas ankimit
1426 Bashkia Memaliaj Informacion • A ka përfituar Bashkia juaj projekte në programin “Rilindja Urbane”? • Nëse po, kopje të listës të projekteve të përfituara; • Kopje të dokumentave që lidhen me zbatimin e këtyre projekteve. 29.03.2019 12.04.2019 13 -Dite PERFUNDUAR Download Pergjigjur me email
1425 Bashkia Konispol Informacion • A ka përfituar Bashkia juaj projekte në programin “Rilindja Urbane”? • Nëse po, kopje të listës të projekteve të përfituara; • Kopje të dokumentave që lidhen me zbatimin e këtyre projekteve. 28.03.2019 18.04.2019 20 -Dite PERFUNDUAR Download Pergjigjur me email
1424 B.Finiq Informacion • A ka përfituar Bashkia juaj projekte në programin “Rilindja Urbane”? • Nëse po, kopje të listës të projekteve të përfituara; • Kopje të dokumentave që lidhen me zbatimin e këtyre projekteve. 28.03.2019 - 432 -Dite PRITJE - Riderguar kerkesa
1423 Bashkia Sarandë Informacion • A ka përfituar Bashkia juaj projekte në programin “Rilindja Urbane”? • Nëse po, kopje të listës të projekteve të përfituara; • Kopje të dokumentave që lidhen me zbatimin e këtyre projekteve. 28.03.2019 20.05.2019 52 -Dite PERFUNDUAR Download Pergjigjur me email pas ankimit
1422 B.Dropull Informacion • A ka përfituar Bashkia juaj projekte në programin “Rilindja Urbane”? • Nëse po, kopje të listës të projekteve të përfituara; • Kopje të dokumentave që lidhen me zbatimin e këtyre projekteve. 28.03.2019 10.04.2019 12 -Dite PERFUNDUAR Download -
1421 Bashkia Permet Informacion • A ka përfituar Bashkia juaj projekte në programin “Rilindja Urbane”? • Nëse po, kopje të listës të projekteve të përfituara; • Kopje të dokumentave që lidhen me zbatimin e këtyre projekteve. 28.03.2019 15.05.2019 47 -Dite PERFUNDUAR Download Pergjigjur me email pas ankimit
1420 Bashkia Gjirokastër Informacion • A ka përfituar Bashkia juaj projekte në programin “Rilindja Urbane”? • Nëse po, kopje të listës të projekteve të përfituara; • Kopje të dokumentave që lidhen me zbatimin e këtyre projekteve. 28.03.2019 22.05.2019 54 -Dite PERFUNDUAR Download Pergjigjur me email pas ankimit
1419 Bashkia Libohove Informacion • A ka përfituar Bashkia juaj projekte në programin “Rilindja Urbane”? • Nëse po, kopje të listës të projekteve të përfituara; • Kopje të dokumentave që lidhen me zbatimin e këtyre projekteve. 28.03.2019 23.04.2019 25 -Dite PERFUNDUAR Download Perfunduar pas shkreses sqaruese
1418 Bashkia Delvine Informacion • A ka përfituar Bashkia juaj projekte në programin “Rilindja Urbane”? • Nëse po, kopje të listës të projekteve të përfituara; • Kopje të dokumentave që lidhen me zbatimin e këtyre projekteve. 28.03.2019 12.04.2019 14 -Dite PERFUNDUAR Download -
1417 Bashkia Tepelenë Informacion • A ka përfituar Bashkia juaj projekte në programin “Rilindja Urbane”? • Nëse po, kopje të listës të projekteve të përfituara; • Kopje të dokumentave që lidhen me zbatimin e këtyre projekteve. 28.03.2019 19.04.2019 21 -Dite PERFUNDUAR Download Pergjigjur me email
1416 Ministria e Infrastruktures dhe Energjise Mjedisi 1. Kopje të njoftimit të bërë në faqen e web-it të Ministrisë lidhur me njoftimin e aplikimit dhe të dhënat e njoftimit për ndërtimin e HEC-eve në lumin Shushicë; 2. A keni marrë objeksione sipas vkm nr 822, datë 7.10.2015, lidhur me njoftimin e më sipë 13.03.2019 22.05.2019 69 -Dite PERFUNDUAR Download Pergjigjur me email pas ankimit
1415 Bashkia Fier Konsumator • A ka realizuar Bashkia Fier projekt për furnizimim me ujë të pijshëm dhe kanalizimin e ujrave të zeza për zonën e Mbrostarit ? • Nëse po, na vendosni në dispozocion një kopje të projektit; • A është përcaktuar buxhet për finanncimin e këtij projekti ng 13.03.2019 09.05.2019 56 -Dite PERFUNDUAR Download Perfunduar pas ankimit
1414 Bashkia Elbasan Informacion 1. A ka pasur një studim të hartuar nga ish komuna, Drejtoria Arsimore etj mbi numrin e nxënësve para se të ndërtohej “Shkolla e Fshatit Katund i Ri” ndodhur në Bradashesh? 2. Nëse po, ju lutemi na vini në dispozicion një kopje të këtij studimi; 3. Cila ë 09.03.2019 08.05.2019 59 -Dite PERFUNDUAR Download Perfunduar pas ankimit
1413 Ministria e Infrastruktures dhe Energjise Mjedisi Kopje te listes se Hec-eve qe jane ndertuar ne Parkun Kombetar Shebenik Jabllanice etj 09.03.2019 10.04.2019 31 -Dite PERFUNDUAR Download Derguar per kompetence Ministrise se Mjedisit dhe Turizmit
Pergjigjur me email
1412 Agjencia e Trajtimit te Koncesioneve Mjedisi Kopje te listes se Hec-eve qe jane ndertuar ne Parkun Kombetar Shebenik Jabllanice etj 09.03.2019 20.03.2019 11 -Dite PERFUNDUAR Download Pergjigjur me email
1411 Agjencia e Zhvillimit te Territoritr Mjedisi Kopje te listes se Hec-eve qe jane ndertuar ne Parkun Kombetar Shebenik Jabllanice etj 09.03.2019 23.04.2019 44 -Dite PERFUNDUAR Download Perfunduar pas ankimit
1410 Agjencia Rajonale e Zonave te Mbrojtura Librazhd Mjedisi Kopje te listes se Hec-eve qe jane ndertuar ne Parkun Kombetar Shebenik Jabllanice etj 09.03.2019 20.03.2019 11 -Dite PERFUNDUAR Download -
1409 Drejtoria Arsimore Rajonale Elbasan Arsim 1. Sa është numri i mësuesve të punësuar përmes portalit 07.03.2019 13.03.2019 6 -Dite PERFUNDUAR Download -
1408 Drejtoria e Përgjithshme e Policisë Informacion • Kopje të Urdhërit të Drejtorit të Policisë së Shtetit nr 763, datë 27. 09. 2011 21.02.2019 16.04.2019 53 -Dite PERFUNDUAR Download Pergjigjur me email pas ankimit
1407 Kryeministria Informacion 1. Si financohen aktivitetet e ERTV? 2. Sa ka qenë buxheti i ERTV për vitet 2016, 2017, 2018 dhe sa është buxheti i planifikuar për vitin 2019? 3. Sa persona janë punësuar për aktivitetet e ERTV? 4. Kopje të organigramës së ERTV. 21.02.2019 22.05.2019 89 -Dite PERFUNDUAR Download Pergjigjur me email pas ankimit
1406 BashkiaTiranë Informacion 1. Sa është numri i lejeve të ndërtimit të miratuara nga Bashkia Tiranë për periudhën 2015-2019? 2. Sa ka qënë sipërfaqja e ndërtimit dhe numri i kateve për secilën prej lejeve të dhëna nga Bashkia për këtë periudhë? 3. Sa është numri i fidaneve të rinj t 21.02.2019 28.06.2019 126 -Dite PERFUNDUAR Download Perfunduar pas ankimit
1405 Gjykata e Rrethit Gjyqësor Tiranë Informacion 1. Sa është numri i sindikatave të regjistruara në Gjykatë për periudhën 1994-2019? 2. Ju lutemi na vini në dispozicion listën e sindikatave të regjistruara në periudhën 1994-2019, ku të përfshihen të dhënat lidhur me emrin e tyre, vitin e krijimit dhe f 19.02.2019 04.03.2019 13 -Dite PERFUNDUAR Download Pergjigjur me email
1404 Agjencia e Legalizimit, Urbanizimit dhe Integrimit të Zonave / Ndërtimeve Informale Ndertimet 1. Sa është numri përgjithshëm i vetdeklarimeve për legalizimin e ndërtesave informale në të gjithë territorin e Republikës së Shqipërisë? 2. Sa është numri i përgjithshëm i lejeve të legalizimit të miratuara nga institucioni juaj? 3. Sa është numri i lej 19.02.2019 04.03.2019 13 -Dite PERFUNDUAR Download -
1403 Bashkia Fier Informacion Kopje të proces-verbaleve të mbledhjeve të Këshillit Bashkiak Fier për periudhën Shtator 2015-Janar 2019 11.02.2019 - 477 -Dite ANKIM - KDI: afat autoritetit publik per te vene ne dispozicion dokumentacionin e kerkuar
1402 INSTAT Pune 1. Sa është numri i përgjithshëm i të punësuarve në fasoneri në Republikën e Shqipërisë? 2. Sa është numri i sipërmarrjeve që kanë mbi 50 punonjës, në fushën e fasonerisë, sipas qyteteve? 3. Kopje të listës së sipërmarrjeve të fasonerisë që operojnë në Re 11.02.2019 27.03.2019 44 -Dite PERFUNDUAR Download Pergjigjur pas ankimit
1401 Instituti i Shëndetit Publik Shendetesia 1. Sa është numri i individëve të diagnostikuar me kancer për periudhën 2010-2019 ? 2. Sa është numri i individëve të diagnostikuar me kancer për periudhën 2010-2019 sipas qyteteve? 07.02.2019 15.03.2019 36 -Dite PERFUNDUAR Download Perfunduar pas shkreses sqaruese
1400 BashkiaTiranë Informacion 1. Kopje të listës së pronave në territorin e Bashkisë Tiranë, në pronësi shtet dhe/ose të Bashkisë, të cilat u jepen në përdorim/qera subjekteve private; 2. A disponon Bashkia një listë të pronave në territorin e Bashkisë Tiranë, në pronësi shtet dhe/ose 06.02.2019 11.04.2019 63 -Dite PERFUNDUAR Download Perfunduar pas seances degjimore
1399 Agjencia e Inventarizimit dhe Transferimit të Pronave Informacion 1. Kopje të listës së pronave në territorin e Bashkisë Tiranë, në pronësi shtet dhe/ose të Bashkisë, të cilat u jepen në përdorim/qera subjekteve private; 2. A disponon institucioni juaj një listë të pronave në territorin e Bashkisë Tiranë, në pronësi sht 06.02.2019 21.02.2019 15 -Dite PERFUNDUAR Download -
1398 Bashkia Elbasan Informacion 1. Kopje të rregullores së Këshillit Bashkiak Elbasan; 2. Kopje të proces-verbaleve të mbledhjeve të Këshillit Bashkiak Elbasan për periudhën Shtator 2015-Janar 2019. 06.02.2019 20.02.2019 14 -Dite PERFUNDUAR - Materiali shume voluminoz
1397 Gjykata e Lartë Drejtesi • Kopje të listës së kandidatëve të kualifikuar dhe të pakualifikuar për Këshillin e Emërimeve në Drejtësi për vitin 2019; • Kopje të CV-ve për të gjithë kandidatët e zgjedhur në KED-në për vitin 2019. 06.02.2019 15.02.2019 9 -Dite PERFUNDUAR Download Pergjigjur me email
1396 Gjykata Kushtetuese Drejtesi • Kopje të listës së kandidatëve të kualifikuar dhe të pakualifikuar për Këshillin e Emërimeve në Drejtësi për vitin 2019; • Kopje të CV-ve për të gjithë kandidatët e zgjedhur në KED-në për vitin 2019. 06.02.2019 01.03.2019 23 -Dite PERFUNDUAR Download Pergjigjur me email
1395 Prokuroria e Përgjithshme Drejtesi • Kopje të listës së kandidatëve të kualifikuar dhe të pakualifikuar për Këshillin e Emërimeve në Drejtësi për vitin 2019; • Kopje të CV-ve për të gjithë kandidatët e zgjedhur në KED-në për vitin 2019. 06.02.2019 21.03.2019 43 -Dite PERFUNDUAR Download Pergjigjur me email pas ankimit
1394 Bashkia Elbasan Buxhet 1. Sa është shuma e arkëtuar për vitin 2018 nëpërmjet taksës së parkimit në ambjentet e Qendrës Spitalore 01.02.2019 25.03.2019 52 -Dite PERFUNDUAR Download Pergjigjur me email pas ankimit
1393 Qendra Spitalore "Xhaferr Kongoli", Elbasan Buxhet 1. Sa është shuma e arkëtuar për vitin 2018 nëpërmjet taksës së parkimit në ambjentet e Qendrës Spitalore 01.02.2019 13.02.2019 12 -Dite PERFUNDUAR Download -
1392 Bashkia Elbasan Informacion 1. A pati një thirrje publike ku ftoheshin studio apo arkitektë të sillnin projekt-propozime për rikonstruksionin e teatrit Skampa ? 2. Cila ishte procedura e përzgjedhjes së projektit fitues për rikonstruksionin e teatrit Skampa ? 3. Cilët ishin anëtarë 01.02.2019 18.02.2019 17 -Dite PERFUNDUAR Download -
1391 Ministria e Kulturës Informacion 1. A pati një thirrje publike ku ftoheshin studio apo arkitektë të sillnin projekt-propozime për rikonstruksionin e teatrit Skampa ? 2. Cila ishte procedura e përzgjedhjes së projektit fitues për rikonstruksionin e teatrit Skampa ? 3. Cilët ishin anëtarë 01.02.2019 11.02.2019 10 -Dite PERFUNDUAR Download -
1390 Ministria e Shendetesise dhe Mbrojtjes Sociale Shendetesia 1. A ka Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale, marrëveshje me kompaninë Vitals Global Healthcare? Nëse po, sa marrëveshje dhe cili është objekti i tyre? 2. A ka Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale, marrëveshje me kompaninë Vitals Globa 31.01.2019 15.02.2019 15 -Dite PERFUNDUAR Download Pergjigjur me email
1389 Autoriteti Kombëtar i Ushqimit Konsumator 1. Sa kompani prodhimi e tregtimi bulmetrash dhe nënprodukteve të qumështit janë ndëshkuar nga Autoriteti Kombëtar i Ushqimit për periudhën 2017-2018? 2. Sa nga këto kompani janë ndëshkuar për shkak të sasisë së lartë të vajit të palmës të gjetur në prod 31.01.2019 18.03.2019 46 -Dite PERFUNDUAR Download Perfunduar pas ankimit
1388 Ministria e Drejtësisë Informacion 1. A disponon Minstria e Drejtësisë një listë të sindikatave të krijuara në periudhën 1991-2019 në Shqipëri,? 2. Nëse po, ju lutemi na vini në dispozicion listën e sindikatave ku të përfshihen të dhënat lidhur me emrin e tyre, vitin e krijimit dhe fushën 31.01.2019 12.02.2019 12 -Dite PERFUNDUAR Download Pergjigjur me email
1387 Ministria e Turizmit dhe Mjedisit Konsultim publik 1. A janë identifikuar dhe a dispononi një listë të OJF-ve, grupeve të interesit, kërkuesve shkencor, aktivistëve të cilët mund të kontribuojnë dhe të ftohen në konsultimet e projektakteve që miratohen nga institucioni juaj? Na vendosni në dispozicion një 09.01.2019 08.03.2019 58 -Dite PERFUNDUAR Download Pergjigjur me email pas ankimit
1386 Ministria e Brendshme Konsultim publik 1. A janë identifikuar dhe a dispononi një listë të OJF-ve, grupeve të interesit, kërkuesve shkencor, aktivistëve të cilët mund të kontribuojnë dhe të ftohen në konsultimet e projektakteve që miratohen nga institucioni juaj? Na vendosni në dispozicion një 09.01.2019 25.01.2019 16 -Dite PERFUNDUAR Download -
1385 Ministria e Drejtësisë Konsultim publik 1. A janë identifikuar dhe a dispononi një listë të OJF-ve, grupeve të interesit, kërkuesve shkencor, aktivistëve të cilët mund të kontribuojnë dhe të ftohen në konsultimet e projektakteve që miratohen nga institucioni juaj? Na vendosni në dispozicion një 09.01.2019 24.01.2019 15 -Dite PERFUNDUAR Download -
1384 Ministria e Mbrojtjes Konsultim publik 1. A janë identifikuar dhe a dispononi një listë të OJF-ve, grupeve të interesit, kërkuesve shkencor, aktivistëve të cilët mund të kontribuojnë dhe të ftohen në konsultimet e projektakteve që miratohen nga institucioni juaj? Na vendosni në dispozicion një 09.01.2019 23.01.2019 14 -Dite PERFUNDUAR Download -
1383 Ministria e Financave dhe Ekonomise Konsultim publik 1. A janë identifikuar dhe a dispononi një listë të OJF-ve, grupeve të interesit, kërkuesve shkencor, aktivistëve të cilët mund të kontribuojnë dhe të ftohen në konsultimet e projektakteve që miratohen nga institucioni juaj? Na vendosni në dispozicion një 09.01.2019 21.01.2019 12 -Dite PERFUNDUAR Download Pergjigjur me email
1382 Ministria e Infrastruktures dhe Energjise Konsultim publik 1. A janë identifikuar dhe a dispononi një listë të OJF-ve, grupeve të interesit, kërkuesve shkencor, aktivistëve të cilët mund të kontribuojnë dhe të ftohen në konsultimet e projektakteve që miratohen nga institucioni juaj? Na vendosni në dispozicion një 09.01.2019 31.01.2019 22 -Dite PERFUNDUAR Download Pergjigjur me email
1381 Ministria e Kulturës Konsultim publik 1. A janë identifikuar dhe a dispononi një listë të OJF-ve, grupeve të interesit, kërkuesve shkencor, aktivistëve të cilët mund të kontribuojnë dhe të ftohen në konsultimet e projektakteve që miratohen nga institucioni juaj? Na vendosni në dispozicion një 09.01.2019 24.01.2019 15 -Dite PERFUNDUAR Download -
1380 Ministria e Bujqesise dhe Zhvillimit Rural Konsultim publik 1. A janë identifikuar dhe a dispononi një listë të OJF-ve, grupeve të interesit, kërkuesve shkencor, aktivistëve të cilët mund të kontribuojnë dhe të ftohen në konsultimet e projektakteve që miratohen nga institucioni juaj? Na vendosni në dispozicion një 09.01.2019 16.01.2019 7 -Dite PERFUNDUAR Download Pergjigjur me email
1379 Ministria e Arsimit, Sportit dhe Rinise Konsultim publik 1. A janë identifikuar dhe a dispononi një listë të OJF-ve, grupeve të interesit, kërkuesve shkencor, aktivistëve të cilët mund të kontribuojnë dhe të ftohen në konsultimet e projektakteve që miratohen nga institucioni juaj? Na vendosni në dispozicion një 09.01.2019 21.01.2019 12 -Dite PERFUNDUAR Download -
1378 Ministria e Shendetesise dhe Mbrojtjes Sociale Konsultim publik 1. A janë identifikuar dhe a dispononi një listë të OJF-ve, grupeve të interesit, kërkuesve shkencor, aktivistëve të cilët mund të kontribuojnë dhe të ftohen në konsultimet e projektakteve që miratohen nga institucioni juaj? Na vendosni në dispozicion një 09.01.2019 29.01.2019 20 -Dite PERFUNDUAR Download Pergjigjur me email
1377 Ministria per Evropen dhe Punet e Jashtme Konsultim publik 1. A janë identifikuar dhe a dispononi një listë të OJF-ve, grupeve të interesit, kërkuesve shkencor, aktivistëve të cilët mund të kontribuojnë dhe të ftohen në konsultimet e projektakteve që miratohen nga institucioni juaj? Na vendosni në dispozicion një 09.01.2019 12.03.2019 62 -Dite PERFUNDUAR Download Perfunduar pas ankimit
1376 Ministria e Shtetit per Diasporen Konsultim publik 1. A janë identifikuar dhe a dispononi një listë të OJF-ve, grupeve të interesit, kërkuesve shkencor, aktivistëve të cilët mund të kontribuojnë dhe të ftohen në konsultimet e projektakteve që miratohen nga institucioni juaj? Na vendosni në dispozicion një 09.01.2019 18.03.2019 68 -Dite PERFUNDUAR Download Perfunduar pas ankimit
1375 Ministria e Shtetit per Mbrojtjen e Sipermarrjes Konsultim publik 1. A janë identifikuar dhe a dispononi një listë të OJF-ve, grupeve të interesit, kërkuesve shkencor, aktivistëve të cilët mund të kontribuojnë dhe të ftohen në konsultimet e projektakteve që miratohen nga institucioni juaj? Na vendosni në dispozicion një 09.01.2019 15.02.2019 37 -Dite PERFUNDUAR Download -
1374 BashkiaTiranë Ndertimet • Kopje të projektit të zhvillimit dhe planin urbanistik në zonën e Ish “Uzinës së Autotraktorëve”, Tiranë. 09.01.2019 11.02.2019 33 -Dite PERFUNDUAR Download -
1373 President i Republikës së Shqipërisë Drejtesi • Kopje të listës së kandidatëve të kualifikuar dhe të pakualifikuar për Këshillin e Emërimeve në Drejtësi për vitin 2019; • Kopje të CV-ve për të gjithë kandidatët e zgjedhur në KED-në për vitin 2019. 09.01.2019 18.01.2019 9 -Dite PERFUNDUAR Download Pergjigjur me email
1372 BashkiaTiranë Ndertimet • Kopje të projektit të zhvillimit të zonës në Shkollën e Baletit , Rruga “Petronini Luarasi 26.12.2018 15.02.2019 51 -Dite PERFUNDUAR Download Pergjigjur me email pas ankimit
1371 Ministria e Turizmit dhe Mjedisit Konsultim publik 1. A janë zhvilluar nga institucioni juaj procedura për mbledhjen e informacioneve ose opinioneve përpara hartimit të një akti, sipas parashikimeve të nenit 12 të ligjit nr.146/2014 “Për njoftimin dhe konsultimin publik”? Nëse po, si janë njoftuar grupe 21.12.2018 08.03.2019 77 -Dite PERFUNDUAR Download Pergjigjur me email pas ankimit
1370 Ministria e Drejtësisë Konsultim publik 1. A janë zhvilluar nga institucioni juaj procedura për mbledhjen e informacioneve ose opinioneve përpara hartimit të një akti, sipas parashikimeve të nenit 12 të ligjit nr.146/2014 “Për njoftimin dhe konsultimin publik”? Nëse po, si janë njoftuar grupe 21.12.2018 24.01.2019 34 -Dite PERFUNDUAR Download -
1369 Ministria e Mbrojtjes Konsultim publik 1. A janë zhvilluar nga institucioni juaj procedura për mbledhjen e informacioneve ose opinioneve përpara hartimit të një akti, sipas parashikimeve të nenit 12 të ligjit nr.146/2014 “Për njoftimin dhe konsultimin publik”? Nëse po, si janë njoftuar grupe 21.12.2018 09.01.2019 19 -Dite PERFUNDUAR Download -
1368 Ministria e Brendshme Konsultim publik 1. A janë zhvilluar nga institucioni juaj procedura për mbledhjen e informacioneve ose opinioneve përpara hartimit të një akti, sipas parashikimeve të nenit 12 të ligjit nr.146/2014 “Për njoftimin dhe konsultimin publik”? Nëse po, si janë njoftuar grupe 21.12.2018 25.01.2019 35 -Dite PERFUNDUAR Download -
1367 Ministria e Financave dhe Ekonomise Konsultim publik 1. A janë zhvilluar nga institucioni juaj procedura për mbledhjen e informacioneve ose opinioneve përpara hartimit të një akti, sipas parashikimeve të nenit 12 të ligjit nr.146/2014 “Për njoftimin dhe konsultimin publik”? Nëse po, si janë njoftuar grupe 21.12.2018 21.01.2019 31 -Dite PERFUNDUAR Download Pergjigjur me email
1366 Ministria e Infrastruktures dhe Energjise Konsultim publik 1. A janë zhvilluar nga institucioni juaj procedura për mbledhjen e informacioneve ose opinioneve përpara hartimit të një akti, sipas parashikimeve të nenit 12 të ligjit nr.146/2014 “Për njoftimin dhe konsultimin publik”? Nëse po, si janë njoftuar grupe 21.12.2018 09.01.2019 19 -Dite PERFUNDUAR Download Pergjigjur me email
1365 Ministria e Kulturës Konsultim publik 1. A janë zhvilluar nga institucioni juaj procedura për mbledhjen e informacioneve ose opinioneve përpara hartimit të një akti, sipas parashikimeve të nenit 12 të ligjit nr.146/2014 “Për njoftimin dhe konsultimin publik”? Nëse po, si janë njoftuar grupe 21.12.2018 18.01.2019 28 -Dite PERFUNDUAR Download Materiali shume voluminoz
1364 Ministria e Bujqesise dhe Zhvillimit Rural Konsultim publik 1. A janë zhvilluar nga institucioni juaj procedura për mbledhjen e informacioneve ose opinioneve përpara hartimit të një akti, sipas parashikimeve të nenit 12 të ligjit nr.146/2014 “Për njoftimin dhe konsultimin publik”? Nëse po, si janë njoftuar grupe 21.12.2018 16.01.2019 26 -Dite PERFUNDUAR Download Pergjigjur me email
1363 Ministria e Arsimit, Sportit dhe Rinise Konsultim publik 1. A janë zhvilluar nga institucioni juaj procedura për mbledhjen e informacioneve ose opinioneve përpara hartimit të një akti, sipas parashikimeve të nenit 12 të ligjit nr.146/2014 “Për njoftimin dhe konsultimin publik”? Nëse po, si janë njoftuar grupe 21.12.2018 14.01.2019 24 -Dite PERFUNDUAR Download -
1362 Ministria e Shendetesise dhe Mbrojtjes Sociale Konsultim publik 1. A janë zhvilluar nga institucioni juaj procedura për mbledhjen e informacioneve ose opinioneve përpara hartimit të një akti, sipas parashikimeve të nenit 12 të ligjit nr.146/2014 “Për njoftimin dhe konsultimin publik”? Nëse po, si janë njoftuar grupe 21.12.2018 25.01.2019 35 -Dite PERFUNDUAR Download -
1361 Ministria per Evropen dhe Punet e Jashtme Konsultim publik 1. A janë zhvilluar nga institucioni juaj procedura për mbledhjen e informacioneve ose opinioneve përpara hartimit të një akti, sipas parashikimeve të nenit 12 të ligjit nr.146/2014 “Për njoftimin dhe konsultimin publik”? Nëse po, si janë njoftuar grupe 21.12.2018 15.02.2019 56 -Dite PERFUNDUAR Download Perfunduar pas ankimit
1360 Ministria e Shtetit per Diasporen Konsultim publik 1. A janë zhvilluar nga institucioni juaj procedura për mbledhjen e informacioneve ose opinioneve përpara hartimit të një akti, sipas parashikimeve të nenit 12 të ligjit nr.146/2014 “Për njoftimin dhe konsultimin publik”? Nëse po, si janë njoftuar grupe 21.12.2018 15.02.2019 56 -Dite PERFUNDUAR Download Pergjigjur me email pas ankimit
1359 Ministria e Shtetit per Mbrojtjen e Sipermarrjes Konsultim publik 1. A janë zhvilluar nga institucioni juaj procedura për mbledhjen e informacioneve ose opinioneve përpara hartimit të një akti, sipas parashikimeve të nenit 12 të ligjit nr.146/2014 “Për njoftimin dhe konsultimin publik”? Nëse po, si janë njoftuar grupe 21.12.2018 15.02.2019 56 -Dite PERFUNDUAR Download Perfunduar pas ankimit
1358 Komisioneri për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale Konsultim publik • Sa është numri i ankesave që i janë drejtuar Komisionerit për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale për shkelje të dispozitave të ligjit nr.146/2014 “Për njoftimin dhe konsultimin publik”? • Ju lutemi, na vendosni në dispozicion 21.12.2018 29.12.2018 8 -Dite PERFUNDUAR Download -
1357 Radio Televizioni Shqiptar Konsultim publik 1. A është bërë ndonjë kërkesë nga institucionet publike për transmetim në media të një procesi për konsultimin publik të zhvilluar për diskutimin e një projektakti? Nëse po, nga cili institucion dhe për cilat takime? 21.12.2018 29.12.2018 8 -Dite PERFUNDUAR Download -
1356 Kuvendi i Republikës së Shqipërisë Konsultim publik 1. Sa është numri i projektligjeve të shqyrtuara dhe të miratuara nga Kuvendi i Shqipërisë për peiudhën 01.01.2018 -31.11.2018? 2. Sa seanca dëgjimore me publikun janë zhvilluar nga Kuvendi/ Komisionet e posaçme? 3. Sa është numri i rekomandimeve/ komen 21.12.2018 11.01.2019 21 -Dite PERFUNDUAR Download -
1355 Agjencia Kombetare e Shoqerise se Informacionit Konsultim publik • A ka bërë një backup institucioni juaj për mbajtjen dhe ruajtjen e të dhënave të publikuara në Regjistrin Elektronik për Njoftimin dhe Konsultimin Publik. 21.12.2018 28.12.2018 7 -Dite PERFUNDUAR Download -
1354 Drejtoria e Politikave dhe Sistemit te Qeverisjes Konsultim publik • A ka pasur raste që është bërë monitorimi i efektivitetit të zhvillimit të procedurës së konsultimit publik të insitucioneve, nëpërmjet pyetësorëve apo anketave drejtuar publikut? Nëse po në cilin rast dhe na vendosni në dispozicion një kopje të raporti 21.12.2018 11.02.2019 52 -Dite PERFUNDUAR Download Perfunduar pas ankimit
1353 Bashkia Roskovec Mjedisi • A ka kryer Bashkia Roskovec studime në lidhje me ndotjen e ajrit në këtë Bashki? • Nëse po, ju lutemi na vini në dispozicion një kopje të studimeve të kryera. 17.12.2018 27.12.2018 10 -Dite PERFUNDUAR Download -
1352 Gjykata e Rrethit Gjyqesor Diber Drejtesi 1. Sa është numri i çështjeve penale të trajtuara nga Gjykata për periudhën 01.08.2017- 30.09.2018? 2. Sa nga këto çështje janë përfunduar me miratimin e marrëveshjes me të pandehurin? 3. Sa nga këto çështje janë përfunduar me refuzimin e marrëveshjes me 17.12.2018 24.12.2018 7 -Dite PERFUNDUAR Download -
1351 Gjykata e Rrethit Gjyqësor Fier Drejtesi 1. Sa është numri i çështjeve penale të trajtuara nga Gjykata për periudhën 01.08.2017- 30.09.2018? 2. Sa nga këto çështje janë përfunduar me miratimin e marrëveshjes me të pandehurin? 3. Sa nga këto çështje janë përfunduar me refuzimin e marrëveshjes me 17.12.2018 28.12.2018 11 -Dite PERFUNDUAR Download -
1350 Gjykata e Rrethit Gjyqësor Vlorë Drejtesi 1. Sa është numri i çështjeve penale të trajtuara nga Gjykata për periudhën 01.08.2017- 30.09.2018? 2. Sa nga këto çështje janë përfunduar me miratimin e marrëveshjes me të pandehurin? 3. Sa nga këto çështje janë përfunduar me refuzimin e marrëveshjes me 17.12.2018 03.01.2019 17 -Dite PERFUNDUAR Download -
1349 Gjykata e Rrethit Gjyqësor Tiranë Drejtesi 1. Sa është numri i çështjeve penale të trajtuara nga Gjykata për periudhën 01.08.2017- 30.09.2018? 2. Sa nga këto çështje janë përfunduar me miratimin e marrëveshjes me të pandehurin? 3. Sa nga këto çështje janë përfunduar me refuzimin e marrëveshjes me 17.12.2018 03.01.2019 17 -Dite PERFUNDUAR Download -
1348 Gjykata e Rrethit Gjyqesor Berat Drejtesi 1. Sa është numri i çështjeve penale të trajtuara nga Gjykata për periudhën 01.08.2017- 30.09.2018? 2. Sa nga këto çështje janë përfunduar me miratimin e marrëveshjes me të pandehurin? 3. Sa nga këto çështje janë përfunduar me refuzimin e marrëveshjes me 17.12.2018 28.12.2018 11 -Dite PERFUNDUAR Download Pergjigjur me email
1347 Gjykata e Rrethit Gjyqësor Shkodër Drejtesi 1. Sa është numri i çështjeve penale të trajtuara nga Gjykata për periudhën 01.08.2017- 30.09.2018? 2. Sa nga këto çështje janë përfunduar me miratimin e marrëveshjes me të pandehurin? 3. Sa nga këto çështje janë përfunduar me refuzimin e marrëveshjes me 12.12.2018 18.12.2018 6 -Dite PERFUNDUAR Download Pergjigjur me email
1346 Gjykata e Rrethit Gjyqesor Sarande Drejtesi 1. Sa është numri i çështjeve penale të trajtuara nga Gjykata për periudhën 01.08.2017- 30.09.2018? 2. Sa nga këto çështje janë përfunduar me miratimin e marrëveshjes me të pandehurin? 3. Sa nga këto çështje janë përfunduar me refuzimin e marrëveshjes me 12.12.2018 11.02.2019 61 -Dite PERFUNDUAR Download Perfunduar pas ankimit
1345 Gjykata e Rrethit Gjyqesor Permet Drejtesi 1. Sa është numri i çështjeve penale të trajtuara nga Gjykata për periudhën 01.08.2017- 30.09.2018? 2. Sa nga këto çështje janë përfunduar me miratimin e marrëveshjes me të pandehurin? 3. Sa nga këto çështje janë përfunduar me refuzimin e marrëveshjes me 12.12.2018 28.12.2018 16 -Dite PERFUNDUAR Download -
1344 Gjykata e Rrethit Gjyqesor Mat Drejtesi 1. Sa është numri i çështjeve penale të trajtuara nga Gjykata për periudhën 01.08.2017- 30.09.2018? 2. Sa nga këto çështje janë përfunduar me miratimin e marrëveshjes me të pandehurin? 3. Sa nga këto çështje janë përfunduar me refuzimin e marrëveshjes me 12.12.2018 24.12.2018 12 -Dite PERFUNDUAR Download -
1343 Gjykata e Rrethit Gjyqesor Pogradec Drejtesi 1. Sa është numri i çështjeve penale të trajtuara nga Gjykata për periudhën 01.08.2017- 30.09.2018? 2. Sa nga këto çështje janë përfunduar me miratimin e marrëveshjes me të pandehurin? 3. Sa nga këto çështje janë përfunduar me refuzimin e marrëveshjes me 12.12.2018 26.12.2018 14 -Dite PERFUNDUAR Download -
1342 Bashkia Lushnje Drejtesi 1. Sa është numri i çështjeve penale të trajtuara nga Gjykata për periudhën 01.08.2017- 30.09.2018? 2. Sa nga këto çështje janë përfunduar me miratimin e marrëveshjes me të pandehurin? 3. Sa nga këto çështje janë përfunduar me refuzimin e marrëveshjes me 12.12.2018 15.12.2018 3 -Dite PERFUNDUAR Download pergjigjur me email
1341 Gjykata e Rrethit Gjyqesor Puke Drejtesi 1. Sa është numri i çështjeve penale të trajtuara nga Gjykata për periudhën 01.08.2017- 30.09.2018? 2. Sa nga këto çështje janë përfunduar me miratimin e marrëveshjes me të pandehurin? 3. Sa nga këto çështje janë përfunduar me refuzimin e marrëveshjes me 12.12.2018 20.12.2018 8 -Dite PERFUNDUAR Download pergjigjur me email
1340 Gjykata e Rrethit Gjyqesor Lezhe Drejtesi 1. Sa është numri i çështjeve penale të trajtuara nga Gjykata për periudhën 01.08.2017- 30.09.2018? 2. Sa nga këto çështje janë përfunduar me miratimin e marrëveshjes me të pandehurin? 3. Sa nga këto çështje janë përfunduar me refuzimin e marrëveshjes me 12.12.2018 20.12.2018 8 -Dite PERFUNDUAR Download -
1339 Gjykata e Rrethit Gjyqesor Kukes Drejtesi 1. Sa është numri i çështjeve penale të trajtuara nga Gjykata për periudhën 01.08.2017- 30.09.2018? 2. Sa nga këto çështje janë përfunduar me miratimin e marrëveshjes me të pandehurin? 3. Sa nga këto çështje janë përfunduar me refuzimin e marrëveshjes me 12.12.2018 08.02.2019 58 -Dite PERFUNDUAR Download Perfunduar pas ankimit
1338 Gjykata e Rrethit Gjyqesor Kurbin Drejtesi 1. Sa është numri i çështjeve penale të trajtuara nga Gjykata për periudhën 01.08.2017- 30.09.2018? 2. Sa nga këto çështje janë përfunduar me miratimin e marrëveshjes me të pandehurin? 3. Sa nga këto çështje janë përfunduar me refuzimin e marrëveshjes me 12.12.2018 20.12.2018 8 -Dite PERFUNDUAR Download -
1337 Gjykata e Rrethit Gjyqesor Kruje Drejtesi 1. Sa është numri i çështjeve penale të trajtuara nga Gjykata për periudhën 01.08.2017- 30.09.2018? 2. Sa nga këto çështje janë përfunduar me miratimin e marrëveshjes me të pandehurin? 3. Sa nga këto çështje janë përfunduar me refuzimin e marrëveshjes me 12.12.2018 21.12.2018 9 -Dite PERFUNDUAR Download -
1336 Gjykata e Rrethit Gjyqësor Korçë Drejtesi 1. Sa është numri i çështjeve penale të trajtuara nga Gjykata për periudhën 01.08.2017- 30.09.2018? 2. Sa nga këto çështje janë përfunduar me miratimin e marrëveshjes me të pandehurin? 3. Sa nga këto çështje janë përfunduar me refuzimin e marrëveshjes me 12.12.2018 11.02.2019 61 -Dite PERFUNDUAR Download Pefunduar pas ankimit
1335 Gjykata e Rrethit Gjyqesor Kavaje Drejtesi 1. Sa është numri i çështjeve penale të trajtuara nga Gjykata për periudhën 01.08.2017- 30.09.2018? 2. Sa nga këto çështje janë përfunduar me miratimin e marrëveshjes me të pandehurin? 3. Sa nga këto çështje janë përfunduar me refuzimin e marrëveshjes me 12.12.2018 28.12.2018 16 -Dite PERFUNDUAR Download Pergjigjur me email
1334 Gjykata e Rrethit Gjyqesor Gjirokaster Drejtesi 1. Sa është numri i çështjeve penale të trajtuara nga Gjykata për periudhën 01.08.2017- 30.09.2018? 2. Sa nga këto çështje janë përfunduar me miratimin e marrëveshjes me të pandehurin? 3. Sa nga këto çështje janë përfunduar me refuzimin e marrëveshjes me 12.12.2018 28.12.2018 16 -Dite PERFUNDUAR Download -
1333 Gjykata e Rrethit Gjyqësor Elbasan Drejtesi 1. Sa është numri i çështjeve penale të trajtuara nga Gjykata për periudhën 01.08.2017- 30.09.2018? 2. Sa nga këto çështje janë përfunduar me miratimin e marrëveshjes me të pandehurin? 3. Sa nga këto çështje janë përfunduar me refuzimin e marrëveshjes me 12.12.2018 26.12.2018 14 -Dite PERFUNDUAR Download -
1332 Prokuroria e Rrethit Gjyqesor Puke Drejtesi 1. Sa është numri i çështjeve të trajtuara nga Prokuroria e Rrethit Gjyqësor Pukë për periudhën 01.08.2017- 30.09.2018? 2. Sa nga këto çështje janë përfunduar me marrëveshje me të pandehurin? 3. Kopje të kërkesave për miratimin e marrëveshjeve me të pande 12.12.2018 20.12.2018 8 -Dite PERFUNDUAR Download -
1331 Prokuroria e Rrethit Gjyqesor Mat Drejtesi 1. Sa është numri i çështjeve të trajtuara nga Prokuroria e Rrethit Gjyqësor Mat për periudhën 01.08.2017- 30.09.2018? 2. Sa nga këto çështje janë përfunduar me marrëveshje me të pandehurin? Kopje të kërkesave për miratimin e marrëveshjeve me të pandehuri 12.12.2018 21.12.2018 9 -Dite PERFUNDUAR Download -
1330 Prokuroria e Rrethit Gjyqesor Permet Drejtesi 1. Sa është numri i çështjeve të trajtuara nga Prokuroria e Rrethit Gjyqësor Përmet për periudhën 01.08.2017- 30.09.2018? 2. Sa nga këto çështje janë përfunduar me marrëveshje me të pandehurin? 3. Kopje të kërkesave për miratimin e marrëveshjeve me të pan 07.12.2018 17.12.2018 10 -Dite PERFUNDUAR Download -
1329 Prokuroria e Rrethit Gjyqesor Vlore Drejtesi 1. Sa është numri i çështjeve të trajtuara nga Prokuroria e Rrethit Gjyqësor Vlorë për periudhën 01.08.2017- 30.09.2018? 2. Sa nga këto çështje janë përfunduar me marrëveshje me të pandehurin? 3. Kopje të kërkesave për miratimin e marrëveshjeve me të pand 07.12.2018 24.12.2018 17 -Dite PERFUNDUAR Download -
1328 Prokuroria e Rrethit Gjyqesor Tropoje Drejtesi 1. Sa është numri i çështjeve të trajtuara nga Prokuroria e Rrethit Gjyqësor Tropojë për periudhën 01.08.2017- 30.09.2018? 2. Sa nga këto çështje janë përfunduar me marrëveshje me të pandehurin? 3. Kopje të kërkesave për miratimin e marrëveshjeve me të pa 07.12.2018 07.02.2019 62 -Dite PERFUNDUAR Download Perfunduar pas ankimit
1327 Prokuroria e Rrethit Gjyqesor Shkoder Drejtesi 1. Sa është numri i çështjeve të trajtuara nga Prokuroria e Rrethit Gjyqësor Shkodër për periudhën 01.08.2017- 30.09.2018? 2. Sa nga këto çështje janë përfunduar me marrëveshje me të pandehurin? 3. Kopje të kërkesave për miratimin e marrëveshjeve me të pa 07.12.2018 04.01.2019 28 -Dite PERFUNDUAR Download -
1326 Prokuroria prane Gjykates se Shkalles se Pare Sarande Drejtesi 1. Sa është numri i çështjeve të trajtuara nga Prokuroria e Rrethit Gjyqësor Sarandë për periudhën 01.08.2017- 30.09.2018? 2. Sa nga këto çështje janë përfunduar me marrëveshje me të pandehurin? 3. Kopje të kërkesave për miratimin e marrëveshjeve me të pa 07.12.2018 07.02.2019 62 -Dite PERFUNDUAR Download Perfunduar pas ankimit
1325 Prokuroria e Rrethit Gjyqesor Pogradec Drejtesi 1. Sa është numri i çështjeve të trajtuara nga Prokuroria e Rrethit Gjyqësor Pogradec për periudhën 01.08.2017- 30.09.2018? 2. Sa nga këto çështje janë përfunduar me marrëveshje me të pandehurin? 3. Kopje të kërkesave për miratimin e marrëveshjeve me të p 07.12.2018 28.12.2018 21 -Dite PERFUNDUAR Download -
1324 Prokuroria e Rrethit Gjyqesor Kukes Drejtesi 1. Sa është numri i çështjeve të trajtuara nga Prokuroria e Rrethit Gjyqësor Kukës për periudhën 01.08.2017- 30.09.2018? 2. Sa nga këto çështje janë përfunduar me marrëveshje me të pandehurin? 3. Kopje të kërkesave për miratimin e marrëveshjeve me të pand 06.12.2018 08.02.2019 64 -Dite PERFUNDUAR Download Perfunduar pas ankimit
1323 Prokuroria e Rrethit Gjyqesor Kurbin Drejtesi 1. Sa është numri i çështjeve të trajtuara nga Prokuroria e Rrethit Gjyqësor Kurbin për periudhën 01.08.2017- 30.09.2018? 2. Sa nga këto çështje janë përfunduar me marrëveshje me të pandehurin? 3. Kopje të kërkesave për miratimin e marrëveshjeve me të pan 06.12.2018 11.01.2019 36 -Dite PERFUNDUAR Download -
1322 Prokuroria e Rrethit Gjyqesor Lezhe Drejtesi 1. Sa është numri i çështjeve të trajtuara nga Prokuroria e Rrethit Gjyqësor Lezhë për periudhën 01.08.2017- 30.09.2018? 2. Sa nga këto çështje janë përfunduar me marrëveshje me të pandehurin? 3. Kopje të kërkesave për miratimin e marrëveshjeve me të pand 06.12.2018 04.01.2019 29 -Dite PERFUNDUAR Download -
1321 Prokuroria e Rrethit Gjyqesor Lushnje Drejtesi 1. Sa është numri i çështjeve të trajtuara nga Prokuroria e Rrethit Gjyqësor Lushnje për periudhën 01.08.2017- 30.09.2018? 2. Sa nga këto çështje janë përfunduar me marrëveshje me të pandehurin? 3. Kopje të kërkesave për miratimin e marrëveshjeve me të pa 06.12.2018 24.12.2018 18 -Dite PERFUNDUAR Download -
1320 Prokuroria e Rrethit Gjyqesor Berat Drejtesi 1. Sa është numri i çështjeve të trajtuara nga Prokuroria e Rrethit Gjyqësor Berat për periudhën 01.08.2017- 30.09.2018? 2. Sa nga këto çështje janë përfunduar me marrëveshje me të pandehurin? 3. Kopje të kërkesave për miratimin e marrëveshjeve me të pand 06.12.2018 10.12.2018 4 -Dite PERFUNDUAR Download -
1319 Prokuroria e Rrethit Gjyqesor Diber Drejtesi 1. Sa është numri i çështjeve të trajtuara nga Prokuroria e Rrethit Gjyqësor Dibër për periudhën 01.08.2017- 30.09.2018? 2. Sa nga këto çështje janë përfunduar me marrëveshje me të pandehurin? Kopje të kërkesave për miratimin e marrëveshjeve me të pande 06.12.2018 21.12.2018 15 -Dite PERFUNDUAR Download -
1318 Prokuroria prane Gjykates se Rrethit Gjyqesor Durres Drejtesi 1. Sa është numri i çështjeve të trajtuara nga Prokuroria e Rrethit Gjyqësor Durrës për periudhën 01.08.2017- 30.09.2018? 2. Sa nga këto çështje janë përfunduar me marrëveshje me të pandehurin? 3. Kopje të kërkesave për miratimin e marrëveshjeve me të pan 06.12.2018 18.12.2018 12 -Dite PERFUNDUAR Download pergjigjur me email
1317 Prokuroria prane Gjykates se Shkalles se Pare Elbasan Drejtesi 1. Sa është numri i çështjeve të trajtuara nga Prokuroria e Rrethit Gjyqësor Elbasan për periudhën 01.08.2017- 30.09.2018? 2. Sa nga këto çështje janë përfunduar me marrëveshje me të pandehurin? 3. Kopje të kërkesave për miratimin e marrëveshjeve me të pa 06.12.2018 12.12.2018 6 -Dite PERFUNDUAR Download -
1316 Prokuroria e Rrethit Gjyqesor Fier Drejtesi 1. Sa është numri i çështjeve të trajtuara nga Prokuroria e Rrethit Gjyqësor Fier për periudhën 01.08.2017- 30.09.2018? 2. Sa nga këto çështje janë përfunduar me marrëveshje me të pandehurin? 3. Kopje të kërkesave për miratimin e marrëveshjeve me të pande 06.12.2018 17.12.2018 11 -Dite PERFUNDUAR Download -
1315 Gjykata e Rrethit Gjyqesor Gjirokaster Drejtesi 1. Sa është numri i çështjeve të trajtuara nga Prokuroria e Rrethit Gjyqësor Gjirokastër për periudhën 01.08.2017- 30.09.2018? 2. Sa nga këto çështje janë përfunduar me marrëveshje me të pandehurin? 3. Kopje të kërkesave për miratimin e marrëveshjeve me t 06.12.2018 12.02.2019 68 -Dite PERFUNDUAR Download Perfunduar pas ankimit
1314 Prokuroria e Rrethit Gjyqesor Kavaje Drejtesi 1. Sa është numri i çështjeve të trajtuara nga Prokuroria e Rrethit Gjyqësor Kavajë për periudhën 01.08.2017- 30.09.2018? 2. Sa nga këto çështje janë përfunduar me marrëveshje me të pandehurin? Kopje të kërkesave për miratimin e marrëveshjeve me të pandeh 06.12.2018 20.12.2018 14 -Dite PERFUNDUAR Download -
1313 Prokuroria e Rrethit Gjyqesor Korce Drejtesi 1. Sa është numri i çështjeve të trajtuara nga Prokuroria e Rrethit Gjyqësor Korçë për periudhën 01.08.2017- 30.09.2018? 2. Sa nga këto çështje janë përfunduar me marrëveshje me të pandehurin? Kopje të kërkesave për miratimin e marrëveshjeve me të pandehu 06.12.2018 20.12.2018 14 -Dite PERFUNDUAR Download -
1312 Prokuroria e Rrethit Gjyqesor Kruje Drejtesi 1. Sa është numri i çështjeve të trajtuara nga Prokuroria e Rrethit Gjyqësor Krujë për periudhën 01.08.2017- 30.09.2018? 2. Sa nga këto çështje janë përfunduar me marrëveshje me të pandehurin? 3. Kopje të kërkesave për miratimin e marrëveshjeve me të pand 06.12.2018 17.12.2018 11 -Dite PERFUNDUAR Download -
1311 Drejtoria e Përgjithshme e Policisë Informacion • Kopje të: Procedura standarde: “Rregullat teknike të shoqërimit në polici”, miratuar me urdhrin nr. 306, datë 31.03.2016, të drejtorit të Policisë së Shtetit 06.12.2018 14.12.2018 8 -Dite PERFUNDUAR Download Pergjigjur me email
1310 Agjencia e Trajtimit te Koncesioneve Mjedisi 1. Kopje të dokumentacionit lidhur me procedurën e ndjekur për zhvillimin e garës konçesionare për ndërtimin e HEC-ve mbi lumin Shushicë? 2. Kopje të kontratës konçesionare të lidhur me subjektin “Shushica Hydropower” për ndërtimin e HEC-ve mbi lumin Shus 05.12.2018 13.12.2018 8 -Dite PERFUNDUAR Download -
1309 Agjencia e Basenit Ujor Mjedisi 1. Kopje të dokumentacionit lidhur me procedurën e ndjekur për zhvillimin e garës konçesionare për ndërtimin e HEC-ve mbi lumin Shushicë? 2. Kopje të kontratës konçesionare të lidhur me subjektin “Shushica Hydropower” për ndërtimin e HEC-ve mbi lumin Shus 05.12.2018 16.01.2019 42 -Dite PERFUNDUAR Download -
1308 Agjencia Kombëtare e Mjedisit Mjedisi 1. Kopje të dokumentacionit lidhur me procedurën e ndjekur për zhvillimin e garës konçesionare për ndërtimin e HEC-ve mbi lumin Shushicë? 2. Kopje të kontratës konçesionare të lidhur me subjektin “Shushica Hydropower” për ndërtimin e HEC-ve mbi lumin Shus 05.12.2018 17.12.2018 12 -Dite PERFUNDUAR Download -
1307 Agjencia Kombetare e Burimeve Natyrore Mjedisi 1. Kopje të dokumentacionit lidhur me procedurën e ndjekur për zhvillimin e garës konçesionare për ndërtimin e HEC-ve mbi lumin Shushicë? 2. Kopje të kontratës konçesionare të lidhur me subjektin “Shushica Hydropower” për ndërtimin e HEC-ve mbi lumin Shus 05.12.2018 29.12.2018 24 -Dite PERFUNDUAR Download -
1306 Ministria e Infrastruktures dhe Energjise Mjedisi 1. Kopje të dokumentacionit lidhur me procedurën e ndjekur për zhvillimin e garës konçesionare për ndërtimin e HEC-ve mbi lumin Shushicë? 2. Kopje të kontratës konçesionare të lidhur me subjektin “Shushica Hydropower” për ndërtimin e HEC-ve mbi lumin Shus 05.12.2018 09.04.2019 124 -Dite PERFUNDUAR - Pergjigje e pjesshme
1305 Ministria e Turizmit dhe Mjedisit Mjedisi 1. Kopje të dokumentacionit lidhur me procedurën e ndjekur për zhvillimin e garës konçesionare për ndërtimin e HEC-ve mbi lumin Shushicë? 2. Kopje të kontratës konçesionare të lidhur me subjektin “Shushica Hydropower” për ndërtimin e HEC-ve mbi lumin Shus 05.12.2018 12.01.2019 38 -Dite PERFUNDUAR Download -
1304 Agjencia e Menaxhimit te Burimeve Ujore Mjedisi 1. Kopje të dokumentacionit lidhur me procedurën e ndjekur për zhvillimin e garës konçesionare për ndërtimin e HEC-ve mbi lumin Shushicë? 2. Kopje të kontratës konçesionare të lidhur me subjektin “Shushica Hydropower” për ndërtimin e HEC-ve mbi lumin Shus 05.12.2018 21.12.2018 16 -Dite PERFUNDUAR Download -
1303 Agjencia e Zhvillimit te Territoritr Mjedisi 1. Kopje të dokumentacionit lidhur me procedurën e ndjekur për zhvillimin e garës konçesionare për ndërtimin e HEC-ve mbi lumin Shushicë? 2. Kopje të kontratës konçesionare të lidhur me subjektin “Shushica Hydropower” për ndërtimin e HEC-ve mbi lumin Shus 05.12.2018 03.01.2019 29 -Dite PERFUNDUAR Download -
1302 Avokati i Popullit Informacion • Sa është numri i ankesave për shkeljen e të drejtës për informim të trajtuara nga Avokati i Popullit për vitin 2018? • Cilat janë procedurat dhe masat që ka marrë Avokati i Popullit ndaj institucioneve, për të cilat ka konstatuar shkelje të dispozitave 26.11.2018 11.12.2018 15 -Dite PERFUNDUAR Download -
1301 Komisioneri për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale Informacion • Sa është numri i ankesave që ka marrë Komisioneri për të Drejtën e Informimit për vitin 2018 dhe çfarë vendimesh ka marrë në rastet konkrete? • Sa është numri i ankesave që ka marrë Komisioneri nga gazetarët për vitin 2018 dhe çfarë vendimesh ka marrë n 26.11.2018 11.12.2018 15 -Dite PERFUNDUAR Download -
1300 Agjensia Kombetare e Planifikimit te Territorit Mjedisi Kopje të dokumenteve mbi projektet e financuara nga qeveria shqiptare të quajtura “ RILINDJA URBNANE” konkretisht për: 1. Sistemim “Asfaltim rruga Korçë-Bilisht fshati Kuc-Orman”. Përfitues Bashkia Maliq dhe Bashkia Korçë; 2. Projekti “Stimulimi me in 17.11.2018 26.11.2018 9 -Dite PERFUNDUAR Download -
1299 Fondi Shqiptar i Zhvillimit Mjedisi Kopje të dokumenteve mbi projektet e financuara nga qeveria shqiptare të quajtura “ RILINDJA URBNANE” konkretisht për: 1. Sistemim “Asfaltim rruga Korçë-Bilisht fshati Kuc-Orman”. Përfitues Bashkia Maliq dhe Bashkia Korçë; 2. Projekti “Stimulimi me in 17.11.2018 - 563 -Dite PRITJE - -
1298 Kryeministria Mjedisi Kopje të dokumenteve mbi projektet e financuara nga qeveria shqiptare të quajtura “ RILINDJA URBNANE” konkretisht për: 1. Sistemim “Asfaltim rruga Korçë-Bilisht fshati Kuc-Orman”. Përfitues Bashkia Maliq dhe Bashkia Korçë; 2. Projekti “Stimulimi me in 17.11.2018 - 563 -Dite PRITJE - Derguar per kompetence MIE
1297 Agjencia e Zhvillimit te Territoritr Mjedisi Kopje të dokumenteve mbi projektet e financuara nga qeveria shqiptare të quajtura “ RILINDJA URBNANE” konkretisht për: 1. Sistemim “Asfaltim rruga Korçë-Bilisht fshati Kuc-Orman”. Përfitues Bashkia Maliq dhe Bashkia Korçë; 2. Projekti “Stimulimi me in 17.11.2018 - 563 -Dite PRITJE - -
1296 Autoriteti Rrugor Shqiptar Strehimi • Cilat janë masat e marra nga Autoriteti Rrugor Shqiptar për strehimin e familjeve të cilat preken nga ndërtimi i Unazës së Madhe të Tiranës në zonën Pallati me Shigjeta-Sheshi Shqiponja? • A janë kryer konsultime publike/ dëgjesa publike etj me banorët 17.11.2018 27.11.2018 10 -Dite PERFUNDUAR Download -
1295 Agjencia Kombetare e Ujesjelles Kanalizime Auditime • Kopje të raporteve vjetore, analizë vjetore dhe kopje të raporte të monitorimit të hartuar për Ujësjellës Kanalizime Tiranë, për periudhën 2016-2017. 08.11.2018 - 572 -Dite PRITJE - Derguar per kompetenc UKT
1294 Avokati i Popullit Arsim • Në cfarë faze ndodhet hetimi administrativ në lidhje me ankesën e paraqitur pranë institucionit të Avokatit të Popullit, nga prindërit e nxënësve të klasës së 3 B, të Shkollës 9 vjeçare “E Kuqe” për zhvillimin si gjuhë të huaj të parë gjuhën italiane? • 08.11.2018 15.11.2018 7 -Dite PERFUNDUAR Download -
1293 Drejtoria Arsimore Rajonale Tiranë Arsim • Cila është gjuha e huaj e parë në Shkollën 9 vjeçare “E Kuqe”? • Cila është gjuha e huaj e parë e përcaktuar për klasën e 3 B? 08.11.2018 19.11.2018 11 -Dite PERFUNDUAR Download -
1292 Instituti i Monumenteve te Kultures Informacion • Kopje të plotë të vendimit nr 58 datë 10.01.2018 të Këshillit Kombëtar të Restaurimeve për rishikimin e rregullores “Mbi kriteret dhe proçedurat administrative për marrjen e liçensave të ushtrimit të profesionit të restautorit 30.10.2018 - 581 -Dite PRITJE - Pergjigje e pjesshme, shkrese sqaruese
1291 Prokuroria e Rrethit Gjyqësor Tiranë Drejtesi 1. Sa është numri i çështjeve të trajtuara nga Prokuroria e Rrethit Gjyqësor Tiranë për periudhën 01.08.2017- 30.09.2018? 2. Sa nga këto çështje janë përfunduar me marrëveshje me të pandehurin? 3. Kopje të kërkesave për miratimin e marrëveshjeve me të pan 24.10.2018 20.11.2018 27 -Dite PERFUNDUAR Download Perfunduar pas shkreses sqaruese
1290 Agjencia Kombetare e Ujesjelles Kanalizime Informacion 1. Cilat janë projektet me financim të huaj të Ujësjellës Kanalizime Tiranë? 2. Si bëhet monitorimi i tyre dhe cilat janë rezultatet e këtij monitorimi sipas kreut III, pika 2, të VKM Nr. 504, datë 6.7.2016 13.10.2018 19.10.2018 6 -Dite PERFUNDUAR Download -
1289 Ministria e Arsimit, Sportit dhe Rinise Arsim • Kopje të Urdhërit të Ministrit të Arsimit Nr.560 datë 19.11.2012 13.10.2018 18.10.2018 5 -Dite PERFUNDUAR Download Pergjigjur me email
1288 Komisioni i Pavarur i Kualifikimit Drejtesi • Në sa raste Komisioni i Pavarur i Kualifikimit ka vendosur shkarkimin e subjekteve të rivlerësimit gjyqtar/ prokuror për shkak të deklarimeve të pasakta/të pavërteta në deklaratën e pasurisë? • Sa prej këtyre raste KPK-ja i ka referuar çështjen prokuro 10.10.2018 26.10.2018 16 -Dite PERFUNDUAR Download -
1287 Autoriteti i Konkurencës Informacion • A është shprehur Autoriteti i Konkurencës në lidhje me krijimin e “Shkollës së Drejtorëve” të arsimit parauniveristar? • Nëse po, a është konstatuar nga ana e AK-ës nëse bashkëpunimi eksluziv i qeverisë me një OJQ dhe ofrimi i këtij shërbimi eksluzivish 05.10.2018 18.10.2018 13 -Dite PERFUNDUAR Download Pergjigjur me email
1286 Kontrolli i Lartë i Shtetit Auditime • Kopje të Raportit Përfundimtar të Auditimit të kryer ndaj Bashkisë Tiranë gjatë vitit 2018; • Kopje të Raportit Përfundimtar të Auditimit të kryer ndaj Bankës së Shqipërisë gjatë vitit 2018; • Kopje të Raportit Përfundimtar të Auditimit të kryer ndaj M 05.10.2018 22.10.2018 17 -Dite PERFUNDUAR Download -
1285 Komisioneri Publik Drejtesi • Kopje të rekomandimeve / vlerësimeve të Operacionit Ndërkombëtar të Monitorimit në lidhje me subjektin e vlerësimit Xhezair Zaganjori 05.10.2018 18.10.2018 13 -Dite PERFUNDUAR Download -
1284 Drejtoria Arsimore Rajonale Tiranë Arsim • Kopje të urdhërit/udhëzimit etj të Drejtorisë Arsimore Rajonale Tiranë që urdhëron/udhëzon etj krijimin e një klase që ka gjuhë të parë, gjuhën italiane; • Kopje të urdhërit/udhëzimit etj të DAR Tiranë që urdhëron/udhëzon etj procedurën e përzgjedhjes s 14.09.2018 29.10.2018 45 -Dite PERFUNDUAR Download Perfunduar pas ankimit
1283 Shkolla 9-vjecare "E Kuqe" Arsim • Ku bazohet (urdhër/udhëzim etj) përzgjedhja e nxënësve të klasës së tretë të cilët kanë si gjuhë të parë, gjuhën italiane? • Çfarë procedure është ndjekur për përzgjedhjen e kësaj klase dhe ku bazohet kjo procedurë? • Si është përzgjedhur kjo klasë nga 14.09.2018 27.11.2018 74 -Dite PERFUNDUAR Download Perfunduar pas ankimit
1282 Agjensia Kombetare e Planifikimit te Territorit Informacion • Cilat janë kriteret për përzgjedhjen e fshatrave për projektin “Akademia 100+ fshatrat”? • Ju lutemi na vini në dispozicion një kopje të listës së fshatrave të përzgjedhur. 07.09.2018 18.09.2018 11 -Dite PERFUNDUAR Download -
1281 Ministria e Arsimit, Sportit dhe Rinise Arsim • Sa është numri i institucioneve të arsimit të lartë në Shqipëri sipas nomeklaturës së parashikuar në ligjin e arsimit të lartë (universitete, kolegje universitare etj.)? • Cilat janë institucionet e arsimit të lartë privat dhe/ose publik që kanë marrë s 07.09.2018 14.09.2018 7 -Dite PERFUNDUAR Download Pergjigjur me email
1280 Kryeministria Informacion • Në sa mbledhje qeverie ka marrë pjesë Kryeministri dhe sa është numri i VKM-ve të nënshkruara prej tij, në raport me totalin për periudhën Shtator 2017 - Gusht 2018 ? • Sa është numri i VKM-ve të nënshkruara nga zv.Kryeministri për këtë periudhë? 07.09.2018 11.09.2018 4 -Dite PERFUNDUAR Download Pergjigjur me email
1279 Ministria e Brendshme Drejtesi A eshte miratuar Strategjia Kombetare e Luftes kunder Trafikimit te Personave dhe Plani i Veprimit per vitin 2018 e ne vijim ? etj 03.08.2018 30.08.2018 27 -Dite PERFUNDUAR Download -
1278 Ministria e Brendshme Drejtesi Cilat jane masat qe jane ndermarre nga Qeveria Shqiptare ne kuader te 03.08.2018 30.08.2018 27 -Dite PERFUNDUAR Download -
1277 Gjykata e Rrethit Gjyqësor Vlorë Buxhet • Sa është numri i avokatëve të caktuar kryesisht nga Gjykata për vitin 2016, 2017? • Sa është numri i çështjeve të gjykuara nga Gjykata dhe sa nga këto çështje janë përfaqësuar nga avokatë kryesisht për vitin 2016, 2017? • Sa është buxheti për pagimin e 30.07.2018 10.09.2018 42 -Dite PERFUNDUAR Download -
1276 Prokuroria e Krimeve të Rënda Buxhet Sa eshte numri i avokateve te caktuar kryesisht nga Prokuroria ne vitet 2014-2017? etj 30.07.2018 23.11.2018 116 -Dite PERFUNDUAR Download Perfunduar pas shkreses sqaruese
1275 ILDKP Drejtesi • Kopje të formularëve të deklarimit të pasurive të anëtarëve të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit. 30.07.2018 - 673 -Dite ANKIM - KDI: Trajtimi i ankeses do te vijoje ne kohen kur informacioni i kerkuar te jete objektivisht i mundur
Shkrese sqaruese KDI
1274 Ministria e Infrastruktures dhe Energjise Mjedisi • A kanë paraqitur Cengiz Construction & Kalyon & Kolin Construction, pranë istitucionit tuaj studimin e fizibilitetit për Projektin e Aeroportit të Vlorës? • Nëse po, ju lutemi na vini në dispozicion një kopje të dokumentacionit të dërguar nga këto kompa 24.07.2018 - 679 -Dite VENDIM KOMISIONERI - KDI: pranimin e ankeses se Res Publica, detyrimin e autoritetit per te vene ne dispoziocion dokumentacionin
1273 Agjencia Kombetare e Burimeve Natyrore Mjedisi • A kanë paraqitur Cengiz Construction & Kalyon & Kolin Construction, pranë istitucionit tuaj studimin e fizibilitetit për Projektin e Aeroportit të Vlorës? • Nëse po, ju lutemi na vini në dispozicion një kopje të dokumentacionit të dërguar nga këto kompa 24.07.2018 01.08.2018 8 -Dite PERFUNDUAR Download -
1272 Agjencia Kombëtare e Mjedisit Mjedisi • A kanë paraqitur Cengiz Construction & Kalyon & Kolin Construction, pranë istitucionit tuaj kërkesë për procedurën e Vlerësimit të Ndikimit në Mjedis (VNM), për Projektin e Aeroportit të Vlorës? • Nëse po, na vini në dispozicion një kopje të VNM-së. • 24.07.2018 06.08.2018 13 -Dite PERFUNDUAR Download -
1271 Ministria e Turizmit dhe Mjedisit Mjedisi • A kanë paraqitur Cengiz Construction & Kalyon & Kolin Construction, pranë istitucionit tuaj kërkesë për procedurën e Vlerësimit të Ndikimit në Mjedis (VNM), për Projektin e Aeroportit të Vlorës? • Nëse po, na vini në dispozicion një kopje të VNM-së. • 24.07.2018 - 679 -Dite PRITJE - Autoriteti ka kerkuar kohe per pergjigjen
1270 Kuvendi i Republikës së Shqipërisë Drejtesi • Kopje të dokumentacionit shoqërues të projektligjit “ Për përcaktimin e procedurës së veçantë për negocimin dhe lidhjen e kontratës ndërmjet shtetit Shqiptar dhe shoqërive“CENGIZ CONSTRUCTION & KALYON & KOLIN CONSTRUCTION”, me objekt projektimin, ndërti 24.07.2018 31.07.2018 7 -Dite PERFUNDUAR Download -
1269 Drejtoria e Përgjithshme e Arkivave Informacion • A ka Universiteti i Tiranës një sistem arkivor? • A i është nënshtruar ndonjëherë ky sistem kontrollit nga ana juaj? Nëse po, a keni marrë masa për rastet kur UT nuk i ka mundësuar akses studiuesve vendas dhe të huaj në arkiv? 24.07.2018 02.08.2018 9 -Dite PERFUNDUAR Download -
1268 Biblioteka Kombetare Informacion • Mbi bazën e cilit ligj / rregullore etj bazohen praktikat aktuale të ndjekura nga Biblioteka Kombëtare për: 1. Ndalimin e huazimit të materialeve të bibliotekës jashtë mjediseve të Bibliotekës Kombëtare; 2. Mos aksesimin në disertacionet e dorëzuara n 24.07.2018 06.08.2018 13 -Dite PERFUNDUAR Download -
1267 BashkiaTiranë Buxhet • Sa është kostoja e Bashkisë Tiranë për aplikime për cmime të ndryshme kombëtare dhe ndërkombëtare, për angazhime të ngjashme marketingu apo në kuadrin e diplomacisë publike jashtë vendit? • Cilat janë dobitë publike që përfiton Bashkia Tiranë si dhe qyt 24.07.2018 14.08.2018 21 -Dite PERFUNDUAR Download Pergjigjur me email
1266 President i Republikës së Shqipërisë Informacion • Cilat janë veprimet e kryera nga Presidenti i Republikës lidhur me plotësimin e vendeve vakante dhe dokumentacionin lidhur me to, (kandidaturat që kanë shprehur interesin etj) për konkurimin për anëtar të Gjykatës Kushtetuese, të shpalluara me dekretin 24.07.2018 24.08.2018 31 -Dite PERFUNDUAR Download -
1265 Ujesjelles Kanalizime Tirane Informacion • Sa është pagesa e bërë nga Ujësjellës Kanalizime Tiranë për dëmshpërblime dhe shpenzime gjyqësore për shkak të humbjes së cështjeve gjyqësore nga UKT për vitet 2015, 2016 dhe 2017, e ndarë sipas viteve? 24.07.2018 - 679 -Dite GJYKIM SHK 1 - KDI: pranimin e ankeses se Res Publica, detyrimin e autoritetit per te vene ne dispoziocion dokumentacionin
1264 Agjencia Publike e Akreditimit te Arsimit te Larte Arsim • A ka evidentuar Agjencia Publike e Akreditimit të Arsimit të Lartë gjatë procesit të vlerësimit të jashtëm të Universitetit të Tiranës ekzistencën e procedurave për ruajtjen e dokumentacionit dhe të një arkivi në perputhje me kuadrin ligjor përkatës në 29.06.2018 05.07.2018 6 -Dite PERFUNDUAR Download -
1263 Ministria e Financave dhe Ekonomise Konsumator • Sa është numri i shoqatave për mbrojtjen e konsumatorëve të regjistruara sipas ligjit “Për mbrojtjen e konsumatorit” pranë ministrisë? • Cilat janë kriteret dhe dokumentacioni për regjistrimin e një shoqate të tillë? • Ju lutemi na vini në dispozicion n 29.06.2018 25.07.2018 26 -Dite PERFUNDUAR Download Pergjigjur me email
1262 Autoriteti i Mediave Audiovizive Konsumator • A ka evidentuar Autoriteti i Mediave Audiovizive 29.06.2018 10.07.2018 11 -Dite PERFUNDUAR Download -
1261 Drejtoria e Përgjithshme e Policisë Drejtesi • Cilat janë masat që janë ndërmarrë nga Qeveria Shqiptare në kuadër të “Vëzhgimin Përfundimtar të Kombeve të Bashkuara nr.24, viti 2012 12.06.2018 30.07.2018 48 -Dite PERFUNDUAR Download Perfunduar pas ankimit
1260 Gjykata e Shkallës së Parë e Krimeve të Rënda Buxhet • Sa është numri i avokatëve të caktuar kryesisht nga Gjykata për vitin 2016, 2017? • Sa është numri i çështjeve të gjykuara nga Gjykata dhe sa nga këto çështje janë përfaqësuar nga avokatë kryesisht për vitin 2016, 2017? • Sa është buxheti për pagimin e 12.06.2018 25.07.2018 43 -Dite PERFUNDUAR Download Perfunduar pas ankimit
1259 Gjykata e Rrethit Gjyqësor Fier Buxhet • Sa është numri i avokatëve të caktuar kryesisht nga Gjykata për vitin 2016, 2017? • Sa është numri i çështjeve të gjykuara nga Gjykata dhe sa nga këto çështje janë përfaqësuar nga avokatë kryesisht për vitin 2016, 2017? • Sa është buxheti për pagimin e 12.06.2018 05.07.2018 23 -Dite PERFUNDUAR Download Pergjigjur pas emailit sqarues
1258 Gjykata e Rrethit Gjyqësor Tiranë Buxhet • Sa është numri i avokatëve të caktuar kryesisht nga Gjykata për vitin 2016, 2017? • Sa është numri i çështjeve të gjykuara nga Gjykata dhe sa nga këto çështje janë përfaqësuar nga avokatë kryesisht për vitin 2016, 2017? • Sa është buxheti për pagimin e 07.06.2018 21.06.2018 14 -Dite PERFUNDUAR Download -
1257 Gjykata e Rrethit Gjyqesor Berat Buxhet • Sa është numri i avokatëve të caktuar kryesisht nga Gjykata për vitin 2016, 2017? • Sa është numri i çështjeve të gjykuara nga Gjykata dhe sa nga këto çështje janë përfaqësuar nga avokatë kryesisht për vitin 2016, 2017? • Sa është buxheti për pagimin e 07.06.2018 25.06.2018 18 -Dite PERFUNDUAR Download -
1256 Gjykata e Rrethit Gjyqesor Diber Buxhet • Sa është numri i avokatëve të caktuar kryesisht nga Gjykata për vitin 2016, 2017? • Sa është numri i çështjeve të gjykuara nga Gjykata dhe sa nga këto çështje janë përfaqësuar nga avokatë kryesisht për vitin 2016, 2017? • Sa është buxheti për pagimin e 07.06.2018 18.06.2018 11 -Dite PERFUNDUAR Download -
1255 Gjykata e Rrethit Gjyqësor Durrës Buxhet • Sa është numri i avokatëve të caktuar kryesisht nga Gjykata për vitin 2016, 2017? • Sa është numri i çështjeve të gjykuara nga Gjykata dhe sa nga këto çështje janë përfaqësuar nga avokatë kryesisht për vitin 2016, 2017? • Sa është buxheti për pagimin e 07.06.2018 14.06.2018 7 -Dite PERFUNDUAR Download Pergjigjur me email
1254 Gjykata e Rrethit Gjyqësor Elbasan Buxhet • Sa është numri i avokatëve të caktuar kryesisht nga Gjykata për vitin 2016, 2017? • Sa është numri i çështjeve të gjykuara nga Gjykata dhe sa nga këto çështje janë përfaqësuar nga avokatë kryesisht për vitin 2016, 2017? • Sa është buxheti për pagimin e 07.06.2018 05.07.2018 28 -Dite PERFUNDUAR Download Perfunduar pas ankimit
1253 Gjykata e Rrethit Gjyqesor Gjirokaster Buxhet • Sa është numri i avokatëve të caktuar kryesisht nga Gjykata për vitin 2016, 2017? • Sa është numri i çështjeve të gjykuara nga Gjykata dhe sa nga këto çështje janë përfaqësuar nga avokatë kryesisht për vitin 2016, 2017? • Sa është buxheti për pagimin e 07.06.2018 14.06.2018 7 -Dite PERFUNDUAR Download -
1252 Gjykata e Rrethit Gjyqesor Kavaje Buxhet • Sa është numri i avokatëve të caktuar kryesisht nga Gjykata për vitin 2016, 2017? • Sa është numri i çështjeve të gjykuara nga Gjykata dhe sa nga këto çështje janë përfaqësuar nga avokatë kryesisht për vitin 2016, 2017? • Sa është buxheti për pagimin e 07.06.2018 23.07.2018 46 -Dite PERFUNDUAR Download Perfunduar pas ankimit
1251 Gjykata e Rrethit Gjyqësor Korçë Buxhet • Sa është numri i avokatëve të caktuar kryesisht nga Gjykata për vitin 2016, 2017? • Sa është numri i çështjeve të gjykuara nga Gjykata dhe sa nga këto çështje janë përfaqësuar nga avokatë kryesisht për vitin 2016, 2017? • Sa është buxheti për pagimin e 07.06.2018 28.06.2018 21 -Dite PERFUNDUAR Download Pergjigjur me email
1250 Gjykata e Rrethit Gjyqesor Kruje Buxhet • Sa është numri i avokatëve të caktuar kryesisht nga Gjykata për vitin 2016, 2017? • Sa është numri i çështjeve të gjykuara nga Gjykata dhe sa nga këto çështje janë përfaqësuar nga avokatë kryesisht për vitin 2016, 2017? • Sa është buxheti për pagimin e 07.06.2018 25.07.2018 48 -Dite PERFUNDUAR Download Perfunduar pas ankimit
1249 Gjykata e Rrethit Gjyqesor Kukes Buxhet • Sa është numri i avokatëve të caktuar kryesisht nga Gjykata për vitin 2016, 2017? • Sa është numri i çështjeve të gjykuara nga Gjykata dhe sa nga këto çështje janë përfaqësuar nga avokatë kryesisht për vitin 2016, 2017? • Sa është buxheti për pagimin e 07.06.2018 23.07.2018 46 -Dite PERFUNDUAR Download Perfunduar pas ankimit
1248 Gjykata e Rrethit Gjyqesor Kurbin Buxhet • Sa është numri i avokatëve të caktuar kryesisht nga Gjykata për vitin 2016, 2017? • Sa është numri i çështjeve të gjykuara nga Gjykata dhe sa nga këto çështje janë përfaqësuar nga avokatë kryesisht për vitin 2016, 2017? • Sa është buxheti për pagimin e 07.06.2018 22.06.2018 15 -Dite PERFUNDUAR Download -
1247 Gjykata e Rrethit Gjyqesor Lezhe Buxhet • Sa është numri i avokatëve të caktuar kryesisht nga Gjykata për vitin 2016, 2017? • Sa është numri i çështjeve të gjykuara nga Gjykata dhe sa nga këto çështje janë përfaqësuar nga avokatë kryesisht për vitin 2016, 2017? • Sa është buxheti për pagimin e 07.06.2018 18.06.2018 11 -Dite PERFUNDUAR Download Pergjigjur me email
1246 Gjykata e Rrethit Gjyqesor Lushnje Buxhet • Sa është numri i avokatëve të caktuar kryesisht nga Gjykata për vitin 2016, 2017? • Sa është numri i çështjeve të gjykuara nga Gjykata dhe sa nga këto çështje janë përfaqësuar nga avokatë kryesisht për vitin 2016, 2017? • Sa është buxheti për pagimin e 07.06.2018 14.06.2018 7 -Dite PERFUNDUAR Download -
1245 Gjykata e Rrethit Gjyqesor Mat Buxhet • Sa është numri i avokatëve të caktuar kryesisht nga Gjykata për vitin 2016, 2017? • Sa është numri i çështjeve të gjykuara nga Gjykata dhe sa nga këto çështje janë përfaqësuar nga avokatë kryesisht për vitin 2016, 2017? • Sa është buxheti për pagimin e 07.06.2018 14.06.2018 7 -Dite PERFUNDUAR Download -
1244 Gjykata e Rrethit Gjyqesor Pogradec Buxhet • Sa është numri i avokatëve të caktuar kryesisht nga Gjykata për vitin 2016, 2017? • Sa është numri i çështjeve të gjykuara nga Gjykata dhe sa nga këto çështje janë përfaqësuar nga avokatë kryesisht për vitin 2016, 2017? • Sa është buxheti për pagimin e 07.06.2018 14.06.2018 7 -Dite PERFUNDUAR Download Pergjigjur me email
1243 Gjykata e Rrethit Gjyqesor Puke Buxhet • Sa është numri i avokatëve të caktuar kryesisht nga Gjykata për vitin 2016, 2017? • Sa është numri i çështjeve të gjykuara nga Gjykata dhe sa nga këto çështje janë përfaqësuar nga avokatë kryesisht për vitin 2016, 2017? • Sa është buxheti për pagimin e 07.06.2018 14.06.2018 7 -Dite PERFUNDUAR Download -
1242 Gjykata e Rrethit Gjyqesor Permet Buxhet • Sa është numri i avokatëve të caktuar kryesisht nga Gjykata për vitin 2016, 2017? • Sa është numri i çështjeve të gjykuara nga Gjykata dhe sa nga këto çështje janë përfaqësuar nga avokatë kryesisht për vitin 2016, 2017? • Sa është buxheti për pagimin e 07.06.2018 20.06.2018 13 -Dite PERFUNDUAR Download -
1241 Gjykata e Rrethit Gjyqesor Sarande Buxhet • Sa është numri i avokatëve të caktuar kryesisht nga Gjykata për vitin 2016, 2017? • Sa është numri i çështjeve të gjykuara nga Gjykata dhe sa nga këto çështje janë përfaqësuar nga avokatë kryesisht për vitin 2016, 2017? • Sa është buxheti për pagimin e 07.06.2018 19.07.2018 42 -Dite PERFUNDUAR Download Pergjigjur me email pas ankimit
1240 Gjykata e Rrethit Gjyqësor Shkodër Buxhet • Sa është numri i avokatëve të caktuar kryesisht nga Gjykata për vitin 2016, 2017? • Sa është numri i çështjeve të gjykuara nga Gjykata dhe sa nga këto çështje janë përfaqësuar nga avokatë kryesisht për vitin 2016, 2017? • Sa është buxheti për pagimin e 07.06.2018 25.06.2018 18 -Dite PERFUNDUAR Download -
1239 Agjencia Kombëtare e Mjedisit Mjedisi • Sa Vendime të Ndikimit në Mjedis (VNM) janë marrë gjatë viteve 2016, 2017 dhe 2018? • Cilat janë Link-et përkatëse ku janë publikuar procedurat paraprake, të thelluara dhe monitorimit sipas Vendimit të Këshillit të Ministrave nr 247 datë.30.04.2014, li 29.05.2018 07.09.2018 101 -Dite PERFUNDUAR Download Perfunduar pas ankimit
1238 Agjencia Kombetare per Mbrojtjen e Konsumatorit Konsumator • Cilat janë funksionet dhe kompetencat e Agjencisë Kombëtare për Mbrojtjen e Konsumatorit? • Sa është numri i punonjësve në këtë Agjenci? • Kopje të organikës së Agjencisë. 29.05.2018 08.06.2018 10 -Dite PERFUNDUAR Download -
1237 Ministria e Arsimit, Sportit dhe Rinise Arsim • Sa është numri i përfituesve të titullit Doktor për periudhën 2004-2017? • Kopje të listës të personave që kanë përfituar titullin Doktor gjatë kësaj periudhe ku të përfshihen të dhënat në lidhje me: emrin, titullin, muajin dhe vitin e përfitimit të tit 29.05.2018 06.08.2018 69 -Dite PERFUNDUAR - Perfunduar pas ankimit
Materiali shume voluminoz
1236 Komisioni Qendror i Zgjedhjeve Drejtesi • Kopje të formularit të vetëdeklarimit të ministrit Fatmir Xhafaj. 29.05.2018 07.06.2018 9 -Dite PERFUNDUAR Download -
1235 Agjencia Publike e Akreditimit te Arsimit te Larte Prokurime • Sa kompani/shoqëri kanë marrë pjesë në tenderin për dixhitalizimin e procedurës së akreditimit të universiteteve? • Cila kompani/shoqëri është fituese e tenderit? • Cilat janë kriteret për përzgjedhjen e kompanisë/shoqërisë fituese? • A është kryer kola 29.05.2018 06.06.2018 8 -Dite PERFUNDUAR Download -
1234 BashkiaTiranë Prokurime • Cili subjekt është fitues për rinovimin e Piramidës së Tiranës? • Kopje të dokumentave që lidhen me përzgjedhjen e subjektit fitues për rinovimin e Piramidës ( për përzgjedhjen e arkitektit, subjektit ndërtues etj). 29.05.2018 31.07.2018 63 -Dite PERFUNDUAR Download Perfunduar pas ankimit
1233 Drejtoria e Pergjithshme e Akreditimit Konsumator • A janë të akredituara laboratorët e Institutit të Shëndetit Publik, Institutit të Higjenës dhe Ujësjellës Kanalizimeve Tiranë? • Cilat janë laboratorët e akredituar ne Republikën e Shqipërisë? 29.05.2018 08.06.2018 10 -Dite PERFUNDUAR Download -
1232 Universiteti i Tiranës Prokurime • Sa kompani/shoqëri kanë marrë pjesë në tenderin për dixhitalizimin e procedurës së akreditimit të Universitetit të Tiranës? • Cila kompani/shoqëri është fituese e tenderit? • Cilat janë kriteret për përzgjedhjen e kompanisë/shoqërisë fituese? • A është 29.05.2018 20.06.2018 22 -Dite PERFUNDUAR Download -
1231 Bashkia Belsh Konsultim publik 1. Sa është numri i projektakteve që janë hartuar nga institucioni juaj për periudhën 01.01.2017 - 30.03.2018? 2. A i janë nënshtruar projekt aktet e mësipërme procedurës së njoftimit dhe konsultimit publik? 3. Sa është numri i seancave dëgjimore të zhv 25.05.2018 14.06.2018 20 -Dite PERFUNDUAR Download -
1230 B.Berat Konsultim publik 1. Sa është numri i projektakteve që janë hartuar nga institucioni juaj për periudhën 01.01.2017 - 30.03.2018? 2. A i janë nënshtruar projekt aktet e mësipërme procedurës së njoftimit dhe konsultimit publik? 3. Sa është numri i seancave dëgjimore të zhv 25.05.2018 19.06.2018 25 -Dite PERFUNDUAR Download -
1229 Bashkia Bulqize Konsultim publik 1. Sa është numri i projektakteve që janë hartuar nga institucioni juaj për periudhën 01.01.2017 - 30.03.2018? 2. A i janë nënshtruar projekt aktet e mësipërme procedurës së njoftimit dhe konsultimit publik? 3. Sa është numri i seancave dëgjimore të zhv 25.05.2018 09.07.2018 45 -Dite PERFUNDUAR Download Pergjigjur me email pas ankimit
1228 Bashkia Cërrik Konsultim publik 1. Sa është numri i projektakteve që janë hartuar nga institucioni juaj për periudhën 01.01.2017 - 30.03.2018? 2. A i janë nënshtruar projekt aktet e mësipërme procedurës së njoftimit dhe konsultimit publik? 3. Sa është numri i seancave dëgjimore të zhv 25.05.2018 06.06.2018 12 -Dite PERFUNDUAR Download -
1227 Bashkia Delvine Konsultim publik 1. Sa është numri i projektakteve që janë hartuar nga institucioni juaj për periudhën 01.01.2017 - 30.03.2018? 2. A i janë nënshtruar projekt aktet e mësipërme procedurës së njoftimit dhe konsultimit publik? 3. Sa është numri i seancave dëgjimore të zhv 25.05.2018 06.07.2018 42 -Dite PERFUNDUAR Download Perfunduar pas ankimit
1226 B.Devoll Konsultim publik 1. Sa është numri i projektakteve që janë hartuar nga institucioni juaj për periudhën 01.01.2017 - 30.03.2018? 2. A i janë nënshtruar projekt aktet e mësipërme procedurës së njoftimit dhe konsultimit publik? 3. Sa është numri i seancave dëgjimore të zhv 25.05.2018 09.07.2018 45 -Dite PERFUNDUAR Download Pergjigjur me email pas ankimit
1225 Bashkia Dibër Konsultim publik 1. Sa është numri i projektakteve që janë hartuar nga institucioni juaj për periudhën 01.01.2017 - 30.03.2018? 2. A i janë nënshtruar projekt aktet e mësipërme procedurës së njoftimit dhe konsultimit publik? 3. Sa është numri i seancave dëgjimore të zhv 25.05.2018 08.06.2018 14 -Dite PERFUNDUAR Download Perfunduar pas emailit sqarues
1224 B.Divjake Konsultim publik 1. Sa është numri i projektakteve që janë hartuar nga institucioni juaj për periudhën 01.01.2017 - 30.03.2018? 2. A i janë nënshtruar projekt aktet e mësipërme procedurës së njoftimit dhe konsultimit publik? 3. Sa është numri i seancave dëgjimore të zhv 25.05.2018 06.07.2018 42 -Dite PERFUNDUAR Download Pergjigjur me email pas ankimit
1223 B.Dropull Konsultim publik 1. Sa është numri i projektakteve që janë hartuar nga institucioni juaj për periudhën 01.01.2017 - 30.03.2018? 2. A i janë nënshtruar projekt aktet e mësipërme procedurës së njoftimit dhe konsultimit publik? 3. Sa është numri i seancave dëgjimore të zhv 25.05.2018 12.07.2018 48 -Dite PERFUNDUAR Download Pergjigjur me email pas ankimit
1222 Bashkia Durrës Konsultim publik 1. Sa është numri i projektakteve që janë hartuar nga institucioni juaj për periudhën 01.01.2017 - 30.03.2018? 2. A i janë nënshtruar projekt aktet e mësipërme procedurës së njoftimit dhe konsultimit publik? 3. Sa është numri i seancave dëgjimore të zhv 25.05.2018 06.06.2018 12 -Dite PERFUNDUAR Download Pergjigjur me email
1221 Bashkia Elbasan Konsultim publik 1. Sa është numri i projektakteve që janë hartuar nga institucioni juaj për periudhën 01.01.2017 - 30.03.2018? 2. A i janë nënshtruar projekt aktet e mësipërme procedurës së njoftimit dhe konsultimit publik? 3. Sa është numri i seancave dëgjimore të zhv 25.05.2018 12.07.2018 48 -Dite PERFUNDUAR Download Perfunduar pas ankimit
1220 Bashkia Fier Konsultim publik 1. Sa është numri i projektakteve që janë hartuar nga institucioni juaj për periudhën 01.01.2017 - 30.03.2018? 2. A i janë nënshtruar projekt aktet e mësipërme procedurës së njoftimit dhe konsultimit publik? 3. Sa është numri i seancave dëgjimore të zhv 25.05.2018 18.06.2018 24 -Dite PERFUNDUAR Download -
1219 Bashkia Fushe-Arrez Konsultim publik 1. Sa është numri i projektakteve që janë hartuar nga institucioni juaj për periudhën 01.01.2017 - 30.03.2018? 2. A i janë nënshtruar projekt aktet e mësipërme procedurës së njoftimit dhe konsultimit publik? 3. Sa është numri i seancave dëgjimore të zhv 25.05.2018 10.07.2018 46 -Dite PERFUNDUAR Download Pergjigjur me email pas ankimit
1218 Bashkia Gjirokastër Konsultim publik 1. Sa është numri i projektakteve që janë hartuar nga institucioni juaj për periudhën 01.01.2017 - 30.03.2018? 2. A i janë nënshtruar projekt aktet e mësipërme procedurës së njoftimit dhe konsultimit publik? 3. Sa është numri i seancave dëgjimore të zhv 25.05.2018 16.07.2018 52 -Dite PERFUNDUAR Download Perfunduar pas ankimit
1217 Bashkia Gramsh Konsultim publik 1. Sa është numri i projektakteve që janë hartuar nga institucioni juaj për periudhën 01.01.2017 - 30.03.2018? 2. A i janë nënshtruar projekt aktet e mësipërme procedurës së njoftimit dhe konsultimit publik? 3. Sa është numri i seancave dëgjimore të zhv 25.05.2018 19.06.2018 25 -Dite PERFUNDUAR Download -
1216 Bashkia Has Konsultim publik 1. Sa është numri i projektakteve që janë hartuar nga institucioni juaj për periudhën 01.01.2017 - 30.03.2018? 2. A i janë nënshtruar projekt aktet e mësipërme procedurës së njoftimit dhe konsultimit publik? 3. Sa është numri i seancave dëgjimore të zhv 25.05.2018 16.07.2018 52 -Dite PERFUNDUAR Download Perfunduar pas ankimit
1215 Bashkia Himarë Konsultim publik 1. Sa është numri i projektakteve që janë hartuar nga institucioni juaj për periudhën 01.01.2017 - 30.03.2018? 2. A i janë nënshtruar projekt aktet e mësipërme procedurës së njoftimit dhe konsultimit publik? 3. Sa është numri i seancave dëgjimore të zhv 25.05.2018 09.07.2018 45 -Dite PERFUNDUAR Download Pergjigjur pas ankimit
1214 Bashkia Kamez Konsultim publik 1. Sa është numri i projektakteve që janë hartuar nga institucioni juaj për periudhën 01.01.2017 - 30.03.2018? 2. A i janë nënshtruar projekt aktet e mësipërme procedurës së njoftimit dhe konsultimit publik? 3. Sa është numri i seancave dëgjimore të zhv 25.05.2018 16.07.2018 52 -Dite PERFUNDUAR Download Perfunduar pas ankimit
1213 Bashkia Kavajë Konsultim publik 1. Sa është numri i projektakteve që janë hartuar nga institucioni juaj për periudhën 01.01.2017 - 30.03.2018? 2. A i janë nënshtruar projekt aktet e mësipërme procedurës së njoftimit dhe konsultimit publik? 3. Sa është numri i seancave dëgjimore të zhv 25.05.2018 17.07.2018 53 -Dite PERFUNDUAR Download Pergjigjur me email pas ankimit
1212 Bashkia Klos Konsultim publik 1. Sa është numri i projektakteve që janë hartuar nga institucioni juaj për periudhën 01.01.2017 - 30.03.2018? 2. A i janë nënshtruar projekt aktet e mësipërme procedurës së njoftimit dhe konsultimit publik? 3. Sa është numri i seancave dëgjimore të zhv 25.05.2018 06.06.2018 12 -Dite PERFUNDUAR Download Pergjigjur me email pas emailit sqarues
1211 Bashkia Kelcyre Konsultim publik 1. Sa është numri i projektakteve që janë hartuar nga institucioni juaj për periudhën 01.01.2017 - 30.03.2018? 2. A i janë nënshtruar projekt aktet e mësipërme procedurës së njoftimit dhe konsultimit publik? 3. Sa është numri i seancave dëgjimore të zhv 25.05.2018 07.06.2018 13 -Dite PERFUNDUAR Download -
1210 Bashkia Kolonje Konsultim publik 1. Sa është numri i projektakteve që janë hartuar nga institucioni juaj për periudhën 01.01.2017 - 30.03.2018? 2. A i janë nënshtruar projekt aktet e mësipërme procedurës së njoftimit dhe konsultimit publik? 3. Sa është numri i seancave dëgjimore të zhv 25.05.2018 12.07.2018 48 -Dite PERFUNDUAR Download Perfunduar pas ankimit
1209 Bashkia Konispol Konsultim publik 1. Sa është numri i projektakteve që janë hartuar nga institucioni juaj për periudhën 01.01.2017 - 30.03.2018? 2. A i janë nënshtruar projekt aktet e mësipërme procedurës së njoftimit dhe konsultimit publik? 3. Sa është numri i seancave dëgjimore të zhv 25.05.2018 19.06.2018 25 -Dite PERFUNDUAR Download Pergjigjur me email
1208 Bashkia Korçë Konsultim publik 1. Sa është numri i projektakteve që janë hartuar nga institucioni juaj për periudhën 01.01.2017 - 30.03.2018? 2. A i janë nënshtruar projekt aktet e mësipërme procedurës së njoftimit dhe konsultimit publik? 3. Sa është numri i seancave dëgjimore të zhv 22.05.2018 25.07.2018 64 -Dite PERFUNDUAR Download Perfunduar pas ankimit
1207 Bashkia Krujë Konsultim publik 1. Sa është numri i projektakteve që janë hartuar nga institucioni juaj për periudhën 01.01.2017 - 30.03.2018? 2. A i janë nënshtruar projekt aktet e mësipërme procedurës së njoftimit dhe konsultimit publik? 3. Sa është numri i seancave dëgjimore të zhv 22.05.2018 24.07.2018 63 -Dite PERFUNDUAR Download Pergjigjur me email pas ankimit
1206 B.Kucove Konsultim publik 1. Sa është numri i projektakteve që janë hartuar nga institucioni juaj për periudhën 01.01.2017 - 30.03.2018? 2. A i janë nënshtruar projekt aktet e mësipërme procedurës së njoftimit dhe konsultimit publik? 3. Sa është numri i seancave dëgjimore të zhv 22.05.2018 11.06.2018 20 -Dite PERFUNDUAR Download -
1205 Bashkia Kukës Konsultim publik 1. Sa është numri i projektakteve që janë hartuar nga institucioni juaj për periudhën 01.01.2017 - 30.03.2018? 2. A i janë nënshtruar projekt aktet e mësipërme procedurës së njoftimit dhe konsultimit publik? 3. Sa është numri i seancave dëgjimore të zhv 22.05.2018 30.05.2018 8 -Dite PERFUNDUAR Download -
1204 B.Kurbin Konsultim publik 1. Sa është numri i projektakteve që janë hartuar nga institucioni juaj për periudhën 01.01.2017 - 30.03.2018? 2. A i janë nënshtruar projekt aktet e mësipërme procedurës së njoftimit dhe konsultimit publik? 3. Sa është numri i seancave dëgjimore të zhv 22.05.2018 02.07.2018 41 -Dite PERFUNDUAR Download Perfunduar pas ankimit
1203 Bashkia Lezhë Konsultim publik 1. Sa është numri i projektakteve që janë hartuar nga institucioni juaj për periudhën 01.01.2017 - 30.03.2018? 2. A i janë nënshtruar projekt aktet e mësipërme procedurës së njoftimit dhe konsultimit publik? 3. Sa është numri i seancave dëgjimore të zhv 22.05.2018 06.06.2018 15 -Dite PERFUNDUAR Download -
1201 Bashkia Libohove Konsultim publik 1. Sa është numri i projektakteve që janë hartuar nga institucioni juaj për periudhën 01.01.2017 - 30.03.2018? 2. A i janë nënshtruar projekt aktet e mësipërme procedurës së njoftimit dhe konsultimit publik? 3. Sa është numri i seancave dëgjimore të zhv 22.05.2018 09.07.2018 48 -Dite PERFUNDUAR Download Pergjigjur pas ankimit
1200 Bashkia Librazhd Konsultim publik 1. Sa është numri i projektakteve që janë hartuar nga institucioni juaj për periudhën 01.01.2017 - 30.03.2018? 2. A i janë nënshtruar projekt aktet e mësipërme procedurës së njoftimit dhe konsultimit publik? 3. Sa është numri i seancave dëgjimore të zhv 22.05.2018 06.06.2018 15 -Dite PERFUNDUAR Download -
1199 Bashkia Lushnje Konsultim publik 1. Sa është numri i projektakteve që janë hartuar nga institucioni juaj për periudhën 01.01.2017 - 30.03.2018? 2. A i janë nënshtruar projekt aktet e mësipërme procedurës së njoftimit dhe konsultimit publik? 3. Sa është numri i seancave dëgjimore të zhv 22.05.2018 06.06.2018 15 -Dite PERFUNDUAR Download -
1198 B.Peqin Konsultim publik 1. Sa është numri i projektakteve që janë hartuar nga institucioni juaj për periudhën 01.01.2017 - 30.03.2018? 2. A i janë nënshtruar projekt aktet e mësipërme procedurës së njoftimit dhe konsultimit publik? 3. Sa është numri i seancave dëgjimore të zhv 21.05.2018 14.06.2018 24 -Dite PERFUNDUAR Download Perfunduar pas emailit sqarues
1197 B.Mallakaster Konsultim publik 1. Sa është numri i projektakteve që janë hartuar nga institucioni juaj për periudhën 01.01.2017 - 30.03.2018? 2. A i janë nënshtruar projekt aktet e mësipërme procedurës së njoftimit dhe konsultimit publik? 3. Sa është numri i seancave dëgjimore të zhv 21.05.2018 29.05.2018 8 -Dite PERFUNDUAR Download -
1196 Bashkia Pogradec Konsultim publik 1. Sa është numri i projektakteve që janë hartuar nga institucioni juaj për periudhën 01.01.2017 - 30.03.2018? 2. A i janë nënshtruar projekt aktet e mësipërme procedurës së njoftimit dhe konsultimit publik? 3. Sa është numri i seancave dëgjimore të zhv 21.05.2018 02.07.2018 42 -Dite PERFUNDUAR Download Perfunduar pas ankimit
1195 Bashkia Roskovec Konsultim publik 1. Sa është numri i projektakteve që janë hartuar nga institucioni juaj për periudhën 01.01.2017 - 30.03.2018? 2. A i janë nënshtruar projekt aktet e mësipërme procedurës së njoftimit dhe konsultimit publik? 3. Sa është numri i seancave dëgjimore të zhv 21.05.2018 01.06.2018 11 -Dite PERFUNDUAR Download -
1194 Bashkia Shkodër Konsultim publik 1. Sa është numri i projektakteve që janë hartuar nga institucioni juaj për periudhën 01.01.2017 - 30.03.2018? 2. A i janë nënshtruar projekt aktet e mësipërme procedurës së njoftimit dhe konsultimit publik? 3. Sa është numri i seancave dëgjimore të zhv 21.05.2018 07.06.2018 17 -Dite PERFUNDUAR Download -
1193 B. Malesi e Madhe Konsultim publik 1. Sa është numri i projektakteve që janë hartuar nga institucioni juaj për periudhën 01.01.2017 - 30.03.2018? 2. A i janë nënshtruar projekt aktet e mësipërme procedurës së njoftimit dhe konsultimit publik? 3. Sa është numri i seancave dëgjimore të zhv 21.05.2018 03.07.2018 43 -Dite PERFUNDUAR Download Pergjigjur me email pas ankimit
1192 Bashkia Permet Konsultim publik 1. Sa është numri i projektakteve që janë hartuar nga institucioni juaj për periudhën 01.01.2017 - 30.03.2018? 2. A i janë nënshtruar projekt aktet e mësipërme procedurës së njoftimit dhe konsultimit publik? 3. Sa është numri i seancave dëgjimore të zhv 21.05.2018 29.06.2018 39 -Dite PERFUNDUAR Download Pergjigjur pas ankimit
1191 Bashkia Rrogozhine Konsultim publik 1. Sa është numri i projektakteve që janë hartuar nga institucioni juaj për periudhën 01.01.2017 - 30.03.2018? 2. A i janë nënshtruar projekt aktet e mësipërme procedurës së njoftimit dhe konsultimit publik? 3. Sa është numri i seancave dëgjimore të zhv 21.05.2018 06.06.2018 16 -Dite PERFUNDUAR Download Perfunduar pas emailit sqarues
1190 Bashkia Maliq Konsultim publik 1. Sa është numri i projektakteve që janë hartuar nga institucioni juaj për periudhën 01.01.2017 - 30.03.2018? 2. A i janë nënshtruar projekt aktet e mësipërme procedurës së njoftimit dhe konsultimit publik? 3. Sa është numri i seancave dëgjimore të zhv 21.05.2018 25.05.2018 4 -Dite PERFUNDUAR Download Perfunduar pas emailit sqarues
1189 Bashkia Prrenjas Konsultim publik 1. Sa është numri i projektakteve që janë hartuar nga institucioni juaj për periudhën 01.01.2017 - 30.03.2018? 2. A i janë nënshtruar projekt aktet e mësipërme procedurës së njoftimit dhe konsultimit publik? 3. Sa është numri i seancave dëgjimore të zhv 21.05.2018 29.05.2018 8 -Dite PERFUNDUAR Download -
1188 Bashkia Selenice Konsultim publik 1. Sa është numri i projektakteve që janë hartuar nga institucioni juaj për periudhën 01.01.2017 - 30.03.2018? 2. A i janë nënshtruar projekt aktet e mësipërme procedurës së njoftimit dhe konsultimit publik? 3. Sa është numri i seancave dëgjimore të zhv 21.05.2018 04.07.2018 44 -Dite PERFUNDUAR Download Perfunduar pas ankimit
1187 Bashkia Patos Konsultim publik 1. Sa është numri i projektakteve që janë hartuar nga institucioni juaj për periudhën 01.01.2017 - 30.03.2018? 2. A i janë nënshtruar projekt aktet e mësipërme procedurës së njoftimit dhe konsultimit publik? 3. Sa është numri i seancave dëgjimore të zhv 21.05.2018 08.06.2018 18 -Dite PERFUNDUAR Download -
1186 Bashkia Tepelenë Konsultim publik 1. Sa është numri i projektakteve që janë hartuar nga institucioni juaj për periudhën 01.01.2017 - 30.03.2018? 2. A i janë nënshtruar projekt aktet e mësipërme procedurës së njoftimit dhe konsultimit publik? 3. Sa është numri i seancave dëgjimore të zhv 19.05.2018 04.06.2018 16 -Dite PERFUNDUAR Download -
1185 Bashkia Vore Konsultim publik 1. Sa është numri i projektakteve që janë hartuar nga institucioni juaj për periudhën 01.01.2017 - 30.03.2018? 2. A i janë nënshtruar projekt aktet e mësipërme procedurës së njoftimit dhe konsultimit publik? 3. Sa është numri i seancave dëgjimore të zhv 19.05.2018 29.05.2018 10 -Dite PERFUNDUAR Download -
1184 Bashkia Ura Vajgurore Konsultim publik 1. Sa është numri i projektakteve që janë hartuar nga institucioni juaj për periudhën 01.01.2017 - 30.03.2018? 2. A i janë nënshtruar projekt aktet e mësipërme procedurës së njoftimit dhe konsultimit publik? 3. Sa është numri i seancave dëgjimore të zhv 19.05.2018 12.07.2018 54 -Dite PERFUNDUAR Download Perfunduar pas ankimit
1183 B.Skrapar Konsultim publik 1. Sa është numri i projektakteve që janë hartuar nga institucioni juaj për periudhën 01.01.2017 - 30.03.2018? 2. A i janë nënshtruar projekt aktet e mësipërme procedurës së njoftimit dhe konsultimit publik? 3. Sa është numri i seancave dëgjimore të zhv 19.05.2018 08.06.2018 20 -Dite PERFUNDUAR Download -
1182 B.Pustec Konsultim publik 1. Sa është numri i projektakteve që janë hartuar nga institucioni juaj për periudhën 01.01.2017 - 30.03.2018? 2. A i janë nënshtruar projekt aktet e mësipërme procedurës së njoftimit dhe konsultimit publik? 3. Sa është numri i seancave dëgjimore të zhv 19.05.2018 02.07.2018 44 -Dite PERFUNDUAR Download Perfunduar pas ankimit
1181 Bashkia Poliçan Konsultim publik 1. Sa është numri i projektakteve që janë hartuar nga institucioni juaj për periudhën 01.01.2017 - 30.03.2018? 2. A i janë nënshtruar projekt aktet e mësipërme procedurës së njoftimit dhe konsultimit publik? 3. Sa është numri i seancave dëgjimore të zhv 19.05.2018 04.06.2018 16 -Dite PERFUNDUAR Download Perfunduar pas emailit sqarues
1180 Bashkia Memaliaj Konsultim publik 1. Sa është numri i projektakteve që janë hartuar nga institucioni juaj për periudhën 01.01.2017 - 30.03.2018? 2. A i janë nënshtruar projekt aktet e mësipërme procedurës së njoftimit dhe konsultimit publik? 3. Sa është numri i seancave dëgjimore të zhv 19.05.2018 22.06.2018 34 -Dite PERFUNDUAR Download Pergjigjur pas emailit sqarues
1179 Bashkia Vlorë Konsultim publik 1. Sa është numri i projektakteve që janë hartuar nga institucioni juaj për periudhën 01.01.2017 - 30.03.2018? 2. A i janë nënshtruar projekt aktet e mësipërme procedurës së njoftimit dhe konsultimit publik? 3. Sa është numri i seancave dëgjimore të zhv 19.05.2018 02.07.2018 44 -Dite PERFUNDUAR Download Perfunduar pas ankimit
1178 Bashkia Tropojë Konsultim publik 1. Sa është numri i projektakteve që janë hartuar nga institucioni juaj për periudhën 01.01.2017 - 30.03.2018? 2. A i janë nënshtruar projekt aktet e mësipërme procedurës së njoftimit dhe konsultimit publik? 3. Sa është numri i seancave dëgjimore të zhv 19.05.2018 11.07.2018 53 -Dite PERFUNDUAR Download Pergjigjur pas ankimit
1177 Bashkia Sarandë Konsultim publik 1. Sa është numri i projektakteve që janë hartuar nga institucioni juaj për periudhën 01.01.2017 - 30.03.2018? 2. A i janë nënshtruar projekt aktet e mësipërme procedurës së njoftimit dhe konsultimit publik? 3. Sa është numri i seancave dëgjimore të zhv 19.05.2018 05.06.2018 17 -Dite PERFUNDUAR Download Pergjigjur pas emailit sqarues
1176 Bashkia Puke Konsultim publik 1. Sa është numri i projektakteve që janë hartuar nga institucioni juaj për periudhën 01.01.2017 - 30.03.2018? 2. A i janë nënshtruar projekt aktet e mësipërme procedurës së njoftimit dhe konsultimit publik? 3. Sa është numri i seancave dëgjimore të zhv 19.05.2018 05.07.2018 47 -Dite PERFUNDUAR Download Perfunduar pas ankimit
1175 B.Miredite Konsultim publik 1. Sa është numri i projektakteve që janë hartuar nga institucioni juaj për periudhën 01.01.2017 - 30.03.2018? 2. A i janë nënshtruar projekt aktet e mësipërme procedurës së njoftimit dhe konsultimit publik? 3. Sa është numri i seancave dëgjimore të zhv 19.05.2018 07.06.2018 19 -Dite PERFUNDUAR Download Perfunduar pas emailit sqarues
1174 Bashkia Shijak Konsultim publik 1. Sa është numri i projektakteve që janë hartuar nga institucioni juaj për periudhën 01.01.2017 - 30.03.2018? 2. A i janë nënshtruar projekt aktet e mësipërme procedurës së njoftimit dhe konsultimit publik? 3. Sa është numri i seancave dëgjimore të zhv 19.05.2018 22.06.2018 34 -Dite PERFUNDUAR Download Perfunduar pas emailit sqarues
1173 B.Mat Konsultim publik 1. Sa është numri i projektakteve që janë hartuar nga institucioni juaj për periudhën 01.01.2017 - 30.03.2018? 2. A i janë nënshtruar projekt aktet e mësipërme procedurës së njoftimit dhe konsultimit publik? 3. Sa është numri i seancave dëgjimore të zhv 19.05.2018 08.06.2018 20 -Dite PERFUNDUAR Download Perfunduar pas emailit sqarues
1172 BashkiaTiranë Konsultim publik 1. Sa është numri i projektakteve që janë hartuar nga institucioni juaj për periudhën 01.01.2017 - 30.03.2018? 2. A i janë nënshtruar projekt aktet e mësipërme procedurës së njoftimit dhe konsultimit publik? 3. Sa është numri i seancave dëgjimore të zhv 19.05.2018 28.06.2018 40 -Dite PERFUNDUAR Download -
1171 Bashkia Vau i Dejes Konsultim publik 1. Sa është numri i projektakteve që janë hartuar nga institucioni juaj për periudhën 01.01.2017 - 30.03.2018? 2. A i janë nënshtruar projekt aktet e mësipërme procedurës së njoftimit dhe konsultimit publik? 3. Sa është numri i seancave dëgjimore të zhv 19.05.2018 16.07.2018 58 -Dite PERFUNDUAR Download Perfunduar pas ankimit
1170 Universiteti i Tiranës Arsim • A ka llogari të veten bankare Universiteti i Tiranës për derdhjet e tarifave të shërbimit apo të studimit të studentëve, të cilat nuk shkojnë nëpërmjet thesarit të shtetit? • A ka UT marrëveshje me ndonjë bankë për trajtim preferencial për derdhjet që 10.05.2018 29.06.2018 50 -Dite PERFUNDUAR Download -
1170 Universiteti i Tiranës Arsim • A ka llogari të veten bankare Universiteti i Tiranës për derdhjet e tarifave të shërbimit apo të studimit të studentëve, të cilat nuk shkojnë nëpërmjet thesarit të shtetit? • A ka UT marrëveshje me ndonjë bankë për trajtim preferencial për derdhjet që 10.05.2018 29.05.2018 19 -Dite PERFUNDUAR Download -
1169 Autoriteti i Mediave Audiovizive Informacion • A funksionon ER TV në bazë të ligjit nr. 97/2003 10.05.2018 22.05.2018 12 -Dite PERFUNDUAR Download -
1168 Ministria e Kulturës Prokurime • Kopje të dokumentave që lidhen me ndërtimin e Teatrit Kombëtar (Masterplanin, projektin, dokumentat që lidhen me prokurimin publik / partneritet publik privat etj) 28.04.2018 23.05.2018 25 -Dite PERFUNDUAR Download -
1167 Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve Informacion • A ka detyrime të papaguara nga ana e kompanisë Ionian Refining and Trading Company – IRTC? • Çfarë masash/vendime janë marrë nga Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve për detyrimet e papaguara nga kompania Ionian Refining and Trading Company – IRTC? • Ju 28.04.2018 - 766 -Dite VENDIM KOMISIONERI - KDI: pranimin e ankeses se Res Publica, detyrimin e autoritetit per te dhene informacionin
1166 Inspektoriati i Punës Pune • A ka kryer Inspektoriati i Punës, inspektim/inspektime në lidhje me kushtet e parashikuara në Kodin e Punës, për kioskat e vendosura nga Bashkia në Tiranë ( neni 49 për temperaturën e ajrit; neni 72 për instalimet sanitare; neni 75 për pajisjet e ndihm 28.04.2018 08.05.2018 10 -Dite PERFUNDUAR Download Pergjigjur me email
1165 Autoriteti i Konkurencës Informacion • Kopje të vendimit nr 492, datë 28.12.2017 18.04.2018 24.04.2018 6 -Dite PERFUNDUAR Download Pergjigjur me email
1164 BashkiaTiranë Pune • Sa është numri i të punësuarve në Policinë Bashkiake, Tiranë për periudhën 2009-2018? • Sa % të të punësuarve në Bashkinë Tiranë, zënë të punësuarit në Policinë Bashkiake për këtë periudhë? 18.04.2018 07.05.2018 19 -Dite PERFUNDUAR Download -
1163 Keshilli Bashkiak Tirane Informacion • Kopje të njoftimit të rendit të ditës të mbledhjes së Këshillit Bashkiak me nr. 27936 Prot të datës 21.07.2017; • Kopje të Procesverbalit të mbledhjes së Këshillit Bashkiak Tiranë, datë 26.07.2017 (listëprezenca e anëtarëve të Këshillit Bashkiak të Tir 18.04.2018 20.06.2018 63 -Dite PERFUNDUAR Download Perfunduar pas ankimit
1162 Prokuroria e Rrethit Gjyqesor Kavaje Drejtesi • A është regjistruar procedim penal në Prokurinë e Kavajës për Znj.D. P, kryeprokurore në Prokurorinë e Rrethit Gjyqësor Durrës? • Nëse po, në çfarë faze ndodhet procedimi penal ndaj kësaj shtetase? 18.04.2018 23.04.2018 5 -Dite PERFUNDUAR Download -
1161 Agjencia Kombetare e Burimeve Natyrore Mjedisi • Kopje të oponencës teknike lidhur me ndërtimin e hidrocentaleve, që janë duke u ndërtuar në Ceremi, Dragobi, mbi lumin Valbonë. 03.04.2018 21.05.2018 48 -Dite PERFUNDUAR Download Perfunduar pas ankimit
1160 Spitali Rajonal "Omer Nishani" Gjirokaster Pune • Cila është procedura dhe kriteret për punësimin e punonjësve sanitare në Spitalin Rajonal Gjirokastër? • Sa është numri i punonjësve sanitarë për vitet 2016 dhe 2017 në këtë spital? 03.04.2018 20.04.2018 17 -Dite PERFUNDUAR Download -
1159 Agjencia Kombetare e Zonave te Mbrojtura Mjedisi • Kopje të formatit digital ( SHAPE FILE) për zonat e mbrojtura në Republikën e Shqipërisë. 30.03.2018 10.04.2018 11 -Dite PERFUNDUAR Download -
1158 Autoriteti Shteteror per Informacionin Gjeohapesinor Mjedisi • Kopje të formatit digital ( SHAPE FILE) për zonat e mbrojtura në Republikën e Shqipërisë. 30.03.2018 10.04.2018 11 -Dite PERFUNDUAR Download -
1156 Agjencia Kombëtare e Mjedisit Mjedisi • Kopje të Vendimit të Ndikimit në Mjedis (VNM) dhe kopje të deklaratës mjedisore lidhur me hidrocentralet që janë duke u ndertuar, në Ceremi Dragobi, mbi lumin Valbonë 30.03.2018 06.04.2018 7 -Dite PERFUNDUAR Download -
1155 Kuvendi i Republikës së Shqipërisë Drejtesi • Kopje të shkresës drejtuar Komisionit për Çështjet Ligjore, Administratën Publike dhe të Drejtave të Njeriut nga EURALIUS më datë 13.11.2017, protokolluar në Kuvendin e Shqipërisë me nr. 2836 datë 13.11.2017. 23.03.2018 07.05.2018 44 -Dite PERFUNDUAR Download Perfunduar pas shkreses sqaruese
1154 Ministria e Shtetit per Mbrojtjen e Sipermarrjes Konsultim publik • Kopje të raporteve vjetore për transparencën në procesin e vendimmarrjes për vitet 2016 dhe 2017 06.03.2018 29.03.2018 22 -Dite PERFUNDUAR Download -