Shfaq grafikun sipas:

Aplikacion per publeaks.al- Version 1.1.1
Kerkimi
-
-
                    
NR Institucioni Kategori Objekti Data e dergimit Data e pergjigjes Vonesa Statusi Dokument Koment
1808 BashkiaTiranë Informacion • Kopje të dokumentacionit shoqërues të PDV (Planit të Detajuar Vendor ) TR/528, Bashkia Tiranë. 05.05.2021 - 5 -Dite PRITJE - -
1807 Drejtoria e Përgjithshme e Policisë Informacion 1. A është ende në fuqi akti normativ i datës 15.03.2020 që ndalon grumbullimet, tubimet, koncertet, organizimet etj.? 2. A ka marrë leje te Policia e Shtetit Kryeministri Edi Rama për të zhvilluar mbledhjen e mijëra qytetarëve në sheshin “Skenderbej” pas 29.04.2021 - 11 -Dite PRITJE - -
1806 BashkiaTiranë Ndertimet • Sa është numri i ndërtesave të dëmtuara nga tërmeti i datës 26.11.2019? (të ndara sipas llojit psh: banesa private, pallate, biznese, institucione, shkolla etj) • Sa prej tyre janë vlerësuar si të banueshme dhe është përcaktuar vlera e rikonstruksionit 29.04.2021 - 11 -Dite PRITJE - -
1805 Ministria e Bujqesise dhe Zhvillimit Rural Ndertimet 1. Urdhër i Ministrit nr. 422, datë 17.12.2009 për miratimin e rregullores “Mbi kushtet për regjistrimin e riprodhuesve racë – pastër të specieve të gjedhit, dhenve, dhive, kuajve, derrave racë- pastër dhe hibridë në librin gjenealogjik”. 2. Urdhër Mi 29.04.2021 - 11 -Dite PRITJE - -
1804 Drejtoria e Përgjithshme e Policisë Informacion • Sa masa administrative në bazë të pikës 2 të nenit 3, të aktit normativ nr.3 datë 15.3.2020 janë vendosur gjithsej për periudhën 25 shkurt 2021 – 20 prill 2021 në të gjithë territorin e Republikës së Shqipërisë? • Ndaj kujt janë vendosur këto gjoba dhe 20.04.2021 - 20 -Dite PRITJE - -
1803 BashkiaTiranë Ndertimet • Kopje të akt ektekspertizës të hartuar nga Ing.Konst. Diana Lluka për objektin “Pallati 151” rruga “Sokrat Mosko” në Njësinë Administrative nr.6, Bashkia Tiranë, mbi të cilin është bërë oponenca teknike e Institutit të Ndërtimit, dërguar Bashkisë Tiranë 16.04.2021 - 24 -Dite PRITJE - -
1802 Instituti i Ndertimit Ndertimet • Kopje të akt ektekspertizës të hartuar nga Ing.Konst. Diana Lluka për objektin “Pallati 151” rruga “Sokrat Mosko” në Njësinë Administrative nr.6, Bashkia Tiranë, mbi të cilin është bërë oponenca teknike e Institutit të Ndërtimit, dërguar Bashkisë Tiranë 16.04.2021 - 24 -Dite ANKIM - -
1801 Komisioni i Pavarur i Kualifikimit Informacion • Sa këshilltarë ligjorë / financiar kanë dhënë dorëheqjen / janë shkarkuar dhe sa këshilltarë të rinj juridikë / financiarë janë emëruar për t'i zëvendësuar ata për periudhën 20.04.2020 -01.04.2021? • Cilat ishin arsyet e dorëheqjes / shkarkimit të tyre? 09.04.2021 14.04.2021 5 -Dite PERFUNDUAR Download Pergjigjur me email
1800 Kolegji i Posacem i Apelimit Informacion • Sa këshilltarë ligjorë / financiar kanë dhënë dorëheqjen / janë shkarkuar dhe sa këshilltarë të rinj juridikë / financiarë janë emëruar për t'i zëvendësuar ata për periudhën 20.04.2020 -01.04.2021? • Cilat ishin arsyet e dorëheqjes / shkarkimit të tyre? 09.04.2021 20.04.2021 11 -Dite PERFUNDUAR Download Pergjigjur me email
1799 Ministria e Drejtësisë Informacion • Kopje të manualit për ligjin e ndihmës juridike të botuar në bashkëpunim me EURALIUS. (https://euralius.eu/index.php/en/te-reja/item/86-legal-aid-manual ) 31.03.2021 31.03.2021 0 -Dite PERFUNDUAR Download Pergjigjur me email
1798 B.Kurbin Informacion • A keni informacione nëse në uzinën e superfosfatit Kurbin, ka mbetje kimike të cilat dëmtojnë shëndetin e banorëve përreth? • A janë ndërmmarë masa deri më sot për rehabilitimin e kësaj zone? Nëse po, çfarë masash janë ndërmarrë; • Nëse jo, a ka ndonjë 12.03.2021 - 59 -Dite ANKIM - KDI: afat autoritetit publik per te vene ne dispozicion dokumentacionin
1797 Ministria e Shendetesise dhe Mbrojtjes Sociale Shendetesia • A ka të dhëna Ministria e Shëndetësisë mbi numrin e personave të prekur me HIV, të cilët kanë humbur jetën për shkak të sëmundjes apo komplikacioneve të shkaktuara nga Covid-19? • Nëse po, sa qytetarë? • A ka të dhëna MSHMS mbi numrin e personave të pre 11.03.2021 22.04.2021 41 -Dite PERFUNDUAR Download -
1796 Avokati i Popullit Drejtesi • Cilët nga anëtarët e Komisionit të Pavarur të Kualifikimit (KPK) dhe anëtarët e Kolegjit të Posaçëm të Apelimit (KPA) janë vlerësuar negativisht nga ONM? 09.03.2021 10.03.2021 1 -Dite PERFUNDUAR - Pergjigjur me email
Autoriteti publik nuk disponon informacionin
1795 Gjykata Kushtetuese Informacion • Kopje të vendimeve të marra në mbledhjen e gjyqtarëve datë 18.02.2021; • Kopje të shkresës P-3, Regj. Themeltar, datë 19.02.2021. 02.03.2021 - 69 -Dite PRITJE - -
1794 Keshilli i Larte Gjyqesor Informacion 1. Cilët nga anëtarët e Komisionit të Pavarur të Kualifikimit (KPK) dhe Kolegjit të Posaçëm të Apelimit (KPA) kanë qënë të emëruar si gjyqtarë në sistemin gjyqësor? 2. Cilët nga këto anëtarë ka marrë masë disiplinore në kohën e ushtrimit të funksionit të 02.03.2021 23.03.2021 21 -Dite PERFUNDUAR Download Pergjigjur me email
1793 Kuvendi i Republikës së Shqipërisë Informacion • Kopje të listës së dokumentave të dosjes për kandidatin për Komisioner Publik Z.Edmond Kasmi (viti 2017); • Kopje të praktikës (dosjes) për kandidatin për Komisioner Publik Z. Edmond Kasmi. 23.02.2021 10.03.2021 15 -Dite PERFUNDUAR - Dokumentacioni permban te dhena personale
1792 BashkiaTiranë Ndertimet • Kopje të vendimit të Këshillit Bashkiak, nr.106, datë 28.09.2020 22.02.2021 25.02.2021 3 -Dite PERFUNDUAR Download Pergjigjur me email
1791 Instituti i Ndertimit Ndertimet • Kopje të akteve të ekspertizave të thelluar dhe oponencat teknike të hartuara për pallatin 145, dhe pallatin 146 rruga “Sokrat Moska”, njësia administrative nr 6, të bërë si rezultat i dëmtimit nga tërmeti i datës 26.11.2019. 20.02.2021 04.03.2021 12 -Dite PERFUNDUAR Download Pergjigjur me email, Dokumentacioni voluminoz
1790 Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve Informacion • Kopje të listës së ndërmarrjeve që ofrojnë shërbime në territorin e Republikës së Shqipërisë (të ndara sipas qyteteve), shërbime si më poshtë:  tregti me shumicë dhe pakicë;  riparimi i automjeteve dhe motorcikletave;  hotele;  bar-restorante;  15.02.2021 22.02.2021 7 -Dite PERFUNDUAR - Pergjigjur me email
Materiali voluminoz
1789 Universiteti i Tiranës Arsim • A ka paguar Rektorati për blerjen e të drejtave të përdorimit të platformës Microsoft Office 365 Education për procesin e mësimit online apo përfshirjen e Universitetit të Tiranës në përdoruesit e saj? Nëse po, sa ka kushtuar blerja? • A i është ofruar 11.02.2021 18.02.2021 7 -Dite PERFUNDUAR Download Pergjigjur me email
1788 Ministria e Arsimit, Sportit dhe Rinise Arsim • A ka paguar Ministria e Arsimit, Sportit dhe Rinisë për zhvillimin e platformës akdemia.al? Nëse po, sa ka kushtuar kjo platformë? • A ka statistika për përdoruesit e platformës që janë studentë të universiteteve publike? Nëse po, sa studentë të univers 11.02.2021 21.04.2021 68 -Dite PERFUNDUAR Download Perfunduar pas ankimit
1787 BashkiaTiranë Informacion • Sa herë janë kryer dezifektime në territorin e Bashkisë Tiranë pas konstatimit të rasteve të infektimit me Covid 19, për periudhën 10.03.2020-10.02.2021? • Sa ka qenë kostoja e përgjithshme e dezifektimeve të kryera? • A janë përballuar këto kosto nga b 11.02.2021 01.04.2021 48 -Dite PERFUNDUAR Download Pergjigjur me email pas ankimit
1786 Komisioni Qendror i Zgjedhjeve Votime • Gjatë mbledhjes së nënshkrimeve për kandidat të pavarur (model 6), çfarë shënohet specifikisht në kolonën dedikuar adresës? (shënohet adresa e njësisë administrative ku nënshkruesi ka vendbanimin apo thjesht bashkia përkatëse);etj 10.02.2021 17.02.2021 7 -Dite PERFUNDUAR Download -
1785 Prokuroria e Rrethit Gjyqësor Tiranë Informacion • Sa është mesatarja e kohëzgjatjes së fazës hetimore nga momenti i regjistrimit të çështjes deri në dorëzimin e kërkesës për gjykim ose pushimin e çështjes? • Sa është mesatarja e kohëzgjatjes së fazës hetimore nga momenti i kallëzimit deri në dorëzimin 02.02.2021 29.03.2021 54 -Dite PERFUNDUAR Download Perfunduar pas ankimit
1784 Agjencia Kombetare e Zonave te Mbrojtura Mjedisi • A do të shpallet Vjosa “Park Kombëtar” apo “Peizazh i Mbrojtur”? • Cila zonë e Vjosës do të gëzojë mbrojtje? • A do të lejohen ndërtimet e hidrocentraleve pas statusit që pritet të marrë lumi Vjosë? • Ju lutemi na vini në dispozicion kopje të dokumentac 02.02.2021 16.03.2021 42 -Dite PERFUNDUAR Download Perfunduar pas emailit sqarues
1783 Prokuroria e Përgjithshme Informacion • Sa është mesatarja e kohëzgjatjes së fazës hetimore nga momenti i regjistrimit të çështjes deri në dorëzimin e kërkesës për gjykim ose pushimin e çështjes? • Sa është mesatarja e kohëzgjatjes së fazës hetimore nga momenti i kallëzimit deri në dorëzimin 01.02.2021 12.02.2021 11 -Dite PERFUNDUAR Download Pergjigjur me email
1782 Kuvendi i Republikës së Shqipërisë Informacion • Kopje të relacionit shoqërues të ligjit nr. 7905, datë 21.03.1995 “Kodi i procedurës penale i Republikës së Shqipërisë”. 01.02.2021 09.02.2021 8 -Dite PERFUNDUAR Download -
1781 ILDKP Drejtesi • A është kryer kontroll për pasurinë e subjektit Edmond Kasmi në vitin 2017 (subjekt kandidues për Komisioner Publik) dhe raport mbi pasurinë e këtij subjekti nga ILDKPKI? • Nëse po, kopje te dokumentave të mësipërme. 28.01.2021 - 102 -Dite ANKIM - Pergjigje e pjesshme, email sqarues
KDI: afat autoritetit publik per te vene ne dispozicion informacionin
1780 BashkiaTiranë Informacion • Kopje të kontratave të lidhura me subjektet private për pastrimin e qytetit të Tiranës. 28.01.2021 04.02.2021 7 -Dite PERFUNDUAR Download Pergjigjur me email
1779 Kuvendi i Republikës së Shqipërisë Informacion • Kopje të rekomandimeve të ONM të dërguara Kuvendit të Republikës së Shqipërisë nga Avokati i Popullit në bazë të shkresës me Nr. 104, datë 07.04.2017. 27.01.2021 01.04.2021 63 -Dite PERFUNDUAR Download Perfunduar pas ankimit
1778 Ministria e Shendetesise dhe Mbrojtjes Sociale Shendetesia • Me cilat shtete të Bashkimit Evropian ka marrëveshje Shqipëria për sigurimin shëndetësor reciprok? • A ka marrëveshje të ndërsjellta të cilat rimbursojnë kostot e trajtimit shëndetësor në rast se një shtetas shqipëtar sëmuret në vendet e BE dhe kur një 26.01.2021 16.03.2021 49 -Dite PERFUNDUAR Download Perfunduar pa ankimit
Derguar per kompetence FSDKSH
1777 Ministria e Kulturës Informacion • Kopje të kontratës me nr. 3168, datë 06.07.2005 për dhënien me qira të ambjenteve të Qendrës Ndërkombëtare të Kulturës (Piramida), subjektit TopMedia/Digitalb. 26.01.2021 24.02.2021 29 -Dite PERFUNDUAR Download Pergjigjur me email pas ankimit
1776 Bashkia Elbasan Informacion • Kopje të kontratës që ka aktualisht Bashkia Elbasan me kompaninë 26.01.2021 17.03.2021 50 -Dite PERFUNDUAR Download Perfunduar pas ankimit
1775 Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve Pune • Kopje të listës së ndërmarrjeve që operojnë në sektorin e transportit në territorin e Republikës së Shqipërisë (të ndara sipas qyteteve); • Sa është numri i punonjësve për secilën nga këto ndërmarrje? 19.01.2021 25.01.2021 6 -Dite PERFUNDUAR - Pergjigjur me email
Materiali voluminoz
1774 Inspektoriati i Punës Pune • Kopje të listës së ndërmarrjeve që operojnë në sektorin e transportit në territorin e Republikës së Shqipërisë (të ndara sipas qyteteve); • Sa është numri i punonjësve për secilën nga këto ndërmarrje? 19.01.2021 29.01.2021 10 -Dite PERFUNDUAR - Pergjigjur me email
Materiali voluminoz
1773 Gjykata e Lartë Informacion 1. Sa persona janë punësuar në njësinë e shërbimit ligjor, pranë Gykatës së Lartë? 2. Sa persona janë punësuar pranë Qendrës së Dokumentacionit?etj 14.01.2021 22.01.2021 8 -Dite PERFUNDUAR Download Pergjigjur me email
1772 Keshilli i Larte Gjyqesor Informacion 1. Sa persona janë punësuar në njësinë e shërbimit ligjor, pranë Gykatës së Lartë? 2. A është ngritur struktura Qendrës së Dokumentacionit? Nëse po, sa persona janë punësuar pranë Qendrës?etj 14.01.2021 15.02.2021 32 -Dite PERFUNDUAR Download Pergjigjur me email
1771 Avokati i Popullit Informacion • Kopje të rekomandimeve të ONM të dërguara Kuvendit të Republikës së Shqipërisë 14.01.2021 14.01.2021 0 -Dite PERFUNDUAR Download Pergjigjur me email
1770 Drejtoria e Përgjithshme e Shërbimeve të Transportit Rrugor Informacion • Kopje të listës së vendeve të Bashkimit Evropian me të cilat ka marrëveshje Shqipëria për njohjen e ndërsjelltë të patentave? • Sa marrëveshje të tilla janë lidhur për periudhën 2010-2020? 13.01.2021 20.01.2021 7 -Dite PERFUNDUAR Download Pergjigjur me email
1769 INSTAT Informacion • Kopje të draft-pyetësorit final të Censit të Popullsisë dhe Banesave. 12.01.2021 19.01.2021 7 -Dite PERFUNDUAR Download Pergjigjur me email
1768 Bashkia Selenice Informacion • Cila është ecuria për ndërtimin e projektit të HEC-ve Shushicë? • Në çfarë faze ndodhet ndërtimi i HEC-ve mbi lumin Shushicë? 12.01.2021 01.03.2021 48 -Dite PERFUNDUAR Download Perfunduar pas ankimit
1767 Komisioneri për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale Informacion • Sa është numri i ankesave që ka marrë Komisioneri për të Drejtën e Informimit për vitin 2020 dhe çfarë vendimesh ka marrë në rastet konkrete? • Sa është numri i ankesave që ka marrë Komisioneri për të Drejtën e Informimit nga gazetarët për vitin 2020 dh 11.01.2021 14.01.2021 3 -Dite PERFUNDUAR Download Pergjigur me email
1766 Ministria e Infrastruktures dhe Energjise Mjedisi • Kopje të vendimit Nr. 19 datë 12.07.2019 të KKT-së “Ndërtimi i Hidrocentralit “KUÇ” në rrjedhën e sipërme të pellgut ujëmbledhës të Lumit të Shushicës, Bashkia Himarë, Qarku Vlorë”(referuar shkresës nr.prot 289 datë 30.01.2020); • A ka patur kërkesë ng 11.01.2021 04.03.2021 52 -Dite PERFUNDUAR Download Pergjigjur me email pas ankimit
1765 Agjencia e Zhvillimit te Territoritr Mjedisi 1. Kopje të vendimit Nr. 19 datë 12.07.2019 të KKT-së “Ndërtimi i Hidrocentralit “KUÇ” në rrjedhën e sipërme të pellgut ujëmbledhës të Lumit të Shushicës, Bashkia Himarë, Qarku Vlorë”(referuar shkresës nr.prot 289 datë 30.01.2020);etj 11.01.2021 22.01.2021 11 -Dite PERFUNDUAR Download Pergjigjur me email
1764 Operator i Shpërndarjes së Energjisë Elektrike sh.a. Informacion • Sa është numri i rekurseve në Gjykatën e Lartë të bëra nga OSHEE gjatë viteve 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 ( të ndarë sipas viteve )? • Sa është numri i kërkesave për pezullim ekzekutim vendimi të bëra nga OSHEE para Gjykatës së Lartë për vi 06.01.2021 - 124 -Dite VENDIM KOMISIONERI - KDI: Pranimin e ankeses dhe detyrimin e autoritetit publik per te vene ne dispozicion dokumentacionin
1763 Bashkia Vlorë Informacion • Sa është numri i rekurseve në Gjykatën e Lartë të bëra nga Bashkia Vlorë gjatë viteve 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 ( të ndarë sipas viteve )? • Sa është numri i kërkesave për pezullim ekzekutim vendimi të bëra nga Bashkia Vlorë para Gjykatës 06.01.2021 13.01.2021 7 -Dite PERFUNDUAR Download -
1762 Bashkia Korçë Informacion • Sa është numri i rekurseve në Gjykatën e Lartë të bëra nga Bashkia Korçë gjatë viteve 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 ( të ndarë sipas viteve )? • Sa është numri i kërkesave për pezullim ekzekutim vendimi të bëra nga Bashkia Korçë para Gjykatës 06.01.2021 22.01.2021 16 -Dite PERFUNDUAR Download Pergjigjur me email
1761 Bashkia Durrës Informacion • Sa është numri i rekurseve në Gjykatën e Lartë të bëra nga Bashkia Durrës gjatë viteve 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 ( të ndarë sipas viteve )? • Sa është numri i kërkesave për pezullim ekzekutim vendimi të bëra nga Bashkia Durrës para Gjykat 06.01.2021 13.01.2021 7 -Dite PERFUNDUAR Download Pergjigjur me email
1760 Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve Informacion • Sa është numri i rekurseve në Gjykatën e Lartë të bëra nga Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve gjatë viteve 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 ( të ndarë sipas viteve )? • Sa është numri i kërkesave për pezullim ekzekutim vendimi të bëra nga Drejt 05.01.2021 22.01.2021 17 -Dite PERFUNDUAR Download Pergjigjur me email
1759 Avokati i Popullit Informacion • Kopje të “Protokollit të procedurave të punës për vlerësimin se cili prej kandidatëve plotëson kriteret formale për institucionet rivlerësuese (Avokati i Popullit nr. 20/1 Prot datë 13.02.2017);etj 31.12.2020 14.01.2021 14 -Dite PERFUNDUAR Download Pergjigjur me email pas emailit sqarues
1758 Drejtoria e Përgjithshme e Burgjeve Informacion • Sa është numri i rekurseve në Gjykatën e Lartë të bëra nga Drejtoria e Përgjithshme e Burgjeve gjatë viteve 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 ( të ndarë sipas viteve )? • Sa është numri i kërkesave për pezullim ekzekutim vendimi të bëra nga Drejt 29.12.2020 11.01.2021 13 -Dite PERFUNDUAR Download Pergjigjur me email
1757 BashkiaTiranë Informacion • Sa është numri i rekurseve në Gjykatën e Lartë të bëra nga Bashkia Tiranë gjatë viteve 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 ( të ndarë sipas viteve )? • Sa është numri i kërkesave për pezullim ekzekutim vendimi të bëra nga Bashkia Tiranë para Gjykat 29.12.2020 19.01.2021 21 -Dite PERFUNDUAR Download Pergjigjur me email
1756 Ministria e Financave dhe Ekonomise Informacion • Sa është numri i rekurseve në Gjykatën e Lartë të bëra nga Ministria e Financave dhe Ekonomisë gjatë viteve 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 ( të ndarë sipas viteve )? • Sa është numri i kërkesave për pezullim ekzekutim vendimi të bëra nga Minis 17.12.2020 21.12.2020 4 -Dite PERFUNDUAR Download Pergjigjur me email
1755 Agjencia Shteterore e Kadastres Informacion • Sa është numri i rekurseve në Gjykatën e Lartë të bëra nga Drejtoritë Rajonale të Agjencisë Shtetërore të Kadastrës gjatë viteve 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 ( të ndarë sipas viteve dhe drejtorive)? • Sa është numri i kërkesave për pezullim 11.12.2020 08.01.2021 28 -Dite PERFUNDUAR Download -
1754 Agjencia e Trajtimit te Pronave Informacion • Sa është numri i rekurseve në Gjykatën e Lartë të bëra nga Agjencia e Trajtimit të Pronave gjatë viteve 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 ( të ndarë sipas viteve)? • Sa është numri i kërkesave për pezullim ekzekutim vendimi të bëra nga Agjencia 10.12.2020 19.01.2021 40 -Dite PERFUNDUAR Download Pergjigjur me email pas ankimit
1753 Ministria e Shendetesise dhe Mbrojtjes Sociale Shendetesia • Sa është numri i laburatorëve të virologjisë të cilët janë të certifikuar nga OBSH për kryerjen e testimeve për COVID-19 në vendin tonë? • Kopje të listës së laburatorëve të virologjisë të cilët janë certifikuar nga OBSH për testimet e Covid-19 në vendi 03.12.2020 25.01.2021 53 -Dite PERFUNDUAR Download Perfunduar pas ankimit
1752 Kuvendi i Republikës së Shqipërisë Informacion Kopje të opinioneve /rekomandimeve të dhëna nga EURALIUS për projektligjet/ligjet : • “Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr. 8116, datë 29.03.1996, “Kodi i Procedurës Civile i Republikës së Shqipërisë”, i ndryshuar; • “Për organizimin dhe funksion 02.12.2020 - 159 -Dite PRITJE - -
1751 Departamenti i Administrates Publike Informacion • Sa është numri i të punësuarve për periudhën 2010-2020 sipas institucioneve? • Sa është numri i punonjësve të administratës të cilëve iu është ndërprerë kontrata e punës për periudhën 2010-2020? • Cilat kanë qenë arsyet e ndërprerjes së kontratave? 01.12.2020 04.12.2020 3 -Dite PERFUNDUAR Download Pergjigjur me email
1750 President i Republikës së Shqipërisë Informacion • Sa është numri i personave që kanë përfituar shtetësinë Shqiptare për periudhën 2010 - 2020? • Sa është numri i tyre sipas shtetit të origjinës? • Sa është numri i tyre të perfituara sipas kritereve (psh: si rezident i ligjshëm mbi 5 vjet, për shkak të 01.12.2020 11.12.2020 10 -Dite PERFUNDUAR Download Pergjigje me email
1749 Bashkia Kamez Informacion • Kur është planifikuar nisja e punimeve për ndërtimin e pallateve të shembura në Valias si pasojë e dëmtimeve nga tërmeti i datës 26.11.2019? • Sa kohë do të zgjasin këto punime? • Çfarë është parashikuar të ndërtohet në atë zonë? • Kopje të projektit p 25.11.2020 09.12.2020 14 -Dite PERFUNDUAR Download Pergjigjur me email
1747 Keshilli i Qarkut Diber Informacion • Sa është numri i punonjësve në administratën publike në qarkun e Dibrës sipas bashkive përkatëse? 13.11.2020 18.01.2021 66 -Dite PERFUNDUAR Download Perfunduar pas ankimit
1746 B.Mat Informacion • Sa familje trajtohen me ndihmë sociale në Bashkinë Mat? • Sa është numri i banorëve që trajtohen me pension në Bashkinë Mat? • Sa është numri i të vetëpunësuarve në Bashkinë Mat? 13.11.2020 20.11.2020 7 -Dite PERFUNDUAR Download Pergjigjur me email
1745 Bashkia Dibër Informacion • Sa familje trajtohen me ndihmë sociale në Bashkinë Dibër? • Sa është numri i banorëve që trajtohen me pension në Bashkinë Dibër? • Sa është numri i të vetëpunësuarve në Bashkinë Dibër? 13.11.2020 20.11.2020 7 -Dite PERFUNDUAR Download Pergjigjur me email
1744 Bashkia Bulqize Informacion • Sa familje trajtohen me ndihmë sociale në Bashkinë Bulqizë? • Sa është numri i banorëve që trajtohen me pension në Bashkinë Bulqizë? • Sa është numri i të vetëpunësuarve në Bashkinë Bulqizë? 13.11.2020 23.11.2020 10 -Dite PERFUNDUAR Download Pergjigjur me email
1743 Bashkia Klos Informacion • Sa familje trajtohen me ndihmë sociale në Bashkinë Klos? • Sa është numri i banorëve që trajtohen me pension në Bashkinë Klos? • Sa është numri i të vetëpunësuarve në Bashkinë Klos? 13.11.2020 20.11.2020 7 -Dite PERFUNDUAR Download Pergjigjur me email
1742 INSTAT Informacion • Sa është % e punësimit dhe e papunësisë për vitin 2020 sipas qarqeve? • Sa është numri i punonjësve në administratën publike në qarkun e Dibrës sipas bashkive përkatëse? • Sa familje trajtohen me ndihmë sociale në qarkun e Dibrës sipas bashkive përkate 13.11.2020 23.11.2020 10 -Dite PERFUNDUAR Download Pergjigjur me email
1741 Institutit i Sigurimeve Shoqërore Informacion • Sa është numri i rekurseve në Gjykatën e Lartë per 2014-2020 etj 18.11.2020 17.12.2020 29 -Dite PERFUNDUAR Download Pergjigjur me email pas ankimit
1740 Drejtoria Rajonale e Sigurimeve Shoqërore Sarande Informacion • Sa është numri i rekurseve në Gjykatën e Lartë per 2014-2020 etj 18.11.2020 15.12.2020 27 -Dite PERFUNDUAR Download Pergjigjur me email
1739 Drejtoria Rajonale e Sigurimeve Shoqërore Tropoje Informacion • Sa është numri i rekurseve në Gjykatën e Lartë per 2014-2020 etj 18.11.2020 22.12.2020 34 -Dite PERFUNDUAR Download Pergjigjur me email pas ankimit
1738 Drejtoria Rajonale e Sigurimeve Shoqërore Vlore Informacion • Sa është numri i rekurseve në Gjykatën e Lartë per 2014-2020 etj 18.11.2020 02.12.2020 14 -Dite PERFUNDUAR Download -
1737 Drejtoria Rajonale e Sigurimeve Shoqërore Tirane Informacion • Sa është numri i rekurseve në Gjykatën e Lartë per 2014-2020 etj 18.11.2020 23.12.2020 35 -Dite PERFUNDUAR Download Perfunduar pas ankimit
1736 Drejtoria Rajonale e Sigurimeve Shoqërore Shkoder Informacion • Sa është numri i rekurseve në Gjykatën e Lartë per 2014-2020 etj 18.11.2020 16.12.2020 28 -Dite PERFUNDUAR Download Pergjigjur me email pas ankimit
1735 Drejtoria Rajonale e Sigurimeve Shoqërore Lezhe Informacion • Sa është numri i rekurseve në Gjykatën e Lartë per 2014-2020 etj 18.11.2020 27.11.2020 9 -Dite PERFUNDUAR Download -
1734 Drejtoria Rajonale e Sigurimeve Shoqërore Korce Informacion • Sa është numri i rekurseve në Gjykatën e Lartë per 2014-2020 etj 18.11.2020 14.12.2020 26 -Dite PERFUNDUAR Download Perfunduar pas ankimit
1733 Drejtoria Rajonale e Sigurimeve Shoqërore Kukes Informacion • Sa është numri i rekurseve në Gjykatën e Lartë per 2014-2020 etj 18.11.2020 18.12.2020 30 -Dite PERFUNDUAR Download Perfunduar pas ankimit
1732 Drejtoria Rajonale e Sigurimeve Shoqërore Gjirokaster Informacion • Sa është numri i rekurseve në Gjykatën e Lartë per 2014-2020 etj 18.11.2020 16.12.2020 28 -Dite PERFUNDUAR Download Perfunduar pas ankimit
1731 Drejtoria Rajonale e Sigurimeve Shoqërore Fier Informacion • Sa është numri i rekurseve në Gjykatën e Lartë per 2014-2020 etj 18.11.2020 21.12.2020 33 -Dite PERFUNDUAR Download Perfunduar pas ankimit
1730 Drejtoria Rajonale e Sigurimeve Shoqërore Elbasan Informacion • Sa është numri i rekurseve në Gjykatën e Lartë per 2014-2020 etj 18.11.2020 16.12.2020 28 -Dite PERFUNDUAR Download Perfunduar pas shkreses sqaruese
1729 Drejtoria Rajonale e Sigurimeve Shoqërore Diber Informacion • Sa është numri i rekurseve në Gjykatën e Lartë per 2014-2020 etj 18.11.2020 27.11.2020 9 -Dite PERFUNDUAR Download -
1728 Drejtoria Rajonale e Sigurimeve Shoqërore Berat Informacion • Sa është numri i rekurseve në Gjykatën e Lartë per 2014-2020 etj 18.11.2020 21.12.2020 33 -Dite PERFUNDUAR Download Pergjigjur me email pas ankimit
1727 Drejtoria Rajonale e Sigurimeve Shoqërore Durrës Informacion • Sa është numri i rekurseve në Gjykatën e Lartë per 2014-2020 etj 18.11.2020 11.12.2020 23 -Dite PERFUNDUAR Download -
1726 Avokatura e Shtetit Informacion • Sa është numri i rekurseve në Gjykatën e Lartë të bëra nga Avokatura e Shtetit gjatë viteve 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 ( të ndarë sipas viteve)? • Sa është numri i kërkesave për pezullim ekzekutim vendimi të bëra nga Avokatura e Shtetit p 12.11.2020 23.12.2020 41 -Dite PERFUNDUAR Download Pergjigjur me email pas ankimit
1725 Agjencia Shteterore e Kadastres Informacion • Sa është numri i vetëdeklarimeve të objekteve informale të paraqitura nga subjektet për periudhën 2010-2018 në Drejtorinë Rajonale të Kadastrës Elbasan? • Sa është numri i vetëdeklarimeve për objektet me leje me shtesa informale të paraqitura nga subje 04.11.2020 21.12.2020 47 -Dite PERFUNDUAR Download Perfunduar pas ankimit
1724 Agjencia Kombetare e Burimeve Natyrore Informacion • Sa është sasia e kromit e nxjerrë nga mininerat e Bulqizës për vitin 2020? • Sa nga kjo sasi i përket shoqërisë Albchrome? 02.11.2020 11.11.2020 9 -Dite PERFUNDUAR Download Pergjigjur me email
1723 Ministria e Shendetesise dhe Mbrojtjes Sociale Shendetesia • A përfshihen edhe testimet për Covid-19 të bëra në laboratorët private në të dhënat ditore që raportohen për testimet dhe rastet pozitive? • Nëse raportohen, sa është numri i testimeve të bëra nga laboratorët private për Covid-19 për javën e fundit të m 02.11.2020 - 189 -Dite VENDIM KOMISIONERI - KDI:pranimin e ankeses dhe detyrimin e autoritetit publik per te vene ne dispozicion dokumentacionin
1722 Instituti i Shëndetit Publik Shendetesia • Sa teste për COVID 19 kryen ISHP-ja dhe sa teste kryhen nga privatët sot? • Pse kanë urdhëruar subjektet private të mos u kthejnë përgjigje qytetarëve për të paktën 3 ditë për tamponët e kryer? • Pse Shqipëria ka numrin më të ulët të testimeve në Europë 02.11.2020 16.11.2020 14 -Dite PERFUNDUAR Download Pergjigjur me email
1721 Ministria e Infrastruktures dhe Energjise Informacion  Sa prej kësaj sasie përpunohet në ferrokrom (FeCr)?  Cilat janë shoqëritë/kompanitë të cilët realizojnë përpunimin në ferrokrom (FeCr)? • Sa është çmimi i ferrokromit (FeCr) për periudhën 2019-2020? • Sa është % e ferrokromit (FeCr) të eksportuar për s 30.10.2020 11.11.2020 12 -Dite PERFUNDUAR Download Pergjigjur me email
1720 Agjencia Kombetare e Burimeve Natyrore Informacion • Sa është % e kromit bruto dhe % e ferrokromit (FeCr) që eksportohet nga Shqipëria? • Sa është sasia e kromit bruto dhe e ferrokromit (FeCr) që eksporton secila nga kompanitë/shoqëritë eksportuese? • Kopje të listës së kompanive/shoqërive që eksportojnë 30.10.2020 11.11.2020 12 -Dite PERFUNDUAR Download Pergjigjur me email
1719 Drejtoria e Përgjithshme e Doganave Informacion • Kopje të listës së kompanive/shoqërive që eksportojnë krom dhe ferrokrom (FeCr); • Në cilat vende eksportojnë krom dhe ferrokrom (FeCr) këto kompani/shoqëri? (lista e vendeve sipas kompanive/shoqërive eksportuese) • Sa është sasia e kromit dhe ferrokrom 30.10.2020 02.11.2020 3 -Dite PERFUNDUAR - -
1718 Agjencia Kombëtare e Mjedisit Mjedisi • Kopje të kërkesës për dëgjesën publike të depozituar pranë Agjencisë Kombëtare të Mjedisit për të cilën është publikuar njoftimi në linkun: http://www.akm.gov.al/assets/shushica-hydropower%2c-ermira-pepaj%2c-ndertim-hec-i%2c-fier.pdf . 29.10.2020 28.12.2020 60 -Dite PERFUNDUAR Download Perfunduar pas ankimit
1717 Bashkia Bulqize Informacion • Sa është sasia e kromit që nxirret nga minierat e kromit në Bulqizë? • A është derdhur renta minerare gjatë 3 viteve të fundit në Bashkinë e Bulqizës? • Nëse po, sa është vlera? 23.10.2020 02.11.2020 10 -Dite PERFUNDUAR Download Pergjigjur me email
1716 Ministria e Infrastruktures dhe Energjise Informacion • Kush është zinxhiri i prodhimit dhe i shitjes së kromit në Shqipëri? • Sa është sasia e kromit që nxirret në vit në Shqipëri? • Sa është çmimi i kromit për periudhën 2019-2020? • Ku shitet apo eksportohet kromi që nxirret nga Shqipëria? • Sa është % e k 23.10.2020 29.10.2020 6 -Dite PERFUNDUAR Download Pergjigjur me email
1715 Agjencia Kombëtare e Mjedisit Mjedisi 1. A ka patur aplikim nga “Shushica Hydropower” shpk në lidhje me projektin për ndërtimin e HEC-ve mbi lumin Shushicë gjatë vitit 2020? 2. A ka patur njoftim për konsultimin publik të VNM-së lidhur me me projektin për ndërtimin e HEC-ve mbi lumin Shushicë 15.10.2020 20.10.2020 5 -Dite PERFUNDUAR Download Pergjigjur me email pas emailit sqarues
1714 Instituti i Shëndetit Publik Prokurime • Sa kompani/shoqëri kanë marrë pjesë në procedurën e prokurimit 15.10.2020 23.10.2020 8 -Dite PERFUNDUAR Download Pergjigjur me email
1713 Drejtoria Vendore e Policisë Tiranë Informacion • Sa masa administrative në bazë të pikës 2 nenit 3, të aktit normativ nr.3 datë 15.3.2020 kanë vendosur Komisariatet e Policisë në shkallë vendi gjithsej pwr periudhwn mars - shtator 2020? • Sa prej tyre janë ankimuar pranë Komisionit të Shqyrtimit të Gj 12.10.2020 12.11.2020 31 -Dite PERFUNDUAR Download Perfunduar pas ankimit
1712 Agjencia e Menaxhimit te Burimeve Ujore Mjedisi • A ka aplikime/ vendime etj për pajisjen me leje për përdorimin e burimeve ujore për subjektet “Grabova Hydropower” shpk dhe “H. K HEC Grabova 2” shpk? • Nëse po, ju lutemi na vini në dispozicion dokumentacionin (psh: aplikim për leje, kopje vendimi refu 09.10.2020 21.10.2020 12 -Dite PERFUNDUAR Download Pergjigjur me email
1711 Kolegji i Posacem i Apelimit Drejtesi • Cilët janë ekspertët që do të kryejnë analizën e re financiare të të ardhurave dhe shpenzimeve dhe do të hartojnë raportin në lidhje me subjektin e rivlerësimit Dritan Peka bazuar në vendimin e datës 14.09.2020 ? • A do të jenë këshilltarët financiarë 01.10.2020 15.10.2020 14 -Dite PERFUNDUAR Download Pergjigjur me email
1710 Kuvendi i Republikës së Shqipërisë Informacion • Cili është statusi i projektligjit “Për parandalimin e rreziqeve nga aksidentet madhore industriale, që përfshijnë substanca të rrezikshme”? • Kopje të projektligjit “Për parandalimin e rreziqeve nga aksidentet madhore industriale, që përfshijnë substan 29.09.2020 02.10.2020 3 -Dite PERFUNDUAR Download -
1709 Prokuroria e Rrethit Gjyqësor Tiranë Informacion • A dispononi të dhëna statistikore, lidhur me numrin, kohëzgjatjen, mënyrën e përfundimit apo të dhëna të tjera që lidhen me gjykimet me marrëveshje/gjykimet e shkurtuara/urdhërin penal? • Nëse po, ju lutemi na vini në dispozicion një kopje të statistik 29.09.2020 - 223 -Dite PRITJE - -
1708 BashkiaTiranë Informacion Kopje të shkresave të Institutit të Ndërtimit drejtuar Bashkisë Tiranë:  Nr. Prot 1538/2 datë 10.07.2020;  Nr. Prot 1512/2 datë 10.07.2020;  Nr. Prot 1513/2 datë 10.07.2020;  Nr. Prot 1514/2 datë 10.07.2020;  Nr. Prot 1515/2 datë 10.07.2020;  Nr. P 29.09.2020 06.11.2020 38 -Dite PERFUNDUAR - Perfunduar pas ankimit
Materiali voluminoz
1707 Agjencia Kombëtare e Mbrojtjes Civile Informacion • Kopje të memos së Drejtorisë së Përgjithshme të Objekteve në Bashkëpronësi, Administrimit të Njësive Administrative dhe Emergjencave Civile Nr.30966 Prot datë 17.09.2020 me objekt “Mbi njohjen me aktespertizat e thelluara të kryera nga Operatorët Ekonom 28.09.2020 02.10.2020 4 -Dite PERFUNDUAR Download Pergjigjur me email
1706 BashkiaTiranë Informacion • Kopje të memos së Drejtorisë së Përgjithshme të Objekteve në Bashkëpronësi, Administrimit të Njësive Administrative dhe Emergjencave Civile Nr.30966 Prot datë 17.09.2020 me objekt “Mbi njohjen me aktespertizat e thelluara të kryera nga Operatorët Ekonom 28.09.2020 17.11.2020 50 -Dite PERFUNDUAR Download Pergjigjur me email pas ankimit
1705 Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve Informacion • A ka detyrime të papaguara nga ana e kompanisë A.R.M.O? • Nëse po, sa është vlera e detyrimeve të papaguara? • Çfarë masash/vendime janë marrë nga Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve për detyrimet e papaguara nga kompania A.R.M.O? 28.09.2020 - 224 -Dite GJYKIM SHK 1 - -
1704 Instituti i Ndertimit Informacion Kopje të shkresave të drejtuara Bashkisë Tiranë:  Nr. Prot 1538/2 datë 10.07.2020;  Nr. Prot 1512/2 datë 10.07.2020;  Nr. Prot 1513/2 datë 10.07.2020;  Nr. Prot 1514/2 datë 10.07.2020;  Nr. Prot 1515/2 datë 10.07.2020;  Nr. Prot 1516/2 datë 10.07.2 29.09.2020 02.11.2020 34 -Dite PERFUNDUAR - Perfunduar pas ankimit
Materiali voluminoz
1703 Qendra Kombetare e Biznesit Informacion • Sa është numri i ndërmarrjeve fasone që ushtrojnë aktivitetin e tyre në territorin e Bashkisë Tiranë? • Kopje të listës së ndërmarrjeve fasone që ushtrojnë aktivitetin e tyre në territorin e Bashkisë Tiranë ku përfshihet dhe lloji i aktivitetit të tyre. 22.09.2020 12.11.2020 51 -Dite PERFUNDUAR - KDI: afat autoritetit publik per te vene ne dispozicion dokumentacionin
1702 Ministria e Turizmit dhe Mjedisit Mjedisi • A ka patur aplikim (ose korrespodencë tjetër) nga shoqëria “SHUSHICA HYDROPOWER” shpk, për heqjen nga fondi pyjor/kullosor të ngastrave pyjore/kullosore të cilat janë në gjurmët e ndërtimit të HEC-ve ? • Nëse po, kopje të vendimarrjes lidhur me këtë apl 22.09.2020 22.09.2020 0 -Dite PERFUNDUAR Download Pergjigjur me email
1701 Agjencia e Menaxhimit te Burimeve Ujore Mjedisi • Kopje të dokumentave dhe korespondencës së mbajtur ndërmjet Ministrisë së Infrastrukturës dhe Energjisë në lidhje me ndërtimin e “Kaskadës së Hidrocentraleve mbi lumin Shushicë” për periudhën 21.05.2020 deri më sot. 22.09.2020 28.09.2020 6 -Dite PERFUNDUAR Download Pergjigjur me email
1700 Bashkia Selenice Mjedisi • Kopje të korrespondencës për vitin 2020 të mbajtur ndërmjet Bashkisë Selenicë dhe institucioneve të tjera, për ndërtimin e HEC-ve Shushicë. 22.09.2020 05.11.2020 44 -Dite PERFUNDUAR Download Pergjigjur me email pas ankimit
1699 Prokuroria e Përgjithshme Informacion • A dispononi udhëzime/manuale lidhur me kriteret /modalitete të tjera lidhur me procedurën e marrëveshjeve të fajësisë? • Nëse po, ju lutemi na vini në dispozicion një kopje të tyre. 17.09.2020 02.10.2020 15 -Dite PERFUNDUAR - -
1698 Keshilli i Larte i Prokurorise Informacion • A dispononi udhëzime/manuale lidhur me kriteret /modalitete të tjera lidhur me procedurën e marrëveshjeve të fajësisë? • Nëse po, ju lutemi na vini në dispozicion një kopje të tyre. 17.09.2020 - 235 -Dite PRITJE - -
1697 Gjykata e Rrethit Gjyqësor Tiranë Drejtesi • A dispononi të dhëna statistikore, lidhur me numrin, kohëzgjatjen, mënyrën e përfundimit apo të dhëna të tjera që lidhen me gjykimet me marrëveshje/gjykimet e shkurtuara/urdhërin penal? • Nëse po, ju lutemi na vini në dispozicion një kopje të statistik 16.09.2020 24.09.2020 8 -Dite PERFUNDUAR Download Pergjigjur me email
1696 Ministria e Drejtësisë Drejtesi • A dispononi të dhëna statistikore, lidhur me numrin, kohëzgjatjen, mënyrën e përfundimit apo të dhëna të tjera që lidhen me gjykimet me marrëveshje/gjykimet e shkurtuara/urdhërin penal? • Nëse po, ju lutemi na vini në dispozicion një kopje të statistik 16.09.2020 21.09.2020 5 -Dite PERFUNDUAR - -
1695 Kolegji i Posacem i Apelimit Informacion • Kopje të vendimit të ndërmjetëm datë 14.09.2020 për kryerjen e analizës financiare të të ardhurave dhe shpenzimeve për subjektin e rivlerësimit Dritan Peka. 15.09.2020 25.09.2020 10 -Dite PERFUNDUAR Download Pergjigjur me email
1694 Ministria e Financave dhe Ekonomise Informacion • A ka filluar veprimtarinë e saj Koorporata e Investimeve Shqiptare? • Nëse po, ju lutemi na vini në dispozicion një kopje të planit të punës së Koorporatës për vitin 2020. 15.09.2020 16.09.2020 1 -Dite PERFUNDUAR Download Pergjigjur me email
1693 Autoriteti Rrugor Shqiptar Informacion • Sa kilometra rrugë automobilistike ka Shëipëria? • Sa kilometra rrugë hekurudhore ka Shqipëria? • Si është gjendja e tyre sipas kategorive? • Sa është vlera e shpenzimeve për mirëmbajtjen e rrugëve (automobilistike dhe hekurudhore)? • Sa është vlera e 15.09.2020 24.09.2020 9 -Dite PERFUNDUAR - -
1692 Bashkia Elbasan Informacion • Sa është buxheti i akorduar për Klubin shumësportesh nga Bashkia Elbasan për vitin 2020? • Sa prej këtij buxheti është përdorur për sportin e karatesë? • Sa është numri i trajnerëve të karatesë, të cilët paguhen nga ky buxhet? • Si është bërë përzgjedhj 14.09.2020 29.10.2020 45 -Dite PERFUNDUAR Download Pergjigjur me email pas ankimit
1691 Agjencia Shteterore e Kadastres Informacion • Sa është numri i Lejeve të Legalizimit të lëshuara Drejtoria Rajonale e Kadastrës Elbasan për vetëdeklarimet e objekteve informale dhe objekteve me leje me shtesa informale të paraqitura nga subjektet për periudhën 2010-2018? 09.09.2020 03.11.2020 55 -Dite PERFUNDUAR Download Perfunduar pas ankimit
1690 Kryeministria Informacion • A ka realizuar Qeveria shqiptare (Kryeministria apo Ministritë) marrëveshje (kontrata) me kompaninë Kroate EuroAlba Advisory gjatë periudhës 2016-2019? • Nëse po, kur janë realizuar dhe cili kanë qenë objekti i tyre? • Kopje të kontratave të realizuara 09.09.2020 10.09.2020 1 -Dite PERFUNDUAR - Email pergjigje
1689 Inspektoriati i Punës Pune • Sa është numri i aksidenteve në punë në të gjithë territorin e Republikës së Shqipërisë për periudhën 2014-2019? (të ndara sipas qyteteve) • Sa prej aksidenteve kanë rezultuar me vdekjen e punonjësve? (të ndara sipas qyteteve) • Punëmarrësit e cilëve su 09.09.2020 23.09.2020 14 -Dite PERFUNDUAR - -
1688 Agjencia Kombëtare e Punësimit dhe Aftësive Pune • Sa është numri i të papunëve në Shqipëri për 3 mujorin e dytë të 2020-ës, si pasojë e Covid-19? • Si është ky numër në krahasim me atë të një viti më parë? • Sa prej të papunëve janë nga sektori i Fasonerive dhe Call Center? • Sa prej këtyre bizneseve j 04.09.2020 11.09.2020 7 -Dite PERFUNDUAR Download Pergjigjur me email
1687 Keshilli i Larte Gjyqesor Informacion • Kopje të “Udhërrëfyesit për Efikasitetin e Gjykatës së Lartë dhe reduktimin e stokut të çështjeve të prapambetura”, hartuar në bashkëpunim me asistencën teknike të ofruar nga EURALIUS V dhe Projekti Drejtësi për të Gjithë –USAID. 04.09.2020 22.09.2020 18 -Dite PERFUNDUAR Download Pergjigjur me email pas emailit sqarues
1686 Ministria e Shendetesise dhe Mbrojtjes Sociale Shendetesia • Sa është numri i personave që marrin trajtim me medikamente kundër HIV-AIDS në strukturat e shëndetit publik? • Sa është buxheti vjetor i alokuar për këto medikamente, kitet e testimit? • Sa është buxheti i dedikuar për fushtata promovuese për paran 03.09.2020 15.10.2020 42 -Dite PERFUNDUAR Download Perfunduar pas ankimit
1685 Ministria e Kulturës Informacion • A ka Ministria e Kulturës një plan afat-gjatë apo/dhe afat-shkurtër për politikat e teatrit në Shqipëri? Nëse po, kopje të planit/planeve; • A ka Ministria e Kulturës një program lehtësues për pandeminë për komunitetin teatror të cilët nuk janë të punës 03.09.2020 20.10.2020 47 -Dite PERFUNDUAR Download Pergjigjur me email pas ankimit
1684 Ministria e Shendetesise dhe Mbrojtjes Sociale Informacion • Sa punonjës në sektorin privat ( call center, fasoneri, miniera etj) janë infektuar me Covid19 që nga nisja e pandemisë në Shqipëri? • Sa prej tyre kanë humbur jetën? 12.08.2020 29.10.2020 78 -Dite PERFUNDUAR - KDI: afat autoritetit publik per te vene ne dispozicion dokumentacionin
1683 Avokati i Popullit Informacion • Sa hetime janë filluar/kryer në lidhje me të drejten e tubimit nga institucioni juaj gjatë periudhës Mars-Korrik 2020? • Kopje të gjetjeve/rekomandimeve për secilin hetim? 12.08.2020 08.09.2020 27 -Dite PERFUNDUAR Download Pergjigjur me email pas ankimit
1682 Prokuroria e Përgjithshme Informacion 1. Sa persona janë proceduar për veprat penale të mëposhtme gjatë periudhës Mars-Korrik 2020 (ju lutem përcaktoni numrin e procedimeve për çdo tubim dhe datën): • Organizimi dhe pjesëmarrja në tubime të paligjshme; • Mosbindja ndaj urdhrit të punonjësit t 12.08.2020 25.08.2020 13 -Dite PERFUNDUAR - Pergjigje e pjesshme me email
1681 Drejtoria e Përgjithshme e Policisë Informacion 1. Sa tubime/grumbullime/protesta janë shpërndarë nga policia gjatë periudhës Mars-Korrik 2020? 2. Sa persona janë proceduar ose shoqëruar për veprat penale të mëposhtme gjatë periudhës Mars-Korrik 2020 (ju lutem përcaktoni numrin e procedimeve/shoqërimev 12.08.2020 02.09.2020 21 -Dite PERFUNDUAR Download Pergjigjur me email
1680 Komisioneri për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale Informacion • Sa ankesa janë marrë nga zyra e Komisionerit për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale gjatë periudhës janar-korrik 2020? ( ku të përfshihet: data e ankesave, numrin e ankimeve për çdo muaj dhe institucionet ndaj të cilave janë ad 12.08.2020 17.08.2020 5 -Dite PERFUNDUAR Download Pergjigjur me email
1679 Keshilli i Emerimeve ne Drejtesi Drejtesi • Kopje të vlerësimeve të Këshillit të Emërimeve në Drejtësi për kandidatët për Gjykatën Kushtetuese:  Besnik Muci;  Ardita Alsula;  Shaqir Hasanaj;  Vjosa Bodo;  Vasil Bendo;  Dedë Kasneci. 21.07.2020 - 293 -Dite PRITJE - Email per publikimin e vendimit
1678 Ministria e Infrastruktures dhe Energjise Informacion • A ka filluar funksionin e saj hekurudha për linjën Fier-Vlorë? • Nëse jo, cilat janë pengesat për mosrifillimin e funksionit të saj dhe kur është parashikuar fuksionimi? • A është përllogaritur kostoja që shkaktohet për mosfuksioninim e kësaj hekurudhe? 20.07.2020 24.07.2020 4 -Dite PERFUNDUAR Download Pergjigjur me email
1677 Ministria e Turizmit dhe Mjedisit Informacion • Kopje të listës së kafshëve të egra në territorin e Republikës së Shqipërisë në rrezik zhdukje; • Sa është numri i tyre i ndarë sipas zonave? • Çfarë masash janë planifikuar të ndërmerren për të parandaluar zhdukjen e tyre? 20.07.2020 04.09.2020 46 -Dite PERFUNDUAR - Pergjigjur me email pas ankimit
Materiali voluminoz
1676 Bashkia Krujë Informacion • Sa është numri i ndërtesave të dëmtuara nga tërmeti i datës 26.11.2019? (të ndara sipas llojit psh: banesa private, pallate, biznese, institucione, shkolla etj) • Sa prej tyre janë vlerësuar si të banueshme dhe është përcaktuar vlera e rikonstruksionit 09.07.2020 02.09.2020 55 -Dite PERFUNDUAR Download Pergjigjur me email pas ankimit
1675 Bashkia Durrës Informacion • Sa është numri i ndërtesave të dëmtuara nga tërmeti i datës 26.11.2019? (të ndara sipas llojit psh: banesa private, pallate, biznese, institucione, shkolla etj) • Sa prej tyre janë vlerësuar si të banueshme dhe është përcaktuar vlera e rikonstruksionit 09.07.2020 22.07.2020 13 -Dite PERFUNDUAR Download Pergjigjur me email
1674 BashkiaTiranë Informacion • Sa është numri i ndërtesave të dëmtuara nga tërmeti i datës 26.11.2019? (të ndara sipas llojit psh: banesa private, pallate, biznese, institucione, shkolla etj) • Sa prej tyre janë vlerësuar si të banueshme dhe është përcaktuar vlera e rikonstruksionit 09.07.2020 29.07.2020 20 -Dite PERFUNDUAR Download -
1673 Kontrolli i Lartë i Shtetit Informacion • Kopje të raportit përfundimtar për Institutin e Monumenteve të Kulturës (IMK) Tiranë, miratuar me Vendimin e Kryetarit të KLSH-së Nr. 54, datë 29.05.2020. 03.07.2020 06.08.2020 34 -Dite PERFUNDUAR - Pergjigjur me email pas ankimit
Materiali voluminoz
1672 Agjencia e Zhvillimit te Territoritr Mjedisi 1. Kopje të shkresës Nr. 1144/1 Prot, datë 14.08.2019 të Fondit Shqiptar të Zhvillimit drejtuar AZHT; 02.07.2020 08.07.2020 6 -Dite PERFUNDUAR - -
1671 Kolegji i Posacem i Apelimit Informacion • Kopje të vendimit të Kolegjit të Posaçëm të Apelimit për pezullimin e shqyrtimit të çështjeve ku anëtar i trupës gjykuese është Z. Luan Daci;etj 26.06.2020 02.07.2020 6 -Dite PERFUNDUAR Download Pergjigjur me email
1670 Bashkia Elbasan Informacion • Kur është parashikuar nisja e punimeve për sistemim asfaltimin e vazhdimit të rrugës 17 Marsi, Lagja 28 Nëntori Elbasan? 23.06.2020 06.08.2020 44 -Dite PERFUNDUAR Download Perfunduar pas ankimit
1669 Instituti Kombetar i Trashegimise Kulturore Informacion • Kopje të Urdhërit të Ministrisë së Kulturës nr 122, dt 05.03.2007; • Kopje të Urdhërit nr. 276, dt 16.07.2015 të Ministrisë së Kultures “Për shpallje monument kulture të kategorisë së II, të disa objekteve në qytetin e Tiranës”; etj 22.06.2020 10.07.2020 18 -Dite PERFUNDUAR Download -
1668 Ministria e Kulturës Informacion • Kopje të Urdhërit të Ministrisë së Kulturës nr 122, dt 05.03.2007; • Kopje të Urdhërit nr. 276, dt 16.07.2015 të Ministrisë së Kultures “Për shpallje monument kulture të kategorisë së II, të disa objekteve në qytetin e Tiranës”; 19.06.2020 30.06.2020 11 -Dite PERFUNDUAR Download Pergjigjur me email
1667 Gjykata e Rrethit Gjyqësor Tiranë Informacion • Sa Urdhëra Penale, të miratuar nga Gjykata e Rrethit Gjyqësor Tiranë, janë kundërshtuar (ankimuar) nga të pandehurit, për vitet 2018, 2019, 2020? 16.06.2020 17.07.2020 31 -Dite PERFUNDUAR Download Pergjigjur me email
1666 Ministria e Arsimit, Sportit dhe Rinise Informacion • Kopje të vendimit të bordit të prindërve të shkollës së mesme “Sami Frashëri” lidhur me vendimin e shembjes së ndërtesës së shkollës. 16.06.2020 23.06.2020 7 -Dite PERFUNDUAR Download Pergjigjur me email
1665 Ministria e Drejtësisë Informacion • A është mirtuar ndonjë akt/ urdhër etj për rregullimin e zhvillimit të takimeve/intervistave online në shërbim të veprimtarisë së zyrave për Shërbimin e Provës? • Nëse po, ju lutemi na vini në dispozicion një kopje të aktit të mësipërm. 16.06.2020 24.06.2020 8 -Dite PERFUNDUAR Download Pergjigjur me email
1664 Prokuroria e Përgjithshme Informacion • Sa është numri i procedimeve penale të regjistruara për vepra penale të lidhura me urrejtjen dhe diskriminimin e Komunitetit LGBT gjatë viteve 2018 dhe 2019? (sipas neneve përkatës të Kodit Penal) • Në sa prej tyre personi i kallëzuar është dënuar me ve 12.06.2020 25.06.2020 13 -Dite PERFUNDUAR - -
1663 Drejtoria e Përgjithshme e Policisë Informacion • Sa kallëzime penale janë regjistruar për vepra penale të lidhura me urrejtjen dhe diskriminimin e Komunitetit LGBT gjatë viteve 2018 dhe 2019? (sipas neneve përkatës të Kodit Penal) 12.06.2020 01.07.2020 19 -Dite PERFUNDUAR Download Pergjigjur me email
1662 Komisioneri per Mbrojtjen nga Diskriminimi Informacion • Sa ankesa në lidhje me diskriminimin e komunitetit LGBT ka patur gjithsej për vitin 2018 dhe 2019? • Në sa prej tyre është konstatuar diskriminim për shkak të orientimit seksual prej Komisionerit?etj 12.06.2020 01.07.2020 19 -Dite PERFUNDUAR Download Pergjigjur me email
1661 Avokati i Popullit Drejtesi • Kopje të vlerësimeve të Operacionit Ndërkombëtar të Monitorimit (ONM) për kandidatët e institucioneve të Vettingut, të dërguara më datë 03.03.2017 dhe datë 07.04.217, të kandidatëve të kualifikuar dhe të pa kualifikuar, në bazë të listave të dërguara ng 12.06.2020 25.06.2020 13 -Dite PERFUNDUAR - Materiali voluminoz
1660 Ministria e Kulturës Informacion • Me cilin akt është hequr statusi i Teatrit Kombëtar si 08.06.2020 22.06.2020 14 -Dite PERFUNDUAR Download -
1659 Ministria e Infrastruktures dhe Energjise Mjedisi • Kopje të dosjes së projektit të Parkut Fotovoltaik Karavasta që përfshin dokumentacionin paraprak të procedurës së ankandit/konkurimit; dokumentacionin e ankandit/konkurimit, vendimet pas zhvillimit të ankandit/konkurimit etj. 05.06.2020 22.07.2020 47 -Dite PERFUNDUAR - KDI: Afat autoritetit publik per te vene ne dispozicion dokumentacionin
1658 Prokuroria e Përgjithshme Drejtesi Kopje të tarifave për pagimin e : • Shpenzimeve për ekspertimet kriminalistike; • Shpenzimeve për ekspertët mjeko-ligjorë; • Shpenzimeve për ekspertët kontabël, autoteknik , ekpertë të tjerë ; • Shpenzimeve për avkokatët e caktuar kryesisht; • Shpenzimeve 05.06.2020 16.08.2020 72 -Dite PERFUNDUAR - -
1657 Ministria e Kulturës Informacion • Kopje të relacionit dhe propozimin e Ministres së Kulturës lidhur me vendimin nr. 325, 12.04.2017 “Për shpalljen e qendrës historike të qytetit të Tiranës dhe miratimin e rregullores për administrimin e saj dhe zonës përreth” ;etj 22.05.2020 24.06.2020 33 -Dite PERFUNDUAR Download Pergjigjur me email pas ankimit
1656 Agjencia e Zhvillimit te Territoritr Mjedisi 1. A ka patur aplikim/kërkesë për leje ndërtimi lidhur me zbatimin e kontratës koncensionare të formës BoT për ndërtimin e kaskadës hidrocentrale mbi lumin Shushicë? etj 22.05.2020 30.06.2020 39 -Dite PERFUNDUAR Download Pergjigjur me email pas ankimit
1655 Policia Bashkiake Informacion • Cila është procedura e ndjekur për prishjen e godinës së Teatrit Kombëtar me datë 17.05.2020?etj 22.05.2020 26.06.2020 35 -Dite PERFUNDUAR Download Pergjigjur me email pas ankimit
1654 Kryeministria Informacion • Kopje të VKM-së nr. 377, dt. 08.05.2020 “Për kalimin në pronësi të Bashkisë Tiranë, të pasurisë Nr. 1/241, me emërtimin “Teatri Kombëtar”, në zonën kadastrale 8150, Tiranë”etj 22.05.2020 25.06.2020 34 -Dite PERFUNDUAR - Materiali voluminoz
Pergjigjur me email
1653 BashkiaTiranë Informacion 1. Cila është procedura e ndjekur nga Bashkia Tiranë pas VKM-së nr. 377, dt.08.05.2020 deri në miratimin e VKB-së nr. 50, dt.14.05.2020 (përfshirë njoftime të mbledhjeve të komisioneve përkatëse, procesverbale të mbledhjeve të tyre, relacione/vlerësime të 22.05.2020 - 353 -Dite ANKIM - -
1652 Drejtoria e Përgjithshme e Policisë Informacion • Pse në datën 17 maj, në zonën e Teatrit Kombëtar është shfaqur një numër shumë i madh policësh pa numër dentifikimi dhe pa uniformë të rregullt?etj 22.05.2020 08.07.2020 47 -Dite PERFUNDUAR - -
1651 Instituti i Monumenteve te Kultures Informacion • Kopje të relacionit të vendimit të Këshillit të Ministrave me nr. 325, date 12.04.2017 për “Shpalljen e qendrës historike të qytetit të Tiranës dhe miratimin e rregullores për administrimin e saj e të zonës së mbrojtur përreth” si dhe një kopje të propo 22.05.2020 29.06.2020 38 -Dite PERFUNDUAR Download Derguar per kompetence Ministrise se Kultures
1650 Agjencia e Menaxhimit te Burimeve Ujore Mjedisi • Cilat janë zhvillimet në lidhje me aplikimin e Ministrisë së Infrastrukturës dhe Energjisë, konkretisht shkresa Nr. Prot 783/2, datë 17.01.2019 “Aplikim për miratim në parim të përdorimit të burimeve ujore”, nga periudha 01.11.2019 deri më sot? • Kopje 13.05.2020 21.05.2020 8 -Dite PERFUNDUAR Download Pergjigjur me email
1649 Komisioni i Pavarur i Kualifikimit Drejtesi • Kopje të vendimit të ndërmjetëm nr. 33, datë 27.5.2019, lidhur me subjektin e rivlerësimit Znj. Hajrie Muçmataj; • Kopje të vendimit datë 29.10.2019, për rrëzimin e kërkesës së subjektit të rivlerësimit Znj. Hajrie Muçmataj, për përjashtimin e trupit gj 08.05.2020 - 367 -Dite GJYKIM SHK 1 - KDI: Pranimin e ankeses dhe detyrimin e autoritetit publik per te vene ne dispozicion dokumentacionin
1648 Drejtoria Arsimore Rajonale Tiranë Ndertimet • Kopje të vendimit të bordit të prindërve të shkollës së mesme “Sami Frashëri” lidhur me vendimin e shembjes së ndërtesës së shkollës. 06.05.2020 14.05.2020 8 -Dite PERFUNDUAR Download -
1647 Instituti i Ndertimit Ndertimet • Kopje të ekspertizës së thelluar teknike dhe kopje të oponencës mbi gjëndjen e ndërtesës së shkollës së mesme “Sami Frashëri” mbi të cilat është vendosur shembja e ndërtesës; • Kopje të vendimit të bordit të prindërve të shkollës së mesme “Sami Frashëri 06.05.2020 24.06.2020 49 -Dite PERFUNDUAR Download Perfunduar pas ankimit
Dokumentacioni shume voluminoz
1646 Ministria e Drejtësisë Drejtesi • A është miratuar akti (udhëzim, vendim, urdhër etj) që përcakton nivelin e pagesave për avokatët që ofrojnë ndihmë juridike falas? • Nëse po, ju lutemi na vini në dispozicion një kopje të këtij vendimi. 04.05.2020 11.05.2020 7 -Dite PERFUNDUAR Download -
1645 Kolegji i Posacem i Apelimit Drejtesi • Sa pozicione për këshilltarët juridikë dhe financiarë ishin parashikuar dhe sa ishin caktuar në fillim të procesit të vetingut? • Sa këshilltarë ligjorë / financiar kanë dhënë dorëheqjen / shkarkimin dhe sa këshilltarë të rinj juridikë / financiarë janë 24.04.2020 30.04.2020 6 -Dite PERFUNDUAR Download Pergjigjur me email
1644 Komisioni i Pavarur i Kualifikimit Drejtesi • Sa pozicione për këshilltarët juridikë dhe financiarë ishin parashikuar dhe sa ishin caktuar në fillim të procesit të vetingut? • Sa këshilltarë ligjorë / financiar kanë dhënë dorëheqjen / shkarkimin dhe sa këshilltarë të rinj juridikë / financiarë janë 24.04.2020 30.04.2020 6 -Dite PERFUNDUAR Download Pergjigjur me email pas emailit sqarues
1643 Ministria e Drejtësisë Drejtesi • Kopje të sugjerimeve/rekomandimeve, opinioneve ligjore etj të dhëna nga EURALIUS për periudhën 2018-2020. 24.04.2020 18.06.2020 55 -Dite PERFUNDUAR - Pergjigjur me email pas ankimit
Materiali voluminoz
1642 Ministria e Drejtësisë Drejtesi • Lista e sugjerimeve/rekomandimeve, opinioneve ligjore etj të dhëna nga EURALIUS për periudhën 2018-2020. 24.03.2020 08.04.2020 14 -Dite PERFUNDUAR Download Pergjigjur me email
1641 Kuvendi i Republikës së Shqipërisë Drejtesi • Lista e sugjerimeve/rekomandimeve, opinioneve ligjore etj të dhëna nga EURALIUS për periudhën 2018-2020. 24.03.2020 29.09.2020 188 -Dite PERFUNDUAR - Pergjigje e pjesshme, email sqarues
1640 Inspektorati Shteteror Shendetesor Informacion 1. Sa inspektime janë kryer subjekteve në qarkun e Elbasanit në muajt Janar-Shkurt, ku si objekt të inspektimit kanë qenë: • Ligji Nr. 8528, datë 23.09.1999 18.03.2020 24.03.2020 6 -Dite PERFUNDUAR Download Pergjigjur me email
1639 Komisioni i Pavarur i Kualifikimit Informacion • Kopje të vendimit datë 4.10.2019, për rrëzimin e kërkesës së subjektit të rivlerësimit Znj. Elona Kana, për përjashtimin e relatores. 18.03.2020 27.04.2020 39 -Dite PERFUNDUAR Download Perfunduar pas ankimit
1638 Drejtoria e Ndihmes Juridike Falas Drejtesi • A është miratuar akti (vendim, urdhër etj) që përcakton nivelin e pagesave për avokatët që ofrojnë ndihmë juridike falas? • Nëse po, ju lutemi na vini në dispozicion një kopje të këtij vendimi. 11.03.2020 13.03.2020 2 -Dite PERFUNDUAR Download -
1637 Gjykata e Rrethit Gjyqësor Tiranë Drejtesi • Sa është numri i çështjeve të gjykuara për periudhën 01.01.2019-31.12.2019? • Sa nga çështjet e gjykuara është kërkuar gjykim i shkurtuar nga i pandehuri ? • Në sa raste është pranuar dhe në sa raste është refuzuar kërkesa e të pandehurit për gjykim të 21.02.2020 28.02.2020 7 -Dite PERFUNDUAR Download Pergjigjur me email
1636 Prokuroria e Rrethit Gjyqësor Tiranë Drejtesi • Sa është shuma e rikuperuar nga Prokuroria për shpenzimet e bëra paraprakisht prej saj për çështjet kur është vendosur fajësia e të pandehurit dhe ngarkimit të tyre për shpenzimet procedurale? • Sa nga çështjet e dërguara për gjykim është kërkuar gjykim 21.02.2020 24.04.2020 62 -Dite PERFUNDUAR Download Perfunduar pas ankimit
1635 Inspektorati Shteteror Shendetesor Informacion • Sa masa administrative janë vendosur ndaj subjektit UKT sha për periudhën 2016-2020, sipas viteve? • Cilat janë masat administrative të vendosura ndaj subjektit UKT sha për këtë periudhë? • Cilat janë ankesat dhe /ose shkeljet për të cilat janë marrë kë 20.02.2020 05.03.2020 14 -Dite PERFUNDUAR - Materiali shume voluminoz
1634 Ministria e Infrastruktures dhe Energjise Mjedisi 1. Kopje të listës së dokumentave të depozituara në lidhje me aplikimin e subjektit “TARONINA HYDROPOWER” shpk për ndërtimin e Hec Taronina në lumin e Zhulalit dhe Zhulit; 2. Kopje të dokumentave të mësipërme. 14.02.2020 17.02.2020 3 -Dite PERFUNDUAR - Pergjigjur me email. Materiali voluminoz
1633 Agjencia Kombëtare e Mjedisit Mjedisi 1. Kopje të dosjes dhe akteve shoqëruese të aplikimit për ndërtimin e Hec Taronina në lumin e Zhulalit dhe Zhulit nga ndërtimin “TARONINA HYDROPOWER” shpk të përcjellë nga Ministria e Turizmit dhe Mjedisit; 2. Kopje të mendimeve dhe konsultimeve të insti 14.02.2020 17.02.2020 3 -Dite PERFUNDUAR - Derguar per kompetence MIE
1632 Ministria e Turizmit dhe Mjedisit Mjedisi 1. Kopje të aplikimit të subjektit “TARONINA HYDROPOWER” shpk për ndërtimin e Hec Taronina në lumin e Zhulalit dhe Zhulit; 2. Kopje të shkresës përcjellëse të aplikimit për ndërtimin e “Hec Taronina” pranë AgjenciSë Kombëtare të Mjedisit, së bashku me su 14.02.2020 17.02.2020 3 -Dite PERFUNDUAR - Pergjigjur me email. Materiali voluminoz
1631 INSTAT Informacion • Cila është përbërja fetare (myslimane, bektashie, ortodokse, katolike, besimtarë të pacilësuar, ateistë, të padeklaruar etj) në numra absolutë sipas kategorive profesionale bazuar në standardin isco-08 dhe sipas industrive të punësimit bazuar në standar 13.02.2020 28.02.2020 15 -Dite PERFUNDUAR Download -
1630 Kryeministria Informacion • Cila është baza ligjore/ akti ligjor/ vkm etj sipas të cilës është klasifikuar si “sekret shtetëror” VKM-ja me nr. 115, datë 23.02.2018 “Për autorizimin e Ministrisë së Punëve të Jashtme për lidhjen e kontratës ndërmjet shtetit shqiptar dhe kompanisë “ 12.02.2020 01.07.2020 139 -Dite PERFUNDUAR Download Pergjigjur me email pas ankimit
1629 Inspektoriati i Punës Pune • A janë konstatuar fikëse zjarri dhe kuti të ndihmës së shpejtë në çdo subjekt të inspektuar? • Nëse jo, sa nga subjektet e inspektuara kanë rezultuar pa fikëse zjarri dhe kuti të ndihmës së shpejtë? • Sa nga subjektet e inspektuara kanë rezultuar në shk 12.02.2020 18.02.2020 6 -Dite PERFUNDUAR Download Pergjigjur me email
1628 Autoriteti i Komunikimeve Elektronike dhe Postare Konsumator • A është parashikuar nga Autoriteti i Komunikimeve Elektronike dhe Postare plane/strategji etj për uljen e çmimit të paketave të telefonisë fikse dhe të lëvizshme me qëllim rritjen e konkurencës dhe përmirësimin e cilësisë së shërbimit nga operatorët akt 10.02.2020 21.04.2020 70 -Dite PERFUNDUAR Download Perfunduar pas ankimit
1627 Ministria e Drejtësisë Drejtesi • Sa është numri i çështjeve penale të regjistruara për gjykim për periudhën 01.01.2018 -01.01.2020? • Sa është numri i çështjeve të zhvilluara me gjykim të shkurtuar për periudhën 01.01.2018 -01.01.2020? • Sa është numri i çështjeve të përfunduara me mir 07.02.2020 10.02.2020 3 -Dite PERFUNDUAR Download Pergjigjur me email
1626 Sherbimi Kombetar i Punesimit Pune • Sa është numri i personave të punësuar me ndërmjetësiminn e Shërbimit Kombëtar të Punësimit për periudhën 2015-2020? • Sa nga të punësuarit gjatë kësaj periudhe i përkasin grupeve vulnerabël? • Sa nga të punësuarit gjatë kësaj periudhe janë me aftësi të 03.02.2020 17.02.2020 14 -Dite PERFUNDUAR Download -
1625 Agjencia Kombetare e Ujesjelles Kanalizime Mjedisi • A është parashikuar ndalimi i djegies së mbeturinave në zonën e Porto Romanos? • Nëse po, kur është parashikuar ? • Mbi çfarë baze ligjore vijon djegia e mbeturinave në zonën e Porto Romanos? • Kopje të projektit “Eco Park –Durrës” për rehabilitimin e z 31.01.2020 10.02.2020 10 -Dite PERFUNDUAR - Pergjigjur me email
Materiali voluminoz
1624 Drejtoria e Përgjithshme e Arkivave Informacion • Kopje të rezultateve të referendumit për monarkinë datë 29 qershor 1997 në nivel rrethi, bashkie dhe komune. 30.01.2020 06.02.2020 7 -Dite PERFUNDUAR - Kerkuesi eshte terhequr nga kerkesa
1623 INSTAT Informacion • A ka mbaruar Censusi pilot i 2020 i planifikuar për tu realizuar në shtator 2019? • Nëse po, ju lutemi na vini në dipsozicion një kopje të rezultateve të përfituara; • Nëse jo, kur është parashikuar përfundimi dhe publikimi i rezultateve? 24.01.2020 30.01.2020 6 -Dite PERFUNDUAR Download -
1622 BashkiaTiranë Ndertimet • Cilat janë arsyet/pengesat që kanë çuar në vonesën e nisjes së punimeve për transformimin e godinës së Piramidës ? • Kur është parashikuar nisja e punimeve dhe afati i përfundimit të tyre? • Kopje të projektit fitues për rikonstruksionin e Piramidës. 21.01.2020 24.02.2020 34 -Dite PERFUNDUAR Download Perfunduar pas ankimit
1621 Bashkia Sarandë Informacion • Kopje të Planit të Detajuar Vendor (PDV) për parcelën Nr. KS.UB.2.498 në Ksamil; • Kopje të materialit të plotë Grafik dhe Relacionet teknike për PDV-në specifike; • Parametrat urbanistike; • Kush ka aplikuar për PDV-në, Datën e Aplikimit dhe Statusi i 21.01.2020 05.03.2020 44 -Dite PERFUNDUAR Download Perfunduar pas ankimit
1620 Fakulteti i Historise dhe Filologjise Arsim • A ka në kurrikulën e detyrueshme (bachelor dhe master) të Fakultetit të Gazetarisë dhe Komunikimit lëndë që mbulojnë këto fusha: o 1.Të drejtat e njeriut ; o 2. Etikën në gazetari? • Nëse po, cili është programi mësimor i këtyre lëndëve (lista e temav 20.01.2020 04.02.2020 15 -Dite PERFUNDUAR Download -
1619 Bashkia Durrës Buxhet • A është parashikuar nga ana e Bashkisë Durrës “Ndёrtimi i njё Qendre Rinore” nё qytetin e Durrёsit? • Nëse po, ju lutemi na informoni për buxhetin e parashikuar pёr kёtё projekt, numrin e personave qё do tё pёrfshihen, cilat grupe do tё jenё tё pёrfshir 20.01.2020 31.01.2020 11 -Dite PERFUNDUAR Download Pergjigjur me email
1618 Komisioneri për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale Informacion • Sa është numri i ankesave jashtë objektit të ligjit? • Sa është numri i ankesave të paplota? • Sa është numri i ankesave jashtë afatit? 15.01.2020 17.01.2020 2 -Dite PERFUNDUAR Download Pergjigjur me email
1617 BashkiaTiranë Informacion • Cila është procedura administrative që duhet ndjekur për vendosjen/afishimin e posterave apo elementëve zbukurues/manifestues të natyrës jokomerciale (zbukurimeve për raste festash, ditëlindjesh etj) në rrugë, fasada, pemë apo hapësira të tjera publike 15.01.2020 03.02.2020 19 -Dite PERFUNDUAR Download -
1616 Komisioneri për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale Informacion • Kopje të vendimeve të Komisionerit për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale 14.01.2020 17.01.2020 3 -Dite PERFUNDUAR Download Pergjigjur me email
1615 Instituti i Monumenteve te Kultures Kulture • Kopje të procesverbaleve të mbledhjeve të Këshillit Shkencor, për periudhën 01.01.2016 - 13.12.2016, në audio dhe/ose hardcopy. 10.01.2020 13.03.2020 63 -Dite PERFUNDUAR - Perfunduar pas ankimit
Materiali shume voluminoz
1614 Agjencia Shqiptare e Zhvillimeve Strategjike Mjedisi • A ka patur shprehje interesi nga shoqëri private për ndërtimin e një parku fotovoltaik në zonën e Divjakës (referuar lajmit të publikuar në linkun https://ata.gov.al/2019/12/23/projektet-strategjike-ne-energji-e-infrastrukture-se-shpejti-procedura-per-t 10.01.2020 14.01.2020 4 -Dite PERFUNDUAR Download Pergjigjur me email
1613 Agjencia Kombëtare e Mjedisit Mjedisi 1. Kopje të dosjes dhe akteve duke përfshirë aplikimin e investitorit, dokumentacionin dhe të gjitha aktet në dosje të këtij aplikimi deri në miratimin e Vendimit të Këshillit të Ministrave Nr. 535, datë 25.07.2019 10.01.2020 15.01.2020 5 -Dite PERFUNDUAR - Pergjigjur me email
Materiali voluminoz
1612 Ministria e Turizmit dhe Mjedisit Mjedisi 1. Kopje të dosjes dhe akteve duke përfshirë aplikimin e investitorit, dokumentacionin dhe të gjitha aktet në dosje të këtij aplikimi deri në miratimin e Vendimit të Këshillit të Ministrave Nr. 535, datë 25.07.2019 10.01.2020 10.01.2020 0 -Dite PERFUNDUAR - Derguar per kompetence MIE
1611 Ministria e Infrastruktures dhe Energjise Mjedisi 1. Kopje të dosjes dhe akteve duke përfshirë aplikimin e investitorit, dokumentacionin dhe të gjitha aktet në dosje të këtij aplikimi deri në miratimin e Vendimit të Këshillit të Ministrave Nr. 535, datë 25.07.2019 10.01.2020 11.02.2020 32 -Dite PERFUNDUAR - -
1610 Bashkia Fier Mjedisi A jeni njoftuar për ndërtimin dhe a keni korespondencë me organe të pushtetit qendror apo shoqëri private lidhur me projektin për ndërtimin e centralit eolik sipas VKM nr 535, dt. 25.07.2019 08.01.2020 23.01.2020 15 -Dite PERFUNDUAR Download Pergjigje me email
1609 B.Divjake Mjedisi • Kopje të projektit/studimit të fisibilitetit, (pjesën e ndikimit në mjedis), për projektin/investimin, më specifikisht lidhur me Vendimin e KIS, Nr. 6/4, datë 19.04.2018 08.01.2020 14.02.2020 37 -Dite PERFUNDUAR Download Pergjigjur me email pas ankimit
1608 Prokuroria e Rrethit Gjyqesor Diber Drejtesi • Sa është numri i procedimeve penale të regjistruara në Prokurori për periudhën 2009-2019, për rastet e aksidenteve në punë me pasojë vdekjen në minierat e Bulqizës? • Sa është numri i vendimeve për mosfillimin e procedimit, të çështjeve të pushuara dhe 07.01.2020 06.03.2020 59 -Dite PERFUNDUAR Download Perfunduar pas ankimit
1607 Komisioni Qendror i Zgjedhjeve Informacion • Kopje të rezultateve të referendumit për monarkinë datë 29 qershor 1997 në nivel rrethi, bashkie dhe komune. 07.01.2020 27.01.2020 20 -Dite PERFUNDUAR Download -
1606 Ministria e Shendetesise dhe Mbrojtjes Sociale Informacion • Cilat janë masat e marra në zbatim të nenit 95 dhe të ligjit 43/2015 07.01.2020 18.02.2020 42 -Dite PERFUNDUAR Download Pergjigjur me email pas ankimit
1605 Kryeministria Informacion • Cilat janë masat e marra në lidhje me detyrimin e nenit 108 të ligjit 43/2015 07.01.2020 09.01.2020 2 -Dite PERFUNDUAR Download Pergjigjur me email
1604 Bashkia Durrës Buxhet • Sa është e shpenzuar për programin/zëri: argëtim, kultura dhe cështjet fetare gjatë vitit 2018 nga shuma e parashikuar në planbuxhetin e Bashkisë Durrës 263155 ? • Cilët kanë qenë aktivitetet që janë realizuar për vitin 2018 për këtë zë-buxhet ? 07.01.2020 13.01.2020 6 -Dite PERFUNDUAR Download Pergjigjur me email
1603 Prokuroria e Rrethit Gjyqësor Tiranë Drejtesi • Sa është shuma totale e paguar për shpenzimet procedurale nga Prokuroria, për avokatët kryesisht, psikologë, përkthyes, ekspertë etj për periudhën 01.01.2019 -31.12.2019 (referuar udhëzimeve Nr. 3 datë 13.11.2006 dhe Nr. 265 datë 4. 12. 2002)? • Kopje t 06.01.2020 07.02.2020 32 -Dite PERFUNDUAR Download Perfunduar pas ankimit
1602 Inspektoriati i Punës Pune • Sa është numri i aksidenteve në punë në minierën e Bulqizës për periudhën 2009-2019? • Sa prej aksidenteve kanë rezultuar me vdekjen e minatorëve? • Punëmarrësit e cilëve subjekte kanë qenë viktimat? 30.12.2019 06.01.2020 7 -Dite PERFUNDUAR Download Pergjigjur me email
1601 INSTAT Informacion • Cilët janë 200 mbiemrat më të përhapur në Shqipëri sipas Censit të 2011? • Sa është shpeshtësia e tyre në numër? • Kopje të listës me 200 mbiemrat më të përhapur në Shqipëri sipas Censit të 2011. 30.12.2019 30.01.2020 31 -Dite PERFUNDUAR Download -
1600 Komisioneri për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale Informacion • Sa është numri i ankesave që ka marrë Komisioneri për të Drejtën e Informimit për vitin 2019 dhe çfarë vendimesh ka marrë në rastet konkrete? • Sa është numri i ankesave që ka marrë Komisioneri për të Drejtën e Informimit nga gazetarët për vitin 2019 dh 23.12.2019 24.12.2019 1 -Dite PERFUNDUAR Download Pergjigjur me email
1599 Inspektoriati i Punës Pune • A janë kryer inspektime nga institucioni juaj në Minierën e Bulqizës për periudhën 2010-2019? • Nëse po, çfarë është konstatuar pas kryerjes së inspektimit/inspektimeve? Kopje të akteve të inspektimeve. • Sa është numri i minatorëve pranë kësaj miniere 20.12.2019 27.12.2019 7 -Dite PERFUNDUAR Download Pergjigjur me email
1598 Ministria e Arsimit, Sportit dhe Rinise Arsim • A është pjesë e kurikulës shkollore lënda 20.12.2019 24.01.2020 35 -Dite PERFUNDUAR Download Pergjigjur me email
1597 BashkiaTiranë Informacion • Kopje të hartës së detajuar për shtrirjen gjeografike të njësive administrative 12, 13 dhe 14 në qytetin e Tiranës. 20.12.2019 21.01.2020 32 -Dite PERFUNDUAR Download Pergjigjur me email
1596 Ministria e Infrastruktures dhe Energjise Mjedisi • Sa hidrocentrale janë miratuar për t'u ndërtuar në qarkun e Dibrës? • Sa prej tyre janë aktive dhe sa prej tyre nuk kanë filluar ende punimet? • A janë përfshirë sipas legjislacionit konsultimet me publikun? • Kopje të dokumentacionit (foto, firmat e ba 16.12.2019 11.02.2020 57 -Dite PERFUNDUAR Download Pergjigjur me email pas ankimit
1595 BashkiaTiranë Informacion • Kopje të hartës së detajuar me dendësinë e banorëve sipas zonave në territorin e Bashkisë Tiranë; • Kopje të hartës me dendësinë e banorëve të parashikuar të zonave sipas planit urbanistik TR030. 16.12.2019 07.01.2020 22 -Dite PERFUNDUAR Download -
1594 Sherbimi i Proves Drejtesi • Sa është numri i vlerësimeve individuale të kryera për të miturit në konflikt me ligjin gjatë periudhës 2017-2019? • Sa prej tyre janë kryer nga Shërbimi i Provës dhe sa janë kryer nga ekspertë të tjerë? • Sa është numri i masave alternative të shmangie 12.12.2019 17.01.2020 36 -Dite PERFUNDUAR Download Pergjigjur me email
1593 Prokuroria e Përgjithshme Drejtesi • Sa është numri i vlerësimeve individuale të kryera për të miturit në konflikt me ligjin gjatë periudhës 2017-2019? • Sa prej tyre janë kryer nga Shërbimi i Provës dhe sa janë kryer nga ekspertë të tjerë? • Sa është numri i masave alternative të shmangie 12.12.2019 04.02.2020 54 -Dite PERFUNDUAR Download -
1592 BashkiaTiranë Informacion • A ka një akt ligjor (urdhër, vendim etj) nga Bashkia Tiranë i cili përcakton mbajtjen e një shume të caktuar nga paga mujore për punonjësit e policisë bashkiake si dhe mos marrjen e shpërblimit vjetor, në mbështetje të të dëmtuarve nga tërmeti i datës 2 05.12.2019 19.12.2019 14 -Dite PERFUNDUAR Download -
1591 Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve Pune • Sa është numri total i punonjësve të shoqërisë “Albchrome” shpk me nr. Nipt K11613001M? • Sa është numri i punonjësve të shoqërisë “Albchrome” shpk të punësuar në minierën e Bulqizës? 03.12.2019 19.12.2019 16 -Dite PERFUNDUAR Download Pergjigjur me email pas ankimit
1590 Bashkia Durrës Pune • Cilat janë masat e ndërmarra nga Bashkia Durrës për nxitjen e punësimit për grupet më pak të avantazhuara në tregun e punës:  Gratë kryefamiljare;  Pjesëtarë madhorë të familjeve me ndihmë ekonomike;  Të rinjtë. 25.11.2019 14.01.2020 50 -Dite PERFUNDUAR Download Pergjigjur me email pas ankimit
1589 INSTAT Informacion • Të dhënat për të gjitha grupet fetare dhe jofetare (mysliman, ortodoks, katolik, bektashinj, ungjillorë, ateistë dhe besimtarë të pacilësuar etj) të Censit të 2011 në numra absolutë dhe përqindje për të 11 minibashkitë/njësitë administrative të Tiranës. 25.11.2019 30.12.2019 35 -Dite PERFUNDUAR Download Pergjigjur me email
1588 BashkiaTiranë Informacion • Cilët janë anëtarët e komisionit vlerësues të projekteve të propozuara për ndërtimin e Teatrit Kombëtar? • A është shpallur e fituesi për ndërtimin e këtij projekti? Nëse po, cila është shoqëria fituese? • Kopje të informacioneve/korespodencës së Bashki 25.11.2019 - 532 -Dite ANKIM - KDI: Afat per te vene ne dispozicion dokumentacionin
1587 INSTAT Informacion • Të dhënat për etnitë, gjuhën amtare dhe të dhënat për të gjitha grupet fetare dhe jofetare (mysliman, ortodoks, katolik, bektashinj, ungjillorë, ateistë dhe besimtarë të pacilësuar etj) të Censit të 2011 në numra absolutë dhe përqindje sipas bashkive, k 21.11.2019 26.12.2019 35 -Dite PERFUNDUAR Download -
1586 Ministria e Shendetesise dhe Mbrojtjes Sociale Shendetesia • A ka Memorandum tjetër Bashkëpunimi midis Ministrisë së Shëndetësisë së Malit të Zi dhe Ministrisë së Shëndetësisë të Republikës së Shqipërisë për periudhën 03.04.2017 (data e nënshkrimit të memorandumit) e deri më sot? • Nëse po, ju lutemi na vini në d 20.11.2019 21.11.2019 1 -Dite PERFUNDUAR Download Pergjigjur me email
1585 Ministria e Turizmit dhe Mjedisit Mjedisi • Kopje të plotë të studimit mbi mbylljen dhe rehabilitimin e mbetjeve urbane nga venddepozitimet ilegale (ku të përfshihen dhe hartat e venddepozitimeve ilegale, fotografi etj), për vitin 2019, të realizuar BO “D&C PARTNERS” shpk, “AVE CONSULTING” shpk d 18.11.2019 19.11.2019 1 -Dite ANKIM Download Pergjigjur me email
1584 Ministria e Turizmit dhe Mjedisit Mjedisi • Cila është shoqëria fituese përmes procedurës së prokurimit 15.11.2019 30.12.2019 45 -Dite PERFUNDUAR - Pergjigjur me email pas ankimit
Materiali voluminoz
1583 Bashkia Kavajë Informacion • A vazhdon KYAC-ja të ketë një zyrë në ambjentet e Bashkisë Kavajë për mobilizimin dhe trajnimin e të rinjve për t'i adresuar prioritetet dhe nevojat e komunitetit Bashkisë së Kavajës, nëpërmjet proceseve vendimarrëse dhe për të ndërrmarrë iniciativa dhe 14.11.2019 30.12.2019 46 -Dite PERFUNDUAR Download Perfunduar pas ankimit
1582 Bashkia Durrës Mjedisi • A është parashikuar ndalimi i djegies së mbeturinave në zonën e Porto Romanos? • Nëse po, kur është parashikuar ? • Kur është parashikuar të bëhet rehabilitimi i zonës së Porto Romanos? 13.11.2019 21.11.2019 8 -Dite PERFUNDUAR Download Pergjigjur me email
1581 Bashkia Durrës Informacion • A është ngritur Këshilli Vendor i Sigurisë Publike në Bashkinë Durrës (KVSP)? • Nëse po, ju lutemi na vini në dispozicion një kopje të dokumentit të themelimit të KVSP (psh: vendim KB, urdhër etj). 12.11.2019 19.11.2019 7 -Dite PERFUNDUAR Download Pergjigjur me email
1580 ILDKP Drejtesi • Kopje të deklaratave të pasurive të gjyqtarëve të Kolegjit të Posaçëm të Apelimit; • Kopje të deklaratave të pasurive të familjarëve dhe/ose personave të lidhur të gjyqtarëve të KPA. 08.11.2019 20.11.2019 12 -Dite PERFUNDUAR - Materiali shume voluminoz
1579 BashkiaTiranë Informacion • Sa është numri i kartave të studentit të shpërndara që prej fillimit të vitit shkollor 2019-2020? • Sa është numri i aboneve të transportit publik në dispozicion të studentëve? 06.11.2019 13.11.2019 7 -Dite PERFUNDUAR Download Pergjigjur me email
1578 Kolegji i Posacem i Apelimit Drejtesi 1. Sa është numri i vendimeve të dhëna nga K.P.A për subjektet e rivlerësuara deri më tani? 2. Sa është numri total i seancave dëgjimore të zhvilluara nga K.P.A? 3. Sa është numri i seancave dëgjimore të zhvilluara për secilin subjekt rivlerësimi? 4. A 06.11.2019 29.01.2020 84 -Dite PERFUNDUAR Download Pergjigjur me email pas ankimit
1577 BashkiaTiranë Nndertimet 1. Sa është sipërfaqja e rrugëve të reja të ndërtuara, në zonat në të cilat është dhënë leje ndërtimi? 2. Sa është raporti i sipërfaqeve të rrugëve të reja të ndërtuara në krahasim me lejet e ndërtimit të dhëna? 3. Sa është sipërfaqja e rrugëve të reja të 06.11.2019 30.12.2019 54 -Dite PERFUNDUAR Download -
1576 Komisioni i Pavarur i Kualifikimit Drejtesi 1. Sa është numri i vendimeve të dhëna nga Komisioni i Pavarur i Kualifikimit për subjektet e rivlerësuara deri më tani? 2. Sa është numri total i seancave dëgjimore të zhvilluara nga Komisioni? 3. Sa është numri i seancave dëgjimore të zhvilluara për se 05.11.2019 05.11.2019 0 -Dite PERFUNDUAR Download Pergjigjur me email
1575 Bashkia Selenice Mjedisi • A është kërkuar mendimi(opinioni) i Bashkisë Selenicë gjatë hartimit të Vlerësimit të Ndikimit në Mjedis (VNM) lidhur me ndërtimin e HEC-ve mbi lumin Shushicë nga subjekti “Shushica Hydropower” shpk? Nëse po, kopje të kërkesës për marrje mendimi(opinio 04.11.2019 14.11.2019 10 -Dite PERFUNDUAR Download -
1574 Ministria e Arsimit, Sportit dhe Rinise Arsim • A mund të bëhet ankim ndaj mësuesve të cilët kundërshtojnë mësimdhënien sipas kurrikulava të miratuara nga Ministria? • Nëse po, cila është procedura e parashikuar në këto raste? • A ka patur raste kur mësues kanë kundërshtuar mësimdhenien sipas kurriku 01.11.2019 06.11.2019 5 -Dite PERFUNDUAR Download Pergjigjur me email
1573 Ministria per Evropen dhe Punet e Jashtme Informacion • Kopje të listës së nënpunësve civil pranë Ministrisë për Evropën dhe Punët e Jashtme nën statusin konsulent i jashtëm. 30.10.2019 25.11.2019 26 -Dite PERFUNDUAR Download Pergjigjur me email
1572 Ministria e Drejtësisë Drejtesi • Kopje të raportit të EURALIUS për të drejtën e pronës në Shqipëri, datë 16.10.2018. 30.10.2019 12.11.2019 13 -Dite PERFUNDUAR Download Pergjigjur me email
1571 Ministria e Shendetesise dhe Mbrojtjes Sociale Informacion • Kopje të Memorandumit të Bashkëpunimit midis Ministrisë së Shëndetësisë së Malit të Zi dhe Ministrisë së Shëndetësisë të Republikës së Shqipërisë nënshkruar më datë 03.04.2017. 28.10.2019 28.10.2019 0 -Dite PERFUNDUAR Download Pergjigjur me email
1570 Ministria e Brendshme Informacion • Sa është numri i punonjësve të rendit publik të cilët kryejnë shërbimin në ruajtjen e objekteve të Ambasadave në vendin tonë? • A është parashikuar në projektbuxhet rritja e pagave për punonjësit e Policisë së Shtetit? 28.10.2019 10.12.2019 43 -Dite PERFUNDUAR Download Pergjigjur me email
1569 Autoriteti Shendetesor Rajonal Tirane Konsumator • Kopje të analizave të ujit të pijshëm të Ujësjellës Kanalizimeve Tiranë për periudhën 01.01.2018 e në vazhdim. 28.10.2019 12.12.2019 45 -Dite PERFUNDUAR - Pergjigjur me email pas ankimit
Materiali voluminoz
1568 INSTAT Informacion • Në kuadër të zhvillimit të Censit 2020, çfarë masash mund të ndërmerren nga INSTAT në rastet kur konstatohen se anketuesit nuk marrin në konsideratë përgjigjet e të anketuarëve apo në rast se konstatohet plotësimi i anketimeve nga vetë anketuesit? etj 24.10.2019 06.11.2019 13 -Dite PERFUNDUAR Download Pergjigjur me email
1567 Instituti i Shëndetit Publik Konsumator • Kopje të analizave të ujit të pijshëm të Ujësjellës Kanalizimeve Tiranë për periudhën 01.01.2018 e në vazhdim. 24.10.2019 13.12.2019 50 -Dite PERFUNDUAR - Perfunduar pas ankimit
Materiali voluminoz
1566 Agjencia e Menaxhimit te Burimeve Ujore Mjedisi • A ka aplikim/ vendim etj për pajisjen me leje për përdorimin e burimeve ujore për subjektin “Shushica Hydropower” shpk? • Nëse po, ju lutemi na vini në dispozicion dokumentacionin (psh: aplikim për leje, kopje vendimi refuzimi dhe/ose miratimi etj). 24.10.2019 06.11.2019 13 -Dite PERFUNDUAR Download -
1565 Agjencia Kombëtare e Mjedisit Mjedisi • A janë njoftuar shoqata mjedisore apo subjekte të tjera gjatë hartimit të projektit të studim fizibilitetit, Vlerësimit të Ndikimit në Mjedis (VNM), Deklaratës Mjedisore lidhur me projektin e ndërtimit të HEC-ve mbi lumin Shushicë? • Nëse po, ju lutemi 24.10.2019 24.10.2019 0 -Dite PERFUNDUAR Download Pergjigjur me email
1564 Drejtoria Rajonale Mjedisore Vlore Mjedisi • A janë kryer dëgjesa publike në kuadër të konsultimit publik lidhur me projektin për ndërtimin e HEC-ve mbi lumin Shushicë nga subjekti “Shushica Hydropower” shpk? • Nëse po, ju lutemi na vini në dispozicion një kopje të raportit për dëgjesat publike në 24.10.2019 29.10.2019 5 -Dite PERFUNDUAR Download Pergjigjur me email
1563 Agjencia Kombëtare e Mjedisit Mjedisi • A është realizuar njoftim për Deklaratën Mjedisore, për projektin e ndërtimit të HEC-ve mbi lumin Shushicë nga subjekti “Shushica Hydropoëer”? • Nëse po, ku dhe kur është realizuar njoftimi? • Ju lutemi na vini në dispozicion një kopje të njoftimit të r 23.10.2019 24.10.2019 1 -Dite PERFUNDUAR Download Pergjigjur me email
1562 Agjencia Kombetare e Burimeve Natyrore Mjedisi • Kopje të oponencës teknike të paraqitur nga subjekti “Shushica Hydropower” shpk, për projektin e ndërtimeve të Hec-ve mbi lumin Shushicë. 23.10.2019 - 565 -Dite ANKIM - KDI: afat autoritetit publik per te vene ne dispozicion dokumentacionin
1561 Ministria e Infrastruktures dhe Energjise Mjedisi • Kopje të kërkeses për krijimin e Subjektit për Qëllime të Vecanta (SPV) Shoqëria 23.10.2019 05.11.2019 13 -Dite PERFUNDUAR Download Pergjigjur me email
1560 Drejtoria Arsimore Rajonale Elbasan Arsim • Kopje të vlerësimeve të detajuara të dosjeve për lëvizjen paralele për degën anglisht në ZVA Elbasan sipas Shtojcës 2.1 të Udhëzimit Nr 13, datë 22.05.2019 (me iniciale); • Sa është numri i mësuesve të transferuar në një shkollë tjetër? • Në cilat shkol 18.10.2019 24.10.2019 6 -Dite PERFUNDUAR Download -
1559 BashkiaTiranë Prokurime • Kopje të dokumenteve të dorëzuara nga kompanitë që kanë aplikuar për projektin për ndërtimin e Teatrit Kombëtar dhe zonës urbane përreth sipas njoftimit të shpallur në Buletinin nr. 29, datë 22 korrik 2019 të APP (http://www.app.gov.al/GetData/Downloa 18.10.2019 20.02.2020 125 -Dite PERFUNDUAR Download Pergjigjur me email pas ankimit
1558 BashkiaTiranë Informacion • Kopje të aktit (urdhër, vendim etj) për lëvizjen me orar të kufizuar të automjeteve me tonazh të rëndë. 17.10.2019 24.10.2019 7 -Dite PERFUNDUAR Download Pergjigjur me email
1557 INSTAT Informacion • Sa është përkatësia fetare sipas rezultateve të Censit 2011 për ateistët dhe besimtarët e pacilësuar në nivel komune dhe bashkie? 17.10.2019 21.11.2019 35 -Dite PERFUNDUAR - Perfunduar pas ankimit
Materiali voluminoz
1556 Komisioni i Pavarur i Kualifikimit Drejtesi • Cila është procedura e ndjekur për përzgjedhjen e secilit nga këshilltarët ligjorë dhe ekonomikë ? • Cilët janë anëtarët e komisioneve ad hoc për përzgjedhjen e secilit këshilltar ligjor dhe ekonomikë? • Kopje të dokumentacionit për përzgjedhjen e secil 16.10.2019 13.11.2019 28 -Dite PERFUNDUAR - Perfunduar pas ankimit
Materiali shume voluminoz
1555 Kolegji i Posacem i Apelimit Drejtesi • Cila është procedura e ndjekur për përzgjedhjen e secilit nga këshilltarët ligjorë dhe ekonomikë ? • Cilët janë anëtarët e komisioneve ad hoc për përzgjedhjen e secilit këshilltar ligjor dhe ekonomikë? • Kopje të dokumentacionit për përzgjedhjen e secil 16.10.2019 29.10.2019 13 -Dite PERFUNDUAR Download Pergjigju me email
1554 BashkiaTiranë Informacion • A ka Bashkia Tiranë hapësira apo vende specifike, të cilat janë krijuar veçanërisht për vendosjen dhe afishimin e posterave jokomerciale, banderolave apo grafitit të natyrës: për aktivizmin politik, aktivizmin kulturor, artin politik, thirrje ndërgjegjë 08.10.2019 17.10.2019 9 -Dite PERFUNDUAR Download Pergjigjur me email
1553 Ministria e Shendetesise dhe Mbrojtjes Sociale Shendetesi • Sa është numri total i personave të prekur me HIV/AIDS në Shqipëri në 5 vitet e fundit? (ndarja sipas nr. të personave të prekur çdo vit + diagnostifikimet e reja). • Sa është numri i personave të vdekur nga HIV/AIDS për 5 vitet e fundit? • A disponon i 08.10.2019 11.10.2019 3 -Dite PERFUNDUAR Download Pergjigjur me email
1552 Ministria e Shendetesise dhe Mbrojtjes Sociale Informacion • Sa rrethprerje bëhen në vit në spitalet publike apo private në Shqipëri sipas qyteteve? • Cila është mosha mesatare e djemve që rrethpriten? • A kryhet rrethprerja në spitalet publike edhe në raste ku nga ana mjekesore është e panevojshme por është thje 07.10.2019 09.10.2019 2 -Dite PERFUNDUAR Download Pergjigjur me email
1551 BashkiaTiranë Informacion 1. Kopje të planit të detajuar vendor (PDV), së bashku me informacionin përkatës, për njësinë TR/528 Faza 1. 02.10.2019 25.10.2019 23 -Dite PERFUNDUAR Download Pergjigjur me email
1550 Komisioni i Pavarur i Kualifikimit Drejtesi • A ka patur kërkesa/ankesa për fillimin e një hetimi disiplinor për anëtaren e Komisionit Znj. Brunilda Bekteshi? • Nëse po, nga cili subjekt është paraqitur kërkesa/ankesa dhe çfarë është vendosur në lidhje me të? • A ka patur kërkesa/ankesa për shkarki 25.09.2019 26.09.2019 1 -Dite PERFUNDUAR Download Pergjigjur me email
1549 Bashkia Tropojë Informacion • Sa është numri i objekteve akomoduese (hotel, hostel, guesthouse, apartment, villa, camping, resort etj) brenda territorit administrativ të Bashkisë Tropojë, për periudhën 2015-2019, sipas viteve? • Kopje të listës së objekteve akomoduese (hotel, hoste 19.09.2019 22.10.2019 33 -Dite PERFUNDUAR Download Pergjigjur me email pas ankimit
1548 B. Malesi e Madhe Informacion • Sa është numri i objekteve akomoduese (hotel, hostel, guesthouse, apartment, villa, camping, resort etj) brenda territorit administrativ të Bashkisë Malësi e Madhe, për periudhën 2015-2019, sipas viteve? • Kopje të listës së objekteve akomoduese (hotel 19.09.2019 27.09.2019 8 -Dite PERFUNDUAR Download Pergjigjur me email
1547 Bashkia Vau i Dejes Informacion • Sa është numri i objekteve akomoduese (hotel, hostel, guesthouse, apartment, villa, camping, resort etj) brenda territorit administrativ të Bashkisë Vau Dejës, për periudhën 2015-2019, sipas viteve? • Kopje të listës së objekteve akomoduese (hotel, hos 19.09.2019 02.10.2019 13 -Dite PERFUNDUAR Download -
1546 Bashkia Shkodër Informacion • Sa është numri i objekteve akomoduese (hotel, hostel, guesthouse, apartment, villa, camping, resort etj) brenda territorit administrativ të Bashkisë Shkodër, për periudhën 2015-2019, sipas viteve? • Kopje të listës së objekteve akomoduese (hotel, hoste 19.09.2019 04.10.2019 15 -Dite PERFUNDUAR Download Pergjigjur me email
1545 Gjykata e Rrethit Gjyqësor Tiranë Informacion • Sa është numri i organizatave jofitimprurëse që operojnë në territorin e qarkut Shkodër për periudhën 2008-2019? • Kopje të listës së OJF-ve që operojnë në territorin e qarkut Shkodër për periudhën 2008-2019, ku të përfshihen të dhëna lidhur me: vitin e 18.09.2019 26.09.2019 8 -Dite PERFUNDUAR Download Pergjigjur me email
1544 Bashkia Shkodër Mjedisi • Kopje të lejeve të shfrytëzimit të hapësirave publike të dhëna nga Bashkia Shkodër për periudhën 2015-2019; • Kopje të hartave të vendndodhjeve të tyre. 18.09.2019 01.10.2019 13 -Dite PERFUNDUAR - Pergjigjur me email
Materiali shume voluminoz
1543 Kolegji i Posacem i Apelimit Drejtesi • A ka patur kërkesa/ankesa lidhur me fillimin e një procedimi dispilinor dhe mbarimin e mandatit për anëtarët e Kolegjit të Posaçëm të Apelimit Luan Daci dhe Ardian Hajdari? • Nëse po, çfarë është vendosur në lidhje me kërkesat/ankesat ? 18.09.2019 18.10.2019 30 -Dite PERFUNDUAR Download Pergjigjur me email pas emailit sqarues
1542 Keshilli i Larte Gjyqesor Drejtesi • Kopje të listës së gjyqtarëve që gjykojnë çështjet me të mitur në konflikt me ligjin ose të mitur nga vepra penale në çdo Gjykatë rrethi gjyqësor? • Kopje të listës së gjyqtarëve që gjykojnë çështjet me të mitur në konflikt me ligjin ose të mitur nga ve 16.09.2019 23.09.2019 7 -Dite PERFUNDUAR Download Pergjigjur me email
1541 Qendra Kombetare e Biznesit Informacion • Sa është numri i farmacive të liçensuara që ushtrojnë aktivitet në territorin e Bashkisë Shkodër? • Kopje të listës së farmacive të liçensuara që ushtrojnë aktivitet në territorin e Bashkisë Shkodër ku të përfshihen të dhëna në lidhje me: emrin e subjek 09.09.2019 13.09.2019 4 -Dite PERFUNDUAR Download Pergjigjur me email
1540 Kuvendi i Republikës së Shqipërisë Drejtesi • Kopje të CV-ve të gjyqtarëve të Kolegjit të Posaçëm i Apelimit; • Kopje të listës së dokumentave të dosjeve të aplikimit për gjyqtarë në KPA. 09.09.2019 16.10.2019 37 -Dite PERFUNDUAR Download Perfunduar pas emailit sqarues
1539 Ministria e Brendshme Drejtesi • Në cilën fazë ndodhet procesi i Vettingut në Policinë e Shtetit? • Cilët janë anëtarët e Komisionit të Jashtëm të Vlerësimit? • Cili është kualifikimi i tyre? • Sa është parashikuar kohëzgjatja e të gjithë procesit të Vettingut në Policinë e Shtetit? 06.09.2019 10.09.2019 4 -Dite PERFUNDUAR Download Pergjigjur me email
1538 Ministria e Financave dhe Ekonomise Mjedisi • Kopje të dosjes dhe akteve të procedurës (dosje aplikimi, procesverbale, raporte, vendime etj) për projektin/investimin, më specifikisht lidhur me Vendimin e KIS, Nr. 6/4, date 19.04.2018 06.09.2019 30.10.2019 54 -Dite PERFUNDUAR Download Pergjigjur me email
1537 Agjencia Shqiptare e Zhvillimeve Strategjike Mjedisi • Kopje të dosjes dhe akteve që kanë shoqëruar projekt propozimin e Vendimit të Këshillit të Ministrave Nr. 535, datë 25.07.2019 06.09.2019 17.09.2019 11 -Dite PERFUNDUAR Download Pergjigjur me email
1536 Ministria e Infrastruktures dhe Energjise Energji • Kopje të dosjes dhe akteve që kanë shoqëruar projekt propozimin e Vendimit të Këshillit të Ministrave Nr. 535, datë 25.07.2019 06.09.2019 30.10.2019 54 -Dite PERFUNDUAR Download Pergjigjur me email pas ankimit
1535 INSTAT Informacion • Sa është numri i fasonerive që operojnë në Republikën e Shpipërisë gjatë 5 viteve të fundit respektivisht për çdo vit? • Sa është numri i personave të punësuar në fasoneri gjatë 5 viteve të fundit respektivisht për çdo vit? 04.09.2019 11.09.2019 7 -Dite PERFUNDUAR Download -
1534 Universiteti i Tiranës Arsim • Kur është parashikuar shpërndarja e kartonave të diplomave, për të diplomuarit në vitin 2018 (masteri shkencor), Fakulteti i Drejtësisë? • Cili është shkaku që ka sjellë në vonesat e gjata për shpërndarjen e kartonave të diplomave? 04.09.2019 19.09.2019 15 -Dite PERFUNDUAR Download Pergjigjur me email
1533 Komisioni i Pavarur i Kualifikimit Drejtesi • Kopje të opinioneve të paraqitura nga anëtarët e ONM lidhur me vendimet e dhëna për të gjithë subjektet e rivlerësuara nga Komisioni i Pavarur i Kualifikimit. 01.08.2019 01.08.2019 0 -Dite PERFUNDUAR Download Pergjigjur me email
1532 Ministria e Drejtësisë Drejtesi • A është krijuar Qendra për Parandalimin e Krimeve të të Miturve dhe të Rinjve pranë Ministrisë së Drejtësisë? • A janë ngritur programe/qendra të edukimit dhe ri-integrimit për fëmijët në konflikt me ligjin? • A është ngritur Drejtoria e Ndihmes Juridi 01.08.2019 02.08.2019 1 -Dite PERFUNDUAR Download Pergjigjur me email
1531 Kryeministria Buxhet • Sa është shuma e arkëtuar pranë OSHEE për konsumimin e energjisë elektrike nga institucioni i Kryeministrisë për muajt janar, shkurt të viteve 2017, 2018, 2019? 01.08.2019 24.09.2019 54 -Dite PERFUNDUAR Download Pergjigjur me email pas ankimit
1530 Qendra Kombetare e Biznesit Mjedisi Kopje të vendimeve të komisioneve të lejeve mjedisore të refuzuara për ndërtimin e HEC-ve për subjektet me të dhënat e mëposhtme : 1. S.P.E - Qerret Pukë/2013/ Leje tipi B 2. Rafaelo – Gjadër Skodër/ 2013/ Leje tipi B 3. Rafaelo - Kalivac Lezhë/ 2013/ 31.07.2019 12.09.2019 43 -Dite PERFUNDUAR - Pergjigjur me email pas ankimit
Materiali shume voluminoz
1529 Kolegji i Posacem i Apelimit Drejtesi • Kopje të CV-ve të gjyqtarëve të Kolegjit të Posaçëm i Apelimit; • Kopje të listës së dokumentave të dosjeve të aplikimit për gjyqtarë në KPA. 31.07.2019 07.08.2019 7 -Dite PERFUNDUAR Download Pergjigjur me email
1528 Ministria e Shendetesise dhe Mbrojtjes Sociale Shendetesia • Sa është numri i qendra shëndetësore në qytetin e Shkodrës? • Kopje të listës së qendrave shëndetësore në qytetin e Shkodrës, ku të përfshihen të dhëna në lidhje me: emërtimin e qendrave shëndetësore, shërbimi që ofron secila qendër, adresat e vendndodh 30.07.2019 13.08.2019 14 -Dite PERFUNDUAR Download Pergjigjur me email
1527 Spitali Rajonal Shkoder Shendetesia 1. Një kopje të menysë ditore të ushqimit, për 6 muajit e fundit, për pacientet e shtruar në 30.07.2019 16.09.2019 48 -Dite PERFUNDUAR Download Perfunduar pas ankimit
1526 Bashkia Shkodër Informacion • Cilat janë kompanitë/shoqëritë e transportit publik që ushtrojnë aktivitet në territorin e Bashkisë Shkodër? • Cilat janë linjat që ushtrojnë shërbimin këto kompani/shoqëri, ku ndodhen stacionet dhe cilat janë oraret? • Kopje të listës së linjave të tra 30.07.2019 13.09.2019 45 -Dite PERFUNDUAR Download Pergjigjur me email
1525 Urdheri i Farmacisteve te Shqiperise Informacion • Sa është numri i farmacive të liçensuara që ushtrojnë aktivitet në territorin e Bashkisë Shkodër? • Kopje të listës së farmacive të liçensuara që ushtrojnë aktivitet në territorin e Bashkisë Shkodër ku të përfshihen të dhëna në lidhje me: emrin e subjek 30.07.2019 13.08.2019 14 -Dite PERFUNDUAR Download Pergjigjur me email
1524 Autoriteti Kombetar i Ushqimit, Dega Shkoder Konsumator • A është kryer inspektim nga AKU Shkodër, në lidhje me cilësinë e ushqimit në Spitalin Rajonal Shkodër, për periudhën 01.01.2017-30.07.2019? • Nëse po, ju lutemi na vini në dispozicion kopje të dokumentacionit në lidhje me inspektimet e kryera (procesver 30.07.2019 17.09.2019 49 -Dite PERFUNDUAR Download Pergjigjur me email pas ankimit
1521 Keshilli i Larte Gjyqesor Drejtesi • A ka gjykata të rretheve gjyqësore në Shqipëri që nuk kanë një seksion të posaçëm për të miturit? Nëse po, në cilat gjykata? 25.07.2019 31.07.2019 6 -Dite PERFUNDUAR Download -
1520 Banka e Shqipërisë Informacion • Sa është numri i mbledhjeve të Këshillit Mbikqyrës të Bankës për periudhën 2017-2019? • Sa është kohëzgjatja e secilës nga mbledhjet? 23.07.2019 31.07.2019 8 -Dite PERFUNDUAR Download Pergjigjur me email
1519 Agjencia Kombetare e Burimeve Natyrore Mjedisi • Sa është numri i kontratave të lidhura për ndërtimin e hidrocentraleve mbi lumin Drino në rrethin e Gjirokastrës? • Cilat janë subjektet kontraktuese? 23.07.2019 31.07.2019 8 -Dite PERFUNDUAR Download Pergjigjur me email
1518 Teatri Kombetar Informacion • Cili është akti (urdhër, udhëzim etj) në bazë të së cilit po bëhet lëvizja e bazës materiale nga godina e Teatrit Kombëtar? • Kopje të aktit (urdhër, udhëzim etj) të mësipërm. 23.07.2019 02.08.2019 10 -Dite PERFUNDUAR Download Pergjigjur me email
1517 BashkiaTiranë Ndertimet • Cilat janë masat e ndërrmarra për zbatimin e VKM me nr 352 dtë 04.04.2019 “Për ngritjen dhe funskionimin e Komisionit për vlerësimin dhe negocimin e kontratës, me objekt realizimin e projektit të zhvillimit të zonës së Teatrit Kombëtar, përcaktimin e kr 17.07.2019 30.07.2019 13 -Dite PERFUNDUAR Download -
1516 Fondi Shqiptar i Zhvillimit Informacion • Sa është numri i projekteve të përfituara nga Bashkitë në kuadër të programit “Rilindja Urbane”? • Kopje të listës së projekteve të përfituara ku të përfshihen të dhëna lidhur me autoritetin përfitues (bashkinë), vlerën e projektit, vitin e përfitimit d 16.07.2019 01.10.2019 77 -Dite PERFUNDUAR Download Perfunduar pas ankimit
1515 Autoriteti Kombëtar i Ushqimit Konsumator • Sa është numri i inspektimeve të kryera nga AKU në zonat turistike gjatë periudhës maj-korrik 2019? • Sa është numri i subjekteve në të cilat është konstatuar shkelje për këtë periudhë? • Cilat janë masat e marra nga AKU për sigurinë e konsumatorit për 16.07.2019 19.07.2019 3 -Dite PERFUNDUAR Download Pergjigjur me email
1514 Bashkia Tepelenë Arsim • Sa është numri i nxënësve të gjimnazeve të cilët përfitojnë bursa/përjashtim tarife nga Bashkia Tepelenë për në Universitet për vitin 2018-2020? • Cilat janë gjimnazet respektive të secilit prej këtyre nxënësve? • Cilat janë kriteret që ndiqen nga Bash 16.07.2019 06.09.2019 52 -Dite PERFUNDUAR Download Perfunduar pas ankimit
1513 Bashkia Tepelenë Prokurime • A janë kryer investime nga Bashkia Tepelenë në fshatrat Dragot, Arrëz e madhe dhe Arrëz e vogël, për periudhën 2015-2019? Nëse po cilat janë investimet e realizuara në këto fshatra? • Sa është vlera e investimeve të kryera? • A janë kryer investime nga 15.07.2019 06.09.2019 53 -Dite PERFUNDUAR Download Perfunduar pas ankimit
1512 Inspektoriati i Punës Pune • A ka patur ankesa lidhur me kushtet e punës dhe të drejtave të punëmarrësve sipas Kodit të Punës për subjektin Rozimpeks shpk? Nëse po, çfarë është vendosur në lidhje me këto ankesa? • A janë kryer inspektime nga institucioni juaj lidhur me këtë subjekt 15.07.2019 06.09.2019 53 -Dite PERFUNDUAR Download Perfunduar pas ankimit
1511 BashkiaTiranë Ndertimet 1. Kopje të planit të detajuar vendor (PDV), së bashku me informacionin përkatës, për njësinë TR/91, e kufizuar nga Rrugët: “Elbasanit”, “Qamil Guranjaku”, “Pjetër Budi”; 2. Kopje të planit të detajuar vendor (PDV), së bashku me informacionin përkatës, pë 15.07.2019 29.07.2019 14 -Dite PERFUNDUAR Download -
1510 Agjencia Kombëtare e Mjedisit Mjedisi Kopje të vendimeve të komisioneve të lejeve mjedisore të refuzuara për ndërtimin e HEC-ve për subjektet me të dhënat e mëposhtme : 1. S.P.E - Qerret Pukë/2013/ Leje tipi B 2. Rafaelo – Gjadër Skodër/ 2013/ Leje tipi B etj 11.07.2019 25.07.2019 14 -Dite PERFUNDUAR Download Pergjigjur me email
1509 Universiteti i Tiranës Arsim • Sa është fondi i përdorur për “Portalin e studentit” i cili u mundëson studentëve të shohin/ rishikojnë notat, të regjistrohen në provime etj? • Cili është shkaku i mosfunkionimit të këtij portali? • Kur parashikohet një zgjidhje efektive nga UT për fu 05.07.2019 19.07.2019 14 -Dite PERFUNDUAR Download Pergjigjur me email
1508 Ministria e Infrastruktures dhe Energjise Mjedisi • Kopje elektronike të kontratës së koncesionit lidhur ndërmjet “Nikolli Energy” shpk dhe Ministrisë së Infrastukturës dhe Energjisë për ndërtimin e HEC Rrëshen, në përroin e Rrëshenit, Bashkia Mirditë. 05.07.2019 19.07.2019 14 -Dite PERFUNDUAR Download Pergjigjur me email
1507 BashkiaTiranë Informacion • Cilat janë shërbimet që përfitojnë studentët me pajisjen e kartës së studentit? • A ka filluar aplikimi i lehtësirave/shërbimeve për përfitimet e studentëve menjëherë pas marrjes së kartës për të gjitha shërbimet? Nëse jo, kur është planifikuar aplikimi 03.07.2019 25.07.2019 22 -Dite PERFUNDUAR Download Pergjigjur me email
1506 Autoriteti Rrugor Shqiptar Informacion • Kopje të kontratave të ndërtimit apo kontratave të mirëmbajtjes së segmentit rrugor “Qendër Divjakë” - “Plazhi e Divjakës” përgjatë periudhës janar 2015 – maj 2019 01.07.2019 08.08.2019 38 -Dite PERFUNDUAR - Pergjigjur me email pas ankimit
Materiali shume voluminoz
1505 Institucioni i Ekzekutimit te Veprave Penale Ali Demi Drejtesi 1. Sa të mitura (femra) janë akomoduar në IEVP Ali Dem gjatë periudhës 2015-2019? 2. Sa ka qënë kohëzgjatja e paraburgimit/burgimit për secilën prej tyre? 3. Sa të mitura (femra) ka aktualisht në IEVP Ali Dem? 29.06.2019 26.08.2019 58 -Dite PERFUNDUAR Download Perfunduar pas ankimit
1504 Drejtoria e Përgjithshme e Burgjeve Drejtesi 1. Sa të mitura (femra) janë akomoduar në IEVP Ali Dem gjatë periudhës 2015-2019? 2. Sa ka qënë kohëzgjatja e paraburgimit/burgimit për secilën prej tyre? 3. Sa të mitura (femra) ka aktualisht në IEVP Ali Dem? 27.06.2019 27.06.2019 0 -Dite PERFUNDUAR Download Pergjigjur me email
1503 Enti Rregullator i Energjise Mjedisi • Sa është numri i HEC-ve të ndërtuara në territorin e Republikës së Shqipërisë? • Kopje të listës së HEC-ve të ndërtuara ku të përfshihen të dhëna në lidhje me: vitin e ndërtimin, vendi i ndërtimit, investitori etj. 27.06.2019 04.07.2019 7 -Dite PERFUNDUAR Download Pergjigjur me email
1502 Ministria e Infrastruktures dhe Energjise Prokurime • Kopje elektronike të kontratës/kontratave të koncesionit për ndërtimin e HEC-ve në Gostimë dhe Qarishtë. 27.06.2019 10.07.2019 13 -Dite PERFUNDUAR Download Pergjigjur me email
1501 Agjencia Shqiptare e Zhvillimeve Strategjike Informacion • Kopje të Vendimit Nr. 15/3, datë 4.3.2019, të Komitetit të Investimeve Strategjike. 25.06.2019 06.08.2019 42 -Dite PERFUNDUAR Download Pergjigjur me email pas ankimit
1500 Drejtoria e Përgjithshme e Burgjeve Drejtesi 1. Sa të mitur janë mbajtur në ambientet e paraburgimit në Shqipëri nga viti 2015-2019? 2. Sa të mitur janë mbajtur në ambientet e burgimit në Shqipëri nga viti 2015-2019? 3. Sa ka zgjatur periudha e burgimit dhe e paraburgimit për secilin të mitur nga vi 21.06.2019 25.06.2019 4 -Dite PERFUNDUAR Download Pergjigjur me email
1498 Autoriteti i Mediave Audiovizive Informacion • Sa është numri i vendimeve të Këshillit të Ankesave në lidhje me shkeljen e parimit të prezumimit të pafajsisë nga mediat për periudhën 2015-2019? 18.06.2019 25.06.2019 7 -Dite PERFUNDUAR Download Pergjigjur me email
1497 Bashkia Durrës Informacion • Cila është procedura e pastrimit të zonës së plazhit? • Kur fillon pastrimi? • Sa shpesh bëhet mbledhja e plehrave në zonën e plazhit? • A aplikohet dizinfektimi nga mushkonjat në zonën e Kallmit dhe Currilave? 18.06.2019 20.06.2019 2 -Dite PERFUNDUAR Download Pergjigjur me email
1496 Ministria e Drejtësisë Drejtesi • Gjatë periudhës 2015-2019, sa nga të miturit e dënuar me burgim, kanë marrë masa alternative të dënimit me burgim? • Sa të mitur në Shqipëri e vuajne aktualisht dënimin në burg dhe në cilin institucion ndodhen ? • Sa të mitur në Shqipëri janë aktualisht 18.06.2019 19.06.2019 1 -Dite PERFUNDUAR Download Pergjigjur me email
1495 Drejtoria e Përgjithshme e Policisë Drejtesi • Sa psikologë ka në secilën prej drejtorive vendore të policisë, sipas komisariateve perkatëse? • Sa komisariate janë të pajisura me ambiente miqësore për pyetjen/intervistimin e të miturve në konflikt me ligjin/viktima? 18.06.2019 25.06.2019 7 -Dite PERFUNDUAR Download Pergjigjur me email
1494 Ministria e Infrastruktures dhe Energjise Prokurime • Kopje elektronike të kontratës/kontratave të lidhura me kompaninë turke “Tete Albania Tunnel & Mining” sh.p.k, për dhënien me koncesion dhe/ose në përdorim të minierës së bakrit në Spac. 03.06.2019 19.06.2019 16 -Dite PERFUNDUAR Download Pergjigjur me email
1493 Inspektoriati Shteteror i Mjedisit, Pyjeve, Ujerave dhe Turizmit Fier Mjedisi • A ka patur ankim nga subjektet Albpetrol dhe Bankers Petroleum në lidhje me masat administrative dënim me gjobë të marra ndaj tyre? • A janë arkëtuar të gjitha gjobat e marra ndaj subjekteve të mësipërme? 03.06.2019 16.07.2019 43 -Dite PERFUNDUAR Download Pergjigjur me email pas ankimit
1492 * BashkiaTiranë Kerkesa: 1730
1 x - BashkiaTiranë (perfunduar)
1 x - Agjencia Rajonale Mjedisore, Qarku Vlore (perfunduar)
Ndertimet • A është parashikuar në Programin Buxhetor Afatmesëm të Bashkisë së Tiranës për periudhën 2019-2021, ndërhyrje në infrastrukturën e rrugës 03.06.2019 12.06.2019 9 -Dite PERFUNDUAR Download -
1491 Ministria e Infrastruktures dhe Energjise Prokurime 1. Sa është numri i kontratave që janë lidhur nga ana e Ministrisë për ndërtimin e hidrocentraleve mbi lumin Vjosa dhe Drin? 2. Kopje elektronike të kontratës së lidhur ndërmjet Ministrisë së Infrastrukturës dhe Energjisë dhe operatorëve ekonomik “Ayen E 30.05.2019 17.07.2019 48 -Dite PERFUNDUAR Download Pergjigjur me email pas ankimit
1490 Autoriteti Rrugor Shqiptar Informacion • Cilat janë investimet infrastrukturore përgjatë periudhës janar 2015 - maj 2019 në aksin rrugor që lidh “Qendrën e Divjakës” me “Plazhin e Divjakës” ? Ju lutem, specifikoni çdo ndërhyrje, rikonstruktim apo ndryshim në infrastrukturën rrugore duke speci 29.05.2019 11.07.2019 43 -Dite PERFUNDUAR Download Perfunduar pas ankimit
1489 Ministria e Infrastruktures dhe Energjise Prokurime • Kopje të kontratës së koncesionit lidhur ndërmjet Bashkimit të përkohshëm të operatorëve ekonomik “Gr Albania” shpk, “Trema Enginiering 2” shpk dhe “Alb Star” shpk (“Shushica Hydropower” sh.p.k) dhe Ministrisë së Infrastukturës dhe Energjisë e formës B 28.05.2019 20.06.2019 23 -Dite PERFUNDUAR Download Perfunduar me email pas ankimit
1488 Bashkia Durrës Ndertimet • Sa është numri i lejeve të ndërtimit të dhëna nga Bashkia Durrës për periudhën 2013-2019? • Kopje të listës të subjekteve përfituese të lejeve të dhëna për këtë periudhë. 24.05.2019 06.06.2019 13 -Dite PERFUNDUAR Download Pergjigjur me email
1487 Bashkia Kamez Informacion • Kopje të kontratës së qirasë të lidhur më datë 24.01.2019 ndërmjet Bashkisë Kamëz dhe Shoqërisë “Bioproducts” shpk, për dhënien me qira të zonës “Plepat e Brukës”; • Kopje të Vendimit të Këshillit Bashkiak për miratimin e dhënies me qira të zonës “Plepa 21.05.2019 27.05.2019 6 -Dite PERFUNDUAR Download Pergjigjur me email
1486 Avokatura e Shtetit Drejtesi • Kopje të vendimit të arbitrazhit të dhënë nga Qendra Ndërkombëtare për Zgjidhjen e Mosmarrëveshjeve në Investime, datë 29.04.2019 me palë Hydro S.r.l. etj kundër Shqipërisë. 21.05.2019 - 720 -Dite GJYKIM SHK 1 - -
1485 B.Divjake Informacion • Cilat janë investimet infrastrukturore përgjatë periudhës janar 2015 - maj 2019 në aksin rrugor që lidh “Qendrën e Divjakës” me “Plazhin e Divjakës” ? Ju lutem, specifikoni çdo ndërhyrje, rikonstruktim apo ndryshim në infrastrukturën rrugore duke speci 17.05.2019 05.07.2019 49 -Dite PERFUNDUAR Download Perfunduar pas ankimit
1484 BashkiaTiranë Informacion • A ka përfituar Bashkia juaj projekte në programin “Rilindja Urbane”? • Nëse po, kopje të listës të projekteve të përfituara; • Kopje të dokumentave që lidhen me zbatimin e këtyre projekteve. 15.05.2019 05.06.2019 21 -Dite PERFUNDUAR Download -
1483 Bashkia Elbasan Informacion • A ka përfituar Bashkia juaj projekte në programin “Rilindja Urbane”? • Nëse po, kopje të listës të projekteve të përfituara; • Kopje të dokumentave që lidhen me zbatimin e këtyre projekteve. 15.05.2019 08.07.2019 54 -Dite PERFUNDUAR Download Pergjigjur me email
Materiali shume voluminoz
1482 Bashkia Fier Informacion • A ka përfituar Bashkia juaj projekte në programin “Rilindja Urbane”? • Nëse po, kopje të listës të projekteve të përfituara; • Kopje të dokumentave që lidhen me zbatimin e këtyre projekteve. 16.05.2019 - 725 -Dite ANKIM - KDI: afat autoritetit publik per te vene ne dispozicion dokumentacionin
1481 Autoriteti i Mediave Audiovizive Informacion • Sa është numri i ankesave drejtuar Autoritetit të Mediave Audiovizive ndaj emisionit 14.05.2019 16.05.2019 2 -Dite PERFUNDUAR Download Pergjigjur pas emailit sqarues
1480 Bashkia Klos Informacion • A ka përfituar Bashkia juaj projekte në programin “Rilindja Urbane”? • Nëse po, kopje të listës të projekteve të përfituara; • Kopje të dokumentave që lidhen me zbatimin e këtyre projekteve. 15.05.2019 26.06.2019 42 -Dite PERFUNDUAR Download Pergjigjur me email pas ankimit
1479 Bashkia Durrës Informacion • A ka përfituar Bashkia juaj projekte në programin “Rilindja Urbane”? • Nëse po, kopje të listës të projekteve të përfituara; • Kopje të dokumentave që lidhen me zbatimin e këtyre projekteve. 14.05.2019 06.06.2019 23 -Dite PERFUNDUAR Download Pergjigjur me email
1478 Bashkia Korçë Informacion • A ka përfituar Bashkia juaj projekte në programin “Rilindja Urbane”? • Nëse po, kopje të listës të projekteve të përfituara; • Kopje të dokumentave që lidhen me zbatimin e këtyre projekteve. 14.05.2019 06.06.2019 23 -Dite PERFUNDUAR Download -
1477 Bashkia Vlorë Informacion • A ka përfituar Bashkia juaj projekte në programin “Rilindja Urbane”? • Nëse po, kopje të listës të projekteve të përfituara; • Kopje të dokumentave që lidhen me zbatimin e këtyre projekteve. 14.05.2019 27.05.2019 13 -Dite PERFUNDUAR Download -
1476 Bashkia Puke Informacion • A ka përfituar Bashkia juaj projekte në programin “Rilindja Urbane”? • Nëse po, kopje të listës të projekteve të përfituara; • Kopje të dokumentave që lidhen me zbatimin e këtyre projekteve. 09.05.2019 10.05.2019 1 -Dite PERFUNDUAR Download Pergjigjur me email
1475 Bashkia Shkodër Informacion • A ka përfituar Bashkia juaj projekte në programin “Rilindja Urbane”? • Nëse po, kopje të listës të projekteve të përfituara; • Kopje të dokumentave që lidhen me zbatimin e këtyre projekteve. 09.05.2019 16.05.2019 7 -Dite PERFUNDUAR Download -
1474 Bashkia Fushe-Arrez Informacion • A ka përfituar Bashkia juaj projekte në programin “Rilindja Urbane”? • Nëse po, kopje të listës të projekteve të përfituara; • Kopje të dokumentave që lidhen me zbatimin e këtyre projekteve. 09.05.2019 28.06.2019 50 -Dite PERFUNDUAR Download Pergjigjur me email pas ankimit
1473 Bashkia Kukës Informacion • A ka përfituar Bashkia juaj projekte në programin “Rilindja Urbane”? • Nëse po, kopje të listës të projekteve të përfituara; • Kopje të dokumentave që lidhen me zbatimin e këtyre projekteve. 09.05.2019 06.06.2019 28 -Dite PERFUNDUAR Download Perfunduar pas shkreses sqaruese
1472 Bashkia Tropojë Informacion • A ka përfituar Bashkia juaj projekte në programin “Rilindja Urbane”? • Nëse po, kopje të listës të projekteve të përfituara; • Kopje të dokumentave që lidhen me zbatimin e këtyre projekteve. 09.05.2019 03.07.2019 55 -Dite PERFUNDUAR Download Pergjigjur me email pas ankimit
1471 B. Malesi e Madhe Informacion • A ka përfituar Bashkia juaj projekte në programin “Rilindja Urbane”? • Nëse po, kopje të listës të projekteve të përfituara; • Kopje të dokumentave që lidhen me zbatimin e këtyre projekteve. 09.05.2019 27.05.2019 18 -Dite PERFUNDUAR Download Pergjigjur me email
1470 Bashkia Vau i Dejes Informacion • A ka përfituar Bashkia juaj projekte në programin “Rilindja Urbane”? • Nëse po, kopje të listës të projekteve të përfituara; • Kopje të dokumentave që lidhen me zbatimin e këtyre projekteve. 07.05.2019 06.06.2019 30 -Dite PERFUNDUAR Download -
1469 Bashkia Lezhë Informacion • A ka përfituar Bashkia juaj projekte në programin “Rilindja Urbane”? • Nëse po, kopje të listës të projekteve të përfituara; • Kopje të dokumentave që lidhen me zbatimin e këtyre projekteve. 07.05.2019 21.05.2019 14 -Dite PERFUNDUAR Download Pergjigjur me email
1468 Bashkia Has Informacion • A ka përfituar Bashkia juaj projekte në programin “Rilindja Urbane”? • Nëse po, kopje të listës të projekteve të përfituara; • Kopje të dokumentave që lidhen me zbatimin e këtyre projekteve. 07.05.2019 28.06.2019 52 -Dite PERFUNDUAR Download Pergjigjur me email pas ankimit
1467 B.Miredite Informacion • A ka përfituar Bashkia juaj projekte në programin “Rilindja Urbane”? • Nëse po, kopje të listës të projekteve të përfituara; • Kopje të dokumentave që lidhen me zbatimin e këtyre projekteve. 07.05.2019 23.05.2019 16 -Dite PERFUNDUAR Download -
1466 Bashkia Dibër Informacion • A ka përfituar Bashkia juaj projekte në programin “Rilindja Urbane”? • Nëse po, kopje të listës të projekteve të përfituara; • Kopje të dokumentave që lidhen me zbatimin e këtyre projekteve. 06.05.2019 25.06.2019 50 -Dite PERFUNDUAR Download Perfunduar pas ankimit
1465 B.Mat Informacion • A ka përfituar Bashkia juaj projekte në programin “Rilindja Urbane”? • Nëse po, kopje të listës të projekteve të përfituara; • Kopje të dokumentave që lidhen me zbatimin e këtyre projekteve. 06.05.2019 08.05.2019 2 -Dite PERFUNDUAR Download Pergjigjur me email
1464 B.Kurbin Informacion • A ka përfituar Bashkia juaj projekte në programin “Rilindja Urbane”? • Nëse po, kopje të listës të projekteve të përfituara; • Kopje të dokumentave që lidhen me zbatimin e këtyre projekteve. 06.05.2019 20.05.2019 14 -Dite PERFUNDUAR Download Pergjigjur me email
1463 Bashkia Krujë Informacion • A ka përfituar Bashkia juaj projekte në programin “Rilindja Urbane”? • Nëse po, kopje të listës të projekteve të përfituara; • Kopje të dokumentave që lidhen me zbatimin e këtyre projekteve. 06.05.2019 06.05.2019 0 -Dite PERFUNDUAR - Pergjigje e pjesshme, email sqarues
1462 Bashkia Shijak Informacion • A ka përfituar Bashkia juaj projekte në programin “Rilindja Urbane”? • Nëse po, kopje të listës të projekteve të përfituara; • Kopje të dokumentave që lidhen me zbatimin e këtyre projekteve. 06.05.2019 22.05.2019 16 -Dite PERFUNDUAR Download Pergjigjur pas emailit sqarues
1461 Bashkia Vore Informacion • A ka përfituar Bashkia juaj projekte në programin “Rilindja Urbane”? • Nëse po, kopje të listës të projekteve të përfituara; • Kopje të dokumentave që lidhen me zbatimin e këtyre projekteve. 06.05.2019 26.06.2019 51 -Dite PERFUNDUAR Download Pergjigjur me email pas ankimit
1460 Bashkia Kamez Informacion • A ka përfituar Bashkia juaj projekte në programin “Rilindja Urbane”? • Nëse po, kopje të listës të projekteve të përfituara; • Kopje të dokumentave që lidhen me zbatimin e këtyre projekteve. 06.05.2019 13.05.2019 7 -Dite PERFUNDUAR Download -
1459 Bashkia Bulqize Informacion • A ka përfituar Bashkia juaj projekte në programin “Rilindja Urbane”? • Nëse po, kopje të listës të projekteve të përfituara; • Kopje të dokumentave që lidhen me zbatimin e këtyre projekteve. 06.05.2019 27.05.2019 21 -Dite PERFUNDUAR - Pergjigje e pjesshme, email sqarues
1458 Bashkia Librazhd Informacion • A ka përfituar Bashkia juaj projekte në programin “Rilindja Urbane”? • Nëse po, kopje të listës të projekteve të përfituara; • Kopje të dokumentave që lidhen me zbatimin e këtyre projekteve. 06.05.2019 05.07.2019 60 -Dite PERFUNDUAR - Pergjigjur me email pas ankimit
Materiali shume voluminoz
1457 Bashkia Kavajë Informacion • A ka përfituar Bashkia juaj projekte në programin “Rilindja Urbane”? • Nëse po, kopje të listës të projekteve të përfituara; • Kopje të dokumentave që lidhen me zbatimin e këtyre projekteve. 06.05.2019 23.05.2019 17 -Dite PERFUNDUAR Download -
1456 Bashkia Rrogozhine Informacion • A ka përfituar Bashkia juaj projekte në programin “Rilindja Urbane”? • Nëse po, kopje të listës të projekteve të përfituara; • Kopje të dokumentave që lidhen me zbatimin e këtyre projekteve. 06.05.2019 21.05.2019 15 -Dite PERFUNDUAR Download Perfunduar pas emailit sqarues
1455 B.Peqin Informacion • A ka përfituar Bashkia juaj projekte në programin “Rilindja Urbane”? • Nëse po, kopje të listës të projekteve të përfituara; • Kopje të dokumentave që lidhen me zbatimin e këtyre projekteve. 06.05.2019 21.06.2019 46 -Dite PERFUNDUAR Download Perfunduar pas ankimit
1454 Bashkia Prrenjas Informacion • A ka përfituar Bashkia juaj projekte në programin “Rilindja Urbane”? • Nëse po, kopje të listës të projekteve të përfituara; • Kopje të dokumentave që lidhen me zbatimin e këtyre projekteve. 06.05.2019 03.07.2019 58 -Dite PERFUNDUAR Download Perfunduar pas ankimit
1453 Bashkia Cërrik Informacion • A ka përfituar Bashkia juaj projekte në programin “Rilindja Urbane”? • Nëse po, kopje të listës të projekteve të përfituara; • Kopje të dokumentave që lidhen me zbatimin e këtyre projekteve. 06.05.2019 20.06.2019 45 -Dite PERFUNDUAR Download Pergjigjur pas emailit sqarues
1452 Bashkia Lushnje Informacion • A ka përfituar Bashkia juaj projekte në programin “Rilindja Urbane”? • Nëse po, kopje të listës të projekteve të përfituara; • Kopje të dokumentave që lidhen me zbatimin e këtyre projekteve. 06.05.2019 24.06.2019 49 -Dite PERFUNDUAR Download Perfunduar pas ankimit
1451 Bashkia Roskovec Informacion • A ka përfituar Bashkia juaj projekte në programin “Rilindja Urbane”? • Nëse po, kopje të listës të projekteve të përfituara; • Kopje të dokumentave që lidhen me zbatimin e këtyre projekteve. 06.05.2019 14.05.2019 8 -Dite PERFUNDUAR Download -
1450 B.Kucove Informacion • A ka përfituar Bashkia juaj projekte në programin “Rilindja Urbane”? • Nëse po, kopje të listës të projekteve të përfituara; • Kopje të dokumentave që lidhen me zbatimin e këtyre projekteve. 06.05.2019 15.05.2019 9 -Dite PERFUNDUAR Download Pergjigjur me email
1449 Bashkia Gramsh Informacion • A ka përfituar Bashkia juaj projekte në programin “Rilindja Urbane”? • Nëse po, kopje të listës të projekteve të përfituara; • Kopje të dokumentave që lidhen me zbatimin e këtyre projekteve. 06.05.2019 27.05.2019 21 -Dite PERFUNDUAR Download Pergjigjur me email
1448 Bashkia Elbasan Buxhet • Referuar paketës fiskale të miratuar për vitin 2019 nga Këshilli Bashkiak Elbasan për tarifën e vendosjes së tavolinave nga bizneset në hapësira publike, sa është shuma e mbledhur nga Bashkia Elbasan për vitin 2019 nga tarifa për vendosjen e tavolinave 06.05.2019 17.05.2019 11 -Dite PERFUNDUAR Download Pergjigjur me email
1447 Bashkia Belsh Informacion • A ka përfituar Bashkia juaj projekte në programin “Rilindja Urbane”? • Nëse po, kopje të listës të projekteve të përfituara; • Kopje të dokumentave që lidhen me zbatimin e këtyre projekteve. 03.05.2019 16.05.2019 13 -Dite PERFUNDUAR Download Pergjigjur me email
1446 B.Divjake Informacion • A ka përfituar Bashkia juaj projekte në programin “Rilindja Urbane”? • Nëse po, kopje të listës të projekteve të përfituara; • Kopje të dokumentave që lidhen me zbatimin e këtyre projekteve. 03.05.2019 16.05.2019 13 -Dite PERFUNDUAR Download -
1445 B.Pustec Informacion • A ka përfituar Bashkia juaj projekte në programin “Rilindja Urbane”? • Nëse po, kopje të listës të projekteve të përfituara; • Kopje të dokumentave që lidhen me zbatimin e këtyre projekteve. 03.05.2019 27.05.2019 24 -Dite PERFUNDUAR Download -
1444 Bashkia Ura Vajgurore Informacion • A ka përfituar Bashkia juaj projekte në programin “Rilindja Urbane”? • Nëse po, kopje të listës të projekteve të përfituara; • Kopje të dokumentave që lidhen me zbatimin e këtyre projekteve. 03.05.2019 19.06.2019 47 -Dite PERFUNDUAR Download Perfunduar pas ankimit
1443 Bashkia Maliq Informacion • A ka përfituar Bashkia juaj projekte në programin “Rilindja Urbane”? • Nëse po, kopje të listës të projekteve të përfituara; • Kopje të dokumentave që lidhen me zbatimin e këtyre projekteve. 02.05.2019 14.05.2019 12 -Dite PERFUNDUAR Download -
1442 B.Devoll Informacion • A ka përfituar Bashkia juaj projekte në programin “Rilindja Urbane”? • Nëse po, kopje të listës të projekteve të përfituara; • Kopje të dokumentave që lidhen me zbatimin e këtyre projekteve. 02.05.2019 15.05.2019 13 -Dite PERFUNDUAR Download Pergjigjur me email
1441 B.Skrapar Informacion • A ka përfituar Bashkia juaj projekte në programin “Rilindja Urbane”? • Nëse po, kopje të listës të projekteve të përfituara; • Kopje të dokumentave që lidhen me zbatimin e këtyre projekteve. 02.05.2019 26.06.2019 55 -Dite PERFUNDUAR Download Pergjigjur me email pas ankimit
1440 Bashkia Himarë Informacion • A ka përfituar Bashkia juaj projekte në programin “Rilindja Urbane”? • Nëse po, kopje të listës të projekteve të përfituara; • Kopje të dokumentave që lidhen me zbatimin e këtyre projekteve. 02.05.2019 01.07.2019 60 -Dite PERFUNDUAR Download Pergjigjur me email pas ankimit
Materiali shume voluminoz
1439 Keshilli i Larte Gjyqesor Drejtesi • Sa gjyqtarë dhe prokurorë ka brenda sistemit gjyqësor që janë brenda 5 viteve nga dalja në pension? 03.05.2019 13.05.2019 10 -Dite PERFUNDUAR Download -
1438 Administrata e Zonave te Mrojtura Elbasan Mjedisi Cilave shoqeri koncensionare u eshte kerkuar nderprerja e punimeve etj 24.04.2019 16.05.2019 22 -Dite PERFUNDUAR Download -
1437 Inspektoriati Shteteror i Mjedisit, Pyjeve, Ujerave dhe Turizmit Fier Mjedisi Sa monitorime/inspektime te ndikimit te veprimtarive mbi mjedis (sipas nenit 63, te ligjit nr 1043/2011 24.04.2019 30.05.2019 36 -Dite PERFUNDUAR Download Perfunduar pas ankimit
1436 Inspektoriati Shteteror i Mjedisit, Pyjeve, Ujerave dhe Turizmit Diber Mjedisi • Sa monitorime/inspektime të ndikimit të veprimtarive mbi mjedis (sipas nenit 63, të ligjit numër 1043/2011 “Për mbrojtjen e Mjedisit”) si pasojë e veprimtarisë së minierave, janë bërë në zonën e Bulqizës? • Kopje të aktit/akteve të monitorimeve/inspekti 18.04.2019 13.05.2019 25 -Dite PERFUNDUAR Download -
1435 Bashkia Patos Informacion • A ka përfituar Bashkia juaj projekte në programin “Rilindja Urbane”? • Nëse po, kopje të listës të projekteve të përfituara; • Kopje të dokumentave që lidhen me zbatimin e këtyre projekteve. 18.04.2019 03.05.2019 15 -Dite PERFUNDUAR Download Pergjigjur me email
1434 Bashkia Poliçan Informacion • A ka përfituar Bashkia juaj projekte në programin “Rilindja Urbane”? • Nëse po, kopje të listës të projekteve të përfituara; • Kopje të dokumentave që lidhen me zbatimin e këtyre projekteve. 18.04.2019 08.05.2019 20 -Dite PERFUNDUAR Download -
1433 B.Mallakaster Informacion • A ka përfituar Bashkia juaj projekte në programin “Rilindja Urbane”? • Nëse po, kopje të listës të projekteve të përfituara; • Kopje të dokumentave që lidhen me zbatimin e këtyre projekteve. 18.04.2019 26.04.2019 8 -Dite PERFUNDUAR Download Pergjigjur me email
1432 Inspektoriati Shteteror i Mjedisit, Pyjeve, Ujerave dhe Turizmit Mjedisi • Sa monitorime/inspektime të ndikimit të veprimtarive mbi mjedis (sipas nenit 63, të ligjit numër 1043/2011 “Për mbrojtjen e Mjedisit”) si pasojë e veprimtarisë së Albpetrol dhe Bankers Petroleum, janë bërë në Patos-Marinzë dhe në Bulqizë si pasojë e v 09.04.2019 02.05.2019 23 -Dite PERFUNDUAR Download -
1431 Drejtoria Rajonale e Mjedisit Diber Mjedisi • Sa monitorime/inspektime të ndikimit të veprimtarive mbi mjedis (sipas nenit 63, të ligjit numër 1043/2011 “Për mbrojtjen e Mjedisit”) si pasojë e veprimtarisë së minierave, janë bërë në zonën e Bulqizës? • Kopje të aktit/akteve të monitorimeve/inspekti 09.04.2019 25.04.2019 16 -Dite PERFUNDUAR Download Derguar per kompetence ISHMPUT Diber
1430 Drejtoria Rajonale e Mjedisit Fier Mjedisi • Sa monitorime/inspektime të ndikimit të veprimtarive mbi mjedis (sipas nenit 63, të ligjit numër 1043/2011 “Për mbrojtjen e Mjedisit”) si pasojë e veprimtarisë së Albpetrol dhe Bankers Petroleum, janë bërë në Patos-Marinzë ? • Kopje të aktit/akteve të m 09.04.2019 19.04.2019 10 -Dite PERFUNDUAR - Derguar ISHPMUT
Nuk ka informacione
1429 Bashkia Kelcyre Informacion • A ka përfituar Bashkia juaj projekte në programin “Rilindja Urbane”? • Nëse po, kopje të listës të projekteve të përfituara; • Kopje të dokumentave që lidhen me zbatimin e këtyre projekteve. 29.03.2019 23.04.2019 24 -Dite PERFUNDUAR - Pergjigje e pjesshme, shkrese sqaruese
1428 Bashkia Kolonje Informacion • A ka përfituar Bashkia juaj projekte në programin “Rilindja Urbane”? • Nëse po, kopje të listës të projekteve të përfituara; • Kopje të dokumentave që lidhen me zbatimin e këtyre projekteve. 29.03.2019 17.05.2019 48 -Dite PERFUNDUAR Download Perfunduar me email pas ankimit
1427 Bashkia Selenice Informacion • A ka përfituar Bashkia juaj projekte në programin “Rilindja Urbane”? • Nëse po, kopje të listës të projekteve të përfituara; • Kopje të dokumentave që lidhen me zbatimin e këtyre projekteve. 29.03.2019 15.05.2019 46 -Dite PERFUNDUAR Download Perfunduar pas ankimit
1426 Bashkia Memaliaj Informacion • A ka përfituar Bashkia juaj projekte në programin “Rilindja Urbane”? • Nëse po, kopje të listës të projekteve të përfituara; • Kopje të dokumentave që lidhen me zbatimin e këtyre projekteve. 29.03.2019 12.04.2019 13 -Dite PERFUNDUAR Download Pergjigjur me email
1425 Bashkia Konispol Informacion • A ka përfituar Bashkia juaj projekte në programin “Rilindja Urbane”? • Nëse po, kopje të listës të projekteve të përfituara; • Kopje të dokumentave që lidhen me zbatimin e këtyre projekteve. 28.03.2019 18.04.2019 20 -Dite PERFUNDUAR Download Pergjigjur me email
1424 B.Finiq Informacion • A ka përfituar Bashkia juaj projekte në programin “Rilindja Urbane”? • Nëse po, kopje të listës të projekteve të përfituara; • Kopje të dokumentave që lidhen me zbatimin e këtyre projekteve. 28.03.2019 - 774 -Dite PRITJE - Riderguar kerkesa
1423 Bashkia Sarandë Informacion • A ka përfituar Bashkia juaj projekte në programin “Rilindja Urbane”? • Nëse po, kopje të listës të projekteve të përfituara; • Kopje të dokumentave që lidhen me zbatimin e këtyre projekteve. 28.03.2019 20.05.2019 52 -Dite PERFUNDUAR Download Pergjigjur me email pas ankimit
1422 B.Dropull Informacion • A ka përfituar Bashkia juaj projekte në programin “Rilindja Urbane”? • Nëse po, kopje të listës të projekteve të përfituara; • Kopje të dokumentave që lidhen me zbatimin e këtyre projekteve. 28.03.2019 10.04.2019 12 -Dite PERFUNDUAR Download -
1421 Bashkia Permet Informacion • A ka përfituar Bashkia juaj projekte në programin “Rilindja Urbane”? • Nëse po, kopje të listës të projekteve të përfituara; • Kopje të dokumentave që lidhen me zbatimin e këtyre projekteve. 28.03.2019 15.05.2019 47 -Dite PERFUNDUAR Download Pergjigjur me email pas ankimit
1420 Bashkia Gjirokastër Informacion • A ka përfituar Bashkia juaj projekte në programin “Rilindja Urbane”? • Nëse po, kopje të listës të projekteve të përfituara; • Kopje të dokumentave që lidhen me zbatimin e këtyre projekteve. 28.03.2019 22.05.2019 54 -Dite PERFUNDUAR Download Pergjigjur me email pas ankimit
1419 Bashkia Libohove Informacion • A ka përfituar Bashkia juaj projekte në programin “Rilindja Urbane”? • Nëse po, kopje të listës të projekteve të përfituara; • Kopje të dokumentave që lidhen me zbatimin e këtyre projekteve. 28.03.2019 23.04.2019 25 -Dite PERFUNDUAR Download Perfunduar pas shkreses sqaruese
1418 Bashkia Delvine Informacion • A ka përfituar Bashkia juaj projekte në programin “Rilindja Urbane”? • Nëse po, kopje të listës të projekteve të përfituara; • Kopje të dokumentave që lidhen me zbatimin e këtyre projekteve. 28.03.2019 12.04.2019 14 -Dite PERFUNDUAR Download -
1417 Bashkia Tepelenë Informacion • A ka përfituar Bashkia juaj projekte në programin “Rilindja Urbane”? • Nëse po, kopje të listës të projekteve të përfituara; • Kopje të dokumentave që lidhen me zbatimin e këtyre projekteve. 28.03.2019 19.04.2019 21 -Dite PERFUNDUAR Download Pergjigjur me email
1416 Ministria e Infrastruktures dhe Energjise Mjedisi 1. Kopje të njoftimit të bërë në faqen e web-it të Ministrisë lidhur me njoftimin e aplikimit dhe të dhënat e njoftimit për ndërtimin e HEC-eve në lumin Shushicë; 2. A keni marrë objeksione sipas vkm nr 822, datë 7.10.2015, lidhur me njoftimin e më sipë 13.03.2019 22.05.2019 69 -Dite PERFUNDUAR Download Pergjigjur me email pas ankimit
1415 Bashkia Fier Konsumator • A ka realizuar Bashkia Fier projekt për furnizimim me ujë të pijshëm dhe kanalizimin e ujrave të zeza për zonën e Mbrostarit ? • Nëse po, na vendosni në dispozocion një kopje të projektit; • A është përcaktuar buxhet për finanncimin e këtij projekti ng 13.03.2019 09.05.2019 56 -Dite PERFUNDUAR Download Perfunduar pas ankimit
1414 Bashkia Elbasan Informacion 1. A ka pasur një studim të hartuar nga ish komuna, Drejtoria Arsimore etj mbi numrin e nxënësve para se të ndërtohej “Shkolla e Fshatit Katund i Ri” ndodhur në Bradashesh? 2. Nëse po, ju lutemi na vini në dispozicion një kopje të këtij studimi; 3. Cila ë 09.03.2019 08.05.2019 59 -Dite PERFUNDUAR Download Perfunduar pas ankimit
1413 Ministria e Infrastruktures dhe Energjise Mjedisi Kopje te listes se Hec-eve qe jane ndertuar ne Parkun Kombetar Shebenik Jabllanice etj 09.03.2019 10.04.2019 31 -Dite PERFUNDUAR Download Derguar per kompetence Ministrise se Mjedisit dhe Turizmit
Pergjigjur me email
1412 Agjencia e Trajtimit te Koncesioneve Mjedisi Kopje te listes se Hec-eve qe jane ndertuar ne Parkun Kombetar Shebenik Jabllanice etj 09.03.2019 20.03.2019 11 -Dite PERFUNDUAR Download Pergjigjur me email
1411 Agjencia e Zhvillimit te Territoritr Mjedisi Kopje te listes se Hec-eve qe jane ndertuar ne Parkun Kombetar Shebenik Jabllanice etj 09.03.2019 23.04.2019 44 -Dite PERFUNDUAR Download Perfunduar pas ankimit
1410 Agjencia Rajonale e Zonave te Mbrojtura Librazhd Mjedisi Kopje te listes se Hec-eve qe jane ndertuar ne Parkun Kombetar Shebenik Jabllanice etj 09.03.2019 20.03.2019 11 -Dite PERFUNDUAR Download -
1409 Drejtoria Arsimore Rajonale Elbasan Arsim 1. Sa është numri i mësuesve të punësuar përmes portalit 07.03.2019 13.03.2019 6 -Dite PERFUNDUAR Download -
1408 Drejtoria e Përgjithshme e Policisë Informacion • Kopje të Urdhërit të Drejtorit të Policisë së Shtetit nr 763, datë 27. 09. 2011 21.02.2019 16.04.2019 53 -Dite PERFUNDUAR Download Pergjigjur me email pas ankimit
1407 Kryeministria Informacion 1. Si financohen aktivitetet e ERTV? 2. Sa ka qenë buxheti i ERTV për vitet 2016, 2017, 2018 dhe sa është buxheti i planifikuar për vitin 2019? 3. Sa persona janë punësuar për aktivitetet e ERTV? 4. Kopje të organigramës së ERTV. 21.02.2019 22.05.2019 89 -Dite PERFUNDUAR Download Pergjigjur me email pas ankimit
1406 BashkiaTiranë Informacion 1. Sa është numri i lejeve të ndërtimit të miratuara nga Bashkia Tiranë për periudhën 2015-2019? 2. Sa ka qënë sipërfaqja e ndërtimit dhe numri i kateve për secilën prej lejeve të dhëna nga Bashkia për këtë periudhë? 3. Sa është numri i fidaneve të rinj t 21.02.2019 28.06.2019 126 -Dite PERFUNDUAR Download Perfunduar pas ankimit
1405 Gjykata e Rrethit Gjyqësor Tiranë Informacion 1. Sa është numri i sindikatave të regjistruara në Gjykatë për periudhën 1994-2019? 2. Ju lutemi na vini në dispozicion listën e sindikatave të regjistruara në periudhën 1994-2019, ku të përfshihen të dhënat lidhur me emrin e tyre, vitin e krijimit dhe f 19.02.2019 04.03.2019 13 -Dite PERFUNDUAR Download Pergjigjur me email
1404 Agjencia e Legalizimit, Urbanizimit dhe Integrimit të Zonave / Ndërtimeve Informale Ndertimet 1. Sa është numri përgjithshëm i vetdeklarimeve për legalizimin e ndërtesave informale në të gjithë territorin e Republikës së Shqipërisë? 2. Sa është numri i përgjithshëm i lejeve të legalizimit të miratuara nga institucioni juaj? 3. Sa është numri i lej 19.02.2019 04.03.2019 13 -Dite PERFUNDUAR Download -
1403 Bashkia Fier Informacion Kopje të proces-verbaleve të mbledhjeve të Këshillit Bashkiak Fier për periudhën Shtator 2015-Janar 2019 11.02.2019 - 819 -Dite ANKIM - KDI: afat autoritetit publik per te vene ne dispozicion dokumentacionin e kerkuar
1402 INSTAT Pune 1. Sa është numri i përgjithshëm i të punësuarve në fasoneri në Republikën e Shqipërisë? 2. Sa është numri i sipërmarrjeve që kanë mbi 50 punonjës, në fushën e fasonerisë, sipas qyteteve? 3. Kopje të listës së sipërmarrjeve të fasonerisë që operojnë në Re 11.02.2019 27.03.2019 44 -Dite PERFUNDUAR Download Pergjigjur pas ankimit
1401 Instituti i Shëndetit Publik Shendetesia 1. Sa është numri i individëve të diagnostikuar me kancer për periudhën 2010-2019 ? 2. Sa është numri i individëve të diagnostikuar me kancer për periudhën 2010-2019 sipas qyteteve? 07.02.2019 15.03.2019 36 -Dite PERFUNDUAR Download Perfunduar pas shkreses sqaruese
1400 BashkiaTiranë Informacion 1. Kopje të listës së pronave në territorin e Bashkisë Tiranë, në pronësi shtet dhe/ose të Bashkisë, të cilat u jepen në përdorim/qera subjekteve private; 2. A disponon Bashkia një listë të pronave në territorin e Bashkisë Tiranë, në pronësi shtet dhe/ose 06.02.2019 11.04.2019 63 -Dite PERFUNDUAR Download Perfunduar pas seances degjimore
1399 Agjencia e Inventarizimit dhe Transferimit të Pronave Informacion 1. Kopje të listës së pronave në territorin e Bashkisë Tiranë, në pronësi shtet dhe/ose të Bashkisë, të cilat u jepen në përdorim/qera subjekteve private; 2. A disponon institucioni juaj një listë të pronave në territorin e Bashkisë Tiranë, në pronësi sht 06.02.2019 21.02.2019 15 -Dite PERFUNDUAR Download -
1398 Bashkia Elbasan Informacion 1. Kopje të rregullores së Këshillit Bashkiak Elbasan; 2. Kopje të proces-verbaleve të mbledhjeve të Këshillit Bashkiak Elbasan për periudhën Shtator 2015-Janar 2019. 06.02.2019 20.02.2019 14 -Dite PERFUNDUAR - Materiali shume voluminoz
1397 Gjykata e Lartë Drejtesi • Kopje të listës së kandidatëve të kualifikuar dhe të pakualifikuar për Këshillin e Emërimeve në Drejtësi për vitin 2019; • Kopje të CV-ve për të gjithë kandidatët e zgjedhur në KED-në për vitin 2019. 06.02.2019 15.02.2019 9 -Dite PERFUNDUAR Download Pergjigjur me email
1396 Gjykata Kushtetuese Drejtesi • Kopje të listës së kandidatëve të kualifikuar dhe të pakualifikuar për Këshillin e Emërimeve në Drejtësi për vitin 2019; • Kopje të CV-ve për të gjithë kandidatët e zgjedhur në KED-në për vitin 2019. 06.02.2019 01.03.2019 23 -Dite PERFUNDUAR Download Pergjigjur me email
1395 Prokuroria e Përgjithshme Drejtesi • Kopje të listës së kandidatëve të kualifikuar dhe të pakualifikuar për Këshillin e Emërimeve në Drejtësi për vitin 2019; • Kopje të CV-ve për të gjithë kandidatët e zgjedhur në KED-në për vitin 2019. 06.02.2019 21.03.2019 43 -Dite PERFUNDUAR Download Pergjigjur me email pas ankimit
1394 Bashkia Elbasan Buxhet 1. Sa është shuma e arkëtuar për vitin 2018 nëpërmjet taksës së parkimit në ambjentet e Qendrës Spitalore 01.02.2019 25.03.2019 52 -Dite PERFUNDUAR Download Pergjigjur me email pas ankimit
1393 Qendra Spitalore "Xhaferr Kongoli", Elbasan Buxhet 1. Sa është shuma e arkëtuar për vitin 2018 nëpërmjet taksës së parkimit në ambjentet e Qendrës Spitalore 01.02.2019 13.02.2019 12 -Dite PERFUNDUAR Download -
1392 Bashkia Elbasan Informacion 1. A pati një thirrje publike ku ftoheshin studio apo arkitektë të sillnin projekt-propozime për rikonstruksionin e teatrit Skampa ? 2. Cila ishte procedura e përzgjedhjes së projektit fitues për rikonstruksionin e teatrit Skampa ? 3. Cilët ishin anëtarë 01.02.2019 18.02.2019 17 -Dite PERFUNDUAR Download -
1391 Ministria e Kulturës Informacion 1. A pati një thirrje publike ku ftoheshin studio apo arkitektë të sillnin projekt-propozime për rikonstruksionin e teatrit Skampa ? 2. Cila ishte procedura e përzgjedhjes së projektit fitues për rikonstruksionin e teatrit Skampa ? 3. Cilët ishin anëtarë 01.02.2019 11.02.2019 10 -Dite PERFUNDUAR Download -
1390 Ministria e Shendetesise dhe Mbrojtjes Sociale Shendetesia 1. A ka Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale, marrëveshje me kompaninë Vitals Global Healthcare? Nëse po, sa marrëveshje dhe cili është objekti i tyre? 2. A ka Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale, marrëveshje me kompaninë Vitals Globa 31.01.2019 15.02.2019 15 -Dite PERFUNDUAR Download Pergjigjur me email
1389 Autoriteti Kombëtar i Ushqimit Konsumator 1. Sa kompani prodhimi e tregtimi bulmetrash dhe nënprodukteve të qumështit janë ndëshkuar nga Autoriteti Kombëtar i Ushqimit për periudhën 2017-2018? 2. Sa nga këto kompani janë ndëshkuar për shkak të sasisë së lartë të vajit të palmës të gjetur në prod 31.01.2019 18.03.2019 46 -Dite PERFUNDUAR Download Perfunduar pas ankimit
1388 Ministria e Drejtësisë Informacion 1. A disponon Minstria e Drejtësisë një listë të sindikatave të krijuara në periudhën 1991-2019 në Shqipëri,? 2. Nëse po, ju lutemi na vini në dispozicion listën e sindikatave ku të përfshihen të dhënat lidhur me emrin e tyre, vitin e krijimit dhe fushën 31.01.2019 12.02.2019 12 -Dite PERFUNDUAR Download Pergjigjur me email
1387 Ministria e Turizmit dhe Mjedisit Konsultim publik 1. A janë identifikuar dhe a dispononi një listë të OJF-ve, grupeve të interesit, kërkuesve shkencor, aktivistëve të cilët mund të kontribuojnë dhe të ftohen në konsultimet e projektakteve që miratohen nga institucioni juaj? Na vendosni në dispozicion një 09.01.2019 08.03.2019 58 -Dite PERFUNDUAR Download Pergjigjur me email pas ankimit
1386 Ministria e Brendshme Konsultim publik 1. A janë identifikuar dhe a dispononi një listë të OJF-ve, grupeve të interesit, kërkuesve shkencor, aktivistëve të cilët mund të kontribuojnë dhe të ftohen në konsultimet e projektakteve që miratohen nga institucioni juaj? Na vendosni në dispozicion një 09.01.2019 25.01.2019 16 -Dite PERFUNDUAR Download -
1385 Ministria e Drejtësisë Konsultim publik 1. A janë identifikuar dhe a dispononi një listë të OJF-ve, grupeve të interesit, kërkuesve shkencor, aktivistëve të cilët mund të kontribuojnë dhe të ftohen në konsultimet e projektakteve që miratohen nga institucioni juaj? Na vendosni në dispozicion një 09.01.2019 24.01.2019 15 -Dite PERFUNDUAR Download -
1384 Ministria e Mbrojtjes Konsultim publik 1. A janë identifikuar dhe a dispononi një listë të OJF-ve, grupeve të interesit, kërkuesve shkencor, aktivistëve të cilët mund të kontribuojnë dhe të ftohen në konsultimet e projektakteve që miratohen nga institucioni juaj? Na vendosni në dispozicion një 09.01.2019 23.01.2019 14 -Dite PERFUNDUAR Download -
1383 Ministria e Financave dhe Ekonomise Konsultim publik 1. A janë identifikuar dhe a dispononi një listë të OJF-ve, grupeve të interesit, kërkuesve shkencor, aktivistëve të cilët mund të kontribuojnë dhe të ftohen në konsultimet e projektakteve që miratohen nga institucioni juaj? Na vendosni në dispozicion një 09.01.2019 21.01.2019 12 -Dite PERFUNDUAR Download Pergjigjur me email
1382 Ministria e Infrastruktures dhe Energjise Konsultim publik 1. A janë identifikuar dhe a dispononi një listë të OJF-ve, grupeve të interesit, kërkuesve shkencor, aktivistëve të cilët mund të kontribuojnë dhe të ftohen në konsultimet e projektakteve që miratohen nga institucioni juaj? Na vendosni në dispozicion një 09.01.2019 31.01.2019 22 -Dite PERFUNDUAR Download Pergjigjur me email
1381 Ministria e Kulturës Konsultim publik 1. A janë identifikuar dhe a dispononi një listë të OJF-ve, grupeve të interesit, kërkuesve shkencor, aktivistëve të cilët mund të kontribuojnë dhe të ftohen në konsultimet e projektakteve që miratohen nga institucioni juaj? Na vendosni në dispozicion një 09.01.2019 24.01.2019 15 -Dite PERFUNDUAR Download -
1380 Ministria e Bujqesise dhe Zhvillimit Rural Konsultim publik 1. A janë identifikuar dhe a dispononi një listë të OJF-ve, grupeve të interesit, kërkuesve shkencor, aktivistëve të cilët mund të kontribuojnë dhe të ftohen në konsultimet e projektakteve që miratohen nga institucioni juaj? Na vendosni në dispozicion një 09.01.2019 16.01.2019 7 -Dite PERFUNDUAR Download Pergjigjur me email
1379 Ministria e Arsimit, Sportit dhe Rinise Konsultim publik 1. A janë identifikuar dhe a dispononi një listë të OJF-ve, grupeve të interesit, kërkuesve shkencor, aktivistëve të cilët mund të kontribuojnë dhe të ftohen në konsultimet e projektakteve që miratohen nga institucioni juaj? Na vendosni në dispozicion një 09.01.2019 21.01.2019 12 -Dite PERFUNDUAR Download -
1378 Ministria e Shendetesise dhe Mbrojtjes Sociale Konsultim publik 1. A janë identifikuar dhe a dispononi një listë të OJF-ve, grupeve të interesit, kërkuesve shkencor, aktivistëve të cilët mund të kontribuojnë dhe të ftohen në konsultimet e projektakteve që miratohen nga institucioni juaj? Na vendosni në dispozicion një 09.01.2019 29.01.2019 20 -Dite PERFUNDUAR Download Pergjigjur me email
1377 Ministria per Evropen dhe Punet e Jashtme Konsultim publik 1. A janë identifikuar dhe a dispononi një listë të OJF-ve, grupeve të interesit, kërkuesve shkencor, aktivistëve të cilët mund të kontribuojnë dhe të ftohen në konsultimet e projektakteve që miratohen nga institucioni juaj? Na vendosni në dispozicion një 09.01.2019 12.03.2019 62 -Dite PERFUNDUAR Download Perfunduar pas ankimit
1376 Ministria e Shtetit per Diasporen Konsultim publik 1. A janë identifikuar dhe a dispononi një listë të OJF-ve, grupeve të interesit, kërkuesve shkencor, aktivistëve të cilët mund të kontribuojnë dhe të ftohen në konsultimet e projektakteve që miratohen nga institucioni juaj? Na vendosni në dispozicion një 09.01.2019 18.03.2019 68 -Dite PERFUNDUAR Download Perfunduar pas ankimit
1375 Ministria e Shtetit per Mbrojtjen e Sipermarrjes Konsultim publik 1. A janë identifikuar dhe a dispononi një listë të OJF-ve, grupeve të interesit, kërkuesve shkencor, aktivistëve të cilët mund të kontribuojnë dhe të ftohen në konsultimet e projektakteve që miratohen nga institucioni juaj? Na vendosni në dispozicion një 09.01.2019 15.02.2019 37 -Dite PERFUNDUAR Download -
1374 BashkiaTiranë Ndertimet • Kopje të projektit të zhvillimit dhe planin urbanistik në zonën e Ish “Uzinës së Autotraktorëve”, Tiranë. 09.01.2019 11.02.2019 33 -Dite PERFUNDUAR Download -
1373 President i Republikës së Shqipërisë Drejtesi • Kopje të listës së kandidatëve të kualifikuar dhe të pakualifikuar për Këshillin e Emërimeve në Drejtësi për vitin 2019; • Kopje të CV-ve për të gjithë kandidatët e zgjedhur në KED-në për vitin 2019. 09.01.2019 18.01.2019 9 -Dite PERFUNDUAR Download Pergjigjur me email
1372 BashkiaTiranë Ndertimet • Kopje të projektit të zhvillimit të zonës në Shkollën e Baletit , Rruga “Petronini Luarasi 26.12.2018 15.02.2019 51 -Dite PERFUNDUAR Download Pergjigjur me email pas ankimit
1371 Ministria e Turizmit dhe Mjedisit Konsultim publik 1. A janë zhvilluar nga institucioni juaj procedura për mbledhjen e informacioneve ose opinioneve përpara hartimit të një akti, sipas parashikimeve të nenit 12 të ligjit nr.146/2014 “Për njoftimin dhe konsultimin publik”? Nëse po, si janë njoftuar grupe 21.12.2018 08.03.2019 77 -Dite PERFUNDUAR Download Pergjigjur me email pas ankimit
1370 Ministria e Drejtësisë Konsultim publik 1. A janë zhvilluar nga institucioni juaj procedura për mbledhjen e informacioneve ose opinioneve përpara hartimit të një akti, sipas parashikimeve të nenit 12 të ligjit nr.146/2014 “Për njoftimin dhe konsultimin publik”? Nëse po, si janë njoftuar grupe 21.12.2018 24.01.2019 34 -Dite PERFUNDUAR Download -
1369 Ministria e Mbrojtjes Konsultim publik 1. A janë zhvilluar nga institucioni juaj procedura për mbledhjen e informacioneve ose opinioneve përpara hartimit të një akti, sipas parashikimeve të nenit 12 të ligjit nr.146/2014 “Për njoftimin dhe konsultimin publik”? Nëse po, si janë njoftuar grupe 21.12.2018 09.01.2019 19 -Dite PERFUNDUAR Download -
1368 Ministria e Brendshme Konsultim publik 1. A janë zhvilluar nga institucioni juaj procedura për mbledhjen e informacioneve ose opinioneve përpara hartimit të një akti, sipas parashikimeve të nenit 12 të ligjit nr.146/2014 “Për njoftimin dhe konsultimin publik”? Nëse po, si janë njoftuar grupe 21.12.2018 25.01.2019 35 -Dite PERFUNDUAR Download -
1367 Ministria e Financave dhe Ekonomise Konsultim publik 1. A janë zhvilluar nga institucioni juaj procedura për mbledhjen e informacioneve ose opinioneve përpara hartimit të një akti, sipas parashikimeve të nenit 12 të ligjit nr.146/2014 “Për njoftimin dhe konsultimin publik”? Nëse po, si janë njoftuar grupe 21.12.2018 21.01.2019 31 -Dite PERFUNDUAR Download Pergjigjur me email
1366 Ministria e Infrastruktures dhe Energjise Konsultim publik 1. A janë zhvilluar nga institucioni juaj procedura për mbledhjen e informacioneve ose opinioneve përpara hartimit të një akti, sipas parashikimeve të nenit 12 të ligjit nr.146/2014 “Për njoftimin dhe konsultimin publik”? Nëse po, si janë njoftuar grupe 21.12.2018 09.01.2019 19 -Dite PERFUNDUAR Download Pergjigjur me email
1365 Ministria e Kulturës Konsultim publik 1. A janë zhvilluar nga institucioni juaj procedura për mbledhjen e informacioneve ose opinioneve përpara hartimit të një akti, sipas parashikimeve të nenit 12 të ligjit nr.146/2014 “Për njoftimin dhe konsultimin publik”? Nëse po, si janë njoftuar grupe 21.12.2018 18.01.2019 28 -Dite PERFUNDUAR Download Materiali shume voluminoz
1364 Ministria e Bujqesise dhe Zhvillimit Rural Konsultim publik 1. A janë zhvilluar nga institucioni juaj procedura për mbledhjen e informacioneve ose opinioneve përpara hartimit të një akti, sipas parashikimeve të nenit 12 të ligjit nr.146/2014 “Për njoftimin dhe konsultimin publik”? Nëse po, si janë njoftuar grupe 21.12.2018 16.01.2019 26 -Dite PERFUNDUAR Download Pergjigjur me email
1363 Ministria e Arsimit, Sportit dhe Rinise Konsultim publik 1. A janë zhvilluar nga institucioni juaj procedura për mbledhjen e informacioneve ose opinioneve përpara hartimit të një akti, sipas parashikimeve të nenit 12 të ligjit nr.146/2014 “Për njoftimin dhe konsultimin publik”? Nëse po, si janë njoftuar grupe 21.12.2018 14.01.2019 24 -Dite PERFUNDUAR Download -
1362 Ministria e Shendetesise dhe Mbrojtjes Sociale Konsultim publik 1. A janë zhvilluar nga institucioni juaj procedura për mbledhjen e informacioneve ose opinioneve përpara hartimit të një akti, sipas parashikimeve të nenit 12 të ligjit nr.146/2014 “Për njoftimin dhe konsultimin publik”? Nëse po, si janë njoftuar grupe 21.12.2018 25.01.2019 35 -Dite PERFUNDUAR Download -
1361 Ministria per Evropen dhe Punet e Jashtme Konsultim publik 1. A janë zhvilluar nga institucioni juaj procedura për mbledhjen e informacioneve ose opinioneve përpara hartimit të një akti, sipas parashikimeve të nenit 12 të ligjit nr.146/2014 “Për njoftimin dhe konsultimin publik”? Nëse po, si janë njoftuar grupe 21.12.2018 15.02.2019 56 -Dite PERFUNDUAR Download Perfunduar pas ankimit
1360 Ministria e Shtetit per Diasporen Konsultim publik 1. A janë zhvilluar nga institucioni juaj procedura për mbledhjen e informacioneve ose opinioneve përpara hartimit të një akti, sipas parashikimeve të nenit 12 të ligjit nr.146/2014 “Për njoftimin dhe konsultimin publik”? Nëse po, si janë njoftuar grupe 21.12.2018 15.02.2019 56 -Dite PERFUNDUAR Download Pergjigjur me email pas ankimit
1359 Ministria e Shtetit per Mbrojtjen e Sipermarrjes Konsultim publik 1. A janë zhvilluar nga institucioni juaj procedura për mbledhjen e informacioneve ose opinioneve përpara hartimit të një akti, sipas parashikimeve të nenit 12 të ligjit nr.146/2014 “Për njoftimin dhe konsultimin publik”? Nëse po, si janë njoftuar grupe 21.12.2018 15.02.2019 56 -Dite PERFUNDUAR Download Perfunduar pas ankimit
1358 Komisioneri për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale Konsultim publik • Sa është numri i ankesave që i janë drejtuar Komisionerit për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale për shkelje të dispozitave të ligjit nr.146/2014 “Për njoftimin dhe konsultimin publik”? • Ju lutemi, na vendosni në dispozicion 21.12.2018 29.12.2018 8 -Dite PERFUNDUAR Download -
1357 Radio Televizioni Shqiptar Konsultim publik 1. A është bërë ndonjë kërkesë nga institucionet publike për transmetim në media të një procesi për konsultimin publik të zhvilluar për diskutimin e një projektakti? Nëse po, nga cili institucion dhe për cilat takime? 21.12.2018 29.12.2018 8 -Dite PERFUNDUAR Download -
1356 Kuvendi i Republikës së Shqipërisë Konsultim publik 1. Sa është numri i projektligjeve të shqyrtuara dhe të miratuara nga Kuvendi i Shqipërisë për peiudhën 01.01.2018 -31.11.2018? 2. Sa seanca dëgjimore me publikun janë zhvilluar nga Kuvendi/ Komisionet e posaçme? 3. Sa është numri i rekomandimeve/ komen 21.12.2018 11.01.2019 21 -Dite PERFUNDUAR Download -
1355 Agjencia Kombetare e Shoqerise se Informacionit Konsultim publik • A ka bërë një backup institucioni juaj për mbajtjen dhe ruajtjen e të dhënave të publikuara në Regjistrin Elektronik për Njoftimin dhe Konsultimin Publik. 21.12.2018 28.12.2018 7 -Dite PERFUNDUAR Download -
1354 Drejtoria e Politikave dhe Sistemit te Qeverisjes Konsultim publik • A ka pasur raste që është bërë monitorimi i efektivitetit të zhvillimit të procedurës së konsultimit publik të insitucioneve, nëpërmjet pyetësorëve apo anketave drejtuar publikut? Nëse po në cilin rast dhe na vendosni në dispozicion një kopje të raporti 21.12.2018 11.02.2019 52 -Dite PERFUNDUAR Download Perfunduar pas ankimit
1353 Bashkia Roskovec Mjedisi • A ka kryer Bashkia Roskovec studime në lidhje me ndotjen e ajrit në këtë Bashki? • Nëse po, ju lutemi na vini në dispozicion një kopje të studimeve të kryera. 17.12.2018 27.12.2018 10 -Dite PERFUNDUAR Download -
1352 Gjykata e Rrethit Gjyqesor Diber Drejtesi 1. Sa është numri i çështjeve penale të trajtuara nga Gjykata për periudhën 01.08.2017- 30.09.2018? 2. Sa nga këto çështje janë përfunduar me miratimin e marrëveshjes me të pandehurin? 3. Sa nga këto çështje janë përfunduar me refuzimin e marrëveshjes me 17.12.2018 24.12.2018 7 -Dite PERFUNDUAR Download -
1351 Gjykata e Rrethit Gjyqësor Fier Drejtesi 1. Sa është numri i çështjeve penale të trajtuara nga Gjykata për periudhën 01.08.2017- 30.09.2018? 2. Sa nga këto çështje janë përfunduar me miratimin e marrëveshjes me të pandehurin? 3. Sa nga këto çështje janë përfunduar me refuzimin e marrëveshjes me 17.12.2018 28.12.2018 11 -Dite PERFUNDUAR Download -
1350 Gjykata e Rrethit Gjyqësor Vlorë Drejtesi 1. Sa është numri i çështjeve penale të trajtuara nga Gjykata për periudhën 01.08.2017- 30.09.2018? 2. Sa nga këto çështje janë përfunduar me miratimin e marrëveshjes me të pandehurin? 3. Sa nga këto çështje janë përfunduar me refuzimin e marrëveshjes me 17.12.2018 03.01.2019 17 -Dite PERFUNDUAR Download -
1349 Gjykata e Rrethit Gjyqësor Tiranë Drejtesi 1. Sa është numri i çështjeve penale të trajtuara nga Gjykata për periudhën 01.08.2017- 30.09.2018? 2. Sa nga këto çështje janë përfunduar me miratimin e marrëveshjes me të pandehurin? 3. Sa nga këto çështje janë përfunduar me refuzimin e marrëveshjes me 17.12.2018 03.01.2019 17 -Dite PERFUNDUAR Download -
1348 Gjykata e Rrethit Gjyqesor Berat Drejtesi 1. Sa është numri i çështjeve penale të trajtuara nga Gjykata për periudhën 01.08.2017- 30.09.2018? 2. Sa nga këto çështje janë përfunduar me miratimin e marrëveshjes me të pandehurin? 3. Sa nga këto çështje janë përfunduar me refuzimin e marrëveshjes me 17.12.2018 28.12.2018 11 -Dite PERFUNDUAR Download Pergjigjur me email
1347 Gjykata e Rrethit Gjyqësor Shkodër Drejtesi 1. Sa është numri i çështjeve penale të trajtuara nga Gjykata për periudhën 01.08.2017- 30.09.2018? 2. Sa nga këto çështje janë përfunduar me miratimin e marrëveshjes me të pandehurin? 3. Sa nga këto çështje janë përfunduar me refuzimin e marrëveshjes me 12.12.2018 18.12.2018 6 -Dite PERFUNDUAR Download Pergjigjur me email
1346 Gjykata e Rrethit Gjyqesor Sarande Drejtesi 1. Sa është numri i çështjeve penale të trajtuara nga Gjykata për periudhën 01.08.2017- 30.09.2018? 2. Sa nga këto çështje janë përfunduar me miratimin e marrëveshjes me të pandehurin? 3. Sa nga këto çështje janë përfunduar me refuzimin e marrëveshjes me 12.12.2018 11.02.2019 61 -Dite PERFUNDUAR Download Perfunduar pas ankimit
1345 Gjykata e Rrethit Gjyqesor Permet Drejtesi 1. Sa është numri i çështjeve penale të trajtuara nga Gjykata për periudhën 01.08.2017- 30.09.2018? 2. Sa nga këto çështje janë përfunduar me miratimin e marrëveshjes me të pandehurin? 3. Sa nga këto çështje janë përfunduar me refuzimin e marrëveshjes me 12.12.2018 28.12.2018 16 -Dite PERFUNDUAR Download -
1344 Gjykata e Rrethit Gjyqesor Mat Drejtesi 1. Sa është numri i çështjeve penale të trajtuara nga Gjykata për periudhën 01.08.2017- 30.09.2018? 2. Sa nga këto çështje janë përfunduar me miratimin e marrëveshjes me të pandehurin? 3. Sa nga këto çështje janë përfunduar me refuzimin e marrëveshjes me 12.12.2018 24.12.2018 12 -Dite PERFUNDUAR Download -
1343 Gjykata e Rrethit Gjyqesor Pogradec Drejtesi 1. Sa është numri i çështjeve penale të trajtuara nga Gjykata për periudhën 01.08.2017- 30.09.2018? 2. Sa nga këto çështje janë përfunduar me miratimin e marrëveshjes me të pandehurin? 3. Sa nga këto çështje janë përfunduar me refuzimin e marrëveshjes me 12.12.2018 26.12.2018 14 -Dite PERFUNDUAR Download -
1342 Bashkia Lushnje Drejtesi 1. Sa është numri i çështjeve penale të trajtuara nga Gjykata për periudhën 01.08.2017- 30.09.2018? 2. Sa nga këto çështje janë përfunduar me miratimin e marrëveshjes me të pandehurin? 3. Sa nga këto çështje janë përfunduar me refuzimin e marrëveshjes me 12.12.2018 15.12.2018 3 -Dite PERFUNDUAR Download pergjigjur me email
1341 Gjykata e Rrethit Gjyqesor Puke Drejtesi 1. Sa është numri i çështjeve penale të trajtuara nga Gjykata për periudhën 01.08.2017- 30.09.2018? 2. Sa nga këto çështje janë përfunduar me miratimin e marrëveshjes me të pandehurin? 3. Sa nga këto çështje janë përfunduar me refuzimin e marrëveshjes me 12.12.2018 20.12.2018 8 -Dite PERFUNDUAR Download pergjigjur me email
1340 Gjykata e Rrethit Gjyqesor Lezhe Drejtesi 1. Sa është numri i çështjeve penale të trajtuara nga Gjykata për periudhën 01.08.2017- 30.09.2018? 2. Sa nga këto çështje janë përfunduar me miratimin e marrëveshjes me të pandehurin? 3. Sa nga këto çështje janë përfunduar me refuzimin e marrëveshjes me 12.12.2018 20.12.2018 8 -Dite PERFUNDUAR Download -
1339 Gjykata e Rrethit Gjyqesor Kukes Drejtesi 1. Sa është numri i çështjeve penale të trajtuara nga Gjykata për periudhën 01.08.2017- 30.09.2018? 2. Sa nga këto çështje janë përfunduar me miratimin e marrëveshjes me të pandehurin? 3. Sa nga këto çështje janë përfunduar me refuzimin e marrëveshjes me 12.12.2018 08.02.2019 58 -Dite PERFUNDUAR Download Perfunduar pas ankimit
1338 Gjykata e Rrethit Gjyqesor Kurbin Drejtesi 1. Sa është numri i çështjeve penale të trajtuara nga Gjykata për periudhën 01.08.2017- 30.09.2018? 2. Sa nga këto çështje janë përfunduar me miratimin e marrëveshjes me të pandehurin? 3. Sa nga këto çështje janë përfunduar me refuzimin e marrëveshjes me 12.12.2018 20.12.2018 8 -Dite PERFUNDUAR Download -
1337 Gjykata e Rrethit Gjyqesor Kruje Drejtesi 1. Sa është numri i çështjeve penale të trajtuara nga Gjykata për periudhën 01.08.2017- 30.09.2018? 2. Sa nga këto çështje janë përfunduar me miratimin e marrëveshjes me të pandehurin? 3. Sa nga këto çështje janë përfunduar me refuzimin e marrëveshjes me 12.12.2018 21.12.2018 9 -Dite PERFUNDUAR Download -
1336 Gjykata e Rrethit Gjyqësor Korçë Drejtesi 1. Sa është numri i çështjeve penale të trajtuara nga Gjykata për periudhën 01.08.2017- 30.09.2018? 2. Sa nga këto çështje janë përfunduar me miratimin e marrëveshjes me të pandehurin? 3. Sa nga këto çështje janë përfunduar me refuzimin e marrëveshjes me 12.12.2018 11.02.2019 61 -Dite PERFUNDUAR Download Pefunduar pas ankimit
1335 Gjykata e Rrethit Gjyqesor Kavaje Drejtesi 1. Sa është numri i çështjeve penale të trajtuara nga Gjykata për periudhën 01.08.2017- 30.09.2018? 2. Sa nga këto çështje janë përfunduar me miratimin e marrëveshjes me të pandehurin? 3. Sa nga këto çështje janë përfunduar me refuzimin e marrëveshjes me 12.12.2018 28.12.2018 16 -Dite PERFUNDUAR Download Pergjigjur me email
1334 Gjykata e Rrethit Gjyqesor Gjirokaster Drejtesi 1. Sa është numri i çështjeve penale të trajtuara nga Gjykata për periudhën 01.08.2017- 30.09.2018? 2. Sa nga këto çështje janë përfunduar me miratimin e marrëveshjes me të pandehurin? 3. Sa nga këto çështje janë përfunduar me refuzimin e marrëveshjes me 12.12.2018 28.12.2018 16 -Dite PERFUNDUAR Download -
1333 Gjykata e Rrethit Gjyqësor Elbasan Drejtesi 1. Sa është numri i çështjeve penale të trajtuara nga Gjykata për periudhën 01.08.2017- 30.09.2018? 2. Sa nga këto çështje janë përfunduar me miratimin e marrëveshjes me të pandehurin? 3. Sa nga këto çështje janë përfunduar me refuzimin e marrëveshjes me 12.12.2018 26.12.2018 14 -Dite PERFUNDUAR Download -
1332 Prokuroria e Rrethit Gjyqesor Puke Drejtesi 1. Sa është numri i çështjeve të trajtuara nga Prokuroria e Rrethit Gjyqësor Pukë për periudhën 01.08.2017- 30.09.2018? 2. Sa nga këto çështje janë përfunduar me marrëveshje me të pandehurin? 3. Kopje të kërkesave për miratimin e marrëveshjeve me të pande 12.12.2018 20.12.2018 8 -Dite PERFUNDUAR Download -
1331 Prokuroria e Rrethit Gjyqesor Mat Drejtesi 1. Sa është numri i çështjeve të trajtuara nga Prokuroria e Rrethit Gjyqësor Mat për periudhën 01.08.2017- 30.09.2018? 2. Sa nga këto çështje janë përfunduar me marrëveshje me të pandehurin? Kopje të kërkesave për miratimin e marrëveshjeve me të pandehuri 12.12.2018 21.12.2018 9 -Dite PERFUNDUAR Download -
1330 Prokuroria e Rrethit Gjyqesor Permet Drejtesi 1. Sa është numri i çështjeve të trajtuara nga Prokuroria e Rrethit Gjyqësor Përmet për periudhën 01.08.2017- 30.09.2018? 2. Sa nga këto çështje janë përfunduar me marrëveshje me të pandehurin? 3. Kopje të kërkesave për miratimin e marrëveshjeve me të pan 07.12.2018 17.12.2018 10 -Dite PERFUNDUAR Download -
1329 Prokuroria e Rrethit Gjyqesor Vlore Drejtesi 1. Sa është numri i çështjeve të trajtuara nga Prokuroria e Rrethit Gjyqësor Vlorë për periudhën 01.08.2017- 30.09.2018? 2. Sa nga këto çështje janë përfunduar me marrëveshje me të pandehurin? 3. Kopje të kërkesave për miratimin e marrëveshjeve me të pand 07.12.2018 24.12.2018 17 -Dite PERFUNDUAR Download -
1328 Prokuroria e Rrethit Gjyqesor Tropoje Drejtesi 1. Sa është numri i çështjeve të trajtuara nga Prokuroria e Rrethit Gjyqësor Tropojë për periudhën 01.08.2017- 30.09.2018? 2. Sa nga këto çështje janë përfunduar me marrëveshje me të pandehurin? 3. Kopje të kërkesave për miratimin e marrëveshjeve me të pa 07.12.2018 07.02.2019 62 -Dite PERFUNDUAR Download Perfunduar pas ankimit
1327 Prokuroria e Rrethit Gjyqesor Shkoder Drejtesi 1. Sa është numri i çështjeve të trajtuara nga Prokuroria e Rrethit Gjyqësor Shkodër për periudhën 01.08.2017- 30.09.2018? 2. Sa nga këto çështje janë përfunduar me marrëveshje me të pandehurin? 3. Kopje të kërkesave për miratimin e marrëveshjeve me të pa 07.12.2018 04.01.2019 28 -Dite PERFUNDUAR Download -
1326 Prokuroria prane Gjykates se Shkalles se Pare Sarande Drejtesi 1. Sa është numri i çështjeve të trajtuara nga Prokuroria e Rrethit Gjyqësor Sarandë për periudhën 01.08.2017- 30.09.2018? 2. Sa nga këto çështje janë përfunduar me marrëveshje me të pandehurin? 3. Kopje të kërkesave për miratimin e marrëveshjeve me të pa 07.12.2018 07.02.2019 62 -Dite PERFUNDUAR Download Perfunduar pas ankimit
1325 Prokuroria e Rrethit Gjyqesor Pogradec Drejtesi 1. Sa është numri i çështjeve të trajtuara nga Prokuroria e Rrethit Gjyqësor Pogradec për periudhën 01.08.2017- 30.09.2018? 2. Sa nga këto çështje janë përfunduar me marrëveshje me të pandehurin? 3. Kopje të kërkesave për miratimin e marrëveshjeve me të p 07.12.2018 28.12.2018 21 -Dite PERFUNDUAR Download -
1324 Prokuroria e Rrethit Gjyqesor Kukes Drejtesi 1. Sa është numri i çështjeve të trajtuara nga Prokuroria e Rrethit Gjyqësor Kukës për periudhën 01.08.2017- 30.09.2018? 2. Sa nga këto çështje janë përfunduar me marrëveshje me të pandehurin? 3. Kopje të kërkesave për miratimin e marrëveshjeve me të pand 06.12.2018 08.02.2019 64 -Dite PERFUNDUAR Download Perfunduar pas ankimit
1323 Prokuroria e Rrethit Gjyqesor Kurbin Drejtesi 1. Sa është numri i çështjeve të trajtuara nga Prokuroria e Rrethit Gjyqësor Kurbin për periudhën 01.08.2017- 30.09.2018? 2. Sa nga këto çështje janë përfunduar me marrëveshje me të pandehurin? 3. Kopje të kërkesave për miratimin e marrëveshjeve me të pan 06.12.2018 11.01.2019 36 -Dite PERFUNDUAR Download -
1322 Prokuroria e Rrethit Gjyqesor Lezhe Drejtesi 1. Sa është numri i çështjeve të trajtuara nga Prokuroria e Rrethit Gjyqësor Lezhë për periudhën 01.08.2017- 30.09.2018? 2. Sa nga këto çështje janë përfunduar me marrëveshje me të pandehurin? 3. Kopje të kërkesave për miratimin e marrëveshjeve me të pand 06.12.2018 04.01.2019 29 -Dite PERFUNDUAR Download -
1321 Prokuroria e Rrethit Gjyqesor Lushnje Drejtesi 1. Sa është numri i çështjeve të trajtuara nga Prokuroria e Rrethit Gjyqësor Lushnje për periudhën 01.08.2017- 30.09.2018? 2. Sa nga këto çështje janë përfunduar me marrëveshje me të pandehurin? 3. Kopje të kërkesave për miratimin e marrëveshjeve me të pa 06.12.2018 24.12.2018 18 -Dite PERFUNDUAR Download -
1320 Prokuroria e Rrethit Gjyqesor Berat Drejtesi 1. Sa është numri i çështjeve të trajtuara nga Prokuroria e Rrethit Gjyqësor Berat për periudhën 01.08.2017- 30.09.2018? 2. Sa nga këto çështje janë përfunduar me marrëveshje me të pandehurin? 3. Kopje të kërkesave për miratimin e marrëveshjeve me të pand 06.12.2018 10.12.2018 4 -Dite PERFUNDUAR Download -
1319 Prokuroria e Rrethit Gjyqesor Diber Drejtesi 1. Sa është numri i çështjeve të trajtuara nga Prokuroria e Rrethit Gjyqësor Dibër për periudhën 01.08.2017- 30.09.2018? 2. Sa nga këto çështje janë përfunduar me marrëveshje me të pandehurin? Kopje të kërkesave për miratimin e marrëveshjeve me të pande 06.12.2018 21.12.2018 15 -Dite PERFUNDUAR Download -
1318 Prokuroria prane Gjykates se Rrethit Gjyqesor Durres Drejtesi 1. Sa është numri i çështjeve të trajtuara nga Prokuroria e Rrethit Gjyqësor Durrës për periudhën 01.08.2017- 30.09.2018? 2. Sa nga këto çështje janë përfunduar me marrëveshje me të pandehurin? 3. Kopje të kërkesave për miratimin e marrëveshjeve me të pan 06.12.2018 18.12.2018 12 -Dite PERFUNDUAR Download pergjigjur me email
1317 Prokuroria prane Gjykates se Shkalles se Pare Elbasan Drejtesi 1. Sa është numri i çështjeve të trajtuara nga Prokuroria e Rrethit Gjyqësor Elbasan për periudhën 01.08.2017- 30.09.2018? 2. Sa nga këto çështje janë përfunduar me marrëveshje me të pandehurin? 3. Kopje të kërkesave për miratimin e marrëveshjeve me të pa 06.12.2018 12.12.2018 6 -Dite PERFUNDUAR Download -
1316 Prokuroria e Rrethit Gjyqesor Fier Drejtesi 1. Sa është numri i çështjeve të trajtuara nga Prokuroria e Rrethit Gjyqësor Fier për periudhën 01.08.2017- 30.09.2018? 2. Sa nga këto çështje janë përfunduar me marrëveshje me të pandehurin? 3. Kopje të kërkesave për miratimin e marrëveshjeve me të pande 06.12.2018 17.12.2018 11 -Dite PERFUNDUAR Download -
1315 Gjykata e Rrethit Gjyqesor Gjirokaster Drejtesi 1. Sa është numri i çështjeve të trajtuara nga Prokuroria e Rrethit Gjyqësor Gjirokastër për periudhën 01.08.2017- 30.09.2018? 2. Sa nga këto çështje janë përfunduar me marrëveshje me të pandehurin? 3. Kopje të kërkesave për miratimin e marrëveshjeve me t 06.12.2018 12.02.2019 68 -Dite PERFUNDUAR Download Perfunduar pas ankimit
1314 Prokuroria e Rrethit Gjyqesor Kavaje Drejtesi 1. Sa është numri i çështjeve të trajtuara nga Prokuroria e Rrethit Gjyqësor Kavajë për periudhën 01.08.2017- 30.09.2018? 2. Sa nga këto çështje janë përfunduar me marrëveshje me të pandehurin? Kopje të kërkesave për miratimin e marrëveshjeve me të pandeh 06.12.2018 20.12.2018 14 -Dite PERFUNDUAR Download -
1313 Prokuroria e Rrethit Gjyqesor Korce Drejtesi 1. Sa është numri i çështjeve të trajtuara nga Prokuroria e Rrethit Gjyqësor Korçë për periudhën 01.08.2017- 30.09.2018? 2. Sa nga këto çështje janë përfunduar me marrëveshje me të pandehurin? Kopje të kërkesave për miratimin e marrëveshjeve me të pandehu 06.12.2018 20.12.2018 14 -Dite PERFUNDUAR Download -
1312 Prokuroria e Rrethit Gjyqesor Kruje Drejtesi 1. Sa është numri i çështjeve të trajtuara nga Prokuroria e Rrethit Gjyqësor Krujë për periudhën 01.08.2017- 30.09.2018? 2. Sa nga këto çështje janë përfunduar me marrëveshje me të pandehurin? 3. Kopje të kërkesave për miratimin e marrëveshjeve me të pand 06.12.2018 17.12.2018 11 -Dite PERFUNDUAR Download -
1311 Drejtoria e Përgjithshme e Policisë Informacion • Kopje të: Procedura standarde: “Rregullat teknike të shoqërimit në polici”, miratuar me urdhrin nr. 306, datë 31.03.2016, të drejtorit të Policisë së Shtetit 06.12.2018 14.12.2018 8 -Dite PERFUNDUAR Download Pergjigjur me email
1310 Agjencia e Trajtimit te Koncesioneve Mjedisi 1. Kopje të dokumentacionit lidhur me procedurën e ndjekur për zhvillimin e garës konçesionare për ndërtimin e HEC-ve mbi lumin Shushicë? 2. Kopje të kontratës konçesionare të lidhur me subjektin “Shushica Hydropower” për ndërtimin e HEC-ve mbi lumin Shus 05.12.2018 13.12.2018 8 -Dite PERFUNDUAR Download -
1309 Agjencia e Basenit Ujor Mjedisi 1. Kopje të dokumentacionit lidhur me procedurën e ndjekur për zhvillimin e garës konçesionare për ndërtimin e HEC-ve mbi lumin Shushicë? 2. Kopje të kontratës konçesionare të lidhur me subjektin “Shushica Hydropower” për ndërtimin e HEC-ve mbi lumin Shus 05.12.2018 16.01.2019 42 -Dite PERFUNDUAR Download -
1308 Agjencia Kombëtare e Mjedisit Mjedisi 1. Kopje të dokumentacionit lidhur me procedurën e ndjekur për zhvillimin e garës konçesionare për ndërtimin e HEC-ve mbi lumin Shushicë? 2. Kopje të kontratës konçesionare të lidhur me subjektin “Shushica Hydropower” për ndërtimin e HEC-ve mbi lumin Shus 05.12.2018 17.12.2018 12 -Dite PERFUNDUAR Download -
1307 Agjencia Kombetare e Burimeve Natyrore Mjedisi 1. Kopje të dokumentacionit lidhur me procedurën e ndjekur për zhvillimin e garës konçesionare për ndërtimin e HEC-ve mbi lumin Shushicë? 2. Kopje të kontratës konçesionare të lidhur me subjektin “Shushica Hydropower” për ndërtimin e HEC-ve mbi lumin Shus 05.12.2018 29.12.2018 24 -Dite PERFUNDUAR Download -
1306 Ministria e Infrastruktures dhe Energjise Mjedisi 1. Kopje të dokumentacionit lidhur me procedurën e ndjekur për zhvillimin e garës konçesionare për ndërtimin e HEC-ve mbi lumin Shushicë? 2. Kopje të kontratës konçesionare të lidhur me subjektin “Shushica Hydropower” për ndërtimin e HEC-ve mbi lumin Shus 05.12.2018 09.04.2019 124 -Dite PERFUNDUAR - Pergjigje e pjesshme
1305 Ministria e Turizmit dhe Mjedisit Mjedisi 1. Kopje të dokumentacionit lidhur me procedurën e ndjekur për zhvillimin e garës konçesionare për ndërtimin e HEC-ve mbi lumin Shushicë? 2. Kopje të kontratës konçesionare të lidhur me subjektin “Shushica Hydropower” për ndërtimin e HEC-ve mbi lumin Shus 05.12.2018 12.01.2019 38 -Dite PERFUNDUAR Download -